اگر چيز ثابت ولايتغيري در اينترنت باشد، اين واقعيت است كه اينترنت به رشد و گسترش خود ادامه خواهد داد. از ابتداي شروع اينترنت در اوايل دهه هفتاد (بله درسته. اينترنت در حدود ۲۵ سال است وجود داشته است)، تعداد كاربران از تعداد انگشت شماري به بيش ار ۲۰ميليون افزايش يافته است.
اين افزايش به چه چيزي مي تواند نسبت داده شود؛ اين درس به اين سوال پاسخ خواهد داد و به علاوه به سوالات زير :
 اينترنت چگونه شروع شد؛
 اينترنت چگونه در ربع قرن گذشته توسعه يافته است؛
 محبوبترين مورد كاربرد اينترنت چه بوده است؛
 اينترنت به چه صوت ديگري مي تواند مفيد باشد؛
در درس گذشته من حقايق واقعي و حقيقي اينترنت را بيان كردم. خب حالا آماده باش چون شما قرار است ……. كسب كنيد.

يك مرور پانزده دقيقه اي بر اينترنت
مطمئنا چيزي كه تا به حد اينترنت به شهرت و اشتها دست يافته است بايستي هم براي كاربران و هم فراهم كنندگان اينترنت مفيد باشد. در بقية اين درس و ادمة اين كتاب، شا درخواهيد يافت كه چرا اينترنت اينقدر كتشهار يافته است. شما همچنين ياد خواهيد گرفت كه چگونه از اينترنت براي ارتباطات و جستجو استفاده كنيد. اما من اين موارد را در عناوين بعدي بحث خواهم كرد ابتداي درس تاريخ خود را شروع كنيم.

اينترنت به عنوان يك پروژه در ۱۹۷۳ بوسيلة آژانس پروژه هاي تحقيقي عالي دفاعي آمريكا (DARRA) شروع شد. در آن زمان دارپا درصدد ايجاد يك برنامه تحقيقي بود تا تكنيكها و تكنولوژي ارتباط شبكه ها بسته از انواع گوناگون را مورد تحقيق قرار دهد. دارپا نهايتاً مي خواست پروتكل هاي ارتباطي را توسعه و ايجاد كند كه اجازه مي‌داد كامپيوترهاي موجود در شبكه بتوانند به طور آزادانه از خطوط و سكوهاي متفاوت با هم در ارتباط باشند و نتيجا شبكة دارپا خلق شد.
اصطلاح جديد: پروتكل : پروتكل چيزي خبر يك سري از قوانين نيست. در اينترنت پروتكل يك سري از قوانين است كه كامپيوترها ا‌ز آن جهت جهت ارتباط با شبكه استفاده مي كنند. تا زماني كه همه از اين قوانين تبعتي مي كنند. ارتباط مي تواند به راحتي و آزادانه ابغالم پذيرد.
آرپانت كه به عنوان اينترنت شناخته شد يك سري از پروتكل ها را كه به عنوان پروتكل‌هاي كنترل انتقال يا پروتكل اينترنت شناخته شدند را خلق و ابداع كرد كه TCP يا IP نيز ناميده مي شوند. شما بايستي بتوانيد IP را از بحث مربوط به آدرس‌هاي IP در درس يك بشناسيد كه مربوط واقعا شبيه چيست؟ بود. يك آدرس IP در واقع يك آدرس پروتكل اينترنت است.

يك لحظه مكث: آيا تواتستيد پاسخ مربوط به سوال آدرسIP را در بنش فعاليت‌هاي درس يك را بيابيد. تحقيقات به ما مي گويد كه ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۶ آدرس احتمالي IP در اينترنت در دسترسي هستند.
اينترنت در آغاز توانست چند صد دانشمند دولتي را به مدت يك دهه حمايت كند تا اينكه در ۱۹۸۶ موسسع علوم آيالات متحده (NSE) شبكة NSF را بوجود آورد كه اكنون نيز چهارچوب سرويس ارتباطي را فراهم مي نمايد. و همچنانكه در تصوير ۲۰۱۰ مشاهده مي كنيد، شبكة NSF بيش از ۱۲ ميليون بسته اطلاعاتي را در هر ماه انتقال مي دهد.

اصطلاح جديد. Backbene (چهارجوب)
چهارچوب اصلي چيزي جريك كابل نيست كه ترافيك شبكه راحمل مي كند. و گرچه هزارال شبكة خصوصي معلي و عمومي وجود دارد، بيشتر ترافيك اينترنت، بيشترين سفر خود را برروي يك چهارچوب اصلي افام مي دهد.
گرچه ورود NSF به صحنه يك فاكتور عمده در پيدايش اينترنت بود. شايد عمده‌ترين نكته در ۱۹۹۱ بودجود آمد كه NSF بودجه خود را در رابطه با اينترنت قطع تمامي ترافيك موجود در NSF از طرف موسسات آموزشي و دولتي بود.

باوجود اين بعد از ۱۹۹۱، اينترنت هرگز همانند سابق نبود. رقابت هاي بكاري سريعتر توانستند پاسخگوي بازار و نيازهاي اطلاعاتي باشند و چهارچوب‌هاي بكاري تقريبا يك شكه پديدار شدند و البته همراه با آنها بازاريابي و اشتمار اينترنت پيش آمد و شبكه از سيستم يونيكس و آير زبانهاي كاربردي علمي به سوي سيستم‌هاي ويندوز جهت داده شدند كه براي عموم مردم استفاده از آنها آسانتر بود.

بلافاصله از‌آن آمريكا آنلاين، كامپوسرو ديگر فراهم كنندگان خدمات اينترنت كه از جوايند وسر تبعيت مي كردند بجاي تبعيت از دكتر آگهد، وارد عرصه شدند و همچنانكه اينترنت بيشتر قابل دسترسي شد، شركت هاي تجاري شاهد پتانسيل ‌هاي زياد اينترنت در امر تجارت در اينترنت شدند. علاوه بر آن، كاربراي نيز شاهد برخي از موارد غير قابل انكار شدند كه مي توانستند در اينترنت مورد استفاده قرار دهند
در اين كتاب من كمك خواهم كرد كه برخي از اين موارد استفاده را كشف كنيد. در بقيه‌ اين كتاب من شما را به سفر لاسيري در رابطه با شيوه هايي كه شما مي توانيد از اينترنت بهره‌برداري كنيد خواهم برد.

استفاده از اينرنت براي ارتباطات
با اين همه تبليغات و آگهي هاي تجارتي تلويزيون، شما ممكن است به اين نتيجه برسيد كه معرفت‌ترين كاربرد اينترنت شبكه جهاني www (شبكه جهاني) باشد. خب. اين ماية‌ تعجب است. معروفترين مورد استفاده اينترنت، حتي امروزه، ايحيل است. بله درست است شيوه مكالمة شخص با شخص. با اين مورد كاربري كه جزو موارد كاربرد اولية اينترنت بود هنوز هم مهمترين مورد از موارد كاربرد آن است.
البته شما مي تواندي به شيوه هاي ديگري نيز در اينترنت ارتباط برقرار كنيد. در بخش‌هاي بعدي شما بطور گذرا به شيوة ديگر كه مردم از اينترنت جهت ايجاد ارتباط استفاده مي كنند نگاهي خواهيد انداخت.

ارتباطات شخصي
ايميل بيش از يك راه جهت نوشتن نامه براي عمه جانت (ژانت) جهت دادن اطلاعات در رابطه با اينكه اوضاع و حالت چطور است در اختيار شما قرار مي دهد. و گرچه، البته بسياري از مردم مي توانند و از اين مورد استفاده اينترنت براي اين مورد استفاده مي كنند، اين شيوه استفاده از اينترنت در اين مورد بسيار موثر و كاراست. اما شما مي‌توانيد دلايل كاربردي بيشتري را جهت ارتباطات شخصي خود بيابيد.
آيا كنون سعي كرده ايد كه با كسي ارتباط با برقرار كنيد و بعد از دو روز گرگم به هواي بازي كردذن با تلفن، بالاخره توانسته با آنها ارتباط برقرار كنيد. اگر چنين بوده است، شاهد بوده ايد كه چنين شرايطي چقدر مايولي كننده بوده است. خوشبختانه ايميل چنين مشكلي را از بين برده است.
با استفاده از ايميل، شما براحتي، با اشخاص تماس گرفته ايد كه در غير اينصورت ساعتها و روزهاي زيادي از شما جهت ارتباط با آنها تلف مي شد. نه تنها اين، بلكه با استفاده از ايميل، شما سر وقت با‌ آنها تماس مي گيريد در حاليكه ساعتها در انتظار نمي مانيد و نگران قطع ارتباط با آنها نمي شويد. كافيست ايميل را بفرستيد و بعد به دنبال كار خود برويد و منتظر جوابي در صندوق ايميل خود باشيد. اين خود بيانگر بزرگترين مزيت ايميل است كه اينقدر سريع اقدام مي كند.
جواب شما در صندوق ايميل است

فاكس عالي است، اما در مسافت هاي طولاني، هزينه ها افزايش مي‌يابد. اما چه‌شد اگر شما يك راه سريع و آسان جهت انتقال فوري يك فايل، سند و يا برنامة كامپيوتري را بصورت الكترونيكي در اختيار داشتيد؟ خوب شما داريد. با بسياري از برنامه هاي ايميل، شا مي توانيد اسناد خود را كه گذاري و به ايميل خود الصاق كنيد، همانند آنچه كه در تصوير ۲٫۲٫ مي بينيد.
اين اسناد مي تواند برنامه هاي كامپيوتر، فايل هاي پردازش لغت و يا هر چيزي كه با كامپيوتر مي توانيند خلق كنيد، باشد. تمامي آنچه كه از دريافت كنندة پيام انتظار مي‌رود اين است كه يك برنامة ايميل و يا كي وسيلة كمك كننده داشته باشد كه بتواند مطالب الصاقي شما را رمز گشايي كند.

اجتماع عموم
آيا عالي نيست كه با يك آدرس ايميل به صدها نفر مرتبط شويم. خدمات ليستي (lisserv) يكي از اين امكانات است (جهت اطلاعات بيشتر به درس ۸ در رابطه با ارتباط با جهان با استفاده از ليست هاي پستي براي جزئيات در بارة خدامات ليستي مراجعه كنيد.) با ارتباط يا اشتراك شدن با يك ليست سرو شما براحتي مي توانيد با هركسي كه مشترك آن ليست سرو باشد ارتباط بر قرار كنيد.

اصطلاح جديد: خدمات ليستي (Listserve)
يك listserve يك آدرس ايميل است كه طوري برنامه ريزي شده است كه هر پيامي را كه دريافت مي كند براي تمامي كساني كه مشترك شده اند ارسال مي‌كند. شما مي‌توانيد به يك listserve به عنوان نوعي روزنامه الكترونيكي تعاملي كه اغلب به آنها ليست پستي اطلاق مي‌شود.
ليست سرها به صورت هزاران عناوين اربي در دسترس هستند. هركس با هر علايقي مي توانند ليست پستي خود را بيابد. اگر بيش از يك شخص به موضوع خاصي علاقه‌ داشته باشد، شما مي توانيد ليست سرو خاصي براي آن بيابيد.
احتياط: ليست سرو بسيار گسترده هستند و شكي درآن نيست. اما برخي از آنها آنقدر بزرگ هستند كه گاها صدها پيام پستي را در صندوق شما مي ريزند كه درخروج از آل بايد محتاط باشيد.

اجتماع عموم بيشتر
استفاده از ليست سروها تنها راه رسيدن و گفتگو با تعداد كثيري از مردم در اينترنت نيست. با استفاده از گروهاي خبري شما مي توانيد همال كار را بصورت ديگري انجام دهيد. اولين تفاوت ما بين يك listserve و newsg roup شيوة دريافت پيام‌ها است. در ليست سرو پيام ‌ها مستقيما به صندوق پستي شما ارسال مي‌شود كه بايد آنها را را طبقه بندي (سورت) كنيد و بعد تصميم بگيريد كه كدام را بخوانيد.
تفاوت ديگر در شيوه دسترسي به آن ها است. هر كسي با يك آدرس ايميل مي‌تواند مشترك يك ليست سرو شود. اما براي خواندن گروهاي خبري، فراهم كنندگان خدمات اينترنتي بايد امكان دسترسي به آنها را در اختيار شما قرار دهد.

اگر سرويس دهنده شما داراي گروه هاي خبري باشد، نحوه اشتراك آسان است و داراي اطلاعات عالي هستند. هر آنچه را كه از يك ليست سرو مي تواند دريافت كنيد، از يك گروه خبري نيز مي توانيد دريافت كنيد. تصوير ۲۰۳۰ گوياي اين واقعيت است. براي درك عميق پوشش گروه‌هاي خبري به درس ۹ در رابطه با روزنامه‌نگاري اساسي: مقدمه اي بر گروه هاي خبري و درس ۱۰ در رابطه با درك حدود: استفاده از گروه هاي خبري مراجعه كنيد.

ارتباط آني
در طي چند سال اخير، ايجاد ارتباط آني، با اينترنت امكان پذير شده است. (براي اين مورد به درس يازده مربوط به و گفتگوي زنده در اينترنت، و درس ۱۲ و ويديو تلفنن اينترنت، براي جزئيات بيشتر مراجعه كنيد) فرآيند دريافت اطلاعات، گفتگو به ديگران و همكاران ديگر نياز به زمان انتظار ندارد.

شايد چند مثال اين توانيهايي اينترنت را مي تواند به تصوير بكشد . اخير من موقعيتي يافتم كه برروي پروژه اي در كامپيوترم كاركنم. مشكل از آبفا ناشي شد كه بازيهاي بستكتبال ليگ NBA بازي مي شد و من راديويي در دفترم نداشتم. و از‌آبفايي كه از طرفداران پروپا قرص بستكتبال هستم، اين مسئله ربفم مي داد. و البته چنين نبود، زيرا سايت NBA بازيها را با ريل اوريو (Real Audio) پخش مي كرد و من يك برنامه پخش ريل اوديو داشتم. نتيجتا قادر بودم كار كنم در ضمن اينكه بازيها را گوش مي‌كردم.
به يك مورد مفيد تر گوش كنيد. آيا در مورد ويدئوكنفرانس چيزي شنيده‌ايد. با كمك دوربين كوچك و نه چندان گرانقيمت، مانند آنچه كه در عكس ۲۰۴۰ مي‌بينيد و با استفاده از نرم افزار مناسب نصب شده بر روي كامپيوتران مي توانيد جلسات شخصي و بكاري خود را به صورت مستقيم در اينترنت برگزار كنيد. براي سازمانها و اشخاصي كه ارتباطات آنها بر روي يك منطقة وسيع جغرافيايي گسترده شده است و نياز به ارتباط رو در روي منظم دارند، كنفرانس هاي ويدويي بسيار مفيدند.

احتياط – انتقال صدا و تصوير جاي وسيعي را در اينترنت اشغال مي كنند و گرچه انتقال صدا و تصوير با ۴/۱۴ يا ۸/۲۸ بايت در ثانيه بر روي اينترنت قابل اعتماد و قابل قبول است، اما به جهت استفاده بهينه از اين امكانات اينترنت تا حد امكان، شما نياز به يك ارتباط شبكه اي در اينترنت هستيد.
هر چيزي را كه مي خواهيد در اينترنت بيابيد

اينترنت بي جهت بزرگراه اطلاعاتي ناميده نشد است. اينترنت منبع اطلاعهات است. بسياري اوقات بدون فيلتر هستند و بسياري از مواقع حتي اطلاعات آن بيهوده و بيفايده هستند و اطلاعات موجود در آن بيش از اندازه اي است كه شخصي بتواند از عهدة آن برآيد.
خوشبختانه برخي از موتورهاي جستجوي قوي مي توانند به شما كمك كنند در هر زمينه‌اي كه مايل باشيد ( به درس ۲۰ رجوع كنيد در رابطه يافتن مردم، امكان و هر چيزي در اينترنت ) در يك تحليل نهايي مي توان گفت فايدة اينترنت تا حد زيادي بسته به اني است كه ايا شما مي توانيد اطلاعاتي را كه مورد نياز شماست را پيدا كنيد يا نه. با كمي تمرين و با كمك اين كتاب، شما بايد به موفقيت عظيمي دست يابيد.

يافتن مردم
چون هر كسي در اينترنت يكي آدرس ايحيل دارد، شما بايد بتوانيد هر كسي را كه خواستيد پيدا كنيد. خب به اين نكته بينديشيد كه چاپ يك كتاب تلفن با تمامي شماره تلفن هاي موجود جهان چه طور امكان پذير مي شد؟ شايد اين مسئله چندن آسان نبود. حتي اگر جمع آوري تمامي شماره ها امكان پذير مي شد. در لحظة چاپ. حداقل ده درصد شماره ها غلط، غير قابل ارتباط و يا تغيير مي كردند.
همين تغييرات درگير اينترنت نيز است. و اگر صادق باشيم، بايد بگوييم كه بهترين شيوه يافتن آدرس ايميل يك شخص استفاده از تلفن مي باشد، كه به شخص مورد نظر زنگ بزنيم و آدرس او را جويا شويم. با برخي از ابزارها شما مي توانيد با كمي پشتكار، ايميل افراد را شناسايي و بيابيد، همچنانكه در عكس ۲۰۵۰ مي‌توانيد شاهد اين مسئله باشيد.

يافتن اماكن
يكي از مسائل معجزه‌ اساي اينترنت خدامات جستجو كننده و ردياب اينترنت هستند. بسياري از سايت هاي اينترنتي به شما كمك مي كنند تا سفر خود را برنامه‌ريزي كنيد، مكان هاي مورد نظر را بيابيد و توري جهت كشت و گذار بر روي نقشه ها را داشته باشيد و موارد بسياري ديگر، جهت مشاهدة‌ مثالهاي از اين موارد به عكس ۲۰۶۰ مراجعه كنيد.
همة اين گشت و گذارها با موتورهاي جستجو شروع مي شوند كه شما را قادر مي‌سازند تايك پايگاه داده ها را كه مي خواهدي جستجو كنيد، در اين موارد، پايگاه داده‌ ها شامل امكان، مسيرهاي شاهراها و ديگر اطلاعات جغرافيايي هستند.
اطلاع جديدك موتور جستجو
يك موتور جستجو دقيقا همان كاري را كه اسم آن تداعي مي كند را ايفا مي دهد. آن واقعا يك برنامه كامپيوتري است كه پايگاه داده ها را طبقه بندي كرده و كاربرال را قادر مي سازد تا بدنبال اطلاعات مورد نياز خود بگردند.
يافتن شيئي كه مورد نياز است
شما در اينترنت مي توندي به دنبال ميلياردها چيز مختلف بگرديد. جستجو يك بخش جداي ناپذير موارد كاربرد اينترنت در جهان امروز مصوب مي‌شود. پوشش دادن تمامي انواع جستجوها در اينترنت، البته، امري غير ممكن محسوب مي شود، اما در اين كتاب لحظه، شما تعدادي از موارد را كه در اينترنت مي توانيد بيابيد را شاهد بوده‌ايد و تا درس آخر شاهد موارد بيشتري از آنها خواهيم بود. بسته به اين كه شما در جستجوي يك ماشين كلاسيك و يا دستور پخت غذاي خلاصي هستيد، شما شانس ياقفتن آن را در اينترنت داريد. به مثال ۲۰۷۰ نگاه كنيد.

استفاده از اينترنت براي سرگرمي و شادهي
با اينترنت برخورد كنيد، اگر از ابفام عملي لذت نبرديد، به احتمال قوي به دنبال آن نخواهيد رفت. همين مورد در اينترنت نيز امكان پذير است. شما نيازمند آن هستيد كه چيزي شما را تحريك كند و يا هر چندگاهي خنده بر لب هايتان بياورد.
بي شك اينرنت سرشار از مطالب خارق العاده، چرت و صرفا سرگم كننده است (به درس ۲۴ در رابطه با اينترنت صرفا به منظور سرگرمي، براي يافتن شواهدي دال براي موضوع مراجته كنيد). هر روز يك جوك در اينترنت بخوانيد و يا گروه خبري را كه مختص و آن سوي مرزها، را بيابيد ويا چند لحظه‌اي را صرف داون لود كردن تصاوير فضايي ناسا كنيد. داراي هر سليقه اي كه باشيد، مي توانيد مطالب باب طبع خود را بيابيد. عكس ۲۰۸۰ يك نمونه از سرگرمي اينترنت را نشان مي دهد.
خلاصه

در اين درس شما شبحه اي از تاريخچة وراي اينترنت را فراگيرفتيد. شما شروع مصرانة اينترنت را به صورت يك شبكة كوچك براي دانشمندان دولتي را كشف كرديد وبا انفجار اين پديده در ۱۹۹۱ آشنا شديد.
بعد ياد گرفتيد كه مردم چگونه از اينترنت جهت ارتباط با اشخاص و گروههاي بوسيلة ايميل ارتباط برقرار مي كنند، اسناد را ردوبدل مي كنند و بطور مستقيم گفتگو مي كنند. همچنين فهميديد كه چه مقدار اطلاعات از طريق اينترنت و دسترس است وچگونه مي توان بدان دست يافت. و بالاخره دريافتيد كه اينترنت محل سرگرمي است و مي توانيد از طريق آن سرگرم شويد و لذت ببريد.
اينترنت: واقعاً شبيه چيست؟
شاهراه اطلاعات، فضاي اطلاعات و دنياي مجازي است. شخص بايد ناشنوا باشد تا چنين مواردي را در رابطه با اينترنت هر روزه نشنود. اما همگي اين موارد به چه معني هستند؟ اگر VRML، HTML، آبزارهاي اتصالي و ديگر اصطلاحاتي كه در رابطه با اينترنت به كار برد، مي شوند باعث آن مي شود كه شما صلاح بر زمين گذاشته و متواري شويد، پس لحظه اي مكث كنيد.
اين جا به جايي است كه همه چيز از آنجا شروع مي شود. در اين كتاب، اينترنت معناي واقعي خود را كسب مي كند. حال شما مي توانيد بسياري از اين اصطلاحات را كنار هم بگذاريد و از آنها كسب معنا كنيد. در اين درس شما مي توانيد پاسخ سوالات زيرين را بيابيد:
اينترنت واقعاً چگونه كار مي كند؟
اينترنت چگونه كنار هم نهاده شده است؟
اينترنت چه نوع از كارهايي را براي شما امكان پذير ساخته است؟
يك مولكول اينترنتي (client) به چه معنايي است؟
عناصر مختلف در اينترنت چگونه شناسايي مي شوند؟
اگر شما فكر مي كنيد كه قبلاً پاسخ سوالات فوق را مي دانيد، مي توانيد از مطالب فوق صرف نظر كنيد و به دروس بعدي مراجعه كنيد. البته ممكن است شما بخواهيد به هر حال ادامه دهيد، چون ممكن است اينترنت به صورت ديگري، به حالتي كه هرگز قبلاً شاهد آن نبوده ايد، ارايه شود.

بيش از يك شاهراه
شما لازم نيست كه حتماً به مدت طولاني با اينترنت باشيد تا درك كنيد كه اصطلاح سوپر شاهراه اطلاعات واقعاً به رستي نمي تواند دنياي شگفت آور اينترنت را به اندازه كافي توصيف كند. استفاده از اين اصطلاح به تعبيري مي تواند شبيه استفاده از چرخ و قرقره براي توصيف فيزيك كوانتوم باشد.
آنچه كه شما بدان نياز داريد تصويري از اينترنت است كه با الكترونهاي چرخان و بافيبرهاي نوري كه اطلاعات را با سرعت نور منتقل مي كنند و ديگر زنگ ها و صفيرهايي است كه بخشي از سيستم حيرت آور اينترنت محسوب مي شود، است.
صدايي شبيه صداي تلفن دارند؟ مگرنه؟ به هر حال بخش اعظم سفر اينترنت بر روي خطوط تلفن انجام مي گيرد، پس شباهت زياد آن با تلفن قابل درك است. آيا قانع شديد؟
با يك نگاه سريع به جدول ۱-۱ شباهت آن دو را بيشتر نمودار خواهد كرد. همچنين جزئيات بيشتري را كه در بقيه درس خواهيد ديد را به شما نشان خواهد داد.