خلاصه

عده اي از صاحب نظران به این باورند که سبک رهبري منجر به انگیزش شغلی کارکنان می شود این پژوهش پی بررسی رابطه سبک رهبري تحول گرا با انگیزش شغلی در بانک کشاورزي شهرستان اردبیل می باشد جامعه آماري آن ۱۵۰، حجم نمونه ۱۰۸ از جدول مورگان به صورت نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه تحول آفرین اولیووباس، پرسشنامه انگیزش شغلی گیچنر و آزمون پیرسون، از طریق نرم افزار تجزیه و تحلیل شد.

نتایج پژوهش نشان داد میان ابعاد رهبري تحولی با انگیزش شغلی رابطه معنی دار وجود دارد می تواند براي سازمان مزبور مفید باشد.

کلمات کلیدي: سبک رهبري، تحولی، انگیزش شغلی

مقدمه

توصیف کاریزما دقیقاً بستگی به نفوذ وبرانگیختن پیروان وایجاد یک بصیرت وبینش در آنان دارد که به عنوان یکی از عناصرکلیدي رهبري تحول آفرین به شمار می آید. دیگر نظریه پردازان رهبري مثل هاوس و بس کاریزما رابه عنوان یک عنصر اساسی براي رهبري تحول آفرین تعریف کرده اند(موغلی، .(۱۳۸۲ رهبري تحول گرا یکی از پارادایم هی رهبري در روان شناسی سازمانی است (یوکل، .(۱۳۸۲ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه سبک رهبري تحول گرا با انگیزش شغلی کارکنان بانک کشاورزي شهرستان اردبیل می باشد. در صورت شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان می توان راهبردهاي عملی و کاربردي جهت استفاده مسئولان و برنامه ریزان و کارشناسان بانک فراهم کرد. علاوه بر این ضروري است تا با تحقیق در مورد رابطه سبک رهبري تحول گرا و انگیزش شغلی افقی جدیدتر در بانک کشاورزي ایجاد شود و با بهبود روابط فی مابین مدیران و کارکنان و شناخت مشکلات این قشر گاهی اساسی در پیشبرد اهداف بانک کشاورزي برداشته شود. نکته دیگر اینکه تحقیق و بررسی علمی و عملی در مورد رابطه سبک رهبري تحولی و انگیزش شغلی که بتواند راهگشاي بسیاري از مشکلات در این زمینه باشد صورت نگرفته است تا راهبردهاي عملی موثر در این زمینه ارائه گردد. از این رو اهمیت و ضرورت اینگونه تحقیقات و بررسی ها را دو چندان نموده است.

با توجه به موارد ذکر شده هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبري تحول گرا با انگیزش شغلی کارکنان بانک کشاورزي شهرستان اردبیل می باشد بدین لحاظ متغییر هاي مستقل این تحقیق سبک رهبري تحول گرا و متغییر وابسته انگیزش شغلی می باشد که در ذیل به بررسی برخی از این متغییر ها می پردازیم.

-رهبري تحول گرا: رهبر تحول گرا چشم اندازي را به شیوه اي جذاب و روشن شکل می دهد و چگونگی رسیدن به آن چشم انداز را بیان می کند. و با اعتماد به نفس و با خوش بینی عمل می کند و این اطمینان را به زیردستان انتقال می دهد، ارزشها را با اقدامات نمادین تاکید می کند، با الگو بودن هدایت می کند، و کارکنان را براي رسیدن به چشم انداز توانمند می سازد(استون و همکاران، .(۲۰۰۴

انگیزش الهام بخش : انگیزش الهام بخش، رهبران با شناسایی فرصت هاي جدید، چالشی بودن، بهبود و تبین چشم انداز قوي براي آینده، قادر به ایجاد انگیزه و الهام بخشیدن به پیروان خود هستند. آنها همچنین مشتاق و خوش بین هستند، ارتباطات روشنی برقرار کرده، انتظارات واقع بینانه اي دارند و به سند چشم انداز مشترك تعهد نشان می دهد .(oke et al, 2009)