چکیده:

صنعت داروسازي از نقطه نظر دارورسانی تاآنون از طری ق فن اوري ن انو ب ه دس ت آورده ایی چش مگیري رس یده اس ت; ب ه ع لاوه از دی دگاه ص نعت داروسازي در بخش دارورسانی این عنوان آه فناوري ن انو قابلی ت در دس ترس ق راردادن م واد را در مقی اس بس یار آوچ ک ف راهم م ی آن د بس یار ح ائز اهمیت میباشد. در سیستم دارویی قدیم به علت غیرواقعی بودن دز دارویی از لحاظ مقدار نیاز براي درمان، بسیاري از آن در دستگاه گوارش، گردش خون و بافتهاي واسط به هدر می رفت تا مق دار م ورد نظ ر ب ه س لول ه ا ی ا باف ت م ورد نظ ر برس د آ ه ای ن داروه اي ج ذب ش ده در ط ول مس یر ایج اد عوارض جانبی میآنند آه اگر در حد خوابآلودگی باشد مزاحمتی براي بیمار ایجاد نم یآن د ح ال آنک ه در بیم اريه ایی چ ون س رطان و دیاب ت باع ث ریزش مو و عوارض بسیاري خواهد شد یا تزریق های مکرر باعث دردناك شدن بافتها میشود آه براي بیم ار غیرقاب ل تحم ل م ی باش د; ام ا سیس تم دارورسانی نوین (نانو) راهحلی براي تمام این مشکلات خواهد بود. سیستم دارورسانی نوین (نانو) عبارتست از رس اندن دارو در ی ک زم ان مع ین و ب ا دز آنترل شده به اهداف دارویی خاص، این آار به نحوه چشمگیري ایمن ت ر و بس یار م ؤثرتر از بخ ش دارو در تم ام ب دن اس ت . یک ی از مش کلاتی آ ه وجود دارد این است آه اهداف در بدن بسیار آوچک و پراآنده می باشند. دارورسانی نوین عوارض ناخواسته را آ اهش م ی ده د و دزه اي آمت ري را مصرف میآند. استفاده از دارورسانی نوین می توان د، اج ازه اس تفاده از روش ه اي جدی د درم انی را ب ه م ا بده د مثلاً اس تفاده از داروه ایی آ ه غی ر از مورد مصرف بسیار سمی میباشد. سیستمه اي دارورس انی ب راي اینک ه ق ادر ب ه رس اندن دز م ورد نی از دارو در زم ان مع ین ب ه س طح ه دف باش ند از سیستمهاي طراحی شده نانومتري فعال یا غیرفعال استفاده می آنند، پس باید اینگون ه گف ت آ ه گ ذر از گ ذرگاه ن انوتکنولوژي ب راي رس یدن ب ه اه داف نهایی دارورسانی الزامی است.

انواع مهم دارورسانی نوین عبارتند از:

١) سیستم ترنس درمال آه از لیپوزوم و پرونیوزوم ها براي نفوذ بهتر استفاده می آند ٢) آپسوئید و ویروسهایی چون Murine polyome vires براي انتقال دارو
٣) نانوذراتی آه در انتقال دارو براي درمان سرطان به وسیله تابش PDT استفاده میشوند ۴) نانوآپسولها ۵) نانو سرنگهاي سلولی

۶) دارورسانی به واسطه درختسانها ٧) دارورسانی با نانو سوسپانسیونها ٨) استفاده از آاآلیت ها

٩) استفاده از اسمبلی ماآرومولکول ها به عنوان حامل دارو ١٠) میسلها و …
کلمات کلیدی : دارورسانی , نانوتکنولوژی , نانوذرات , نانوسرنگ , نانوسوسپانسیون

Drug delivery through Nanodrug

Sayyed Mohamad Lellahi * ., Sayyed Esmaeil Dorraji** ., Maryam Tohidpor Email: Lellahi_Mohammad@yahoo.com & Dorraji_Esemaeil@yahoo.com

goals through distinguished of drug delivery has achieved Pharmaceutical Industry from view point
Nanotechnology has ability to supplying and access to materials in Nanotechnology. In addition, such a fact that
small scale, also play an important rule. In ancient pharmacy system, due to non-real prescription of drug doze from view point of requirements of treatment, high amount of drug consume without any profit in cardiovascular system and blood circulation and mean tissues till reach to point of effect and may be cause for side effects during its path in which may be cause for sleeping without any trouble for patient . But in those diseases such as Cancer and Diabetics, it may cause for Alopecia and many other side effects. Even repeated injection cause for pain in tissues which is

intolerable for patient.

But New drug delivery ( Nano ) is a new solution for all these problems. It means that New drug delivery ( Nano) is drug supplying in one determined period and with controlled doze to attain special drug goals . This a good and considerable way to reach drug for some determined point of organ instead of its distribution throughout body. One