نفتالین

مقدمه :
همه بياد داريم كه از گذشته هاي دور از نفتالين را براي جلوگيري از بيد زدگي لباسها و تشك و پتوها استفاده مي شد تا به هنگام نگهداري آنها در تابستان ، صدمه نبينند و آنها را در گوشه اي نگهداري مي كردند تا زمستان آينده دوباره از راه برسد . و از اين رو بود كه بيرون آوردنهاي لباسهاي پشمي و ضخيم زمستاني براي ما هميشه با بوي نفتالين توام مي شد بويي كه هنوز هم ما را بياد به دوران خوش گذشته مي اندازد . يادم مي آيد از نفتالين براي نگهداري فرش هايي هم كه مورد استفاده نبود و در گوشه اي نگهداري مي شد . اما از آنجائيكه فن آوري بعداز مدتي اثرات نامطلوب ، دستاوردهايي را كه به همراه آورده است را نيز برملا مي كند ؛ مدتي است كه بحث ضررهاي استفاده از نفتالين هم مطرح شده است و اگر چه كاملا به اثبات نرسيده است ولي دست كم در حيوانات مي تواند باعث بروز سرطان شود .

متاسفانه دربازار هاي اينجا و حتي پايتخت ؛ نفتالين را بفروش مي رسانند ولي استفاده از آن بدليل مضراتي كه دارد منع شده است . مگر اينكه ما سلامتي خود را فداي جلوگيري از بيد خوردگي لباسها كنيم!

در معرض قرار گرفتن نفتالين و ۱ متيل نفتالين و ۲ متيل نتفالين اغلب اوقات از طريق تنفس هواي آلوده به اين ماده صورت مي گيرد . چون در انواع دودها از سوختن چوب و توتون و سوخت هاي فسيلي گر فته تا مواد بيرون ريز صنعتي و نيز از طريق گلوله هاي نفتالين كه در بازار فروخته مي شود ما در معرض اين ماده خطرناك قرار مي گيريم .قرار گرفتن در معرض مقادير زياد نفتالين مي تواند باعث خراب شدن گلبولهاي قرمز خون شود . نفتالين باعث ايجاد سرطان در حيوانات مي شود . ۱ متيل نفتالين و ۲ متيل نفتالين را مي توانيد در فهرست مواد خطرناك اداره حفاظت محيط زست آمريكا پيدا كنيد .

نفتالين چيست ؟
نفتالين ماده اي جامد است كه به آساني تبخير مي شود . سوخت هايي از قبيل نفت و ذغال سنگ شامل نفتالين مي باشند . نفتالين را قطران سفيد و كافور نيز مي نامند وشكل رايج آن گلوله هاي نفتالين و يا به شكل پولك است . از سوختن و توتون هم نفتالين توليد مي شود نفتالين بوي تندي دارد ولي بويش نامطبوع نيست . عمده ترين كاربرد تجاري نفتالين در تهيه پلاستيكهاي پلي وينيل كلرايد polyvinyl chloride (PVC)است عمده ترين مصرف آن براي دفع : “بيد ” و بوگيرهاي توالت است .
toilet deodorant blocks.
1 متيل نفتالين و ۲ متيل نفتالين از ديگر تركيبات نفتالين هستند .
۱ متيل نفتالين) ۱-Methylnaphthalene( مايعي شفاف و ۲- متيل نفتالين
( ۲-methylnaphthalene) به شكل جامد است و بوي هر دو را حتي هنگامي كه در مقادير كمي در هوا يا آب موجود باشند مي توان حس كرد . از اين دو تركيب نفتالين براي ساخت مواد شيميايي مانند رنگها و رزين هاي استفاده مي شود . مورد استفاده ديگر آن براي ساخت ويتامين كا ( vitamin K.) است .

به هنگام ورود نتفالين و تركيبات آن به محيط زيست چه اتفاقي مي افتد ؟
• نفتالين از طريق منابع صنعتي و خانگي وارد محيط زيست مي شود گاهي هم دربطور اتفاقي و ناخواسته اين كار صورت مي گيرد .

• از آنجائيكه نفتالين به مقدار كم در آب حل مي شود امكان نشت آن در آب آشاميدني كه از چاهها تامين مي شود و نزديك محلهاي دفن ضايعات مزبورقرار دارند وجود دارد .

• نفتالين در مقادير كم مي تواند از خاك عبور كرده و وارد سفره هاي منابع آب زير زميني شود .
• نفتالين موجود در هوا ، رطوبت هنگامي كه به مدت يك روز در معرض تابش نور آفتاب قرار بگيرد شكسته مي شود . نفتالين موجود در آب توسط باكتريها تجزيه شده و به هوا تبخير مي شود .

• نفتالين در گوشت حيوانات و ماهي هايي كه مورد استفاده شما قرار مي گيرد انباشته نمي شود .
• ۱- متيل نفتالين و ۲- متيل نفتالين نيز عملكردي مانند خود نفتالين در هوا و آب يا خاك دارند چون اينها نيز خواص فيزيكي و شيميايي مشابهي دارند .

ما به چه طريقي درمعرض نفتالين و تركيبات آن قرار مي گيريم ؟
• از طريق مقادير كمي از آن كه در هواي محيط بيرون وجود دارد .
• تنفس هواي آلوده ناشي از گازهاي متصاعد شده از كارخانجات صنعتي و نيز سوختن چوب و توتون و يا سوخت هاي فسيلي .
• استفاده از مواد دفع بيد محصولات حاصل از قطران ذغالسنگ ؛ رنگها ؛ يا مركب ها (جوهرهايي ) كه قادرند نفتالين را به هوا متصاعد كنند .
• نوشيدن آب از چاه هاي آلوده

• لمس كردن و تماس با لباسها و پارچه هايي كه به نفتالين آغشته شده اند .
• قرار گرفتن در معرض نفتالين و تركيبات آن از طريق خوردن غذاها و نوشيدن نوشابه هاي بعيد بنظر مي رسد .

نفتالين وتركيبات آن چگونه بر روي سلامت ما اثر مي گذارند ؟
قرار گرفتن در معرض مقادير زيادي از نفتالين مي تواند باعث صدمهد ديدن و خرابي برخي گلبولهاي قرمز خون شود اين امر مي تواند باعث شود كه تعداد گلبولهاي قرمز خون شما كاهش پيدا كند بطوريكه بدن نتواند آنها را جايگزين نمايد . اين وضعيت را بنام كم خوني هموليتيك (hemolytic anemia) مي نامند . برخي از نشانه هاي كم خوني مزبور عبارتند از : خستگي ، كاهش اشتها ، بيقراري و رنگ پريدگي پوست بدن .

قرار گرفتن در معرض مقادير زيادتر نفتالين مي تواند باعث : تهوع ؛ استفراغ ، اسهال و وجود خون در ادرار شده و پوست بدن را به رنگ زرد در آورد .

حيواناتي كه مقاديرزيادي نفتالين را بلعيده اند دچار تيرگي چشم شده اند . اما معلوم نيست كه اين امر روي انسان چه اثري دارد ؟ موش معمولي و موشهاي صحرايي كه بطور روزانه بخارات نفتالين را تنفس كرده اند اين امر باعث التهاب و سوزش در بيني و ششهاي آنها شده است . مشص نشده است كه آيا نفتالين برروي زاد ولد حيوانات هم تاثير دارد يا نه ؟ امنا اغلب شواهد موجود نشان مي دهند كه چنين تاثيري را ندارد .
هيچگونه مطالعه اي بر روي انسان در مورد اثراتي كه در معرض قرار گرفتن تركيبات نفتالين براي انسان دارد انجام نگرفته است.
موش هايي كه غداهاي حاوي تركيبات نفتالين را خورده اند بخش زيادي از كبد و شش هاي آنها با مواد غيرعادي پوشيده شده است .

چقدراحتمال دارد كه نفتالين و تركيبات آ؛ن باعث بروز سرطان شوند ؟
هيچگونه شواهد مستقيمي وجود ندارد كه تركيبات نفتالين باعث ايجاد سرطان در انسان شود . اما سرطان ناشي از قرار گرفتن در معرض نفتالين در حيوانات مشاهده شده است . برخي موشهاي ماده كه هر روز در طي حيات خود بخارات نفتالين را تنفس كرده بودند تومورهايي در ريه آنها مشاهده شده است . و برخي موش هاي صحرايي نر و ماده نيز به روشي مشابه دچار تومور بيني شدند .
بر پايه نتايجي كه از مطالعه بر روي حيوانات و در گروه بهداشت و خدمات انساني Department of Health and Humans Services (DHHS) صورت گرفته است نتيجه گرفته شده است كه نفتا بطور موثري خاصيت سرطانزايي نفتالين در انسان را دارد .

موسسه بين المللي تحقيق بر روي سرطان The International Agency for Research on Cancer (IARC) نتيجه گرفته است كه نفتالين امكان دارد در انسان باعث سرطان شود . موسسه حفاظت از محيط زيست آمريكا احتمال سرطان (از گروه c ) خاطر نشان كرده است . هر چند داده هايي كه ثابت كند ۲- متيل نفتالين هم سرطانزاست به اندازه كافي وجود ندارد .

اثر نفتالين و تركيبات آن بر روي كودكان :
چندين بيمارستان موارد متعددي از كم خوني هموليتيك را در كودكان و نوزادان گزارش كرده اند كه در اثر بلعيدن گلوله هاي نفتالين و يا خوردن كيك هايي كه آلوده به بوي نفتالين بوده اند اين مشكل را پيدا كرده اند و يا دراثر تماس با لباسها يا پتوهايي كه به بوي نفتالين آغشته شده اند اين مشكل برايشان پيش آمده است نفتالين مي تواند از خون مادران حامله وارد خون جنين شود در برخي نمونه هايي كه از شير پستان مادران آمريكايي گرفته شده است مقداري نفتالين مشاهده شده است ام اين مقدار در آن حد نبوده است كه باعث نگراني شود .

هيچونه اطلاعي در اين مورد وجود ندارد كه اثرات نفتالين و تركيبات آن بر روي سلامت كودكان چگونه است .

خانواده ها چگونه مي توانند اثرات ناشي از نفتالين و تركيبات ان را كاهش دهند؟
با خودداري از قرار گرفتن در معرض دود توتون ، دودهايي كه به هنگام پخت و پز توليد مي شوند وآتشدان هاي يا وسايل گرم كننده اي كه درون خانه هستند مي توان از الوده شدن به نفتالين ممانعت بعمل آورد .
اگر در خانواده شما زا نفتالين براي دفع “بید” استفاده مي شود لباس ها يا اقلامي را كه در معرض نفتالين قرار دارند بايد در يك محفظه دربسته قرار دهيد تا بخارت آن به بيرون متصاعد نشود و نفتالين ها را دور از دسترس اطفال قرار دهيد .
• پتوها ، البسه هايي را كه براي محافظت در برابر بيد خوردگي با نفتالين همراه كرده ايد را بايد بعد از بيرون آوردن و قبل از استفاده به مدت كافي جلوي آفتاب قرار دهيد تا بوي آن بپرد يا اينكه آنها را با آب بشوئيد .
• بايد خانواده ها را از مضرات دئودورانت هايي كه در هواي خانه آنها وجود دارد آگاه نمود .
آيا آزمايش پزشكي وجود دارد كه از طريق آن بتوان تعيين نمود كه ما رد معرض نفتالين و تركيبات آن قرار گرفته ايم يا نه ؟
آزمايشاتي وجود دارد كه مي توان با آنها سطح مواد شيميايي و محصولات شكسته شده حاصل از آنها زا در نمونه هاي خون ادرار و شير مادرو چربي بدن افراد را اندازه گرفت .

اما اينگونه ازمايشات جزء آزمايشهاي عادي كه روي بدن انجام مي گيرد نيست از همين روست كه پزشك مي تواند نمونه هاي مورد نظررا به آزمايشگاههاي مخصوص بفرستد چون نياز به دستگاههاي خاص دارند . اما اين آزمايشها نيز نمي توانند بطور دقيق ميزان نفتالين موجوددر بدن را نشان دهند . اين نمونه ها اگر در طي يك يا دو روزي كه شخص در معرض آلودگي قرار گرفته است جمع آوري شده باشند دراين صورت ممكن است نتيجه آزمايش ، مقادير زيادي از نفتالين را نشان بدهد .

دولت فدرال چه توصيه هايي براي محافظت دراين مورد ارائه داده است ؟
موسسه حفاظت از محيط زيست آمريكا توصيه مي كند كه بچه ها از آبي كه محتوي بيش از ۵/ پي پي ام ۰٫۵ ppm)) نفتالين يا بيشتر باشد بيش از ۱۰ روز استفاده نكنند يا آبي را كه حاوي ۰٫۴ ppm نفتالين است را براي مدتي بيش از ۷ سال استفاده نكنند . برگسالان نيز نبايد آبي را كه بيش از ۱ ppm نفتالين داشتهد باشد بيش از ۷ سال استفاده كنند براي مصرف كنندگاني كه اينگونه آبها را در طي مدت زندگي اشان (۷۰سال ) استفاده كرده اند ، موسسه حفاظت از محيط زيست آمريكا توصيه مي كند اين آب نبايد بيشتر از ۰٫۱ ppm نفتالين داشته باشد .

اداره ايمني و بهداشت شغلي The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) محدوده ۱۰ ppm را براي نفتالين در محيطهاي كاري وردر طي ۸ ساعت كار (۴۰ ساعت در هفته ) در نظر گرفته است .
موسسه ملي بهداشت و ايمني شغلي

(The National Institute for Occupational Safety and Health) (NIOSH) مقدار بيش از ۵۰۰ppm نفتالين در هوا را بعنوان وضعيت خطرناكي كه بايد بلافاصله زندگي و سلامت را تهديد مي كند در نظر گرفته است . .
قرار گرفتن در معرض اين مقدار آلودگي باعث مي شود كه توانايي كاركنان دچار اختلال شود و به همين جهت نتيجه اين امر آن است كه باعث مشكل جدي و مرگ مي شود .