چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش آموزشوپرورش در تبیین حقوق شهروندی .هست. بدینصورت دو پرسشنامه مجزا طراحی گردید . بعدازاینکه پایایی و روایی ان موردبررسی و تائید قرار گرفت بین دانش آموزان اول راهنمایی مدارس بجنورد توزیع گردید و یافته های به دست آمده از پرسشنامه با نرمافزار SPSS موردبررسی قرار گرفت و نتایج آن بیانشده است. در جهت تحلیل دادههای آماری، از روشهای توصیفی و استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده و همچنین شاخصهایی که ما در این پژوهش موردبررسی قراردادیم بهصورت جدول آورده شده است. فرضیههای ما در این پژوهش مورد تائید قرار گرفتند که با ارائه نتایج حاصله بهصورت جدول بیانشدهاند. در این پژوهش سعی شده تا نقش آموزشوپرورش در تبیین حقوق شهروندی.موردبحث و بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: آموزش، آموزشوپرورش، شهروند، حقوق شهروندی

× ۶۶۲

International Conference on Management

The role of education and training in explaining citizens’ rights

seyyede sabra seyyedi1. Sanam mosapoor hesar2
1. Lecturer, North Khorasan, Bojnurd, Iran.
2. Lecturer, North Khorasan, Bojnurd, Iran.

Abstract:

The aim of this study was to investigate the role of education in explaining the rights Shhrvndy.my .Thus, two separate questionnaires were designed. After the reliability and validity were studied and were distributed among school students BOJNURD and the findings from the questionnaires were analyzed using SPSS software and the results are expressed. In order to analyze the data, descriptive and inferential methods used Pearson correlation and linear regression As well as indicators that we’ve examined in this study are listed in Table. Our hypothesis in this study were approved by the presentation of the results are presented in table form. This study attempts to explain the role of education in Shhrvndy.mvrd rights are discussed.

Key words: education, education and training, citizenship, civil rights

× ۶۶۳

مقدمه

با توجه به اهمیت شهروندی در دوران معاصر، متفکران متعددی به بحث و بررسی پیرامون مفهوم شهروندی پرداختهاند. شهروندی، عبارت است از ، روش زیستن در یک شهر بر طبق اصول و قواعد و قوانین خاص. این مفهوم، امروزه با ظهور مسائلی چون: پیدایش نسل دیجیتالی، افزایش و تغییر انتظارات از نظامهای آموزشی، شکاف قابلیت و انتظارات و آرمانها اهمیتی ویژه یافته و این ضرورت را ایجاب کرده است که باید بادید دیگری به انسان، جامعه و جهان نگریست و جهت تبدیل داراییهای انسانی به سرمایه، مداخلههای اصولی نمود و دگرگونیهایی در اندیشه و باور شهروندان ایجاد نمود. بدیهی است این امر از طریق مداخله نظامهای آموزشی امکانپذیر است . در جهان امروز آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی، آشنایی با حقوق و وظایف شهروندی، تربیت شهروند برای زندگی در جامعه جهانی ازجمله نیازهای آموزشی است که توجه ویژهای را میطلبد. چنین آموزشی اگر بخواهد، مفید و اثربخش باشد، نیاز به یک طرح جامع و دقیق، یک گروه حرفهای و متخصص، وسایل و امکانات آموزشی مکفی و بهروز ونهایتاً یک سیستم کنترل و ارزشیابی، هم چنین یک نظام تشویق و تنبیه کارآمد دارد که تمامی این مراحل را بهعنوان یک فرآیند آموزش شهروندی تعریف، تبیین و اجرا نماید(شاه طالبی و همکاران، .(۲۰۱۱

شهروندی موضوعی است که نخستین بار در علوم اجتماعی عنوان شد؛ اما ضرورتهای توجه به آن سبب شد تا شاهد ظهور آن در مقولههای دیگر ازجمله عرصه تعلیم و تربیت بهعنوان یک عرصه بنیادی باشیم. شهروندی مفهومی است که از گذشتههای دور تاکنون در تحول مدام بوده است. ابن خلدون در عصر خود بزرگترین نابغه جهان در فلسفه تاریخ و فلسفه زندگی اجتماعی بود، شهروندی را در شمار طبیعت آدمی میدانست کهطبعاً متفاوت از تصوری است که ما امروزه از آموزش شهروندی داریم. شهروندان هر جامعه عناصر اصلی و بنیادی آن جامعه را تشکیل میدهند. بدون تردید دارا بودن چنین شهروندانی که نسبت به حقوق و وظایف خودآگاه باشند و خود را نسبت به سرنوشت جامعه خویش مسئول دانسته و در امور مختلف مربوط به آن مشارکت نمایند، ضامن بقای آن جامعه است.

واقعیت این است که دهه گذشته، دوره تغییرات عظیم در حوزهی سیاسی و اجتماعی بوده است، قطعیتهای گذشته و ایدئولوژیهای آزمایششده تحتفشار نظریهها و رویکردهایی قرارگرفته اند که با پیشواژه »سمت « یا »بعد « مشخص میشوند، امروزه به علت مسائلی همچون تمرکززدایی از قدرت، گسترش فوقالعاده فناوری اطلاعات ، در دهکده جهانی و مسائل مشترک جهانی همچون آلودگی محیط زیست ، صلح و امنیت جهانی ، باعث شده است که تربیت شهروندی نهتنها در سطح محلی و ملی، بلکه در سطح بینالمللی نیز موردتوجه قرار گیرد. ساحت سیاسی اجتماعی بهعنوان کلی از ساحتهای اساسی نظام آموزشوپرورش در پی ایجاد دانش، مهارت، نگرش و ارزشهایی است که دانش آموزان را قادر می سازد بهعنوان شهروند فعال و آگاه در جامعه مشارکت کنند، تربیت شهروندی یک مفهوم متکثر و چندوجهی است که ابعاد مختلفی همچون مسئولیتپذیری، وحدت و تفاهم ملی، بردباری، قانونگرایی، درک فهم اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، صلحجویی، وفاق و همدلی، درک و فهم سیاسی، مهارت زندگی، برابری و تنوع را شامل میشود (فتحی و همکاران، .(۱۳۸۸