چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش پیشبینی کنندگی باورهای مذهبی در افزایش سرزندگی تحصیلیبود. آزمودنیهای این تحقیق شامل ۲۵۷ نفر از دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رابر با میانگین سنی ۱۵-۱۸ سال بود که شامل کل جامعه آماری نیز میباشد. مشارکت کنندگان، پرسشنامه سرزندگی تحصیلی و باورهای مذهبی آذربایجانی را تکمیل نمودند. برای بررسی پایایی از شیوه آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی از شیوه تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج گویای نقش پیشبینی کنندگی باورهای مذهبی در سرزندگی تحصیلی بود. به عبارتی با افزایش باورهای مذهبی میتوان شاهد افزایش روحیه سرزندگی و نشاط در تحصیل و یادگیری در افراد بود.

کلمات کلیدی: سرزندگی تحصیلی، باور مذهبی.

۱

اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان- اردیبهشت ۱۳۹۴

مقدمه

سرزندگی و نشاط انسان، به دلیل تاثیر شگرفی که بر تمام ساختارهای شخصیت۱ و بروز رفتارهای انسان دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حوزه تربیت بوده (مرادی، جعفری و عابدی، .(۱۳۸۴ انسان در مسیر زندگی خود همواره با چالش ها و فرصتهایی روبه رو بوده و در برخورد با این مشکلات از تواناییهای خود بهره برده و راهبردهایی را برای مدیریت موقعیت، انتظارات، سازگاری و کنار آمدن به کار میگیرد. این توانایی ها شامل توانمندیهای زمینه ای، شخصی و تاریخی است (کار۲، ترجمه شریفی و نجفی زند، .(۱۳۸۵ اما بخش قابل توجهی از این چالشهای پیش رو مربوط به دوره نوجوانی است که چالشهای تحصیلی از قبیل نمره کم، استرس، تهدید روحیه اعتماد به نفس در نتیجه عملکرد، کاهش انگیزش و تعامل از جمله این موارد است. دوره تحصیل، دوره ای از زندگی است که تغیرات اجتماعی و شناختی به سرعت در آن اتفاق می افتد (اسپییر۳، .(۲۰۰۰