چکیده

در عصر دانایی و رقابتی امروز، تولید علم و دانش از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان ها و مؤسسات، در گرو علم و دانش بشری است. از آنجا که سرعت تولید علم و روند روبه رشد دانش، باعث ایجاد تغییرات پرشتابی در کشورها گردیده، می توان اهمیت توجه به آموزش و یادگیری را در رأس برنامه ها و عامل توسعه کشورها دانست. در چنین شرایطی مدیریت، شناسایی و ایجادرویکردهای نوین در آموزش و یادگیری امری حیاتی می باشد. تدریس تیمی (TT) نوعی رویکرد نوین در مدیریت آموزشی است، که با تکیه بر مشارکت دو مدرس یا بیشتر در فرایند آموزش، از اصول و قواعد ویژه ای برخوردار است. آنچه در این میان حایز اهمیت است تعامل عمیق بین یاددهندگان و یادگیرندگان می باشد، تعاملی که منجر به درک سریع از مطالب آموزشی و تسهیل هر چه بهتر در فرایند یادگیری می شود. در این مقاله سعی داریم، ضمن یافتن پاسخی بر این پرسش که، رویکرد تدریس مشارکتی وتیمی چه نقشی در مدیریت آموزشی دارد؟ به ارایه مفاهیمی از تدریس مشارکتی و معرفی الگوها و راهبردهای آن، از جمله تدریس تیمی (TT) و بررسی چالش ها و عوامل مؤثر بر آن بپردازیم.

کلید واژه: تدریس تیمی، روش های تدریس، یادگیری، مدیریت آموزشی

۱۴۴

The role of Team teaching in educational administration

Zahra Sadat Mousavi 1, Amir Hossein Mohammad Davoudi2

۱ Department of Educational ManagementFaculty of Humanities, IAU, Saveh BranchSaveh, Iran 2 Associate Professor, Department of Educational Management Faculty of Humanities, IAU,

Saveh BranchSaveh, Iran

Abstract

intoday’sknowledge ageandcompetitive, knowledge creationandknowledgeisvery important, because thedevelopment ofcountries, organizations andinstitutions, depended onscienceandhuman knowledge. Insuch circumstances,management, and identifynewAyjadrvykrdhayinteaching and learningis essential.Teamteaching(TT)isanew approachinteachingmanagement, whichrely onthe participation oftwoormoreteachersin the educational process, inparticulartheprinciplesandrules. Inthis article, we answerthisquestion, collaborativeteamteachingapproachand the role itplaysineducationaladministration?Andintroducetheconceptsofcollaborativeteachingmo dels andstrategies, including teamteaching(TT)andevaluatethe challenges andfactorsaffectingthem.

Keywords: teamteaching, teaching methods, learning, learning management

۱۴۵

-۱مقدمه

در طول تاریخ، انسان همواره کوشیده تا تجارب و یافته های خود را از نسلی به نسل دیگر منتقـل سـازد و ایـن نیـاز بـه آموزش سبب بقای جوامع بشری و پس از آن رشد و توسعه آن گردید، و بدین سان فرهنـگ سـازی و حفـظ آن جـز لاینفـک آرمان های انسانی محسوب شد. در جوامع نخستین ، یاد دادن و یاد گرفتن به شیوه های سنتی و از طریق باز سازی تجـارب، صورت می گرفت و سپس اطلاعات مورد نیاز حفظ و گسترش می یافت. در نتیجه افراد کمتر به فکر توسعه و رشد بودند. ایـن در حالی است که در دهه های اخیر پیشرفت های مهمی صورت گرفته است و تقریبا اکثر ابداعات مربوط به قرن گذشـته مـی باشد(فضلی خانی، .(۱۳۸۵ با توجه به اینکه یادگیری ممکن است واقعیت ، ارزش ها ، مفاهیم و یـا اندیشـه هـا باشـد و هـدف آموزش علاوه بر یادگیری و کسب دانش و مهارت ، افزایش فهم ، توسعه و تغییر دیدگاه ها در یادگیرنـدگان مـی باشـد، بایـد برای موفقیت در دستیابی به اهداف ، از رویکردهای مناسب آموزشی نیز بهره برد. یکی از این رویکردها ، رویکرد تدریس تیمی و مشارکتی است که تلاشی است در راستای تقویت روحیه ی کار گروهی و تعامل میان یاددهندگان و یادگیرنـدگان. بـه زعـم گارنر۱ ، تدریس مشارکتی الگویی است که در آن همه اعضای تیم تدریس، نقش یکدیگر را درک نموده و برای ایجاد و پیگیری اهداف آموزشی، با یکدیگر کار می کنند. ترامپ و میلر۲ نیز تدریس مشارکتی را همکاری بین دو نفر یـا بیشـتر مدرسـان مـی دانند که در برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی در یک یا دو حیطه موضوعی برای گروهی از فراگیران به یکدیگر کمـک نمـوده و از فنون و تکنیک های متنوع تدریس بهره می برند و هدفشان کمک به ارتقـا و افـزایش یـادگیری در فراگیـران اسـت (کریمـی، .(۱۳۹۱

-۲یادگیری

یادگیری را در فرهنگ لغات اینگونه تعریف کرده اند، فرآیند کسب دانش، فهمیدن و تسلط یابی از راه تجربه یا مطالعه. به زعم کیمبل، یادگیری تغییر در توان رفتاری از رفتار بالقوه است که در نتیجه ی تمرین تقویت شده و رخ می دهد (بربار و حسینی فرد،.(۱۳۸۸ امّا در تعریفی ساده تر، یادگیری تغییر در رفتار ۳ است . نظریه پردازان تعاریف مختلفی از یادگیری ارائه داده اند، امّا تعریف هیلگار و مارکوئیز۴ از یادگیری جامع تر است، به اعتقاد این نظریه پردازان یادگیری ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در رفتار یادگیرنده است، مشروط بر آنکه این تغییر براثر کسب تجربه رخ دهد (اکبری شلدره ای، قاسم پور و علیزاده،

.(۱۳۸۸