چکیده
درحال حاضر صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید درآمد،اشتغال و ایجاد زیرساختها برای نیل به توسعه پایدار محسوب میشود.ما با وجود توان بسیار برای توسعه گردشگری این قابلیت ها به خوبی شناسایی نشده و از آنها برای توسعه کشور چندان استفاده به عمل نیامده است.از جمله اقداماتی که در کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و کاستن از فشارهای اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی انجام میشود انجام برنامه های توسعه گردشگری در سطوح محلی،ملی وبین المللی است.سرمایه گذاری در صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی،اجتماعی وحتی کالبدی است از این رو باتوجه به اینکه در داخل و پیرامون برخی شهرهای میهن کهن ما ایران آثار ارزشمند تاریخی از نیاکانمان به یادگار مانده است. نگارندگان را بر آن می دارد که این میراث کهن باستانی را که قدمتی هفت هزار ساله دارد را مورد بررسی قرار داده و هدف اصلی این پژوهش “بررسی نقش تمدن کنارصندل در اعتباربخشی گردشگری شهرستان جیرفت” است و سعی شده به شفاف سازی محوطه کنارصندل به عنوان محورتمدنی شهر جیرفت بپردازد. روش پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی-موردی می باشد وداده های مورد نیاز به صورت میدانی و کتابخانه ای تهیه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کشف این تمدن کهن با وجود آثار(ظروف صابونی) و موقعیت منحصربفرد خود باعث شناخته شدن هرچه بیشتر ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان جیرفت به عنوان شهری با قدمت چندهزار ساله گردیده و بدیهی است بسترسازی چنین شناختی در زمینه شکوفایی این تمدن میتواند به جذب گردشگران علاقمند به میراث فرهنگی وتاریخی انجامیده ومشتاقان تمدن های باستانی را به سمت وسوی جیرفت کهن به عنوان مظهر تمدن اشیاء صابونی سوق دهد که وجود همه این موارد باعث توسعه روزافزون شهرستان می گردد.

واژگان کلیدی: تمدن، کنارصندل، گردشگری، جاذبه، جیرفت

مقدمه و بیان مسئله

گردشگری به عنوان عنصری مهم درتجارت جهانی در سال های اخیر به عنوان صنعت بدون دود و منبع درآمد بسیاری از کشورها شده است.این صنعت در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت ها موثر بوده است همچنین گردشگری دول را متعادل تر و نردیکتر میکند.(گی.چاک.وای ،۱۹ :۱۳۸۲، ۳۷،.(۳۶کشور ایران با وجود جاذبه های فراوان فرهنگی،تاریخی وطبیعی هنوز نتوانسته است جایگاه خود را به عنوان یک کشور پذیرنده گردشگر در بازار جهانی صنعت گردشگری بیابد از اینرو سهم ناچیزی از درآمدهای این صنعت نصیب این کشور شده است همچنین این مسئله در زمینه توریسم داخلی بخصوص توریسم فرهنگی-تاریخی صدق میکند بنابراین می بایست شناسایی حساب شده توانمندی ها و پتانسیل های توریستی در نواحی مختلف کشور اقدامات و برنامه های مفیدی جهت استفاده بهینه از پتانسیل ها و همچنین توسعه و گسترش اثرات مثبت توریسم در این نواحی صورت

گیرد .(فائق توحیدی،(۳۰ :۱۳۸۸ در این تحقیق ابتدا به بررسی قابلیت ها و اهمیت گردشگری در توسعه منطقه جیرفت پرداخته شده،سپس موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی منطقه و معرفی این جاذبه پرداخته شده و در نهایت به شفاف سازی نقش جاذبه های منحصر بفرد در توسعه و پیشرفت منطقه جیرفت اشاره گردیده است.

منطقه مورد مطالعه با وجود برخورداری از پتانسیل های لازم گردشگری( طبیعی،اقلیمی واز همه مهمتر تاریخی-تمدنی)فعالیت های گردشگری در منطقه در راستای افزایش درآمد و اشتغال زایی تغییر و تحول مهمی را سبب نشده است.تمدن کنارصندل، تمدنی ناشناخته است.تمدنی که در گردشگری و مطالعات مربوط به آن در شرق ایران به طور اعم و شهرجیرفت به طور اخص کمتر به آن پرداخته شده است.از معضلات و مشکلات پیش رو در این مقاله،به عدم توانمندی مدیریت های شهری در زمینه سازی هرچه بیشتر شناسایی این تمدن، واقف نبودن شهروندان جیرفتی به این گنجینه ی علمی-تمدنی در بوم اجتماعی عرصه گردشگریشان، ناشناخته بودن اشیاء صابونی و عدم معرفی آنها به عنوان کالاهایی منحصربفرد اشاره نمود.

از این رو پرسش ها و سوال هایی که ذهن نگارندگان را بر آن داشت تا به این پژوهش بپردازند. مانند:
– آیا تمدن کهن کنارصندل در جذب توریست موثر است و آیا این تمدن جاذبه ای منحصربفرد محسوب میشود ؟

– چگونه این جاذبه باعث پیشرفت شهرجیرفت میشود؟ و موارد دیگر از این مسائل زمینه را برای انجام چنین پژوهشی آماده نمود.

اهداف پژوهش
هدف کلی این پژوهش بررسی نقش تمدن کنارصندل به عنوان جاذبه ای منحصربفرد در اعتبار بخشی گردشگری شهرجیرفت می باشد و اهداف خرد شامل: شناسایی جاذبه های تاریخی تمدن کنارصندل و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در جاذبه های تاریخی-تمدنی این منطقه

سوال ها و فرضیه ها آیا این سایت تاریخی توان جذب گردشگر را دارد؟

آیا مدیریت و توجه لازم به این جاذبه باعث پیشرفت شهرستان جیرفت می شود؟ لذا متناظر با پرسش های تحقیق فرضیه های زیر مطرح میشود بین جذب توریست و این سایت تاریخی رابطه معناداری وجود دارد

مدیریت و توجه لازم به این جاذبه باعث پیشرفت شهرستان جیرفت می شود

روش پژوهش با توجه به موضوع، اهداف وفرضیه های پژوهش روش انجام تحقیق براساس هدف بنیادی و براساس ماهیت توصیفی- موردی

است.در عین حال یافته های این پژوهش در جهت توسعه گردشگری شهر جیرفت قابل استفاده می باشد همچنین جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای به صورت گردآوری اطلاعات توصیفی از کتاب ها،مجلات،جراید و…. صورت گرفته و از طریق روش میدانی، مشاهده و با ابزار تصویری موضوع بهتر تشریح شده است.