نقش حسابرسي عملكرد مديريت در پيشبرد اهداف سازمان

چكيده
امروزه در محيطهاي اقتصادي كه داراي نظام‌هاي متعدد و ابعاد گوناگون است مديريت سازماني تاكيد فزاينده‌اي بر ارزيابي صرفه اقتصادي ، كارايي و اثربخشي عمليات سازماني دارد به همين دليل حسابرسي عملكرد مديريت نقش مهمي در پيشبرد اهداف سازمان داردي عمليات تحت كنترل مديريت و گزارش نتايج همراه با توجيه‌ها براي بهبود عمليات براي افراد ذينفع. حسابرسي عملكرد شامل دو نوع حسابرسي مديريت و حسابرسي برنامه است. حسابرسي عملكرد مديريت شامل ۳ بخش استاندارد‌هاي عمومي ، استانداردهاي اجرايي عمليات و استاندارد گزارشگري است. هدف‌هاي كلي حسابرسي عملكرد مديريت ارزيابي عملكرد ، شناسايي فرصت‌هاي بهبود عمليات و ارائه پيشنهاد‌هايي براي بهبود عمليات مي باشد. هر هدف حسابرسي عملكرد شامل سه جزء اصلي است
۱) ضوابط
۲) علل
۳) آثار

مقدمه :
مديران در هر سطح و مقطع از زمان نياز به اطلاعات جه

ت تصميم گيري ، كنترل و برنامه‌ريزي عمليات و فعاليت‌هاي سازمان خواهند داشت و در عصر فعلي كه عصر ارتباطات و مبادله ي اطلاعات نام گرفته است اين نياز بيش از گذشته افزايش يافته است.
تشكيل شركت‌هاي سهامي و مشاركت تعداد به نسبت زياد سرمايه گذاران در بازار سرمايه ، تحولاتي را در مناسبات سهامداران و مديران حرفه‌اي اينگونه شركت‌ها ايجاد و عملاً مالكيت را از مديريت جدا كرده است. به موازات ايجاد اين تحول با اهميت ، وظايف حسابرسان نيز توسعه يافته و تهيه و ارائه گزارش‌هايي لازم شده است كه بتواند سهامداران را از چگونگي اداره سرمايه‌هايشان ، ارزيابي عملكرد و سنجش كارآيي و اثربخشي مديران منتخب آگاه كند.
مديريت را دانش به كارگيري موثر و كارآمد منابع براي دستيابي به اهداف سازمان تعريف مي‌كنند و اين منابع معولاً شامل سرمايه ، نيروي كار و منابعي است كه در اختيارشان قرار دارد.
مديران بايد عمليات سازمان را در جهت رسيدن به حداكثر منافع برنامه ريزي ، سازماندهي و كنترل كنند در دنياي امروز مديران مسئول و پيشتاز همواره تلاش مي‌كنند از نظارت دقيق و ارزيابي عيني بر وظايف خود اطمينان لازم را به دست آورند تا در برابر موضوع‌هاي پيش روي خود نيرومند و مسلط باقي بمانند و كارهاي خود را درست و به موقع انجام دهند. بنابراين آنان هيچگاه نبايد در بهره‌گيري از خدمات كارشناسان و متخصصان خارج از سازمان خود

براي تعيين مشكلات و ارائه راه‌حل آن ترديد داشته باشد تا سازمان خود براي تعيين مشكلات و ارائه راه حل آن ترديد داشته باشد تا با استفاده از اين خدمات به موفقيت‌هاي روز‌افزون‌تري دست يابند.
در سال‌هاي اخير كانون توجه و دامنه بسياري از حسابرسي‌ها در بخش عمومي و خصوصي دستخوش دگرگوني‌هايي شده است و از آنجا صورت‌هاي مالي به تنهايي پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي مديريت نيست. مديران در بخش خصوصي و دولتي به دنبال كسب اطلاعات بيشتر به منظور ارزيابي و قضاوت در مورد كيفيت عمليات و پشرفتهاي عملياتي هستندو در نتيجه ايجاد چنين زمينه‌هايي نياز به ضرورت وجود فن حسابرسي عملكرد براي ارزيابي اثربخشي ، كارآيي و صرفه اقتصادي عمليات به نحو چشمگيري افزايش يافته است.

تاريخچه
از شروع كار حسابرسي در جوامع بشري ، اطلاعات دقيقي در دست نيست. اما شواهدي موجود است كه نشان مي دهد حتي در تمدن‌هاي اوليه نيز نوعي بررسي و تهيه گزارش در مورد مسئوليت يك شخص يا يك گروه در مقابل ديگران وجود داشته است. اما حسابرسي امروزين ، به نحو قابل ملاحظه اي با حسابرسي هاي انجام شده در تمدن‌هاي باستاني يا حتي با حسابرسي‌هاي اوايل قرن بيستم تفاوت دارد. در گذشته منظور از رسيدگي به حساب‌ها ، كشف تقلب و گواهي صحت سوابق و مدارك حسابداري بوده است در حالي كه امروزه ، منظور اصلي ، اظهار نظر درباره مطلوبيت صورتهاي مالي م

ي‌باشد. به همين ترتيب ، در گذشته ، منظور از حسابرسي عملكرد مديريت ، حصول اطمينان از رعايت قوانين ، خط مشي ها و مقررات بوده است در حالي كه امروزه ، منظور اصلي ، بهبود عملكرد مديريت و تعيين اين است كه آيا يك واحد تجاري ، يك ارگان دولتي يا يكي برنامه ، توام با كارآئي ، توجيه اقتصادي يا اثربخشي اداره يا ا

جرا شده است يا خير.
حسابرسي عملكرد را مي‌توان براي كليد انواع فعاليت هاي مديريت مانند برنامه ريزي ، فروش و بازاريابي ، توليد و تحقيق و توسعه ، انبارداري ، امور پرسنلي و حسابداري مورد استفاده قرار داد. حسابرسي عملكرد همچنين مي توانند در ارتباط با انواع برنامه ها ، اعم از تجاري و غير‌تجاري ، مورد استفاده قرار گيرد.

تعاريف :
حسابرسي عمليات :
عبارتست از حسابرسي فعاليت‌هاي غير از رسيدگي به صورت هاي مالي حسابرسي عملياتي بيشتر با كارآيي و توجيه اقتصادي عمليات مديريت ارتباط دارد و اثربخشي برنامه‌هاي اجرا شده توسط مديريت را مورد توجه قرار نمي دهد. در حال حاضر حسابرسي مديريت مترادف با حسابرسي عملياتي به عملياتي به كار برده مي شود.
به عبارت ديگر ، حسابرسي عملياتي مصداق بارزي از خدمات مشاوره مديريت است كه مي تواند برخي ويژگي‌هاي حسابرسي صورت‌هاي مالي نيز داشته باشد.
اين حسابرسي در برگيرنده بررسي سيستماتيك فعاليت‌هاي يك سازمان يا بخش مشخص از آن در دستيابي به هدف‌هاي مشخص مي‌باشد.

حسابرسي عملكرد:
عبارتست از فرآيند سيستماتيك ارزيابي صرفه اقتصادي كارآيي و اثر بخشي عمليات تحت كنترل مديريت و گزارش نتايج همراه با توجيه‌هاي براي بهبود عمليات به افراد ذيصلاح و ذينفع.
تعريف سه مؤلفه ي حسابرسي عملكرد:
كارآيي: حداكثر ستانده با ميزان نهاده ثابت يا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممكن (مصرف خوب )
اثربخشي : مقايسه نتايج مورد نظر و نتايج واقعي پروژه‌ها ، برنامه‌هاو يا ساير فعاليت‌ها (مصرف هوشمندانه)
صرفه اقتصادي :حداقل كردن بهاي تمام شده منابع مورد

نياز يا مصرفي با توجه به كيفيت مورد نظر( مصرف توجيه اقتصادي)

حسابرسي عملكرد مديريت :
عبارتست از برنامه‌ريزي براي گردآوري و ارزيابي اطلاعات م

ربوط و كافي و همچنين شواهد قابل اطمينان توسط حسابرس مستقل در ارتباط با اين هدف حسابرسي كه آيا مديريت يا كاركنان واحد مورد رسيدگي ، اصول و استاندارد‌هاي مناسب را در ارتباط با حسابداري ، مديريت و عمليات به منظور به كارگيري منابع واحد تجاري توأم با كارآيي ، توجيه اقتصادي يا اثربخشي اعمال كرده‌اند يا خير. و اظهار نظر يا نتيجه گيري و گزارش به شخص ثابت ، با توجه به شواهد به دست آمده در ارتباط با هدف حسابرسي.
حسابرسي عملكرد مديريت به دو نوع تقسيم مي شود
۱) حسابرسي مديريت
۲) حسابرسي برنامه
حسابرسي مديريت : مديريت از ديدگاه حسابرسي مديريت شامل كليه عمليات داخلي واحدي است كه در مقابل رده بالاتر مسئوليت دارد. حسابرسي مديريت به منظور تعيين بهترين نحوه استفاده از نيروي انساني ، مواد و كالا ، ماشين‌الات و تجهيزات و اطلاعات واحد مورد رسيدگي انجام مي‌گيرد.
مديريت در حوزه مسئوليت خود براي كليه فعاليت ها از جمله صورت‌هاي مالي بايد استاندارد‌هاي عملياتي پذيرفته شده را براي به كارگيري مطلوب منابع تعيين و اجرا كند . اما در وظيفه حسابرسي مديريت قالباً حسابرسي استاندارد‌هاي مطلوب را تعيين مي‌كند تا شواهد قابل اطمينان را در ارتباط با هدف حسابرسي گردآوري نمايد حسابرسي مسئوليت دارد به اشخاص ثالث اطلاع دهد كه مديريت اعمال شده و عمليات مورد ارزيابي با كارآيي و توجيه اقتصادي انجام شده است يا خير.
حسابرسي برنامه:
در هر واحد تجاري و يا صنعتي ، برنامه با نتايج نهايي مورد نظر آن واحد ارتباط دارد. نتايج نهايي كه قالباً هدف ها يا نتايج مورد انتظار نيز ناميده مي شود مبناي

تعيين جهتي است كه واحد تجاري براي توسعه روش هاي

يك محصول يا ارائه يك خدمت ارائه مي‌كند. چنانچه واحد تجاري بخواهد با اثربخشي به هدف هاي برنامه دستيابي پيدا كند لازم است كه قبل از اقدام به به تعيين و توسعه فرآيند توليد ، از نتايج قابل انتظار آگاه باشد. حسابرسي برنامه از حسابرسي مديريت متمايز است و استفاده اثربخش واحد تجاري را از منابع تحت كنترل آن به منظور دستيابي به نتايج مورد انتظار ارزيابي و گزارش مي‌كند.
حسابرسي برنامه عبارت است از برنامه‌ريزي براي گردآوري و ارزيابي اطلاعات مربوط و كافي و هم چنين شواهد قابل اطمينان كه توسط حسابرسي مستقل در ارتباط با اين هدف حسابرسي كه آيا مديريت ، كاركنان واحد مورد رسيدگي يا نمايندگان آنان ، استانداردهاي مناسبي را براي دست‌يابي به نتايج مورد انتظار مقامات بالاتر ، به طور اثربخش اعمال كرده اند يا خير و اظهار نظر يا نتيجه‌گيري و گزارش به شخص ثالث ، با توجه به شواهد به دست آمده در ارتباط با هدف حسابرسي و با در نظر گرفتن موراد زير :
الف – ارائه شواهد كافي در گزارش به منظور قانع كردن مقام بالاتر نسبت به صحت نتيجه گيري ها
ب- ارائه پيشنهاد براي بهبود اثربخشي برنامه ، در صورت امكان

حسابرسي عملكرد
اصطلاح حسابرسي عملكرد ( performance auditing) با حسابرسي عملياتي معمولاً به منظور ايجاد تفاوت بين حسابرسي صورت هاي مالي جهت اظهار نظر‌هاي حرفه اي براي آن و حسابرسي كه جوانب انتخاب شده يك سازمان را خارج از محدوده حساب‌ها رسيدگي كند به كار مي رود.
هدف از اين حسابرسي ابتدا تعيين فرصت‌هايي براي كارايي و صرفه اقتصادي بيشتر و بهبود اثربخش در عمليات بوده كه اين اهداف آن‌ها است.
حسابرسي صورتهاي مالي درگير مواردي است كه منتهي به اظهار نظر درباره‌ صورت‌هاي مالي مي‌گردد و آنچه كه حسابرسي عملياتي ناميده مي‌شود با هدف كارآيي صرفه اقتصادي ، اثربخشي بيشتر و رسيدن به نتايج سودآور اجرا مي شود.
تفاوت عمده‌اي در رويكرد‌هاي عملياتي موجود در حسابرسي صورت‌هاي مالي و حسابرسي مديريت با عملياتي وجود ندارد. چهار مرحله زير در هر نوع حسابرسي اجرا مي شود :
۱- بررسي اوليه فعاليت‌ها جهت به دست آوردن پيشينه لازم و ضروري
۲- ارزيابي مسئوليت‌هاي مرتبط با فعاليت‌ در جهت اطمينان و از اختيارات مجاز و محدوديت‌هاي عملي مرتبط

 

۳- مطالعه و آشنايي با خط مشي‌هاي برقرار شده توسط مديريت از طريق رسيدگي اثربخشي روش‌هاي عملياتي و اداري و مشخص ساختن مناطق مشكل آفرين و ضعيف
۴- گزارش نتايج حسابرسي و پيگيري جهت اعمال يافته ها و پيشنهادات.
حسابرسي عملكرد بر نحوه به كارگيري منابع سازمان متمركز است و به سيستم‌هاي اطلاعاتي و دورن سازماني و دستور‌العمل‌ها مي پردازد و بيشتر به صورت مشاور عمل مي‌كند.

استانداردها
استانداردهاي حسابرسي عملكرد شامل سه بخش استانداردهاي عمومي ، استانداردهاي اجراي عمليات ، استاندادرهاي گزارشگري است.
الف ) استانداردهاي عمومي
سواي استانداردهاي اجراي عمليات و گزارشگري به طور مشترك براي حسابرسي صورت‌هاي مالي و حسابرسي عملكرد وضع گرديده است. اين استانداردها عبارتند از :
شرايط كاركنان موسسه حسابرسي ، استقلال موسسه حسابرسي و حسابرسان ، مراقبت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي و برقراري كنترل كيفيت.
اين استانداردها در كليه موسسات حسابرسي ، اعم از دولتي و غير دولتي كه حسابرسي برنامه ها ، فعاليت ها و وظايف دستگاه‌هاي دولتي ، سازمان‌هاي غير انتفاعي و . . . را به عهده دارند ، كاربرد دارد.
ب) استاندارد‌هاي اجراي عمليات :
۱- برنامه ريزي : عمليات حسابرسي بايد به حد كافي برنامه ريزي شود. برنامه حسابرسي بايد در كليه مراحل حسابرسي اجرا گردد. اهداف حسابرسي ، حوزه عمل حسابرسي و متدلوژي حسابرسي هيچ‌كدام جدا از هم نيستند. لذا حسابرسان ناگذيرند اين سه عنصر را همزمان برنامه ريزي و طراحي كنند.
۲- سرپرستي : كاركنان به طور صحيحي سرپرستي شوند. به منظور تعيين اينكه آيا اهداف حسابرسي در جريان اجراست ، سرپرستي مستقيم حسابرسان و ساير اشخاصي كه ( مشاوران ، كارشناسان و امثالهم ) به امر حسابرسي مي‌پردازند الزامي است. اصول سرپرستي ايجاب مي‌كند براي كاركنان آموزش لازم ترتيب داده شود.

 

۳- رعايت قانون و مقررات : هرگاه رعايت قوانين و مقررات براي تامين اهداف حسابرسي ضرورت داشته باشد حسابرسان بايد در موورد رعايت قوانين و مقررات به نحوي برنامه ريزي كنند تا اطمينان معقولي از كشف موارد خلاف فراهم شود. در كليه مراحل اجراي حسابرسي ، حسابرسان بايد نسبت به حالات و رويكرد‌هايي كه مي‌تواند دال بر اعمال خلاف قانون يا تخطي از قوانين و مقررات باشد ، هوشيار باشند.
۴- كنترل‌هاي مديريتي : حسابرسان بايد دركي از كنترل هاي مديريتي كه به موضوع حسابرسي مربوط مي شود ، به دست آورند. هنگامي كه كنترل‌هاي مديريت در اهداف حسابرسي مهم هستند ، حسابرسان بايد مدارك كافي به منظور پشتيباني از قضاوت‌هايشان در مورد كنترل‌ها ، كسب كنند.
۵- مدارك : دستيابي به مدارك مربوط ، قابل اطمينان و كافي مبناي معقولي در جهت يافته‌ها و نتيجه‌گيري‌هاي حسابرسان را فراهم مي‌كند. كار حسابرسان بايد در فرم كاربرگ‌ها ثبت و نگهداري شود. كاربرگ‌ها بايد حاوي اطلاعات كافي باشند تا يك حسابرس مجرب بتواند بدون برقراري ارتباط با حسابرس قبلي از مداركي كه قضاوت ها و نتيجه‌گيري‌هاي در خور اهميت حسابرسان را به اثبات مي‌رساند ، پشتيباني كند.
ج) استاندارد‌هاي گزارشگري :
۱- گزارش مكتوب : گزارش حسابرسي بايد به طور كتبي تهيه و نتايج هر رسيدگي به آن منتقل شود.
گزارش حسابرسي به منظور تامين مقاصد زير به صورت كتبي تهيه مي شود :
– انتقال نتايج حسابرسي به مسئولان كليه سطوح
– نتايج حسابرسي كمتر دز مظان سوء تفاهم قرار مي‌گيرد.
– نتايج حسابرسي در معرض بازرسي همگاني قرار مي‌گيرد.
– تسهيل پيگيري
۲- ارائه به موقع گزارش : گزارش حسابرسي بايد به طريق م

قتضي منتشر شود تا اطلاعات لازم براي استفاده به موقع در

اختيار مقامات اداري و اشخاص ثالث دينفع قرار گيرد ، گزارش ولو اينكه با نهايت دقت تهيه شده باشد ، ولي به موقع در اختيار تصميم گيرندگان قرار نگيرد ، از ار

زش لازم برخوردار نخواهد بود. بنابراين ، حسابرسان بايد براي انتشار به موقع گزارش حسابرسي ، برنامه‌ريزي لازم را معمول دارند.
۳- محتواي گزارش : در گزارش حسابرسي بايد اهداف ، حوزه عمل و متدولوژي حسابرسي بيان شود.
۴- ارائه گزارش : گزارش بايد كامل دقيق ، قابل اثبات ، قانع كننده و تا آنجا كه موضوع اجازه مي دهد شفاف و مختصر باشد.
۵- توزيع گزارش : گزارش كتبي حسابرسي بايد توسط موسسه حسابرسي به مقامات مسئول سازمان تحت رسيدگي مراجع ذيصلاح سازمان هايي كه خواستار انجام حسابرسي بودة اند ، يا ترتيب اجراي آن را داده‌اند از جمله سازمان هايي كه وجوهي به سازمان تحت رسيدگي پرداخت كرده اند ، تسليم شود ، مگر آنكه منع قانوني و يا ملاحضات ديگري وجود داشته باشد.

اصول حسابرسي عملكرد
حسابرسي عملكرد شامل اصول زير است :
۱- حسابرسي عملكرد بايد به عنوان جرياني كاملاً مستقل و بي طرفانه تلقي گردد.
۲- حسابرسي عملكرد ابزاري است در اختيار مديرت براي شناخت مشكلات و رفع تنگناها و نگاهي عيب‌جويانه و انتقادي ندارد.
حسابرسي عملكرد انتقاد از عمليات جاري نيست بلكه هدف بررسي عمليات از طريق همكاري با مديريت و كاركنان ، و تدوين برنامه‌اي براي پيشرفت عمليات است. موثرترين راه دستيابي به اين امر ، همكاري با كاركنان صاحبكار در حوزه‌هايي است كه آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف دارند و در عين حال مايل به همكاري نيز هستند. مفهوم حسابرسي عملكرد بايد به عنوان يك برنامه داخلي بازنگري و در جهت اقتصادي و كارا كردن عمليات سازمان در نظر گرفته شود تا نتايج فزاينده‌اي را در پي داشته باشد.
۳- ارزشيابي عملكرد در ارتباط با مجموعه امكانات و عوامل محدود كننده فعاليت‌ها مورد نظر قرار مي‌دهد.
۴- در حسابرسي عملكرد بايد با مسايل مسئولانه و متعهدانه برخورد كرد.
۵- در انجام حسابرسي عملكرد طرز فكر مديريت دخالت داده مي‌شود.
۶- حسابرسي عملكرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعيت م

ورد رسيدگي انجام مي‌شود.
پيشرفت و موفقيت در دستيابي به مزاياي حسابرسي عملكرد تا حد زيادي به مهارتهاي حسابرسان و طرز فكر مديريت نسبت به آنان بستگي دارد.
حسابرساني كه مامور انجام چنين مسئوليتي مي شوند بايد توانائيهاي لازم را در زمينه حسابرسي مالي ،مديريت و محيطهاي عملياتي داشته باشد.

ويژگي‌هاي يك حسابرس خوب در اين زمينه عبارتست از
كنجكاوي ، توانايي تجزيه و تحليل ، توانايي متقاعد سازي ، قضاوت خوب حرفه‌اي آگاهي متعارف ، بي‌طرفي ، مهارت برقراري ارتباط ، استقلال ، اعتماد به نفس ، علاوه بر ويژگي‌هاي بيان شده ، توانايي مشخص كردن نارسائي‌هاي عملياتي ، توانايي مشخص كردن نواحي بحراني و مشكل آفرين ، خلاقيت در تكميل مجموعه‌اي از تكنيك‌ها و مهارت انتقال نتايج حاصل از حسابرسي از ديگر خصوصيات حسابرسي عملكرد است.

اهداف
هدف‌هاي كلي حسابرسي عملياتي مي‌تواند
الف ) ارزيابي عملكرد.
ب ) شناسايي فرصت‌هاي بهبود عمليات
ج) ارائه پيشنهاد‌هايي براي بهبود عمليات يا لزوم انجام بررسي‌ها و اقدامات بيشتر باشد.
– ارزيابي عملكرد : هر حسابرسي عملياتي شامل ارزيابي عملكرد يك واحد مي‌باشد. ارزيابي عملكرد عبارتست از مقايسه شيوه انجام فعاليت‌هاي سازمان با
۱) هدف‌هاي تدئين شده توسط مديريت يا طرف قرارداد ، مانند سياست هاي سازماني استانداردها و هدفهاي كمي
۲) ساير معيارهاي اندازه‌گيري مناسب
– شناسايي فرصتهاي بهبود عمليات : منظور از بهبود عمليات ، به طور كلي عبارت از افزايش رعايت صرفه‌هاي اقتصادي ، كارآيي يا اثربخشي و يا تركيبي از اين عوامل است. حسابرس عملياتي فرصت هاي مشخص براي بهبود را از طريق تجزيه و تحليل مصاحبه ها با افراد ( اعم از درون و برون سازماني ) ، مشاهده عمليات ، بررسي گزارشهاي جاري و گذشته ، بررسي معاملات ، مقايسه با استانداردهاي صنعت ، بكارگيري قضاوت حرفه اي بر اساس تجربه يا ساير ابزارهاي مناسب شناسايي مي كند.
– پيشنهاد‌هايي براي بهبود عمليات يا لزوم انجام بررسي ها و اقدامات بيشتر : نوع و ماهيت و دامنه پيشنهادهاي ارائه شده در جريان حسابرسي عملياتي بسيار متفاوت است. در اغلب موارد ، حسابرس ممكن است پيشنهادهاي ويژه اي را ارائه كند. در ساير موارد ممكن است بررسي هاي بيشتري ( نه در محدوده پيش بيني شده در قرارداد) ضرورت يابد.
كه در اين صورت حسابرس ممكن است دليل نياز به انجام بررس

ي‌ها و اقدامات بيشتري را در زمينه‌اي ويژه‌بيان كند.

هر هدف حسابرسي عملكرد مديريت سه جزء اصلي دارد
۱) ضوابط
۲) علل
۳) آثار
ضوابط عبارت است از سنجش اعمال واقعي در مقايسه با استانداردهاي مناسب يا به عبارت ديگر سنجش علل در مقايسه با ضوابط است.
اغلب حسابرسي‌هاي عملكرد ، علاوه بر هدف‌هاي اوليه، هدف‌هاي فرعي نيز دارند هرف‌هاي فرعي عبارت است از تجزيه هدف‌ اوليه به بخش هاي جداگانه حسابرسي كه هر يك از اين بخشها نيز به نوبه خود شامل سه جزء اصلي هدف اوليه مي باشد.

نتيجه‌گيري
رسيدن به عمليات كارا و اثربخش ، مسئوليت اصلي مديريت و در كليه ساختار سيستم مديريت كارا و اثربخش ، مسئوليت اصلي مديريت است و در كليه ساختار سيستم مديريت سازمان ، عمليات و كنترل مديريت بايد در راستاي رسيدن به اين هدف طراحي گردد. حسابرسي عملكرد مديريت ، مصداق بارزي از خدمات مشاوره مديريت است كه ممكن است برخي از ويژگي‌هاي حسابرسي صورت هاي مالي را داشته باشد. اين نوع حسابرسي در برگيرنده بررسي روشمند فعاليت‌هاي يك سازمان يا بخش مشخص از آن در دستيابي به اهداف مشخص است. اهداف كلي حسابرسي عملكرد
الف ) ارزيابي عملكرد در مقايسه با اهداف تعيين شده به وسيله مديريت

يا ساير معيارهاي سنجش مناسب
ب) شناسايي فرصت هاي بهبود عمليات از نظر صرفه اقتصادي و كارايي و اثربخشي
ج) ارائه پيشنهاد براي بهبود عمليات يا انجام اقدامات و رسيدگي ه

اي بيشتر است. بررسي و آزمون كنترل‌هاي مديريت نيز به عنوان يكي از مراحل اجراي حسابرس عملكرد است كه هدف اصلي آن تعيين هدف قطعي حسابرسي و نيز قابليت اتكاء مدارك و شواهد داخلي واحد است.

منابع و مأخذ
۱) موسي رمضاني ، حميدرضا . امي ، عزت‌ا… . حسابداري مديريت ، ۱۳۷۵
۲) شباهنگ ، رضا ، حسابرسي عملكرد مديريت . مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي ، ۱۳۷۳
۳) صنار ، محمد جواد . حسابرسي عملياتي . كميته حسابرسي عملياتي سازمان حسابرسي ، ۱۳۷۶٫
۴) حسيني عراقي ، حسين . حسابرسي دولتي . تهران : دانشكده امور اقتصادي ، ۱۳۷۸٫
۵) رايدر ، هري آر . راهنماي جامع حسابرسي عملياتي . برگردان از محمد مهيمني و محمد عبداله پور ، تهران : سازمان حسابرسي ، ۱۳۸۰
۶) كثيري ، حسين . نگرشي بر حسابرسي عملكرد مديريت در ايرلند و ارتباط آن با نظام كنترلي . مجموعه مقالات حسابرس ، شماره ۴( تابستان ۱۳۷۵):۵۹-۳۱
۱)Brown,Williams and Gallagher. Auditing Performance in Government . 1982.
2) Ellsworth H. Morse. ((Performance and operational auditing)). The journal of accountancy, June 1971.
3) H. Smith, Charles et.al. ((The need for and scope of the audit of management: A survey of attitudes )) .The accounting review , April 1972.
4)Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh (C&AG) website. Government auditing standards in Bangladesh .2001.
5) W.A. Broadus, Joseph D. Comtoic. Performance auditing. AICPA. 1998.