چکیده

فناوري هاي نوین بعنوان فناوري هاي کلیدي و محور توسعه پایدار، از مهمترین یافته هاي انسان در عصر حاضر و راهگشاي مشکلات بشریت در هزاره سوم می باشند و موقعیت کشورها نسبت به یکدیگر در گرو امکانات بالقوه و توانایی آنها در حیطه علوم و فناوري هاي نوین است. امروز وجود »موزه«، بویژه موزههاي هنري در هر شهر، نماد و مظهر رشد و کمال فرهنگـی مردم آن شهر محسوب می شود با توجه به اقلیمی که در آن معماري و زندگی میکنیم میتواند سکوي پرشی براي پرواز بـه سوي معماري پایدار باشیم. دقت به این مهم راه براي استفاده از نیروي طبیعی نظیـر خورشـید بـاد و آب وغیـره مـیکنـد و استفاده از منابع فسیلی را به حداقل میرساند لذا توجه به فاکتورهاي اقلیمی منطقه نظیر خصوصیات اقلیمی هـر زمینـه بـاد-

باران- تغییرات دماي هوا در شب و روز – دماي هوا- جریان هوا- وضعیت آسمان- آفتـاب تـابش و غیـره امـري ضـروري است. زمینهگرایی الگویی است براي خلق محیط مطلوب تر لذا شناخت وآگاهی بیشتر ودرکی عمیقتر نسبت به زمینه ومحیط براي معماران وطراحان امري ضروري واجتناب ناپذیر است. عرصه کار معماران نیز با اهداف زیـر تبیـین مـیشـود: اسـتفاده فناوري هاي نوین در کمترین و استفاده از مصالح تجدید پذیر و حفاظت و عرضه انـرژي و بازیافـت کامـل آن بـدون ایجـاد آلودگی است.که استفاده از این فناوریها ما را در دستیابی به ساخت و ساز پایدارکمک فراوانی می کند.

کلمات کلیدي:: فناوري هاي نوین -موزه-اقلیم -مصرف انرژي- ساخت و ساز پایدار

مقدمه:

نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشري نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده هاي فرهنگی اسـت. مـوزه هـا از معـدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند، هر یک از این اشیاء در عین بی زبـانی بـه هـزار زبان سخن می گویند زیرا اسناد معتبري از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهند.نقـــش ســـنتی مـوزه هـا جمـــع آوري اشــیا و آثارفرهنگــی، مذهبی و تاریخــی بااهمیت، نگهداري، تحقیق در موردشــان و معرفی آنها به عموم اســـت .البتـه این کار باید با هدف آموزش و ســرگرم کردن افراد صورت پذیرد . با توجه به رشد روز افزون جمعیت و در پی آن اهمیـت و اولویت غیرقابل انکار موضوع مسکن، نقش بکارگیري تکنولوژي ها و فناوري هاي نوین در صنعت ساختمان، پررنگ تر جلوه می کند. از این رو استفاده از فناري هاي نوین ساختمانی در این زمینه بسیار راهگشا بوده، چرا که افـزایش سـرعت سـاخت، افزایش عمر مفید بنا و کاهش هزینه ها و … را به همراه خواهد داشت ،در کنــار این موارد موزه هاي مدرن امروزي حافظ و نگه دارنده روح ملل مختلف نیز هستند. به این معنی که در موزه ها ثروت فرهنگی کشورهاي مختلف در نســـل هـا و دوره هایی متفاوت حفظ شده و از این رو امــروز مــوزه عملکردي منحصر به فــرد با تکیه بر معماري زمینه گرا دارد. البته نبایـد

۱

فراموش کنیم که در جوامع امروزي و با توجه به تغییرات ســریعی که در جهان صورت می گیـرد، لازم و واجـب اسـت کـه اهداف موزه، وظایف، عملکرد و استراتژي هاي آن در دوره هاي معین بازبینی شده و دوباره تعریف شود] ١[