از خواجه عبدالله انصاری :
آن ارزی که می ورزی
***
توحید آن نیست که اورا بر سرزبان داری
توحید آن است که اورا درمیان جان داری
***
اگر برهوا پری مگسی باشی
اگربرروی آب روی خسی باشی
دلی به دست ار تا کسی باشی
***
پنج چیز نشان سختی است:
بی شکری دروقت نعمت
بی صبری دروقت محنت
بی رضایی دروقت قسمت
کاهلی در وقت خدمت
بی حرمتی در وقت صحبت
***
جوانمرد چون دریاست وبخیل چون جوی
پس در از دریا جوی نه از جوی

فهرست مطالب
 مقدمه
 سه ویژگی مربیان موفق دانش ورزشی ,انگیزه برای موفقیت وتوانایی انتقال فکر
 چگونه می توانیم در حساب عاطفی خود سپرده گذاری نماییم ؟
 المپیزم وتعلیم وتربیت ,معنا ومفهوم تربیت جیست ؟
 انسان همواره در سایه اعمال صالح ,مدارج علم وایمان را طی می کند
 دراین راه انسان با چه موضوع هایی روبروست ؟:

 ۱هدف تعلیم وتربیت اسلامی ؟موضوع تربیت چیست؟ابعاد تربیت چیست؟
 امام خمینی (ره) وتربیت ورزشی
 حکیم ابولقاسم فردوسی وتربیت ورزشی
 مدرسه المپک توصيف المپيزم براساس منشورالمپيك ودیدگاهای کوبرتن
 اصول بنيادي منشور المپيك
 مسئولیت های مربیان پایه چیست؟

 بازي منصفانه، فلسفه مربيگري است
 راهبرد هایی برای پیشبرد بازی های منصفانه
 مفاهيم كلي ومفاهیم خاصسخنان منفی و مثبت باخود
 تصورذهنی فرد ازخودش سنگ بنای رفتاز اوست
 علل شركت ورزشكاران در ورزش

 .موفقيت , همبستگي , لذت بردن, استقلال
 موثرترين راهها جهت انگيزش بازيكنان از نظر مورگان موتن
 تفاوتهاي فردي را تشخيص دهيد
 پرسشنامه مربوط به ترك برنامه هاي ورزشي
 مربيان با چه چالش هايی روبرو هستند ؟چار چوب پيروزي چیست ؟

 ويژگي مربيان شاخص و سطح بالا ازنظرورزشکاران کدام است ؟
 توسعه و بسط فلسفه مربيگري از نظر مورگان ووتن
 تكنيك ساندويچ به عنوان ارتباط موثر «‌تعريف ، انتقاد، تعريف »
 اهم تصميماتي كه بايد قبل از فصل اتخاذ كنيد
 اصول ارزشي , اخلاقي و سوگند نامه مربیگری

مقدمه
بسم الله رحمن الرحیم
مربی گری نقش انبیاست ,رسالت انبیا راهنمایی انسان ها در همه ابعاد زندگی است و هدایت آنها از تاریکی های جهل به سوی نورو علم وایمان است تا انسان ها ضمن رشد وتکامل فردی , افرادی صالح برای جامعه باشند

مربیگری مانند هر حرفه دیگری فراز ونشیب دارد اگر شما آمادگی داشته باشید فراز وموفقیت های آن می تواند بیشتر باشد احتمال موفقیت برای آن دسته از مربیانی که مهارت هارا به نحو موثری پرورش می دهند واشتیاق وعواطف ورزشکاران را پرورش می دهند بیش ازافرادی است که از عهده این کار بر نمی آیند
مریبان موفق علاوه بر استادی در فنون ومهارت ها می دانند چگونه مهارت هارا آموزش دهند مربیان موفق به ورزشکاران کمک می کنند تا از تسلط یافتن بر مهارت های تازه رقابت با دیگران وداشتن احساس خوب نسبت به خود لذت ببرند

مربیان موفق علاوه بر آموزش مهارتهای ورزشی مهارتهایی که برای زندگی در جامعه لازم است را به ورزشکاران می آموزند. موفقیت درمربی گری یک مبارزه است ونیاز به کارو تلاش ومساعی بسیاروزمان برای آموختن وکسب تجربه دارد.
باید توجه داشت , مهارت های مربی گری یک شبه آموخته و بدست نمی آید برای موفقیت تنها داشتن حسن نیت کافی نیست بلکه به دانشی که مهارت های مربی گری را توسعه دهد نیاز است مربیان موفق کسانی هستند که می توانند:

۱- مهارت های تازه را بیاموزند
۲-به اندازه کافی انعطاف پذیرند تا در صورت لزوم روش های قدیمی را تغیر دهند
۳- انتقادات سازنده رامی پذیرند ونقادانه کار خودراارزیابی می کنند
۴– می توانند روش های درست ومناسب را تشخیص دهند و جایگزین روش های نامناسب نمایند

ویژگی های مربیان موفق چیست ؟
سه ویژگی مربیان موفق, دانش ورزشی ,انگیزه برای موفقیت وتوانایی انتقال فکر است
دانش مربیگری
فقدان دانش در آموزش مهارتها خطر صدمه وناامیدی را درپی دارد هرچه مربیان دانش بیشتری درآموزش مهارتها پایه رشته ورزشی خود را دارا باشند ودر باره فنون مربیگری و تربیت صحیح وآموزش بدانند, مربی وورزشکاران از کار لذت بیشتری خواهند برد
انگیزه مربیگری
مربیان برای موفق شدن به انگیزه نیاز دارند ونوجوانان به زمان. اگر مربی تمام فنون ومهارتهاودانش هارابرای آموزش بداند ولی فاقد انگیزه برای استفاده از آنها باشد مربی موفقی نحواهد بود
گاهی مربیان انگیزه دارند اما وقت ندارند یعنی انگیزه برای وقت گذاری وبهتر شدن را ندارند

انتقال فکر
انتقال فکر ,یکدلی و توانایی درک فوری افکار وعواطف واحساسات ورزشکاران ونحوه انتقال افکار واحساسات به آنهاست
مربیانی که دارای قدرت انتقال فکر واحساسات هستند:
احساس شادمانی ,ناامیدی,بی قراری ,خشم رادر ورزشکاران درک می کنند
به سخنان ورزشکاران گوش می دهند ودرک خودرا از آنچه می شنوند بیان می کنند
از تحقیر ورزشکاران خودداری می کنند وبه ندرت ورزشکاران را تنبیه می کنند وبه شخصیت آنها خدشه وارد می کنند
مربیانی که دارای قدرت انتقال فکر واحساسات هستند آمادگی بیشتری برای حفظ احترام ورزشکاران را دارند وبه نوبه خود از جانب ورزشکاران از احترام بیشتری برخوردار می شوند

ارتباط
ارتباط تنها ارسال پیام نمی باشد بلکه دریافت پیام نیز از عناصر اصلی ارتباط است
موفقیت مربیان تا حدی زیاد به توانایی مربیان به برقراری ارتباط بستگی دارد
اغلب مربیان در ارسال پیام موفق هستند ومهار ت دارند امادردریافت پیام ضعیف هستند
برای موفقیت در مربی گری ومدیریت نیاز به داشتن مهارت های بالای شنیداری است تا نه فقط بشنویم بلکه محتوای پیام را درک کنیم
ارتباط از دو بخش محتوی واحساس تشکیل شده است احساس حسی است که ما نسبت به محتوی پیام داریم لازم است توجه داشته باشیم که بیش از ۷۰ درصد از ارتباط ها غیر کلامی است

سرمایه عاطفی
چگونه می توانیم در حساب عاطفی خود سپرده گذاری نماییم ؟
ازطریق ادب,نزاکت,تواضع ,فروتنی ,مهربانی ,توجه ,صداقت وراستی,احساس تعهد خوش قولی,
: مثال
۱- مهربانی های کوچک وساده مانند :

,تشکر وقدردانی
احوال پرسی
تحسین
نزاکت وادب
۲-صداقت وراستی, وفاکردن به عهد وپیمان وبر سرقول خود ایستادن
۳- نبوداختلاف در گفتار وعمل

,به همه می گوییم خلاقیت می خواهیم اما به همرنگی پاداش می دهیم
۴-وفاداری وجلوگیری از غیبت دیگران
,نکته خوبی را درمیان گذاشتی بیا برویم این موضوع را در حضور خودش مطرح کنیم .آنگاه دیگران نیز خواهند فهمید در مورد آنها نیز همین طور رفتار خواهد شد

المپیزم وتعلیم وتربیت
معنا ومفهوم تربیت جیست ؟
تربیت در لغت به معنی نشو ونما دادن ,زیادکردن بر کشیدن ومرغوب یا قیمتی ساختن است تربیت ازحد افراط وتفریط بیرون آوردن وبه حد اعتدال سوق دادن است (المنجد ماده ربو)
انسان همواره در سایه اعمال صالح ,مدارج علم وایمان را طی می کند وخودرا به خداوند
نزدیک می سازد دراین راه انسان با سه موضوع روبروست :

۱-انسان با استعداد ها وامکاناتش
۲-جامعه بشری وتاریخ
۳-عالم طبیعت
هدف تعلیم وتربیت اسلامی چیست ؟
هدف تعلیم وتربیت اسلامی ,تربیت مردمی است صالح ,مومن ومتقی ومسئول در رابطه با خالق
مومن ومتعهد دررابطه با جامعه ومتفکر,خلاق ,مولد ودوستدار طبیعت در رابطه با عالم طبیعت است

موضوع تربیت چیست؟
موضوع تربیت نفس انسا نی است که به طور ارادی رفتاروعملکردی زیبا وپسندیده یا قبیح ومذموم ازاوصادرمی شود
خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری نوشته است,:
هرموجودی راازموجودات دیگرخاصیتی است وکمال هر چیزی درتمامی صدورخاصیت اوست ازو ,ونقصان اودرقصوران
ونفس وماسوایها فالهمها فجورهاوتقواها,قدخاب من دسیها….
آیات ۷تا۱۰ سوره شمس

آیات فوق به خوبی نشان می دهد :
نفس انسان تربیت پذیر است ورستگاری در گروتلاش های فردی وجمعی تربیتی است
ابعاد تربیت چیست؟
در تربیت اسلامی رشد متوازن وهماهنگ همه ابعاد وجودی انسان مورد توجه و تاکید واقع شده است. ابعاد تربیت شامل حیطه های زیر است :
جسمانی
,عقلی
عاطفی
اجتماعی
معنوی
امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دیدار با ورزشکاران در این خصوص بیان داشتند :
لازم است همه ابعاد وجودی تان را تحت تربیت ورزشی قرار دهید
دراین سخن امام به موضوع مهم تربیت ورزشی آموزش و تربیت از طریق فعالیت های تربیت بدنی و ورزش را مورد تاکید قرار داده اند
حکیم ابولقاسم فردوسی نیزاین موضوع را مورد توجه قرارداده است :
که جانت شگفت است وتن هم شگفت نخست از خود اندازه باید گرفت
****
زنیرو بود مرد را راستی زسستی کژی زاید وکاستی
****
زخشنودی ایزد اندیشه کن جو انمردی وراستی پیشه کن
بنابر این تربیت ورزشی نه تنها به عنوان یک فعالیت بلکه به عنوان یک ابزار آموزشی یگانه و همانندساختاری برای ایجاد توانایی مشارکت توسعه یافته وباویژگی های شخصیتی مطلوب فردی در زندگی اجتماعی اهمیت می یابد
مدرسه المپیک

كوبرتن به عنوان يك متخصص حرفه اي در آموزش و پرورش همواره ورزش را ابزاري باارزش و يگانه در امر آموزش و پرورش جوانان مي دانست . وي گفته است :
“ورزش يك فعاليت لوكس يا فعاليتي براي وقت گذراني و حتي تنهايك رقابت عضلاني براي كار فكري نيست . برعكس ورزش براي هرفرد وسيله اي براي رشد دروني است كه به شكل فعاليت جسماني نمود پيدا مي كند .

ورزش ميراثي همگاني است و نبود آنرا هرگز نمي توان جبران كرد .”
کوبرتن مقارن پایان قرن نوزدهم دریافت ورزش و فعالیت های بدنی درمنظر فرهنگ عموم به عنوان یک اصل ازرشد و ترقی عمده ای بر خوردار شده و جهانی شدن مستلزم ابزاری برای تماس وارتباباطات در طول فرهنگ های متفاوت است وی بیان داشته است :بیایید بازیهای ا لمپیک را زنده کنیم تادوستی ها زنده کرده باشیم بیایید بجای صدور کالاهایمان صلح ودوستی را صادر کنیم

بگذاریم ورزشکارهایمان از مرزها عبور کنند ودادوستد آزادانه ای از مهارت های ورزشی به وجود اورند المپیزم به عنوان یک فلسفه اجتماعی تاکید بر نقش ورزش در دنیای توسعه یافته تفاهم بین المللی ,همزیستی صلح آمیز و آموزش های معنوی و اجتماعی دارد دو کوبرتن محصولی را در پایان قرن نوزدهم لیبرالیزم خلق کردکه ,تاکید بر برابری شایسگی,عدالت , احترام به دیگران,عقلانیت وتفاهم ,استقلال وعالی بو دن است این ارزش هایی است که با حدود ۳۰۰۰ سال تاریخ المپیک بسط یافته است
کوبرتن در سال ۱۹۲۷ در پیامی اشاره داشته است ا لمپیزم می تواند مدرسه دلیری، شجاعت، جوانمردی (chivalry) وخلوص، عفت، پاکدامنی (purity) واستقامت وانرژی باشد (دکتر فیلارتوس رییس آکادمی بین المللی المپیک)

در توصيف المپيزم براساس منشورالمپيك ودیدگاهای کوبرتن، موارد زير شناسايي و تشخيص داده شده است:
شكيبايي وتحمل Tolerance همبستگي Solidarity
احترام قائل شدن براي ديگرانRespect for others
بازي منصفانه Fair play

برابري Equality )
عدم تبعیضNon-discrimination
شركت درمسابقات Taking part
دوستي Friendship
رشدمنش وويژگيهاي رفتاري Character development
کوبرتن در تعریف دیگری از المپیزم می گوید :
المپیزم ,آیین همت ,نفرت از ترس ,عشق به میهن ,سخاوت ,روحیه فتوت ,جوانمردی وارتباط تنگاتنگ با هنر وادب است
اصول بنيادي منشور المپيك

 

۱- المپيزم جديد، در ژوئن ۱۸۹۴، هم زمان با كنگره بين المللي ورزش در پاريس، توسط پيردوكوبرتن مطرح و به تصويب رسيد. كميته بين المللي المپيك، در ۲۳ ژوئن ۱۸۹۴، تاسيس گرديد و دوازدهمين كنگره آن موسوم به “كنگره وحدت” در آگوست ۱۹۹۴ در پاريس برگزار شد.

۲-منشور المپبک (۱۹۹۵) به شکلی روشن رابطه میان فلسفه المپیک وفرهنگ و آموزش را بیان داشته است :اصول اساسی ۲ ص (۷) می گوید:
 Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy found in effort, the educational value of good example and respect for universal fundamental ethical principles.

“المپیک فلسفه ای اززندگی استکه صفات جسمانی,ارادی وفکری را در هم آمیخته وتعالی می بخشد .ا لمپیزم با درآمیختن ورزش از یک سو وفرهنک و آمورش ازسوی دیگر,روشی رادر زندگی شکل می دهد که بر پایه لذت بردن ازتلاش,ارزش های آموزشی واحترام به اصول اخلاقی جهانی استوار است.”
.
۳-هدف المپيزم اين است كه ورزش را همه جا، در خدمت رشد و توسعه هماهنگ انسان قرار دهد و جامعه اي در صلح و آرامش با حفظ كرامت انساني بنا كند. بنابراين، جنبش المپيك خود به تنهايي يا با همكاري ساير سازمان ها، در چهارچوب امكاناتي كه در اختيار دارد، در فعاليت هايي كه در راستاي ارتقا و تحقق صلح در جوامع است، شركت مي كند.

۴–هدف جنبش المپيك، ساختن دنيايي بهتر و مشحون از صلح و آرامش است. اين امر از طريق آموزش ورزشي جوانان، فارغ از هرگونه تبعيض، در پرتو روح المپيك كه خود مستلزم وجود تفاهم متقابل، دوستي، همبستگي و بازي جوانمردانه است، ميسر و ممكن خواهد بود

۵-. ورزش كردن حق انسان هاست. افراد آدمي، اعم از مرد و زن، بايد امكان پرداختن به ورزش را مطابق با نيازهاي خود داشته باشند.
این ارزشهایی است که هر ملتی می تواند خودش را به طور صمیمانه با حفظ فرهنگ بومی, وارزش های تاریخی و سنت های متعالی خود متعهد نمای

۶-جنبش المپيك، تحت هدايت كميته بين المللي المپيك، از المپيزم جديد نشات گرفته است.
۷-جنبش المپيك تحت مرجعيت عالي كميته بين المللي المپيك، سازمان ها، ورزشكاران و ساير اشخاصي را كه از اصول منشور المپيك پيروي كنند، در برمي گيرد. جنبش المپيك، سازمان هايي را متعلق به خود مي داند كه كميته بين المللي المپيك به رسميت شناخته باشد. تشكيلات و مديريت هاي ورزشي بايد توسط سازمان هاي مستقل ورزشي اداره شوند.

۸-فعاليت جنبش المپيك كه با نماد پنج حلقه مشخص شده، جهاني و دائمي است. پنج حلقه، پنج قاره كره زمين را نشان مي دهد. نقطه اوج اين فعاليت، جمع كردن ورزشكاران جهان در يك جشنواره بزرگ بين المللي، موسوم به بازي هاي المپيك است.
۹-منشور المپيك حاوي اصول زيربنايي المپيك، قوانين و آيين نامه هايي است كه توسط كميته بين المللي المپيك به تصويب رسيده است. مقررات مندرج در اين منشور ناظر بر تشكيلات و فعاليت هاي جنبش المپيك است و شرايط برگزاري بازي هاي المپيك را تعيين مي كند./ فارسي
مسئولیت های مربیان پایه
شما به عنوان يك مربي مسئولیت انجام وظايف مختلف و ايفاي نقش هاي معلمی,مربیگری و مدیریت رابر عهده دارید

مهمترین مسئولیت های مربیان پایه جیست؟:
*پايبندي بر بازيهاي جوانمردانه
*القای ارزش های بازی های منصفانه
* احیای روحیه ورزشکاری

*آگاهی از انگیزه های شركت ورزشكاران در ورزش
* آگاهی ازنگرش هاي گوناگون به مربيگري
* توجه به نقش والدین در برنامه ها
*بهترين طرز برخورد شيوه مديريت فعال :
*ملاقات منظم با والدين

*مطلع نگه داشتن آنها
*علاقه مند ساختن آنها به پيگيري وضعيت فرزندانشان
بازی های منصفانه
بازي منصفانه، فلسفه مربيگري است براين مبنا است كه ورزش نوعي دنبال كردن اصول اخلاقي است و همه افراد بايد در آن شركت كنند،
پيام بازيهاي منصفانه،تقويت روح كمال گرايي،صداقت و راستي است.

راهبرد هایی برای پیشبرد بازی های منصفانه
مفاهيم كلي
محترم شمردن قوانين بازي
احترام به داوران و قبول راي آنان
احترام به حريف
ايجاد فرصتهاي يكسان براي تمام بازيكنان
حفظ وقار و متانت در تمام شرايط
پرورش روحيه رقابتي مفيد وتصوير ذهني مثبت از خويشتن در هر ورزشكار
بر اهميت رسيدن به سطح عالي به عنوان يك هدف تاكيد داشته باشيد.
رفتار ي هم سو با رفتار مورد انتظار از طرف بازيكنان و تم

اشاچيان داشته باشيد.
بازيكنان را تشويق كنيد تا به نقش قانون احترام گذارند.
به طور جدي بازيكنان را به احترام گذاردن به داوران و حريفان تشويق كنند .
بدون حريف رقابتي وجود نخواهد داشت پس حريف را دوست بداريد .
براي آنها توضيح دهيد:
نهايت سعي و تلاش در بازيها مهمتر از برد و باخت است
كيفيت انجام ورزش مهمتر از تعيين برنده يا بازنده است
به خاطر داشته باشيد كه تمام بازيكنان به نوبه خود مهم هستند وبايد با احترام با آنها رفتار شود.
ورزش را به عنوان يكي از ابعاد زندگي معرفي كنيد .
به بازيكنان اجازه دهيد تا اولويت در عملكردها را خود انتخاب كنند سپس انتظارات خود را با خواسته هاي آنها تطبيق دهيد.

مفاهیم خاص

« شما قبل از اينكه يادبگيريد چطور پيروز شويد بايد بياموزيد چگونه شكست بخوريد»
– فرانك شورتر برنده مدال طلاي المپيك ۱۹۷۲ در رشته دو ماراتون
پذيرفتن شكست با متانت يكي از مراحل اوليه آموزش بازيكنان است

اكثر بازيكنان در رقابتهاي ورزشي اغلب اوقات شكست مي خورند
، بسياري از بزرگترين ورزشكاران و تيم ها در بيش از پنجاه در صد مواقع با شكست مواجه مي شوند. 
تشويق بازيكنان براي به كار بردن منتهاي سعي و تلاش ,احترام به حريفان و خود
حفظ وقار به هنگام پيروزي, حفظ متانت هنگام شكست از اهميت خاصي برخوردار است
بايد به بازيكنان خود بياموزيد:
وقتي با خود صحبت مي كنند مثبت بينديشند .

به آينده خود بنگرند ونه به گذشته.
به خود بينديشند نه به ديگران
.صحبتهايشان سازنده و مثبت باشد نه مخرب و منفي
نمونه سخنان منفي با خود
دفعه ديگر به او نشان مي دهم او ديگر هرگز زود تر از من به خط پايان نخواهد رسيد .
اي آدم خنگ كارت خجالت آور بود اجازه دادي يك آدم بي نام و نشان شكستت بدهد .
اي آدم احمق واقعاً حماقت كردي كه توپ را از دست دادي .
من باید اورا در این مسابقه شکست دهم
اگر من به زمانی که تیم برایم مشخص کرده نرسم می توانم دوشنبه با انها روبه روشوم
تمام تمركز خود را روي بالا كشيدن خود مي گذارم « دوچرخه سواري »