آمار ـ نقش مهاجرت

مقدّمه:
با توجه به نقش مهاجرت(Emigration) به عنوان عاملي مؤثر در جهت افزايش يا كاهش جمعيت هر كشور ,هدف پروژه ي فوق ارتباط بين ميزان سن افراد مختلف(مرد و زن)و ميزان مهاجرت مي باشد.
در اين پروژه كه جامعه ي آماري ۱۱۲ نفر از افراد با سنين مختلف مي باشد,
نوع متغير كمي است و روش جمع آوري داده ها از طريق داده هاي از پيش تهيه شده است

جدول توزيع فراواني شماره ي ۲

جدول توزيع فراواني شماره ۱

جدول توزيع فراواني شماره ۳

جدول توزيع فراواني شماره ۴

شاخص هاي مركزي در جدول

شاخص هاي پراكندگي در جدول

نتيجه:
مردم به علل گوناگون مانند : تفريح, استراحت, بيماري, … ممكن است به شهرها و كشورهاي ديگر مهاجرت(Emigration) كنند . مهاجرت اگر براي تفريح و گردش باشد به فصول سال بستگي دارد.داده هاي جمع آوري شده سنين مختلفي را در بر دارد ؛ اما تحقيقات و بررسي آماري فوق نشان مي دهد بيشترين درصد مهاجرت در سنين ۲۸-۱۴سالگي اتفاق مي افتد.اميد است كه بررسي آماري فوق توانسته باشد با استفاده از محاسبات و انواع نمودار ها اين واقعيت را به خوبي منكعس سازد.
با تشكر از دبير گرامي جناب آقاي مدّرس غروي كه راهنما و مشوق ما در برداشتن اين گام بوده اند.

داده هاي مرتب شده آماري

۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
۱۷ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۵ ۱۵
۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷
۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۸
۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۱ ۲۱ ۲۱
۲۶ ۲۶ ۲۵ ۲۵ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۳ ۲۳
۳۱ ۳۱ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۶ ۲۶
۳۷ ۳۷ ۳۷ ۳۵ ۳۴ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱
۴۶ ۴۴ ۴۱ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۹ ۳۹ ۳۹
۵۶ ۵۵ ۵۳ ۵۳ ۵۳ ۵۱ ۵۱ ۴۹ ۴۷
۷۳ ۷۱ ۶۹ ۶۸ ۶۳ ۶۲ ۶۲ ۵۷ ۵۶
۱۰۱ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۱ ۸۲ ۸۱ ۸۱ ۷۷
۱۱۲ ۱۱۰ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۲