بسم الله الرحمن الرحيم

بومي سازي آئين نامه نظام پيشنهادات در گروه مكانيك
طرح هدف :
اين آئين نامه تلاش دارد با استفاده از اين ابزار و ترويج آن مشاركت دانشجويان و اعضاي گروه مكانيك را در راستاي

۱-توسعة فرهنگ مشاركت و استفاده از تجارب و افكار اعضاي گروه مكانيك
۲-توسعة فرهنگ كار گروهي
۳-افزايش كيفيت آموزشي
۴-ارتقاء سطح علمي گروه مكانيك
۵-بهبود رفاه دانشجويي
۶-توسعة امكانات گروه مكانيك
۷-ايجاد محيط شاداب آموزشي
۸-اهتمام به امور فرهنگي
فراهم آورد .

حدود كاربرد :
پيشنهاد : عبارت است از يك راهكار ، ايده ، يا طرح اجرايي در راستاي اهداف تعريف شده كه توسط يكي از دانشجويان يا اعضاء گروه مكانيك ارائه گردد .

نظام پيشنهادها :
سيستمي به منظور جمع آوري و بررسي پيشنهادهاي اعضاء گروه مكانيك ، تعيين پاداش ، پيگيري اجراي آنها در راستاي طرح هدف .

۱-كميتة عالي راهبري بهره وري
رياست : مدير گروه مكانيك
اعضاء : نماينده اي از اساتيد ، نماينده اي از روساي كميته هاي اجرائي دانشجويي .
۲-كميتة راهبري نظام پيشنهادها :
رياست : معاون گروه مكانيك با نمايندة تام الاختيار مدير گروه
اعضاء : نمايندة اساتيد ، روساي كميته هاي اجرايي دانشجويي ، كارمندان اداري گروه

۳-كميته هاي اجرائي نظام پيشنهادها :
۱-كميتة اداري (اعضاء آن معاون گروه مكانيك ، كارمندان گروه)
۲-كميتة اساتيد .
۳-كميتة دانشجويي سالهاي متفاوت مشتمل بر
كميته دانشجويان سال اول
كميتة دانشجويان سال دوم
كميتة دانشجويان سال سوم
كميتة دانشجويان سال چهارم
كميتة دانشجويان سال چهارم به بالا
۴-تيم هاي مشاركت :
افرادي كه به فراخور فعاليت ها و ماهيت كار جهت پياده سازي نظام پيشنهادات و اجراي پيشنهادها از طرف كميته هاي اجرايي از ميان داوطلبين انتخاب و به فعاليت خواهند پرداخت .
۵-ليست شناسنامه مسائل واحدها :
مسائل ، مشكلات و موضوعات داراي اولويت كميته ها كه به منظور تقويت اثربخشي پيشنهادها توسط خود آنها در طول ترم به دبير نظام پيشنهادات ارائه مي شود .

مسئوليت ها
۱-كميته عالي راهبري بهره‌وري :
– سياستگذاري و ارائة خط مشي ها
– اولويت بندي استقرار مكانيزمهاي بهره‌وري
– تحليل و ارزيابي عملكرد اجرائي مكانيزمهاي بهره‌وري
– تعيين نظام انگيزشي در راستاي حفظ ، نگهداري و قوام نظام
۲-كميتة راهبري نظام پيشنهادها (۵s)
– طراحي و تدوين برنامة عملياتي هر ترم (برنامه هدف) و ارائة آن به كميته عالي
– تعيين بودجة هر ترم نظام پيشنهادها
– پشتيباني و نظارت بر عملكرد نظام پيشنهادات

– تاييد نيازهاي آموزشي اعلام شده كميته هاي اجرائي و پي گيري برگزاري دوره هاي آموزشي
– تائيد و تصويب پرداخت پاداشتهاي نظام پيشنهادات و برآورد ميزان پاداش
– تعيين تكليف نهائي پيشنهادها و نظارت و پي گيري اجراء آنها و تصميم‌گيري در خصوص چگونگي اجراء و اولويت بندي و زمان بندي اجراء پيشنهادهاي تصويب شده .
– ارزيابي عملكرد كميته هاي اجرايي . دريافت گزارش ماهيانه از ميزان تحقق برنامه‌ها و پيشنهادات
– ارائه گزارش هر ترم از فعاليت كميتة راهبري نظام پيشنهادات به كميتة عالي بهره‌وري .

تقسيم بندي مسئوليت ها در كميته هاي اجرايي دانشجويي :
۱-رئيس كميته
– مسئول اجرايي پيشنهادات در حوزه كميته خويش ، پيگيري و پشتيباني برنامه ها .
– كنترل و هماهنگي فعاليت اعضاء و تعيين نحوة مشاركت تيم ها و دانشجويان داوطلب .
– شناسائي موانع ارتقاء سطح علمي و مشكلات كيفيت‌ آموزشي ، نارساييها و تهية شناسنامه و اولويت بندي مسائل در حوزة خويش
۲-مسئول فرهنگي
– مسئول اجراي طرح هاي آموزش تبليغاتي در محدودة كميته
– هماهنگي جهت اجراي طرح آموزشي تبليغاتي
– طراحي و تهية برشورها و پوسترهاي آموزشي
– تبليغ در جهت توسعة فرهنگ مشاركت

 

دبير كميته
– دريافت و ثبت پيشنهادات و دادن رسيد به دانشجويان
– ارسال نامة مكتوب به پيشنهاد دهنده در صورت رد پيشنهاد وي (طي فرم اعلام رد پيشنهاد) و نگهداري يك نسخه از آن در كميته
– ارسال پيشنهادهاي پذيرفته شده به همراه مدارك و مستندات به كميتة راهبري نظام پيشنهادات جهت تعيين تكليف نهايي ، تعيين پاداش مالي ، تعيين برنامة زمان بندي اجراي پيشنهاد و نگهداري يك نسخه از آن در كميتة اجرايي .
– تهيه صورت جلسه و تنظيم و ارائه گزارش ماهيانه از فعاليت هاي كميته و ارائه به كميتة راهبري نظام پيشنهادات
– ارائه درخواست جهت تكميل مدارك و مستندات

وظايف گروهي كميتة اجرايي :
وظايف گروهي بر عهده (رئيس ، مسئول فرهنگي ، دبير) كه مجموعاً بر روي آن كار خواهند كرد كه در اين راستا مي توانند از كمك و مشاركت دانشجويان حوزة مربوطه با تائيد رئيس كميته استفاده كنند .
– كارشناسي و ارزيابي پيشنهادات ، تعيين تكليف اوليه .
– برگزاري نشست ماهيانه در حوزة كميتة اجرايي .
– نياز سنجي به طرح هاي آموزشي و تبليغاتي و ارائه آن به كميتة راهبري نظام پيشنهادات .
– معرفي پيشنهاد دهندة برتر هر ترم به كميتة راهبري نظام پيشنهادات و معرفي او به جرايد دانشجويي جهت مصاحبه .

تقسيم بندي مسئوليت در كميتة اداري :
در اين كميته رئيس معاون گروه مكانيك خواهد بود و دبير نيز يكي از كارمندان گروه خواهد بود و يكي ديگر از كارمندان مسئول فرهنگي خواهد بود .

تقسيم بندي مسئوليت در كميتة اساتيد :
در اين كميته همة مسئوليت ها بر عهدة يك نفر مي باشد كه نماينده اساتيد بوده و با راي آنها به كميتة راهبري نظام پيشنهادات معرفي مي شود .

نحوة انتخاب اعضاء كميته هاي اجرايي دانشجويي :
رييس كميتة دانشجويي با راي مستقيم دانشجويان حوزة خويش (فرد حائز اكثريت آراء و داراي عنوان نمايندة دانشجويي) انتخاب مي شود .
مسئول فرهنگي و دبير نيز از طرف رييس كميته منصوب مي شوند .