چکیده

اولین حکم شرعی که از سوی خداوند بر پیامبر و مسلمین تشریع گردید و نخستین تشکل اجتماعی اسلام نماز بود. خداوند متعال از بندگانش خواسته است که همواره او را یاد کنند و ذکر او را به جای آورند. ذکر را میتوان نقطه شروع و سیر و سلوک به سوی قرب به پروردگار جهان دانست که بهترین نوع آن براساس آیات قرآن و احادیث، نماز میباشد. امنیت روحی و روانی از مقوله هایی است که در عین سادگی، و روشنی که به ذهن می رسد، در آن اختلاف آراء و نظر وجود دارد. واژه ای که ثبات و استقراری نداشته و هر فرد و گروه برای رسیدن به اهداف خویش از آن تعریف و تفسیر خاصی را بیان می کنند. افسردگی حالتی احساسی است که مشخصه آن اندوه، بی احساسی، بدبینی و احساس تنهایی است. مطالعه حاضر یک روش مروری بر کتب و مقالات موجود در کتابخانه و سایت های علمی معتبر میباشد. نتایج تحقیقات فراوان نشان میدهد که انجام اعمال و فرایض دینی از جمله نماز با تحریک احساسات معنوی در کاهش تنش ها و تأملات روزمره و تأمین سلامت و بهداشت روانی افراد مؤثر است.

واژههای کلیدی: فشار روانی، نماز، اضطراب

۱

-۱مقدمه

نماز از دیرباز در همه ادیان الهی وجود داشته و در تمامی آن ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در تاریخ اسلام نیز نماز اولین عبادتی بود که پیامبر (ص) به برپایی آن فرمان داد. نماز یکی از تعلیمات اساسی و از ارزشهای معنوی، اخلاقی و اجتماعی اسلام است و همچون کعبه است که سایر اعمال عبادی بر گرد آن میچرخند. نماز رکن و ستون دین است و در هیچ حالی کنار گذاشتنی و قابل بیاعتنایی نیست. نقش اثربخش و تحول آفرین نماز تا بدان جاست که میتواند مایه اصلاح تقوا، طهارت دل و بهبود روابط اجتماعی گردد. چون آثاراصلاحی و فواید فردی و اجتماعی نماز بی شماراست، این چنین در فرهنگ اسلام از جایگاه والا برخوردار شده است، به طوری که پذیرش همه اعمال به قبولی نماز در درگاه الهی مشروط گشته است.