×چکیده:

با توجه به شرایط کنونی کشور ولزوم وجود سیستم اقتصادی متناسب با این شرایط احساس می شود؛یعنی الگو وسازماندهی متفاوتی که باید اسیب پذیری بیرونی را کمتر وتوان انعطاف درونی را بیشترکند.حال باتوجه به خواسته های بازار سرمایه از حسابداران وهمچنین نقشی که حسابداری مدیریت بر اقتصاد مقلومتی می گذارد در این مقاله سعی شده است که ضمن تعریفی که از اقتصاد مقاومتی وابعاد آن وهمچنین تعریفی که از حسابداری مدیریت میشود وهمچنین نقش حسابداری مدیریت بر اقتصاد مقاومتی می پردازیم.

کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی،حسابداری مدیریت،بازار سرمایه

مقدمه:

جهان امروز متـاثر ازپیشـامد هـای اقتصادی؛سیاسـی واجتمـاعی مـی باشـد وبـه گونـه ای شـکل گرفتـه کـه ادامـه حیـات اقتصادی؛سیاسی واجتماعی یک کشور بدون وجود رابطه با کشور های دیگر تقریبا غیر ممکن می باشد.بنا بـر ایـن ارتبـاط متقابـل بین کشور ها امر متفاوتی است که تولیدات ودر نتیجه رشـد اقتصـادی کشـور را تحـت تـاثیر قـرار میدهـد(کﻻنتر زاده وهمکـاران .(۱۳۹۲بیانات معظم انقﻻب در مورد اقتصاد مقاومتی ونام گذاری سال های اخیر با این عنوان یک شعار نبـوده بلکـه ایشـان ضـمن تذکر دادن اهمیت بحث اقتصادی پیش بینی بر لزوم توانمندسازی بخش اقتصاد در مقابـل تحـریم هـا وکارشـکنی هـای دشـمنان انقﻻب انقﻻب تاکید دارندبا توجه به تحریم ها ومشکﻻتی که ممکن است به سبب ان برای کشور ایجاد گرددتمامی مسوﻻن باید بـه مسائل اقتصاد اهتمام ورزند ودر پی شناسایی نقاط ضعف وبر طرف کردن بر آیند تا چرخه های اقتصـاد کشـور کمتـر تحـت تـاثیر تحریم ها ومشکﻻتی که دشمنان به وجود می آورند قرار گرفته وبه سوی رشد وبالندگی کشور بـه گـردش در آینـد از ایـن رو یـک سیستم اقتصادی به ویِزه برای ادامه ورشد وپیشرفت اقتصادی کشور نیاز است.اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه های تهدید

ومتقابﻻ تﻻش برای کنترل وبی اثر کردن آآنه در شرایط آرمانی تبدیل چنین تهدید هـایی بـه فرصـت مـی باشـد کـه قطعـا بـاور ومشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقﻻنی ومدبرانه پیش شرط والزام چنین موضوعی است.صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی؛یک اقتصاد مقاومتی فعال وپویا و نه یک اقتصاد منفعل وبسته می باشد حسابداری مـدریت فراینـد شناسـایی، انـدازه گیـری، گردآوری و تجزیه و تحلیل اطﻻعات برای مقاصد درون سازمانی است، اطﻻعـات گـردآوری شـده در سیسـتم حسـابداری مـدیریت تصمیم گیری، برنامه ریزی، ارزیابی عملکرد و هدایت و کنترل عملیات به منظور استفاده در داحل یک واحد اقتصـادی را حسـابداری مدیریت گویند.
برخﻻف حسابداری مالی که از طریق اصول و ضوابطی مشخص و از پیش تعین شده با محدودیت مواجه است، از یک رشته قواعد ثابت و غیر ثابت تغییر تشکیل نشده است. حسابداری مدیریت براساس نیاز و هدف و به کارگیری آن در واحدهای انتفاعی مختلف متفاوت است.

برای فراهم کردن اطﻻعات برای تصمیمگیری درون سازمانی استفاده میشود، گرچه اطﻻعات می تواند برای اهداف دیگری مانند گزارشگری برون سازمانی به کار رود.باسیاست های در اقتصاد مقاومتی حسابداری مدیریت میبایست با رویکرد مشتری مداری سعی در تولید محصوﻻت با استراتژی نوآوری،کیفیت باﻻ وقیمت تمام شده پایین نمایند.در ایتن تحقیق سعی شده است که به نقش وجایگاه حسابداری مدیریت در اقتصاد مقاومتی بپردازد.
.
مبانی نظری:

تعریف اقتصاد:عبارت ا ست از علم تخصیص بهینه منـابع کمیـاب کـه در ایـن تعریـف کمیـابی منـابع مهمتـرین موضـوع مـی باشد(محسن نظری (۱۳۸۹؛اقتصاد یکی از شاخه های علوم اجتماعی علم مطالعه در بهزیستی انسـان اسـت.علم اسـتفاده از نعمـات خداوند است (طهماسب محتشم دولت شاهی (۱۳۷۵؛یکی از معانی اقتصاد در لغت؛میانه روی وپرهیز از افراط وتفریط در هر کـاری است.

اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی:

پریگاگلیو(( ۲۰۰۶ از اصطﻻحی به نام فرینت اقتصادی برای اشاره به توان سیاسـت سـاخته ی یـک اقتصـاد بـرای بهبـود و(یـا انطباق با) اثار برون زای مخالف استفاده کرده است این اصطﻻح با تعریفی که از ان شده است نزدیکترین مفهوم اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج کشور است.بریگاگلیوبیان میدار که اصطﻻح فرینت اقتصادی به دو مفهوم به کار میرود؛اول توانایی اقتصاد بـرای بهبـود سریع شوک های اقتصادی تخریب کننده خارجی؛دوم توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر اثار این شوک ها به طور کلی فرینـت اقتصادی ممکن است ایستا یا پویا باشد؛فرینت اقتصادی ایستا به مفهوم توان یا ظرفیت یک سیستم برای جذب یا منعطـف شـدن در برابر خطر زیان است.در تعریف عمومی تر این که مﻻحظات پویا بودن نیز شامل ثبات را نیز در خـود دارد؛فرینـت اقتصـادی بـه توان یک سیستم برای بهبود از شوکی پایدار گفته مـی شـود.همچنین بایـد بـین دو نـوع فرینـت اقتصـادی تفـاوت قائـل شـد(رز ؛).(۲۰۰۴نقل از افشاری وهمکاران (۱۳۹۲

فرینت اقتصادی ذاتی:توانایی در شرایط عادی یعنی توان جایگزینی نهاده های دیگر برای نهادهـه هـایی کـه از طریـق شـوک خارجی با مشکل مواجه شده اند یا توان بازارها برای باز تخصیص منابع ذر پاسخ به عﻻمت های قیمتـی.این نـوع فرینـت اقتصـادی ذاتی یک اقتصاد است وسیاست ساخته نیست.

فرینت اقتصادی انطباقی:توانایی در شرایط بحران ناشی ازقوه ابتکار وتﻻشش فوق عادی یعنی باﻻ بردن توان جایگزینی نهاد ها در عملیات بازرگانی منفرد یا تقویت بازارها از طریق کامل کردن اطﻻعات عوامل اقتصادی عرضه کننده وتقاضـا کننـده بـرای پیـدا کردن یکدیگراین نوع فرینت اقتصادی به خودی خود وجود ندارد.بلکه کامﻻ سیاست ساخته است.با توجه بـه تعـاریف مقـام معظـم رهبری وبرخی از اندیشمندان در باره اقتصاد مقاومتی در زیر چند تعریف ارائه می شود.رهبر انقﻻب در مﻻقات بـا هیئـت دولـت در حسینیه امام خمینی در دوم شهریور سال ۱۳۹۱ اقتصاد مقاومتی به این صورت تعریف نمودند.”اقتصاد مقاومتی بـه ایـن معناسـت که یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند هم آسیب پذیری ان کاهش یابد یعنـی بـه شکلی باشد که کمتر در مقابل ترفند های دشمنان که همیشگی خواهد بود به شکل های مختلف اسیب ببیند واختﻻل پیدا کند.”

مهدی کرباسیان اقتصادی ومعاون اسبق وزیر نفت؛اقتصادمقاومتی را به معنای تشخیص حوزه های اعمال فشار سـایر کشـورها وتــﻻش بــرای کنتــرل وکــم اثــر کــردن ایــن فشــارها ودر شــرایط آرمــانی داخــل وتــﻻش بــرای خــود اتکــایی را در دســتور کــار قرارمیدهد(کرباسیان .(۱۳۹۱

در مجموع اقتصاد مقاوتی تشخیص درست مسائل ومشکﻻت اقتصادی کشور مقاوم سازی آن در مقابل دشمن اسـت کـه ایـن کار با شناسایی درست منابع وظرفیت ها ومدیریت انها امکان پذیر است.اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها وتاکید بر تولید داخلـی وتﻻش برای خود اتکایی است که این اقتصادی پویاست وبه سوی پیشرفت در حرکت است

ابعاد اقتصاد مقاومتی:مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر ضرورت اقتصاد مقاومتی وابعاد آن در سخن دانی خود در جمع هیئـت دولت ومسوﻻن نظام در حسینیه امام خمینی در تاریخ دوم شـهریور۱۳۹۱در ایـن بـاره فرمودنـدیکی از شـرایط اقتصـاد مقـاومتی استفاده همه ظرفیت های دولتی ومردمی است وهم از فکرها واز انیشه ها وراه کار هـایی کـه صـحب نظـران مـی دهنـد وهـم از سرمایه هاا استفاده شود.به مردم هم باید واقعا میدان داده شـود.یک رکـن دیگـر اقتصـاد مقـاومتی حمایـت از تولیـد ملـی صـنعت وکشاورزی است.اما اشکاﻻتی هم در صنایع هست که باید عﻻج شود اگرهمین مشکﻻت نبـود شـما امـروز از رونـد اقتصـادی وضـع بهتری را گزارش می کردید وکمک های بیشتری به مردم می شد.باﻻخره تولید آن بخش درون زای اقتصاد ماست وبه این می باید تکیه کرد؛واحد های کوچک ومتوسط را فعال کنید؛البته واحد های بزرگ ما خوشبختانه فعال هستند.مسئله دیگر در اقتصاد

مقاومتی مدیریت مصرف است ؛مصرف هم باید مدیریت شوندقضیه اسراف وهدر دادن قضیه مهمی در کشور است حاﻻ به چـه شکل جلوی اسراف را باید گرفت فرهنگ سازی هم ﻻزم است.اقدام عملی هم ﻻزم است.فرهنگ سازی بیشتر برعهده رسانه هاسـت یعنی در این زمینه هم صدا وسیما مسولیت دارد هم دستگاه های دیگر مسولیت دارند باید فرهنگ سازی کنیم ما یک ملت معتقـد به اسﻻم هستیم ودر اسﻻم هم بر جلوگیری از اسراف تاکید شده است.اما متاسفانه ما این همه اسراف داریـم .ایـن بخـش فرهنـگ سازی ان است وبخش عملی ان نیزباید از دولت آغاز شوددولت خود یک مصرف کننده بسیار بزرگ است بنابراین باید جلـوگیری از اسراف را جدی بگیرید وتولید مصرف داخلی را نیز جدی بگیریدهمچنین تاکید داشتند که کـاهش وابسـتگی بـه نفـت وجـایگزین کردن درامدنفت با درامد های اقتصادی دیگر؛توجه به صنایع دانش بنیـان بـرای جـایگزین کـردن ایـن درآمـد هـا؛مردمی کـردن اقتصاد؛مدیریت مصرف ؛پرهیز از اسراف ومﻻحظه تعادل؛استفاده از تولید داخلی ؛حرکت بر اساس برنامه بر این اساس ابعـاد اقتصـاد مقاومتی عبارتند از:

-۱حمایت از تولید ملی:عوامل تولیدی به نیروی انسانی؛زمین؛کار؛سرمایه فکری وانسانی ومادی دسته بنـدی مـی شـود حـال برای افزایش تولید باید به حمایت از ان پرداخته شودچون این عوامل به صـورت مسـتقیم در تولیـد دخالـت دارنـد؛حمایت از آنهـا موجب افزایش توان وانگیزه ودر نتیجه افزایش تولید خواهد شدوموجب رشد بلند مدت اقتصادی می شود وشکوفایی اقتصادی را در پی خواهد داشت.