نيروگاههاي هسته اي در جهان
جدول و توضيحات زير خلاصه اي است از وضعيت نيروگاههاي هسته اي در كشور هايي كه توان توليد برق هسته اي فعلي آنها بيش از Mwe 2000 است . ارقام ذكر شده مربوط به سال ۱۳۶۵/۱۹۸۶ است كه از منابع گوناگوني به دست آمده است .
lnternation Atomic Energygency power Reactor Information System
Journal of the Euroan Nucler societY , استخراج شده اند

توليد برق هسته اي در ۱۳۶۵/۱۹۸۶ نوع راكتورها تعداد راكتور ها ظرفيت برقرار Mwe كشور
% از كل TWh
30 120 11-PWR
7-BWR
2-HTGR
1-FBR
5-PWR
2-BWR
1-GCR
26-GCR

۱۰۱-PHWR 21 18950 المان (غربي )
۲۹ ۳۷ ۸ ۵۵۰۰ اسپانيا
۷۰ ۲۴۱ ۴۹ ۴۴۶۹۰ فرانسه
۴ ،۳۸ ۰ ، ۱۸ ۴ ۲۳۱۰ فنلاند
۷ ،۱۴

۲ ،۶۷ ۱۷ ۱۱۲۵۰ كانادا

۶ ،۴۳ ۶ ، ۲۶ ۷ ۵۳۸۰ كره جنوبي

توليد برق هسته اي در ۱۳۶۵ /۱۹۸۶ نوع راكتورها تعداد راكتورها ظرفيت برقرار Mwe كشور
% از كل TWh
67 1 ،۳۷ ۷-PWR
2-PWR
4-BWR
7-PWR
20-PWR
1-BWR
2-LWGR
3-FBR
16-PWR
17-BWR
1-GCR
1-LWCHWR 7 5600 بلژيك
۴۴ ۸ ،۲۵ ۶ ۴۹۰۰ تايوان
۲۱ ۲ ،۱۶ ۷ ۲۸۰۰ چك واسلواكي
۶ ،۱۰ ۱۴۸ ۵۰ ۲۷۶۰۰ روسيه
۲۵ ۱۶۶ ۳۵ ۲۵۸۰۰ ژاپن

علائم اختصاري
راكتور آب تحت فشار PWR
راكتور آب جوشان BWR
راكتور با خنك كننده گازي GCR
راكتور با خنك كننده گازي پيشرفته AGR
راكتور با خنك كننده گازي دما – بالا HTGR
راكتور سريع زاينده FBR
راكتور آب سنگين تحت فشار ( كندو ) PHWR
راكتور با خنك كننده آب سبك و كند كننده آب سنگي LWCHWR
راكتور مولد بخار با كند كننده آب سنگين SGHWR
راكتور با خنك كننده آب سبك و كند كننده گرافيت LWGR
توضيحات
آلمان غربي :

گسترش اوليه نيروي هسته اي در آلمان غربي بر مبناي راكتورهاي PWR , BWR بود كه با مجوز در اين كشور ساخته مي شدند . در چندين سال گذشته راكتورهاي آلمان غربي از نظر توليد توان در راس فهرست راكتورهاي جهان بوده اند . در سال ۱۳۶۵ / ۱۹۸۶ راكتور Mwe 1365 گراندي TWh 8/10 انرژي توليد كرد . آلمان غربي همچنين مبتكر راكتور باخنك كننده گازي دما – بالا ( HTGR ) با عنصرهاي سوخت كروي بوده است . اين راكتور براي تغذيه يا توريم و اورانيم ۲۳۲ طراحي شده بود ، اما تا امروز با سوخت معمولي اورانيم تغذيه شده است . در حال مخالفت سياسي شديدي گسترش نيروي هسته اي در آلمان به خصوص بعد از حادثه چرنوييل در ۱۳۶۵ /۱۹۸۶وجود دارد و حزب سياسي اصلي برآن است كه ظرف ده سال تمام نيروگاههاي هسته اي را تعطيل كند .
بريتانيا :
اولين راكتورهاي قدرت بريتانيا ، چهار راكتور كالدرهال كه در سالهاي ۱۳۳۵ /۱۹۶۵ – ۱۳۳۶ /۱۹۵۷ راه اندازي شده كه اصولاً براي توليد پلوتونيوم طراحي شده بودند ، اولين راكتورهاي جهان بودند كه مقدار قابل ملاحظه اي الكتريسيته هم توليد مي كردند . نخستين راكتورهاي پاك كننده گازي كه با همان طرح ساخته شدند اكنون به عمر اسمي ۲۵ ساله خود رسيده اند و احتمالاً مجوز ده سال

كار ديگر را كسب خواهند كرد . راكتورهاي جديدتر با خنك كننده گازي پيشرفته به علت مشكلات ساخت وبهره برداري و كار در توان بسيار پايين ، موفقيت كمتري داشته اند . بعد از يك تحقيق طولاني و مفصل ملي دولت انگلستان مجوز ساخت راكتور PWR در سايزول را صادر كرده است. به نظر مي رسد كه اين راكتور آزمايشي سريع بر مشكلات اوليه اش فايق آمده و با توان اسمي

خودكار مي كند . بريتانيا ، فرانسه و آلمان براي برپايي تجارتي FBR اروپايي با هم همكاري مي كنند . همانند آلمان غربي نيروي هسته اي موضوع سياسي روز شده است و بعضي احزاب سياسي انگلستان برآنند كه آن را تعطيل كنند .
ايالات متحده :
آمريكا براي چهل سال پيشتاز كشورهاي جهان در نيروي هسته اي بوده است . آمريكا ، همچنين ، ابداع كننده راكتورهاي آب تحت فشار و آب جوشان ، مهمترين نوع راكتورهاي جهان در حال حاضر كه با مجوز دركشورهاي ديگر ساخته يا مونتاژ مي شوند هم بوده است . در سالهاي ۱۳۵۰ /۱۹۷۰ آمريكا برنامه بزرگي را براي ساختن نيروگاههاي هسته اي شروع كرد ، اما حادثه مهم راكتور P W R درتري – مايل – آيلند در ۱۳۵۸ /۱۹۵۹ باعث وقفه بزرگي شد. در سالهاي بعد از آن كه ايمني نيروگاهها مورد بررسي بود برنامه ساخت نيروگاههاي هسته اي به شدت كاهش يافت و ارگانهاي مختلفي برنامه هاي توليد برق هسته اي خود را مورد تجديد قرار دادند. در نتيجه ،‌ساخت بعضي نيروگاهها متوقف شده بعضي سفارشات لغو گرديد و بعضي ديگر از نير

وگاهها به نيروگاههاي فسيلي تبديل شدند . دراين ميان تا حدي به علت قيمت گرانتر سيستم هاي ايمني اضافه شده ، قيمت نسبي نيروگاههاي ذغال سنگي و هسته اي باعث شده است تمايل ساخت نيروگاههاي از آن تر ذغال سنگي بيشتر شود اكنون گسترش نيروي هسته اي با سرعت بسيار كم ادامه دارد ، اما پس از ساخت نيروگاههاي فعلي به نظر نمي رسد نيروگاههاي جديدي ساخته شوند .

بلژيك :
توجه بلژيك اولين بار در دهه ۱۳۲۰ /۱۹۴۰ به انرژي هسته اي جلب شد . در آن زمان كنگوي بلژيك ( نام مستعمره وقت آفريقايي بلژيك ) يكي از چند كشوري بود كه سنگ معدن اورانيم توليد مي كرد . پيمان بين بلژيك و ايالات متحده امريكا باعث شد كه اين كشور در تهيه اورانيم از اين منبع اولويت پيدا كند ، و اين باعث همكاري دو كشور شد كه نتيجه آن ساخت اولين نيروگاه P W R اروپاي غربي در مول واقع در بلژيك در ۱۳۴۱ / ۱۹۶۲ بود . در سالهاي اخير بلژيك و فرانسه در ساخت نيروگاههاي هسته اي و توليد برق باهم همكاري داشته اند .

چك واسلواكي :
در ميان كشورهاي شرقي ، به غير از شوروي، چك واسلواكي گسترده ترين برنامه نيروي هسته اي را دارد . اين كشور تصميم دارد كه تمام نيروگاههايي را كه در دو تا سه دهه آينده مي سازد از نوع هسته اي بسازد و ۵۰ % برق مورد نيازش را از اين منبع تهيه كند . شركت بزرگ اشكودا ( S KOda ) سازنده اصلي نيروگاههاي هسته اي در اين كشور است و در ساخت نيروگاه در كشور لهستان ، آلمان شرقي و بلغارستان هم فعال است . نيروگاه استاندارد در تمام كشورها طرح VVER روسيه يك نوع PWR است .