ضرورت:

تأثیر گذاری عدم تأمین ، رفع کاذب نیازهای جنسی و یا سرکوب غریزه جنسی، ناتوانی در انجام مقاربت صحیح، آثار و

عوارض و بیماریهای خاصی را ایجاد کرده و فرد را در تعاملات خانوادگی، شغلی و حرفه ای، رفتارهای اجتماعی ، عواقب

اُخروی ، شخصیت و اخلاق فردی دچار مشکل و حتی بحران نموده و به تبع آن دچارکاهش بهره وری از توانمندیهای افراد در

جامعه و حکومت و امور اجرائی شده و موجب خسارتهای مالی، روانی می گردد.

این امر ، ضرورت طرح هدایت جنسی با رویکرد سلامت روانی و معنوی فرد، خانواده و جامعه را بدیهی می سازد. بویژه توجه

به چالشهای مربوط به خیانت، بچه های طلاق، بیماری و یا مجرم جنسی و ارائه راهکارهای مناسب و صحیح برای نجات افراد

مذکور را ضرورت می بخشد. عدم آگاهی از دانش بهداشت جنسی که لازمه هدایت راهبردی غریزه جنسی است ، موجب بروز رفتارهائی می شود که علاوه بر اختلاف رفتاری و اخلاقی ، مختل شدن روابط زناشوئی در امور مقاربت و جماع مانند زود

انزالی، سرد مزاجی و تند مزاجی، روی آوردن به رفتارهای سخیف مستهجن انحرافی به بهانه رفع مشکلات ناتوانی جنسی ، سستی و رخوت از آثار آن می باشد.

۱

تشریح موضوع *۱ مراتب هویت شناسی جنسی و منشاء عشق و شهوت ونکاح عرفانی :

هویت جنسی: روح دختر و روح پسر قبل از ورود به جنین و تفاوتهای ماهوی نوری درعوالم قبل از طبیعت – وظیفه جنسی براساس هویت جنسی ، تنوع شرایط در جنین از نظر بیولوژی- متابولیسم- ارگانیکی- بیوشیمی – رفتارها و حرکات و افعال

جنینی دختر و متفاوت با پسر و ایجاد تغییرات متمایز در مادر- بازیهای کودکانه و تفاوت وظیفه در کمک به پدر و یا مادر

توسط پسرو دختر. غریزه جنسی (ترشح هورمونها توسط سلولهای ژرمینال جنسی ، نشانه های بلوغ و نیازهای متفاوت در جاذب ومجذوب شدن در امر روابط زناشوئی مورد توجه می باشد..

منشاء هویت جنسی، روح اعظم استالذی. خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاًراًکثی و نساءً روح اعظم ذاتاً نه مذکر است و نه مونث، ولی دارای صفات ذکوریت و انوثیت با محتوای هویت متمایز می باشد. وظیفه و

صفات جنسی ، غریزه و تمایلات ایفای نقش جاذب و مجذوب ، در آن فی نفسه و ذاتاً وجود دارد. روح اعظم ، منشاء متجلی

شدن روح دختر و روح پسر می باشد. این دو روح متمایز در مرحله سیر صعودی و معادی خود ، به همان روح اعظم رسیده و در آن ، ذوب و محو فانی میگردند. در مراتب عالیه بهشت، تمایز مرد و زن وجود ندارد. یکپارچه نور است با تمام کمالات مونث و مذکری. همانطورکه در آغازین نیز اینگونه بوده است. هل اتی علی الانسان حین منلدهرا لم یکن شیئاً مذکوراً؟

جلوه های ظهور حضرت قدوّس و مراتب پرتوهای نزولی آن: بر مبنای حدیثکنتُ قدسیکنزاً مخفیّاً فَاَحبَبتُ اَن

اُعرَفَ فخلقتُ الخلقَ لکیاُعرفَ، جایگاه ومراتب ظهور عشق و شهوت و عفت و غیرت از شدت به ضعف عبارتند:

-۱ذات هو-۲ اسم االله الاعظم-۳اسم قدوس ( با صفات عاصم منشاء عفت – حفیظ منشاء حجاب – غیور منشاء غیرت) -۴ اسم مهیمن به مفهوم شیدائی-۵ اسم محبوب-۶اسم انیس -۷ پرتوافشانی این صفات در روح-۸ ظهور صفات ولایت -۸ بروز عشق -۹مودّت -۱۰ محبت-۱۱ عاطفه -۱۲ غریزه -۱۳ شهوت-۱۴ کشش و جاذبه -۱۵ ترکیب تکوینی.

تنوع ازدواج در معنای زوجیّت: وجود ازدواج به مفهوم خاص خود در تمام موجودات براساس آیه (ومن کل شیء

خلقنا زوجین لعلکم تذکرون-ففرّوا الی االله آیه ۴۹و۵۰ ذاریات) عبارتند از : ازدواج اسماء االله – ازدواج ارواح – ازدواج نفوس ( اذا النفوس زوّجت)- ازدواج انسانی(مرد و زن) – ازدواج حیوانات(نرو ماده) – ازدواج گیاهان( لقاح پرچم و مادگی)-
ازدواج جمادات( ترکیب و تجذیب در بافتها ، مولکول ، عنصری ، پلاسمائی، اتمی، یونیزاسیون عناصر شیمائی و هسته ای.) نکاح در عوالم هستی: نکاح در همه وجود سریان دارد به واسطه حرکت قدسیحبّی، در مراتب کلی وجود باعث

پیدایش عوالم روحی، نفسی، مثالی و حسی می شود.. خداوند، عوالم وجود و موجودات را با این پیوندها به هم مرتبط ساخته و

در جمیع موجودات، صفت تأثیر و تأثر را قرار داده است. به مفهوم جاذب و مجذوب. پیوندهای زوجیت بین حقایق عالم از

نظر حکمای الهیه عبارتند از: نکاح اول ؛ پیوند اسمای اولیه الهیه و مفاتیح غیب است./ نکاح دوم: این پیوند، نوعی امتزاج، در

هم آمیختن است بین حقایق أسمای الهیه و حقایق اعیان ثابته اشیاء است که از این نکاح، عالم ارواح عالیه و مجردات حاصل

می شود./ نکاح سوم: نکاح طبیعی ملکوتی است و سکان سماوات و ملائکه به اعتبار روح و معنی، نه به اعتبار مظاهر و شئون،

۲

فرشتگانی که ازآن ها به »ذاریات« و »نازعات« تعبیرمیشوند، از ثمرات این نوع پیوند است./ نکاح چهارم: نکاح عنصری در اجسام بسیط واقع میشود .ثمره این نکاح، به وجود آمدن قابلیت ظهور همه اجسام است./ نکاح پنجم: این نکاح مربوط به عالم
انسانِ کامل است که وجودش مشتمل بر همه عوالم وجود می گردد، لذا نکاح در دایره عالمانسانِ کامل، دارای أسرار عجیبی

است. با غلبه معقولیت جمیع نکاحات اختصاص به انسان کامل دارد.

زوجیّت در تمام عوالم هستی، حتی جمادات: ومن کلشیءٍ خلقنا زوجین،لعلّکم تذکرون« (ذاریات، (۴۹، کلمه

زوجیت در این آیه اشاره به روح معنای زوجیت دارد و تمامی گستره هستی و پهنه گیتی را فرامی گیرد. طبق ین آیه همه

موجودات بدون استثنا، دارای نوعی زوجیت هستند و به نسبت مظاهر گوناگون، جلوه این زوجیت، متفاوت خواهد بود. جهان

بی نهایت کوچک و بی نهایت بزرگ اتم ها و کهکشان ها و ذرات درونی هر اتم، تحت سیطره معنای گسترده زوجیت قرار دارد

و حتی کشف ذرات خود ماده نیز، نوع خاصی از پیوندها و تقابل های اسرارآمیز عالم را نمایان می کند.کلمه »شی« در این آیه

مساوی کلمه موجود است و از آنجا که موجودات دارای رتبه های متفاوتی هستند، حق در هر رتبه ای از رتبات وجود، با دو ظهور جلال و جمال تجلی نموده است. »در هر جلالی، جمال و در هر جمالی، جلال مستتر و پنهان است.«

مراتب عشق از نقص به کمال و از ضعف به شدّت به تناسب پرورش آن به ترتیب رتبه و جایگاه عبارتند از:

-۱عشق به خود-۲ عشق به والدین -۳ عشق به خواهروبرادر و فرزند ( براساس ترکیب خونی و ژنتیک) -۴عشق به همسر-۵ عشق به رهبر-۶ عشق به مولا-۷ عشق به االله
نکات بسیار مهم و اساسی در آثار نمودهای مراتب عشق ( شمع فروزان چلچراغ زندگی ؛ عشق است و بس!)

الف- قبل از عشق به همسر، غریزه جنسی و شهوت جنسی وجود ندارد به جهت نقص آن.

ب-درعشق به همسر، غریزه و شهوت جنسی وجود دارد به جهت ضروت کمالیه بواسطه این غریزه. عشق زمینی، سکّوی پرش به کمالات متعالیه است اگر با شرایط عصمت، شریعت و ولایت همراه باشد. توجه به روابط و عشق حضرت زهرا و علی (ع). ج- در عشق به رهبر ، شهوت جنسی وجود ندارد به جهت عبور از حیطه شهوت و ایجاد عشق برتر.(توجه به ریشه های گریه های جانکاه زنان مومنه و صالح در ارتحال حضرت نایب الامام سید روح االله خمینی)

د- در عشق به مولا ، صفاتعشق در جلوه ولایت محمدیّه وجود دارد. که آن نیز در انبیاء سالفه در حدّ و ظرفیت خودشان، به

ظهور رسیده بود. ( توجه به شعار : بی عشق خمینی ؛ نتوان عاشق مهدی شد) هـ – رسیدن به مرتبه کمالیه یعنی عشق به االله بواسطه توسل و اتصال و فناء و محو در عشق محمد و آل محمد نمایان می شود

و امکان پذیر نیست. (توجه به جعلت فداک یابن رسول االله- ادرکنی یا رسول االله- بابی انت و امی)

فانیو- شدن درمحبوب مطلق کنت کنزاً مخفیاً ؛عبد اطعنی حتی اجعلک مثلی- تخلقوا باخلاق االله-من کان یرجوا لقاء ربّه-من لی غیرک یا مولاو بهرمندی ازتجلیات محبوب وجمال مطلق در بقای جزئیه؛ نجواهای عاشقانه حضرت محمد مصطفی(ص)

*۲ انگیزاننده های شهوت و سائقه های مؤثر در تحریک آوری جنسی و مکانیسم آنها :

عواملی که موجب تحریک غدد، ترشح هورمونها و تغییر بیوشیمی خون شده در نتیجه این فرایند، تحریک غریزه و سریان

شهوت می شود براساس اصول علمی،تجربی وروانشناسی رفتارها را سائقه (سوق دهنده) گویند. این سائقه ها در چهار گروه

گرم ، نرم، رنگ، شکل دسته بندی می شوند. که ورود هریک به فضای ذهن و پردازش تخیلی آنها موجب انعکاس و تحریک

۳

جنسی( نعوظ و ارگاسم) می گردد. اساس سائقه های تقویت کننده شهوت مشروع و یا غیر مشروع در عواملی مانند :گرما وهوای مطبوع – نرمی و لطیف بودن –رنگهای محرّک و روشن- شکل وشمایل – آرایش

-۱ سائقه های جسمی: صورت و لب، گیسو و خال لب، چشم و کمان ابرو ، صوت زیبا ، لحن جذاب ، موزون بودن

اندام و برآمدگی آنها،

-۲ سائقه های فعلی: رفتارهای موزون ناز و کرشمه و نوع نگاه معنا دار و نظر به ریبه ، ارسال موج شهوانی.

-۳ سائقه های فیزیکی: نور و دکور محل، پخش آهنگ، خلوت، اختلاط نامحرم، گرما،مجالس عروسی -۴ سائقه های مصرفی: مانند بخورات، بوهای مطلوب، خوراکیهای موثر دارچین، زنجبیل، زعفران ،کباب، عسل، زیره
-۵ سائقه های بیولوژیکی: تأثیرغذاهای مقوی مؤثردر تسریع حرکت خون به اندامهای جنسی درخواب و تحریک آوری

-۶ سائقه های پزشکی : داروهای گروه سیلد نافیلها، سیالیس، تالادافیل ، اسطوخودوس، سنبل الطیب،

-۷ سائقه آگاهی: اطلاع از بهداشت جنسی، اصول و روشهای مقاربت صحیح و تشخیص روشهای غلط و انحرافی، آگاهی از شرایط ارگاسم و شناسائی محل های تحریک پذیری همسر، رعایت دستورات شریعت در آداب مقاربت و رعایت نقطه جی، ارگاسم ، کلیتوریس، پرهیز شدید از روابط زناشوئی در ساعات و ایام و شرایط منع شده .

-۸ سائقه های کاهنده و سردی جنسی: عدم رعایت نظافت، شلختگی، وسواس به رطوبت، سردی هوا، غذاهای سرد،

شرایط روحی قبل از پریود زنان، عدم مسواک ، لباسهای تیره و گشاد غیر متجانس سنی، عدم تزئین و آرایش برای

همسر، اشتغال به کارهای سنگین و خستگی آور مغزی قبل از خواب مانند تماشای طولانی تلویزیون، بحث و بگو مگوهای بی مورد ملال آور منجر به عصبانیت و پرخاشگری.

مواردی در اثرگذاری تخیلات گناه آور شهوانی:

ضرورت درک احکام و اصول مربوط به عوارض، عواقب، آثار دنیوی واخروی- جسمی، روانی، روحی و فردی ، نظر

باریبه به نامحرم- آرایشهای زنان و مردان برای غیر همسر، روابط نامشروع و زنای جسمی، قلبی، نفسی و زنا با خود(استمناء و استشهواء)- همجنس بازی- لواط با همسر و غیر همسر، همجنس و غیرهمجنس و آثار تخریبی ویرانگر بیماری زای وحشتناک

و آسیبهای روانی استفاده از تصاویر مستهجن و هرزه گردی اینترنتی- نانوانیها عمل جنسی، قتلهای جنسی نیازمند درک از کیفیت ایجاد و شروع شهوت، تداوم و اجرا و ارضای غریزه، و پایان پذیری آن می باشد از طریق مطالعه ارگانیگی، حسی و عصبی، ترشح غدد و تغییر بیوشیمی خون با استفاده از قرصها، مواد غذائی، داروئی و توجه به تآثیر تخیل یک امر شهوی

جنسی در سلولهای مغزی و صدور موجهای فرمان پذیرش ، اثر گذاری در تحریک جنسی ، ارسال موج شهوانی ، به اوج رسی

و ارگاسم و چگونکی فروکش کردن شهوت ضروریست.

نقش قانون پاولوف در تحریک : ترشح غدد به محض تخیل سائقه، این موضوع دو کاربرد مثبت و منفی دارد:

-۱کاربرد مثبت: درتقویت توانائی جنسی ، تجسم و تخیل یک صحنه و سائقه جسمی و تصویری نقش به سزائی در بهبود

روابط زناشوئی دارد. حتی مصرف داروهای شیمیائی نیز منوط به این تصورو تخیل در آغاز آن می باشد و بعد از آن ترشح غدد

داخلی و هورمونها در تداوم این رابطه و یا در تأخیر اندازی انزال به جهت بهره مندی بیشتر از آن ، کمک می کند .

-۲کاربرد منفی: هرچه زمان تحریک پذیری و رسیدن به حالت ارگاسم در زنان بویژه در مردان که بسیار سریعترانجام

گیرد عدم ارضاء کامل مطلوب و عالی در لذتجوئی از رحمت خدا دادی باعث اختلالات روحی، روانی، جسمی و جنسی می

۴

گردد. لذا عواملی مانند عریان بودن کامل، تحریک سریع و مصنوعی، تجسم غیر همسر، تخیل اعمال گناه شیطانی در ذهن، استفاده از تصاویر و فیلمهای جنسی، موجب ایجاد تخیل و تجسم زود هنگام و غیر طبیعی شده و اختلالات مذکور را ایجاد می

کند. همانند فرق میوه رسیدن طبق تقویم زمانی – تکوینی بر روی درختان بطور طبیعی اثرات مفید دارد تا نسبت به رسیدن

هندوانه، گوجه فرنگی، موز، گلابی در داخل جعبه سردخانه که علناً تأثیر آن در طعم و مزه و ویتامینهای آن مشهود است. لذا

فرایند روابط زناشوئی مشروع و مطلوب باید سیر طبیعی و عادی خود را از آغاز تا نهایت ارگاسم و انزال و فروکش آن طبق

ضوابط انجام گیرد وگرنه بیماریهای متنوع و اختلالاتی ظاهر خواهد دش به روح و روان نیز آسیبهای جدّی وارد خواهد نمود.

اوج مهارت کنترل کیفیت تحرکات جنسی: در تماشاگه راز قرارگرفتن و مطالعه شکوه ایمان، اراده و رسیدن به عشق متعالی وعبور ازعشق زمینی در زائرین بیت االله الحرام این موضوع را به اثبات می رسد که: برخی از عباداالله الصالحین، سالکین

کوی ولایت و توحید، توانسته اند در شرایط نبود نرده، پرده و مانع در طواف خانه کعبه بین زنان و مردان با وجود اختلاط به

عشق ربانی توجه ، و عشقهای رنگی زمینی و شهوانی را از منظرخود محو کنند و غرق درتماشا و تمنای رویت محبوب مطلق و لقاء خداوندی قرار گیرند. البته اینها توانسته اند در روابط اداری؛ شهروندی، اجتماعی و خانوادگی، از اسارت توهم و تخیل گناه

، عبور کرده و در نگاههای آنها به جنس مخالف هیچگونه اثری از شهوت و ریبه وجود ندارد و پاک بین و پاکدامن شده اند. در

چنین شرایط هرکجا گام نهند آنجا بیت المقدس بوده و چون اثری از گرایشات و تمایلات نامحرم وجود ندارد آنجا بیت الحرام میشود. هرجا که نامحرم نباشد ، حرم خواهد بود چه در کنارکعبه ، مسجد الحرام . چه در حرم ائمه و چه در بازار و خیابان.

ضرورت حذف عوامل و مقدمات آلودگی : در ابعاد مختلف براساس آیه فلاتخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولاً معروفاً تکلیف مربوط به رعایت حجاب ظاهری و باطنی و پرهیز از اندام نمائی و آرایش و تحریک افرادی که مریض هستند و امکانشدت یافتن این مرض به جُرم تعرض و تعدّی منجر شود.استفاده از عوامل و سائقه های متنوع باید در

میان نامحرمان ، پرهیز نمود و فقط در رابطه ی صمیمی زن و شوهر به حکم شریعت جایز است چون در روایات آمده که بین

زن و شوهر در امورجنسی، حیاء برداشته شده مگردر منهیات شرعی. پیامبر اکرم(ص): ( بهترین زنان شما، زنی است که در خلوت با شوهر، لباس حیا ازتن بر می کَنَد). هرکس و در هرکجا و در هرشرایطی اقدام به ارسال موج شهوانی از سائقه های ممنوعه نماید از نظر لباس، آرایش، لحن صدا و عدم پوشش مناسب و سخنان تحریک آمیز و در معرض تماشا قرار دادن اندامها ، این امر موجب تحریک افراد ضعیف شده و در انحراف و جرم منحرفین نیز شریک جرم بوده و لعنت خدا و فرشتگان ، و

عذاب الیم دامنگیرشان خواهدشد. انّ الذین یحبون اَن تشیع الفاحشهَ فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره مجازات سنگین در دنیا و عذاب دردناک در آخرت ، سزای شایع و تبلیغ کنندگان بی حجابی، بی عفتی و شرایط جرم جنسی .

*۳ مباحثی در ضرورت در خشکاندن انحراف و رفع مشکلات و ناتوانیهای جنسی :

-۱کنترل ادراکات حسّی-۲ عدم خلوت با نامحرم-۳پرهییزازسخنان اغواگر و تحریک کننده-۴ حفظ حجاب ظاهری و

باطنی-۵ حداقل رساند دوستی های غیرضروری جهت جلوگیری از وابستگی عاطفی تاوان سنگین ناآگاهی از امور جنسی: آموزش مسائل جنسی و پاسخ صحیح مختصر به سوالات کنجکاوانه کودکان و نیاز

به اطلاعات لازم در افراد بالغ و آگاهی های ضروری در نارسائیهای روابط جنسی و زناشوئی لازم است که اگر به صورت

۵

علمی، مشروع ، اخلاقی نباشد، هستند کسان دیگری که با شیطنت ، به سوالات آنان پاسخهای انحرافی و آدرسهای غلط خواهند داد بویژه اگر همراه با توطئه دشمنان و شبیخون فرهنگی باشد. پس چاره ای نیست مگر مسلط شدن به اخلاق جنسی.

آثار این ناآگاهیها عبارتند از: بلوغ زود رس در افراد غیر بالغ- انحرافات و بیماریهای جنسی و مقاربتی– زود انزالی و زود

تحریکی مردان- تنوع طلی و جنون جنسی و قتلهای جنسی در مردان بولهوس بیمار و مجرم جنسی – سرد مزاجی زنان –

خیانت به همسر- از بین رفتن عفت و حیاء– کاهش شوق جنسی– درگیریهای ذهنی با تخیلات جنسی– هرزه گردی اینترنتی-

افسردگی؛ انزوا وافت تحصیلی-روآوردن به مواد و موسیقی تخدیری- استفاده از قرصهای روانگردان و روان پریشی– طلاق و کتک کاری بخاطر نیاز های کاذب مدرن و تنوع طلبی در ارضاء غریزه جنسی به روش فیلمهای مستهجن- سوء استفاده جنسی

از کودکان، کودک آزاری، ربودن زنان و دختران– ابتلاء به انواع بیماریهای مقاربتی بویژه ایدز – گسترش سریع این بیماریها و به خطر افتادن سلامتی جسمی و روحی و روانی افراد سالم. شایان ذکر است بیشتر زنان ناآگاه به امورجنسی و نیازهای شوهرانشان، در بیماری، انحرافات، تنوع طلبی و زود انزالی و چشم چرانی و یا خیانت شوهرانشان ، مقصر وشریک جُرم می باشند اگر چه به این موضوع جاهل باشند . این مقصربودن زنان ، نباید توجیه گر وتبرئه مردان شود که هر کدام تاوان و مجازات

خاص و عواقب اعمال خود را دارند. لازمه ارضاء کامل زن و شوهر، وصول به ارگاسم می باشد. بهره مندی ناقص از این روابط

، سرآغاز دیگرمشکلات در زنان و مردان می باشد. اگر ارضاء جنسی در اوج لذتِ مشروع همراه شود و اگر مقدمه آن، عشق و شیفتگی به همسر باشد ، دیگر نیازی به چشم چرانی ، تنوع طلبی، و تعدد همسر و خود ارضائی نخواهد بود. گاهی بخاطر ناکام و نارس بودن این روابط زناشوئی ، بقیه نیازهای خود را در جای دیگر جستجو می کنند با چشم چرانی به دنبال شکار دیگران می باشند بویژه در مجالس مهمانی و عروسی که محرم و نا محرم در آنها رعایت نشده و به شریعت محمدی و فطری عمل نمی شود. عشق بین زن و شوهر که کم رنگ شود ، زنگهای خطر به صدا در می آید . زنان نیمه عریان در این مجالس پس از روشدن خیانت، انحراف و بیماری جنسی شوهرشان ، چه کسی را مقصر خواهند دانست و آیا خودشان نقشی ندارد و نباید خود را مذمت نمایند؟. البته حریص بودن مردان بوالهوس و بیمار و مجرم جنسی را باید یا مداوا نمود و یا مجازات با جاری

شدن حدود شرعی و تعزیرات فقهی و یا زندان و بازپروری ، پس تنوع طلبی و نیاز به ازدواجهای متعدد مردان در یک جامعه با

میزان وجود عشق و شیدائی بین همسران آن جامعه رابطه عکس دارد. در جامعه ای که عشق ولائی ربّانی ، معنای خود را از دست می دهد باید منتظرطمعکاری مردان و خیانت به زنان و بوالهوسی و انحرافات و بیماری های متنوع شد.