هفت ابزار كنترل كيفيت

استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند

گامهاي سيستماتيك جهت طرحريزي كنترل فرآيند
۱-شناخت محصول
• ليست قطعات
• ليست مواد
• برگه هاي مسير توليد

• نمودار OPC ، نمودار مونتاژ
• استاندارد محصول
• آشنايي با محل كاربرد محصول و جمع آوري نظرات مشتريان
• جمع آوري آمار ضايعات و دوباره كاري فرآيند – آمار محصولات نهايي معيوب – آمار محصوللات برگشتي
۲-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول
۳-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي فرآيند

۴-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي
۵-رسم نمودار علت و معلول
۶-تهيه برگه هاي كنترل
۷-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص
۸-رسم هيستوگرامها و نمودارهاي پاره تو
۹-رسم نمودار تمركز نقص ها

۱۰-تعيين مشخصات كنترلي در هر ايستگاه
۱۱-تعيين ايستگاه هاي كنترل و مشخصه هايي كه نياز به كنترل دارند .
۱۲-تعيين نوع ابزار كنترلي براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه (نمودار كنترل/طرح نمونه گيري / هر دو)
۱۳-طراحي نمودارهاي كنترل و طرح هاي نمونه گيري
۱۴-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول

۱-شناخت محصول – ليست قطعات / مواد

ليست قطعات / مواد
محصول : خودكار
نام قطعه / ماده ضريب مصرف مواد اوليه ملاحظات
بدنه ۱ مواد كريستالي
شيلنگ ۱ پلي پروپلين
آدابتور ۱ هوستافرم
نوك فلزي ۱ برنج
پين ته ۱ پلي پروپلين با رنگ دانه آبي
گيره سر ۱ پلي پروپلين با رنگ دانه آبي

جوهر X گرم ـــــــ
۱-شناخت محصول – نمودار فرآيند عمليات محصول خودكار

بدنه شيلنگ آداپتور نوك فلزي پين ته گيره سر

تزريق  تزريق  تزريق  تزريق  تزريق 
مي شود مي شود مي شود مي شود مي شود

پليسه گيري  برش  پليسه گيري 
مي شود مي شود مي شود

تزريق  جوهر 
مي شود
مونتاژ مي شود
مونتاژ 

مي شود

مونتاژ مي شود 
مونتاژ مي شود 
مونتاژ مي شود 

۲-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول :

نسبت اقلام معيوب P AQI

۲-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول (ادامه)
مشتريانمان ما تامين كنندگانمان
محصولاتمان پردازش ورودي هايمان

AQI محصول نهايي : سطح كيفيت قابل قبول توسط مشتري – سطح كيفيت قابل قبول در بازار با توجه به رقبا – سطح كيفيتي كه به عنوان هدف توسط سازمان تعيين مي شود .
فرض مي شود كه AQI محصول خودكار ۲% مي باشد .

۳-سطح تعيين كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي توليدي

AQI عمليات توليدي را بر اساس اهميت و حساسيت عمليات و نيز تجربيات فني به شكل ذيل تعيين مي كنيم .
اهميت عمليات نماد سطح كيفيت قابل قبول AQI
خيلي خيلي مهم A 5/0%
خيلي مهم B 65/0%
مهم C 1%
نسبتاً مهم D 5/1%
فرض مي شود كه سطح كيفيت قابل قبول تزريق بدنه ۱% باشد
۴-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي

 

AQI ورودي ها را بر اساس اهميت و حساسيت ورودي و نيز تجربيات فني به شكل ذيل تعيين مي كنيم .

اهميت ورودي نماد سطح كيفيت قابل قبول AQI
خيلي خيلي مهم A 25/0%
خيلي مهم B 5/0%
مهم C 65/0%
نسبتاً مهم D 1%
فرض مي شود كه سطح كيفيت قابل قبول نوك فلزي ۲۵/۰% باشد .

۵-رسم نمودار علت و معلول

۶-تهيه برگهاي كنترل
علت اصلي / علت/زير علت / … ـــــ جمع
۱-بدنه نامناسب
۱-۱-تزريق نامناسب
۱-۱-۱-طول نامناسب
۲-۱-۱-قطر نامناسب
۳-۱-۱-عدم وجود منفذ هوا
۲-۱-مواد اوليه نامناسب

۱-۲-۱-رگه دار بودن
۲-۲-۱-عدم شفافيت
۳-۱-پليسه گيري نامناسب
۱-۳-۱-وجود پليسه در سر
۲-۳-۱-وجود پليسه در ته
۲- …
جمع ـــــ
۷-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص
علت اصلي / علت/زير علت / … روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم جمع
۱-بدنه نامناسب
۱-۱-تزريق نامناسب
۱-۱-۱-طول نامناسب
۲-۱-۱-قطر نامناسب
۳-۱-۱-عدم وجود منفذ هوا
۲-۱-مواد اوليه نامناسب
۱-۲-۱-رگه دار بودن
۲-۲-۱-عدم شفافيت
۳-۱-پليسه گيري نامناسب
۱-۳-۱-وجود پليسه در سر
۲-۳-۱-وجود پليسه در ته
۲- …

|||| ۲۰۰
۱۲۵
۱۵
۱۰
۱۰۰
۲۵
۱۰
۱۵
۵۰
۲۰
۳۰

جمع ـــــ ۵۰۰
كل توليد : ۱۰۰۰۰ خودكار درصد كل ضايعات :

۱۰-تعيين مشخصات كنترلي در ايستگاه

مشخصات بدنه تزريق شده

شرح مشخصه حدود قابل قبول وسيله
اندازه‌گيري نوع مشخصه سطح بازرسي سطح كيفيت قابل قبول
۱-قطر
۲-طول
۳-منفذ هوا
۴-شفافيت بدنه
۵-سطح بدنه ۵/۰
۱/۲۰
منفذ وجود داشته باشد
شفاف باشد
رگه نداشته باشد كوليس
كوليس
چشم
چشم
چشم كمي
كمي
وصفي
وصفي
وصفي ۱%
۱%
۵/۰%
۱%
۱%

۱۱-تعيين ايستگاههاي كنترل
– عملياتي نياز به كنترل كيفيت دارند كه سطح كيفيت توليدي حداقل يكي از مشخصه هاي آنها از سطح كيفيت قابل قبول بيشتر باشد و با سطح كيفيت حداقل يكي از مشخصه هاي آنها با سطح كيفيت قابل قبول مربوطه به هم نزديك باشد .
– عملياتي كه سطح كيفيت تمامي مشخصه هاي آنها فاصله قابل توجهي با سطح كيفيت قابل قبول آنها دارد نياز به كنترل ندارد

۱۱-تعيين ايستگاههاي كنترل (ادامه)
– براي عمليات تزريق بدنه و بدنه هاي تزريق شده تنها مشخصه وجود منفذ هوا نياز به كنترل دارد .
شرح مشخصه‌۱ سطح كيفيت قابل قبول سطح كيفيت موجود نياز به كنترل
۱-قطر
۲-طول
۳-منفذ هوا
۴-شفافيت
۵-بدون رگه ۱%
۱%
۵/۰%
۱%
۱% ۱/۰%
۱۵/۰%
۱%
۱۵/۰%
۱/۰% ×
×

×
×

۱۲-تعيين نوع ابزار كنترل براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه
– اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل نيست از طرح هاي نمونه گيري جهت پذيرش استفاده كنيد . (اكثر مواد و قطعات ورودي)‌
بطور مثال : نوك فلزي
– اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل است و سطح كيفيت موجود از سطح كيفيت قابل قبول كمتر از وليكن فاصله قابل توجهي از آن ندارد از نمودارهاي كنترل استفاده كنيد .
– اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل است و سطح كيفيت موجود از سطح كيفيت قابل قبول بيشتر است از طرح نمونه گيري و نمودارهاي كنترل به طور همزمان استفاده كنيد .
بطور مثال : مشخصه منفذ هوا در بدنه تزريق شده .
۱۳-طراحي نمودارهاي كنترل و طرحهاي نمونه گيري
– در طراحي نمودارهاي كنترل پس از تعيين نوع نمودار بايستي :
• حدود كنترل
• تعداد نمونه
• فراواني نمونه گيري
مشخص شود .

– در طراحي طرحهاي نمونه گيري جهت پذيرش بايستي :
• چند مرحله اي بودن طرح
• تعداد نمونه
• عدم پذيرش و رد
مشخص شود .

۱۴-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول

محصول محصول محصول
فرآيند فرآيند

۱۴-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول (ادامه)
نام عمليات تجهيزات توليد مشخصات مشخصات / تلورانس / محصول / روش
اندازه‌گيري نمونه گيري اقدام رفع عدم مطابقت
شماره محصول فرايند فرايند تعداد تناوب مسئول روش
تزريق بدنه دستگاه اتصال ۱ نفوذ كريستالي دانسيته متر
دانه بندي
شفافيت دانسيته‌متر
چشم
چشم MIL
STD
10SE در هر بار خريد واحد تداركات پس دادن مواد به شين كننده
۲ دماي تزريق
فشار تزريق
زمان تزريق
زمان تاخير ۵+۱۰۰
۱-۳۰۰
۵/۰+۲
۱/۰+۱ دماسنج دستگاه
فشارسنج دستگاه
تايمر دستگاه ۱ در ۵۰ عدد توليد يك بار اپراتور دستگاه و واحد فني توقف توليد و رفع مشكل
۳ بدنه تزريق شده طول
قطر
منفذ هوا
شفافيت
عدم وجود رگه كوليس
كوليس
چشم
چشم
چشم ۳۰ نمونه در ساعت هر يك ساعت و در پايان هر شيت بازرس كنترل كيفيت و واحد فني توقف توليد و رفع مشكل
كاتر ۱

نمودار پراكندگي

طرحريزي واحد كنترل كيفيت
فاز اول : شناخت وضع موجود
۱-۱ شناخت از ديدگاه محصول
۱-۲ شناخت از ديدگاه سيستمي
۱-۳ شناخت از ديدگاه عملياتي
فاز دوم – فاز طراحي
۲-۱ طراحي از ديدگاه محصولي
۲-۲ طراحي از ديدگاه سيستمي
۲-۳ طراحي از ديدگاه عملياتي
فاز سوم – فاز اجراء

تكنولوژي – Technology
-تكنولوژي هنر خلق محصول است .
ابعاد تكنولوژي
• سخت افزار
• نرم افزار
• مديريت – ساختار – سيستم
• نيروي انساني
تكنولوژي كنترل كيفيت
ابعاد تكنولوژي كنترل كيفيت
• سخت افزار كنترل كيفيت
• نرم افزار كنترل كيفيت
• مديريت – ساختار – سيستم كنترل كيفيت
• نيروي انساني كنترل كيفيت
براي طرحريزي واحد كنترل كيفيت در يك سازمان بايستي كليه ابعاد آنرا طرحريزي و اجراء نمود .

تعريف مسئله / هدف :
تشريح و چگونگي طرحريزي واحد كنترل كيفيت در سازمان

محدوده : كليه ابعاد تكنولوژي كنترل كيفيت

لايه بندي و تقسيم بندي فعاليتهاي طرح ريزي واحد كنتل كيفيت