هنر و خلاقيت

نقش هنر در تربيت وكاركرد هاي آن
قبل از ورود به موضوع نقش هنر در تربيت و كاركرد هاي آن بايد عرض كنم كه همواره و عادتاً ،واژه ي هنر تداعي زيبائي و جمال مي نمايد به گونه اي كه همه ي اصول هنر در بناي وجيه كلمه ي زيبا و زيبائي يكجا خلاصه شده و توسعه زيبائي همه ي مفهوم هنر را فرا مي گيرد گويي كه هنر در واقع مترادف كلمه ي زيبائي است . اين تعريف در واقع ملكه ي ذهن گرديده است و به نظر ميرسد كه اگر اين واقعيت نيز حقيقت داشته باشد خلقت و آفرينش سراسر همه ،هنر خداوند است زيرا خداوند جميل است و جزء جمال خلق نمي كند .بنا بر اين در

تعريف اختصاري كلمه ي طيبه ي هنر ميتوان گفت هنر ما در زيبائي و زيبائي مولود هنر است .انسان طبيعتاً به زيبائي گرايش دارد و كمال خود را در زيبائي مي داند و اين دقيق ترين توجه او به حقيقت است زيرا حقيقت و حق زيباترين پديده ي كائنات است .آنچه كه موجب خطاي انسان مي گردد ايهام و ابهام در تطبيق حقيقت با واقعيت است و اين زماني حاصل مي شود كه آدمي هر واقعيتي را به غلط حقيقت بداند و اين اشتباه بزرگ گاهي به طور ناخودآگاه و بر اثر غفلت گريبان او را مي فشارد زيرا انسان بر حسب تكرار و عادت محكوم پردازش داده هاي حواس پنجگانه خود مي باشد و همه ي وقايع را از ورودي ها دريافت مي كند و در حقيقت همه چيز را با چشم و گوش سر مي گيرد و در حالي كه همه ي اين ها

دريافت واقعيات است نه الزاماًادراك حقايق علاوه بر حواس خامسه بايد كه با چشم و گوش سير نيز پردازش شود تا انسان معناي زلال حقيقت حق استدراك نمايد و در تاييد همين نامرادي انسان است كه پيامبر گرامي اسلام مي فرمايد:«الهي ما عرفتك حق معرفتك» در تمجيد هنر تو لستوي۱ بياني دارد كه عبارت است از :هنر خوب است اگر احساسات خوب را ترويج كند احساسات هنگامي خوب است كه شعور مميز نيك و بد خوبي آنها حكم دهد و اين شعور در ميان مردم يك عصر مشترك است هنر جهاني يك محك دروني دارد پابرجا و بي خطا يعني همان وجدان پاك و به تعبير بتهوون۲ تكامل بايد هدف اوليه ي همه ي هنرمندان حقيقي باشد اگر ما در آثار هنرمندان بزرگ دنيا تامل و ژرف انديشي كنيم در مي يابيم كه همه ي هنر مندان در همه ي زمينه هاي هنري و در اوج هنر و شاهكار هاي خود انگار كه اعضاي يك كنسرت الهي هستند كه سمفوني توحيد را مي نوازند و اين معنا در بياني ديگر ارز بتهوون اين نابغه ي علم موسيقي و يگانه به دوران آمده است آنجا كه مي گويد هنر و دانش برگزيده ترين و بزرگوارترين مردم را به هم مرتبط مي سازد .