وزارت كار و امور اجتماعي

-تشکيل ستادطرح تکريم وزارتخانه باحضورمعاونت پشتيبانی،مديرکل اموراداری،مديرکل دفتروزارتی،مديرکل روابط عمومی وچندتن ازکارشناسان تحول اداری
ـ برگزاري جلسات با حضور نمايندگان محترم حوزه‎هاي معاونت وزارتخانه
ـ تهيه و تنظيم بروشور اطلاع‎رساني در واحدهاي ستادي
ـ تهيه و تنظيم بروشور اطلاع‎رساني در واحدهاي اجرايي

ـ تهيه و تدوين، چاپ و توزيع كتاب و نشريه راهنما در واحدهاي ستادي
ـ تهيه و تدوين، چاپ و توزيع كتاب و نشريه راهنما در واحدهاي اجرايي
ـ نصب و راه‎اندازي خط تلفن گوياباشماره ۶۹۳۰۰۵۱
ـ نصب و راه‎اندازي خط تلفن پاسخگو باشماره ۶۹۳۰۰۵۲
ـ ايجادسايت اينترنتي باآدرسwww.irmlsa.org

ـ ايجادگيشه خدماتي باهدف ارايه خدمات بصورت متمركزبه ارباب رجوع
ـ نصب تابلوي اعلانات به عنوان محلي كه در معرض ديد عموم باشد
ـ نصب تراكت و پلاكارد جهت راهنماي ارباب‎رجوع
ـ نصب صندوق پيشنهادات به منظوراخذمشاوره وراهنمايي ازارباب رجوع
ـ نصب تابلوي ديجيتالي جهت اطلاع رساني درسردروزارتخانه وداخل ساختمان وزارتخانه
ـ نصب تابلوي نام و نام خانوادگي عوامل متصدي انجام كار در محل استقرار كاركنان

ـ مكانيزه‎نمودن امور حوزه معاونت پشتيباني از قبيل سيستم پرسنلي، سيستم حسابداري و مالي و…
ـ ايجاد شبكه به‎هم پيوسته واحدهاي اجرايي و ستاد از وضعيت آمار و اطلاعات بازار كار، اشتغال، بيمه بيكاري، كار يا پست‎هاي دولتي يا غيردولتي
ـ مكانيزه‎نمودن امور جاري اداره كل نظارت بر نظام‎هاي جبران خدمت
ـ اجراي سيستم مكانيزه پرسنلي در كليه ادارات كل اجرايي جهت سهولت در انجام امور مربوط به صدور احكام كارگزيني و ضبط و نگهداري اطلاعات پرسنلي كاركنان

ـ اجراي سيستم مكانيزه نحوه ارائه خدمات اشتغال، روابط كار، آمار و اطلاعات بازار كار، بيمه بيكاري
ـ تدوين منشور اخلاقي سازمان در ارتباط با مردم
ـ نظرسنجي از مراجعين پيرامون نحوه ارائه خدمات

وزارت صنايع و معادن
ـ تشكيل جلسات جهت بحث و بررسي بر روي مفاد مندرج در مصوبه طرح تكريم
ـ ابلاغ طرح مذكور به كليه واحدهاي ستادي و استاني جهت شفاف‎سازي و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به ارباب‎رجوع
ـ در دستور كار قراردادن مواد ۲، ۳ و ۴ در خصوص اطلاع‎رساني از نحوه ارائه خدمات به مردم، توسط ادارات كل امور اداري و دفتر تشكيلات و بودجه وزارتخانه
– برگزاري دوسمينار آموزشي براي آشنايي باطرح تكريم واقدامات انجام شده درراستاي تحول اداري باحضورروساي سازمانها,معاونين وزير,مديران كل ومشاورين

ـ اجراي نظرسنجي از مردم و ارباب‎رجوع
ـ در خصوص اجراي ماده (۱) شفاف و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به ارباب‎رجوع طي بخشنامه‎اي به كليه واحدهاي تابعه ابلاغ گرديد تا مراحل انجام كار را مستند و جهت اجرا اقدام نمايند.
ـ در مورد اجراي مفاد ماده (۵ و ۶) شوراي تحول اداري اقدام به اخذ نظرات شركت‎هاي مشاوره‎اي جهت بهبود و اصلاح روش‎هاي ارائه خدمات به مردم نموده است.

ـ در خصوص توجيه طرح مذكور، طي بخشنامه‎اي مراتب به معاونين و واحدهاي ستادي و استاني انعكاس گرديده است.
درزمينه اطلاع رسانی اقدامات زيرزيرانجام شده است:
– نصب تابلوراهنماي طبقات دردرب ورودي ومحل استقرار هرفرد درهمه طبقات
– نصب تابلوراهنماي محل استقرارمعاونت ها،ادارات ودفاتردرمبادي ورودي وزارتخانه
– نصب تابلوروشهاي انجام كاربراي ۵ فعاليت مهم جهت اطلاع رساني درمكانهاي مناسب
– نصب وراه اندازی تلفن گوياباشماره ۹-۸۳۱۲۴۴۶

– باطراحی نرم افزارمناسب درآسانسورها،محل کارمعاونين وادارت کل ودفاتربه اطلاع ارباب رجوع می رسد
– ايجادسايت وزارتخانه باآدرس www.min.gov.ir.com
– مبادرت به برقراري سيستم اتوماسيون اداري باهدف حذف كاغذكه درمرحله نخست اجراي طرح حدود۱۵۰كاربرامكان بهره گيري ازسيستم رادارامي باشند
– تدوين منشوراخلاقي وزارت

– نصب صندوق انتقادات وپيشنهادات جهت بهره مندي مستمرازنقطه نظرات ارباب رجوع وهمكاران
– اختصاص مكاني مناسب جهت استقرارواخذ اطلاعات ارباب رجوع
– تعيين بازرسان وزارتخانه وصدوراحكام آنان توسط وزير

وزارت جهاد كشاورزي
ـ شفاف‎سازي و مستندسازي نحوه ارائه خدمات با ارباب‎رجوع
ـ اجراي نظرسنجي از ارباب‎رجوع
ـ تدوين منشور اخلاقي در ارتباط با مراجعين
ـ اطلاع‎رساني از نحوه ارائه خدمات و بهبود و اصلاح روش‎هاي ارائه خدمات با ارباب‎رجوع
– نصب تابلوي راهنمادراغلب ساختمانهای حوزه ستادی
– نصب مشخصات متصديان انجام کار،شرح وظايف و…بمنظور اطلاع رساني به ارباب رجوع
-راه اندازی خط تلفن گويا

وزارت راه و ترابري
ـ تشکيل دبيرخانه طرح تکريم در دفترتشکيلات وروشها
ـ ابلاغ بخشنامه به كليه واحدهاي تابعه جهت اجراي مراحل اطلاع‎رساني از نحوه ارائه خدمات به مردم
ـ جمع‎آوري و احصاء اطلاعات و تهيه مجموعه‎اي تحت عنوان «شناسايي، طبقه‎بندي و نحوه ارائه خدمات به ارباب‎رجوع در ستاد مركزي وزارت راه و ترابري»

ـ اطلاع رسانی ازطرق زير:
– تلفن ۱۴۱ اطلاعات راههای کشور
– سيستم مکانيزه فراگيرETS(مناقصه الکترونيک)
– ايجادسايت اينترنتی باآدرس: www.eslahat.org
– نصب تابلو راهنماي طبقات واتاقها به بعدازنقل مکان به ساختمان شهيددادمان موکول شده است.
ـ تدوين منشور اخلاقي وابلاغ آن به کليه شرکتها وسازمانهای وابسته

ـ بازنگري، بهبودو اصلاح روش‎هاي ارائه خدمات به ارباب‎رجوع ازجمله سيستم paper less – ابلاغ مصوبه و پيگيري مستمر از سازمانها و شركت‎هاي وابسته و ادارات كل راه و ترابري استاني و واحدهاي تابعه ستادي جهت اجراي مطلوب‎تر و سريع‎تر موارد مندرج در طرح مذكور
– انتخاب بازرسين طرح تکريم ازطرف وزير
– برگزاری کارگاه آموزشی دبيران کميته تحول اداری واحدهای استانی
– انجام نظرسنجي ازارباب رجوع

– استقرارميزوصندلي جهت رفاه حال ارباب رجوع وتهيه لوازم التحرير بمنظوررفع نيازهاي آنان و پذيرايي مختصرباشكلات وشيريني
– احصاء روشهاوفرآيندهای مرتبط باارباب رجوع وابلاغ آن به کليه ادارات کل راه وترابری
استانها جهت اعمال نقطه نظرات وپيشنهادات وارسال آن به ستادبمنظورتکميل نهايی

وزارت بازرگاني
ـ ابلاغ مصوبه طرح تكريم به كليه سازمان‎هاي تابعه وشركتهاي وابسته در تهران و استان‎ها
ـ تشكيل جلسات هماهنگي و توجيهي جهت جمع‎آوري اطلاعات توسط دبيرخانه شوراي تحول اداري

– برگزاري همايش آموزشي درتاريخ ۱۳/۸/۸۱بمنظورتوجيه مفادطرح وهماهنگي دراجراي آن باحضور۱۰۷نفرازهمكاران حوزه هاي معاونت وادارات كل استاني
ـ طراحي و تنظيم فرم‎هاي اطلاعات مربوط به ارباب‎رجوع توسط دبيرخانه شوراي تحول اداري براي تعدادي از واحدهايي كه با ارباب‎رجوع سرو كار دارند
– شفاف سازي نحوه ارائه خدمات به مردم دراداراتي كه ارباب رجوع دارند
– بررسي ومميزي روشهاي انجام كاردرشوراي تحول اداري

اطلاع رسانی به ارباب رجوع ازطرق زير:
– نصب تابلوي اعلانات واطلاع رساني به ارباب رجوع
– تهيه بروشور وتوزيع آن بين ارباب رجوع دربعضي ادارات تهران وشهرستانها
-نصب مشخصات كامل(نام ،نام خانوادگي،پست سازماني و..)عوامل متصدي انجام كاردراداراتي كه باارباب رجوع سروكاردارند
– راه اندازي خط تلفن گويادربعضي ادارات

-راه اندازي سايت اينترنتي وزارتخانه باآدرسwww.iranministryofcomerece.com
-راه اندازي سايت اينترنتي فرش ايران باآدرسwww.irancarpet.ir
-راه اندازي سايت اينترنتي شبکه نقطه تجاری ايران باآدرسwww.irtp.com
-راه اندازي سايت شبکه آگاهگراينترنتي باآدرسwww.agahgar.irtp.com

-راه اندازي سايت اينترنتي موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی باآدرسwww.irsr.irtp.com
-راه اندازي سايت اينترنتي بازارمشترک کشورهای اسلامی باآدرسwww.oic.com
– ايجادفضاي مناسب براي ارباب رجوع
– ايجادگيشه هاي خدماتي درساختمانهايي كه ارباب رجوع دارند

– استقرارصندوق پيشنهادات بمنظورنظرخواهي واخذمشاوره ازارباب رجوع
ـ تشكيل جلسه ارشاد و ايجاد هماهنگي كارشناسان دبيرخانه شوراي تحول اداري
ـ اعزام گروه‎هاي كارشناسي به تعدادي از سازمان‎هاي تابعه جهت مستندسازي فعاليت‎ها و روش‎هاي انجام كار

ـ ارسال طرح تكريم ارباب‎رجوع به منظور آگاهي اعضاء شوراي تحول اداري و اعضاء كميسيون‎هاي تحول و معاونين وزارتخانه
ـ مستندسازي روش‎هاي موجود تعدادي از واحدها جهت بررسي و اصلاح آنها توسط شوراي تحول اداري
ـ انتصاب معاونت اداري مالي و امور مجلس و دبير شوراي تحول اداري وزارت به عنوان مسئول اجراي طرح

ـ احصاء وظايف تعيين‎شده در طرح تكريم به تفكيك براي ۴ قسمت به شرح:
l وظايف تعيين‎شده جهت دستگاه‎هاي مشمول مصوبه (۸ بند)
l وظايف تعيين‎شده جهت رؤساي واحدهاي اجرايي (۱۶ بند)
l وظايف تعيين‎شده براي شورا يا كميسيون تحول اداري (۴ بند)
l وظايف تعيين‎شده براي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور (۹ بند)
ـ تهيه برنامه عملياتي اجراي طرح در وزارت بازرگاني.

وزارت امورخارجه
– اصلاح روشهای انجام کار وبازنگری مرتب روشهای انجام کار
– نظرسنجی ازارباب رجوع درخصوص نحوه ارائه خدمات
– انتخاب بازرسان وزارت وانجام بازرسی ازادارات تابعه

– عقدقراردادباشرکت پست استان تهران جهت ارائه خدمات موردنياز بدون نياز به مراجعه حضوری افراد
– ارائه آموزشهای لازم به کارکنان درخصوص نحوه برخوردباارباب رجوع
– تشويق کارکنان ساعی وپرتلاش درزمينه جلب رضايت ارباب رجوع
– بررسی شکايات وپيشنهادات توسط اداره بازرسی ورسيدگی به شکايات

اطلاع رسانی به ارباب رجوع ازطرق زير:
– تهيه ونصب تابلوی راهنمای طبقات واتاقها درادارات پنجگانه کنسولی
– نصب تابلوی مشخصات متصديان انجام کاروشرح وظايف آنها
– ايجادسايت اينترنتی باآدرسwww.mfa.gov.ir

وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح
ـ ابلاغ مصوبه طرح تكريم به كليه سازمان‎هاي تابعه وشركتهاي وابسته در تهران و استان‎ها
ـ تعيين مسولان اجرايي طرح تكريم دركليه سازمان‎هاي تابعه وشركتهاي وابسته
– تعيين ۵نفربازرس ازطرف وزير
ـ انجام نظرسنجي ازارباب رجوع
– فعال سازي تلفنهاي گويادرسازمانها,شركتها وستادوزارت
– چاپ وانتشارآگهي نظرخواهي ازمردم درمطبوعات

سازمان تعزيرات حكومتي
– تشكيل كميته طرح تكريم درستادمركزي وادارات كل استانها
– نصب تابلوي راهنما درمدخل ورودي ادارات
– نصب صندوق انتقادات وپيشنهادات
– تعيين وقت ملاقات عمومي بامديران

– تهيه تعدادقابل توجهي صندلي ونيمكت درراهروهاواتاقها براي ارباب رجوع
– نصب تابلوي نام وسمت متصديان امردرادارات
– ايجادواحدپاسخگويي ورسيدگي به شكايات
– ايجادواحداطلاعات وپاسخگويي به ارباب رجوع

– تعيين بازرس جهت بررسي همه جانبه اموربخصوص درامرجلب رضايت ارباب رجوع
– تهيه فرم نظرسنجي ازارباب رجوع
– تهيه وتوزيع بروشورشناخت جايگاه سازمان واعلام شماره تلفن ومعاضدت حقوقي

سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
– اطلاع رسانی ازنحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
– چاپ وتکثير تعدادی بروشور
– نصب تابلوهای راهنمای ارباب رجوع
– نصب مشخصات متصديان انجام امور

– ايجادسايت اينترنتی باآدرسwww.irantvto.org
– تدوين منشوراخلاقی سازمان
– احصاء روشهای انجام کار
– راه اندازی سيستمهای مکانيزه دربرخی قسمتها
– نظرسنجی ازمردم درخصوص نحوه ارائه خدمات

بيمه آسيا
– نصب تابلوي راهنماي طبقات وتابلوسردراتاقها
– نصب تابلوي نام ونام خانوادگي كارشناسان وكارهاي مربوط به آنان
– راه اندازي تلفن گويادرمركز
– تهيه وتوزيع بروشورهاي اطلاع رساني بين متقاضيان
– ايجادسايت اينترنتي

– نظرسنجي ازارباب رجوع
– تدوين منشوراخلاقي وابلاغ آن به كاركنان
– مستندسازي روشهاي انجام كار
– اصلاح روشهاي انجام كار

بيمه دانا
– نصب تابلوي راهنماي طبقات وتابلوسردراتاقها
– نصب تابلوي نام ونام خانوادگي كارشناسان وكارهاي مربوط به آنان
– راه اندازي تلفن گويادرمركز باشماره ۸۸۷۰۸۲۳-۸۷۷۰۹۹۰
– تهيه وتوزيع بروشورهاي اطلاع رساني بين متقاضيان
– درج آكهي درروزنامه هاي كثيرالانتشاربه جهت شناساندن شماره تلفن هاي واحدهاي مختلف شركت
– تخصيص فضاي مناسب وامكانات مختصري چون پذيرايي,نصب آبسردكن,ميز وصندلي جهت رفاه حال مراجعين
– ارايه سخنرانيهاي مختلف ولزوم توجه با اصل مشتري مداري درشركت

– تقديرازكاركنان ساعي وبرخوردباكاركنان متخلف
– فعاليت بازرسين محسوس وغير محسوس
– ايجادسايت اينترنتي
– نظرسنجي ازارباب رجوع
– تدوين منشوراخلاقي وابلاغ آن به كاركنان
– مستندسازي روشهاي انجام كار
– اصلاح روشهاي انجام كار

بيمه ايران
– تهيه بروشورهای اطلاع رسانی وآموزشی متنوع به زبان ساده به بيمه گذاران
– تهيه منشوراخلاقی وآموزش آن به کليه کارکنان
– اصلاح فرآيندهای انجام کار

– توجه جدی به موضوع تشويق وتنبيه پرسنلی که دارای رفتارخوب يا نامناسب بامراجعين باشند
– دقت درپيگيری شکايات واصله
– فعال کردن واحدهای مشاوره واطلاعات درشعب بزرگ باهدف راهنمائی مراجعين

بيمه البرز
– تهيه ودراختيارقراردادن بروشورهای اطلاع رسانی متنوع
– تهيه کتاب “راهنمای بيمه برای خانواده”
– بازنگری مستمر روشهای انجام کار

– مستندسازی خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

– ايجادونصب صندوقهای انتقادات وارائه پيشنهادات
– نصب راهنمای طبقات وواحدهادرمدخل ورودی شرکت
– انجام نظرسنجی ازارباب رجوع

بنيادشهيد انقلاب اسلامی
– اطلاع رسانی ازنحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
– چاپ وتکثير تعدادی بروشور
– نصب تابلوهای راهنمای ارباب رجوع
– نصب مشخصات متصديان انجام امور

– ايجادسايت اينترنتی باآدرسwww.shahid.ir
– تدوين منشوراخلاقی سازمان
– بهبودواصلاح روشهای انجام کار
– راه اندازی سيستمهای مکانيزه دربرخی قسمتها
– نظرسنجی ازمردم درخصوص نحوه ارائه خدمات
– فعال کردن سيستمهای بازرسی وپاسخگويی به شکايات
– تشويق وتقديراز کارکنان ومديران موفق وبرخورد قاتونی با کارکنان ومديرانی که باعث نارضايتی ارباب رجوع می شوند

اقدامات استانها:
– نصب تابلوی راهنمای طبقات واتاقها،نام ونام خانوادگی وپست سازمانی کارکنان وتهيه وتوزيع منشور اخلاقی دراکثر قريب به اتفاق استانها
– نصب تابلوی عناوين فعاليتها دراستانهای اردبيل،ايلام،خراسان،کرمانشاه،گلستان،گيلان،مرکزی وهمدان
– تهيه کتابچه راهنمای ارباب رجوع دراستان کردستان
– نصب تلفن پيام گيردراستان قزوين
– انجام برخی فعاليتهای ديگر دربرخی استانها

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ـ اطلاع‎رساني و مستندسازي نحوه ارائه خدمات در زمينه قوانين و مقررات از سوي دفتر بودجه و تشكيلات
ـ كوتاه‎نمودن مدت‎زمان مراحل تصويب طرح‎هاي تحقيقاتي از سوي مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي