وضوح تصوير در عکاسی

وضوح تصوير، يعني تنظيم عدسي دوربين؛ به منظور ارائه شفاف ترين تصوير ممكن از موضوع مورد نظر.
غيرممكن است بتوان از جسمي كه نقطه هاي مختلف آن داراي فواصل متفاوتي در عمق است تصويري صددرصد واضح بدست آورد. معمولاً وقتي تنظيم فاصله براي نقطة خاصي صورت مي گيرد، تنها تصوير همان نقطه كاملاً واضح خواهد بود. تصاوير مربوط به نقاط جلو و عقب نقطه اصلي واضح نيستند. هرچه فاصله نقاط مذكور از نقطه اصلي بيشتر باشد ناواضحي آنها بيشتر خواهد بود. اما براي چشم انسان، تحت شرايط خاصي تا حدودي ناواضحي تصاوير نقاط جلو و عقب قابل تشخيص نيست و آنها را نيز واضح خواهد ديد.

تصوير، زماني در كانون عدسي تشكيل مي شود كه جسم در بي نهايت باشد. در فواصل نزديك تر، تصوير رفته رفته از سطح كانوني يا به عبارتي از سطح ماده حساس فيلم – در دوربين هاي ويدئويي از سطح ماده حساس فيلم – در دوربين هاي ويدوئي از سطح لامپ تصوير دوربين – دور مي شود. جهت انطباق مجدد تصوير بر فيلم (يا لامپ دوربين) بايد فاصله عدسي تا سطح فيلم – لامپ – را افزايش دهيم اين عمل در اصطلاح به «فوكوس» كردن يا فوكوس كشيدن متداول است.
تغيير فاصلة عدسي؛ جهت كانوني يا وضوح كردن تصوير، حركت مكا

وضوح تصوير در عکاسی

وضوح تصوير، يعني تنظيم عدسي دوربين؛ به منظور ارائه شفاف ترين تصوير ممكن از موضوع مورد نظر.
غيرممكن است بتوان از جسمي كه نقطه هاي مختلف آن داراي فواصل متفاوتي در عمق است تصويري صددرصد واضح بدست آورد. معمولاً وقتي تنظيم فاصله براي نقطة خاصي صورت مي گيرد، تنها تصوير همان نقطه كاملاً واضح خواهد بود. تصاوير مربوط به نقاط جلو و عقب نقطه اصلي واضح نيستند. هرچه فاصله نقاط مذكور از نقطه اصلي بيشتر باشد ناواضحي آنها بيشتر خواهد بود. اما براي چشم انسان، تحت شرايط خاصي تا حدودي ناواضحي تصاوير نقاط جلو و عقب قابل تشخيص نيست و آنها را نيز واضح خواهد ديد.

تصوير، زماني در كانون عدسي تشكيل مي شود كه جسم در بي نهايت باشد. در فواصل نزديك تر، تصوير رفته رفته از سطح كانوني يا به عبارتي از سطح ماده حساس فيلم – در دوربين هاي ويدئويي از سطح ماده حساس فيلم – در دوربين هاي ويدوئي از سطح لامپ تصوير دوربين – دور مي شود. جهت انطباق مجدد تصوير بر فيلم (يا لامپ دوربين) بايد فاصله عدسي تا سطح فيلم – لامپ – را افزايش دهيم اين عمل در اصطلاح به «فوكوس» كردن يا فوكوس كشيدن متداول است.
تغيير فاصلة عدسي؛ جهت كانوني يا وضوح كردن تصوير، حركت مكانيكي كمابيش ساده اي است كه به روشهاي گوناگون صورت مي گيرد. در دسته اي از دوربين ها، اين كار به كمك حلقه، واضح سازي روي عدسي انجام مي شود.

در گروهي ديگر، عدسي برروي ريل و يا وسيله اي نظير آن جلو و عقب مي رود و در گونه اي مشخص از دوربين هاي عكاسي، كانوني كردن تصوير يا ثابت ماندن عدسي و تغيير مكان فيلم صورت مي گرد. اين شيوه در اكثر دوربين هاي تلوزيوني نيز اعمال مي شود منتها در اين دوربينها به جاي فيلم، لامپ تصوير جابجا مي شود. در عدسي فاصله كانوني ثابت، تنظيم وضوح تصوير مستلزم تغيير فاصله عدسي و لامپ دوربين است، در حاليكه در عدسي زوم، تنظيم وضوح با جابجايي و تنظيم عناصر داخل عدسي انجام مي شود.

در سالهاي اخير، پاره اي از شركتهاي توليد كنندة عدسي و دوربين ها موفق به عرضه عدسيهاي خودكانوني كننده شده اند. در اين عدسيها مي توان تصوير را به صورت خودكار واضح كرد.
در دوربين هاي ويدئويي نيز وضوح تصوير بطور اتوماتيك و دستي قابل تنظيم است به اين شكل كه توسط كليد راهنماي “Focuse”، وضعيت وضوح راد در حالت دستي «منوعل» قرار مي دهيم و سپس با بيشترين فاصله كانوني ممكن عمل واضح سازي را توسط چشم انجام مي دهيم و زاوية لنز را به اندازه اي كه براي ضبط تصوير مورد نياز است باز مي كنيم، البته مي دانيم كه در اين حالت تا كمترين فاصله كانوني وضوح تصوير ثابت خواهد ماند و با عمل زوم به جلو يا عقب، وضوح تصوير از بين نخواهد رفت. مشكل وضوح دستي در اين است كه به محض جابجا شدن موضوع يا دوربين، وضوح از بين خواهد رفت و بايد براي موقعيت جديد مجدداً عمل واضح سازي را انجام دهيم.

وضعيت ديگر دوربين هاي ويدئويي وضوح خودكار (AUTO) آنهاست. در اين حالت، دوربين توسط سيستم الكترونيكي هدايت شده و برحسب اينكه موضوع مورد در چه بخشي از چشمي دوربين واقع شده باشد، وضوح تصوير برروي همان بخش از موضوع صورت خواهد گرفت. در واقع وضوح اتوماتيك دوربين هاي ويدئويي نيازي به هيچ يك از مراحل وضوح دستي ندارد و خود دستگاه قادر به وضوح تصوير خواهد بود. در اين حالت نيازي به عمل تنظيم فاصله هنگام حركت عمقي موضوع يا دوربين نخواهد بود چرا كه با تغيير فاصله، دوربين مجدداً وضوح تصوير را با فاصله جديد منطبق خواهد كرد و موضوع در حال حركت، همواره واضح ديده خواهد شد. البته به اين نكته توجه داشته باشيد كه دوربين به مدت زمان كوتاهي نياز دارد تا وضعيت جديد را واضح سازد. هنگامي كه عدسي در حالت تله فتو باشد، امكان دارد هنگام حركت دوربين يا موضوع. براي لحظه اي كوتاه تصوير تار شود. جهت حل اين مشكل بهتر است در اينگونه

مواقع، حركت به آرامي صورت پذيرد تا دوربين فرصت كافي جهت وضوح تصوير را داشته باشد. يكي ديگر از خطاهاي وضوح خودكار، هنگام حركت ناگهاني موضعي فرعي در جلو دوربين بصورت عرضي و در فاصله اي نزديكتر از موضوع اصلي است، در اين حالت، دوربين به اشتباه موضوع فرعي را به جاي موضوع اصلي مي پندارد و سريعاً عدسي را براي وضعيت جديد تغيير مي دهد و در اين فاصله پس از رد شدن موضوع فرعي از جلوي دوربين، تصوير مجدداً براي لحظه اي تار است تا وضوح جديد شكل گيرد. اين مورد در محيط هاي شلوغ و غيرقابل كنترل بسيار به چشم مي خورد و راه حل آن، قفل كردن سيستم وضوح در حالت دستي است تا احياناً با حركت موضوعات ديگر، وضوح تصوير به هم نخورد.

اشكال ديگر وضوح خودكار، گم كردن موضوع اصلي است. در برخي مواقع، دوربين دو موضوع در فاصله هاي مختلف را به عنوان موضوع اصلي فرض مي كند و چون قصد واضح سازي برروي هر دو موضوع را دارد عدسي را مرتباً در فاصله هاي مختلف گردش مي دهد و لذا وضوح هيچكدام از دو موضوع ثابت نخواهد ماند. اين عمل، آنقدر تكرار خواهد شد تا دوربين با يكي از دو موضوع حركت كرده و تصوير جديدي در ديد دوربين قرار گيرد. براي مورد اخير راه حل كلي وجود ندارد، به جز اينكه توصيه مي شود در چشمي دوربين حالت مستطيل وضوح مد نظر باشد و همواره موضوع اصلي، درون مستطيل قرار گيرد.

توصيه مي شود در حالتهاي زير از وضوح خودكار استفاده نشود زيرا نتيجه مطلوبي به دست نخواهد آمد، و بجاي آن بهتر است از وضوح دستي استفاده نمود.
۱- هنگامي كه از پشت شيشه يا اجسام شفاف و بلوري فيلمبرداري مي كنيد.
۲- هنگامي كه از موضوعاتي با سطح درخشان فيلمبرداري مي كنيد.
۳- هنگامي كه از موضوعاتي فيلمبرداري مي كنيد كه داراي طول زياد بوده و يا از قسمتهاي مشابه و موازي تشكيل شده اند، مثلاً از پشت نرده هيا يك پل.
۴- سطح كاملاً سفيد يا كاملاً سياه نيز وضوح خودكار دوربين را دچار آشفتگي مي كند.

۵- هنگام استفاده از لنزهاي مخصوص مانند ماكروفيلترها.
۶- موضوعاتي كه جابجايي سريع دارند نيز وضوح خودكار را دچار آشفتگي مي كنند.
۷- موضوعي كه يك طرف آن نزديك به دوربين و طرف ديگر آن از دوربين فاصله دشاته باشد، وضوح مناسبي نخواهد داشت.
* نكته

زماني كه عدسي زوم در بسته ترين زاويه يا بلنمدترين فاصله كانوني خود واضح شود. در وضعيتهاي ديگر، وضوح تصوير خود را حفظ خواهد كرد. بنابراين در فيلمبرداري و تصوير برداير بهتر است هميشه اين اصل مورد توجه قرار گيرد و وضوح در بلندترين فاصله كانوني عدسي زوم تنظيم شود. اگر عدسي در وضعيت هاي ديگر كانوني شود ممكن است وقتي از نميا باز به نماي بسته تغيير زاويه يا تغيير فاصله كانوني مي دهيم؛ در انتها، تصوير وضوح تصوير خود را از دست بدهد. در ضمن، هنگام زوم كردن، تصوير جابجا مي شود. مثلاً اگر تصوير در وسط كادر باشد هنگام “Zoom In” به كناره ها كشيده مي شود. بنابراين توجه به اين نكته و اصلاح كادر ضروري است. شما نيازمند آن هستيد كه بتوانيد براي دسترسي به بهترين كيفيت تصوير، كنترلي بر اعمال دوربين داشته باشيد. براي اين منظور، بايد بتوانيم نسبت به وضوح تصوير، توازن و تصحيح رنگ ها و نورها و شرايط نوري متفاوت، اعمال نظر كرده و بهترين شرايط را براي ضبط تصوير فراهم كنيد.

تقريباً در همه دوربين هاي امروزي سيستمي براي كنترل اعمال اصلي دوربين وجود دارد.
بسياري از كنترل هاي تصاوير توسط دوربين هاي ويدئويي بطور خودكار انجام مي شود و مشكل ما را آسان مي كند اما اين مكانيسم خودكار، به معناي آن نخواهد بود كه توجه به شرايط ضبط براي ما بي اهميت است، بلكه بايد بتوانيم شرايط بهينه از اعمال خودكار دوربين را فراهم كنيم. قبل از انجام هرگونه دخالت در كيفيت تصوير ابتدا نتيجه را در ذهن خود بررسي كنيد و سپس مبادرت به انجام آن كنيد. شما هميشه قادر به تكرار يك موضوع نيستيد.

۱-براي آنكه تصوير بصورت خودكار واضح شود كليد را در حالت “AUTO” قرار دهيد.
در اين حالت دوربين را به سمت موضوع اصلي نشانه گيري كنيد تا تصوير واضح شود. از آنجائيكه محل وضوح، خودكار توسط ارسال سيگنالها (تك موج ها) انجام مي گيرد، ممكن است گاهي وضوح تصوير بر اساس ارسال تك موجها (سيگنالها) با وضوح تصوير بر اساس حلقه، مدرج روي لنز، دقيقاً همخوان نباشد، اين موضوع دليل ضعف و يا اختلال سيستم وضوح اتوماتيك نيست و به آن توجه نكنيد. هنگام استفاده از وضوح خودكار،: دقت كنيد كه مانعي از حركت لنز جلوگيري نكند. براي آنكه وضوح بخصوص در هنگام تعقيب موضوعات متحرك به بهترين صورت انجام گيرد، سيستمي تعبيه شده است كه بر اساس آن، در محدوده تصوير چشمي، كادر كوچكتري بعنوان مركز اصلي وضوح نمايان مي شود. كافي است هنگام حركت دوربين و يا موضوع، سعي مي كنيم كه موضوع اصلي در اين محدوده قرار گيرد تا از وضوح كافي و دقيق برخوردار باشيم. اين عمل با فشار كليد “SELECT ZONE” انجام مي گيرد. اين سيستم، فقط هنگام وضوح خودكار عمل مي كند.

هنگام استفاده از وضعيت دستي “MANUAL”، وضوح تصوير بصورت دستي و از طريق چرخاندن حلقه، وضوح انجام مي‌گيرد.
اگر از وضوح دستي استفاده مي كنيد، مي توانيد با فشار كليد، “PUSH AUTO” وضوح خودكار را براي لحظه يا كوتاه بكار اندازيد و تصوير را واضح شده ببينيد. توجه داشته باشيد كه وضوح خودكار هميشه قادر به عمل نيست. در مواردي مناسب تر است كه از وضوح دستي استفاده كنيد: (در اين مورد، بخش وضوح را مطالعه كنيد)
لنز دوربين هاي ويدئويي، يك لنز زوم مي باشد. چنانچه مي باشد. چنانچه مي دانيد؛ لنز زوم امكان انتخاب فاصله هاي كانوني متفاوت را برروي خود داراست. شما با استفاده از دو كليد روي دسته، دوربين “W.T” مي توانيد بطور خودكار فاصله هاي كانوني را اختيار كنيد و يا از علم زوم خودكار استفاده كنيد.

همچنين مي توانيد همين عمل را به صورت دستي، با چرخاندن دسته زوم در روي لنز انجام دهيد.
لنز دوربين شما قابليت تبديل به لنز ماكرو دارد. شما مي توانيد از فاصله، بسيار نزديك، از اشياي كوچك، تصويربرداري كنيد. توجه داشته باشيد هنگام استفاده از لنز ماكرو؛ وضوح و وايت بالانس نبايد در حالت “AUTO” قرار بگيرند.

۲-براي آنكه دوربين تصويربرداري بتواند كيفيت مطلوب و طبيعي به لحاظ ضبط رنگها و نورها داشته باشد، معمولاً مجبور خواهد بود كه در شرايط مختلف نوري، آب و هوايي و زمان، از تصحيح كننده هاي نوري استفاده كند تا هميشه ترجمة دقيقي از رنگهاي طبيعت داشته باشد. به اين توازن نوري “WHITE BALANCE” گويند.
اگر كليد ويژة “W.B” را برروي حالت “AUTO” قرار دهيد، سيستم خودكار دوربين تصحيحات و توازن نوري را انجام خواهد دارد. در بعضي شرايط مجبور خواهيم بود از وايت بالانس دستي استفاده كنيم.

وضعيت “IN DOOR” در مواقعي كه از نور لامپ هاي هالوژن و يا الكتريكي سفيدرنگ استفاده مي كنيم و وضعيت “AUTO DOOR” در شرايط استفاده از نور خورشيد مناسب مي باشد.
-در برخي از دوربين ها وايت بالانس دستي به روش زير انجام مي شود.

ابتدا دوربين را به حالت دستي (MANUAL) قرار دهيد. سپس دوربين را به سمت موضوع مورد نظر گرفته و لنز را توسط فشار بر كليد TETE به بالاترين حد فاصله كانوني برسانيد.
سپس درپوش سفيد لنز را برروي آن گذاشته و يا آنكه يك سطح كاملاً سفيد در محل قرارگيري موضوع قرار دهيد. در صورتيكه از سطح سفيد استفاده مي نماييد.، بايد دقت كنيد كه حتماً سطح سفيد، نماي تصوير شما را بپوشاند. در دوربين هايي كه درپوش سفيد دارند، بهتر است از همان درپوش سفيد جهت رايت بالانس استفاده كنيد. سپس كليد W.B را فشار دهيد.

علامتي شبيه بر صفحه چشمي دوربين ظاهر شده و شروع به چشمك زدن مي كند. پس از ۳ يا ۴ بار چشمك زدن علامت براي لحظه يا ثابت مي شود. به محض ثابت شدن دست خود را از روي كليد W.B برداريد در اين هنگام عمل وايت بالانس انجام شده است.
توجه داشته باشيد كه اگر فشار دست شما برروي كليد W.B ادامه پيدا كند، علامت مجدداً به حالت

وضوح تصوير در عکاسی

وضوح تصوير، يعني تنظيم عدسي دوربين؛ به منظور ارائه شفاف ترين تصوير ممكن از موضوع مورد نظر.
غيرممكن است بتوان از جسمي كه نقطه هاي مختلف آن داراي فواصل متفاوتي در عمق است تصويري صددرصد واضح بدست آورد. معمولاً وقتي تنظيم فاصله براي نقطة خاصي صورت مي گيرد، تنها تصوير همان نقطه كاملاً واضح خواهد بود. تصاوير مربوط به نقاط جلو و عقب نقطه اصلي واضح نيستند. هرچه فاصله نقاط مذكور از نقطه اصلي بيشتر باشد ناواضحي آنها بيشتر خواهد بود. اما براي چشم انسان، تحت شرايط خاصي تا حدودي ناواضحي تصاوير نقاط جلو و عقب قابل تشخيص نيست و آنها را نيز واضح خواهد ديد.

تصوير، زماني در كانون عدسي تشكيل مي شود كه جسم در بي نهايت باشد. در فواصل نزديك تر، تصوير رفته رفته از سطح كانوني يا به عبارتي از سطح ماده حساس فيلم – در دوربين هاي ويدئويي از سطح ماده حساس فيلم – در دوربين هاي ويدوئي از سطح لامپ تصوير دوربين – دور مي شود. جهت انطباق مجدد تصوير بر فيلم (يا لامپ دوربين) بايد فاصله عدسي تا سطح فيلم – لامپ – را افزايش دهيم اين عمل در اصطلاح به «فوكوس» كردن يا فوكوس كشيدن متداول است.

تغيير فاصلة عدسي؛ جهت كانوني يا وضوح كردن تصوير، حركت مكانيكي كمابيش ساده اي است كه به روشهاي گوناگون صورت مي گيرد. در دسته اي از دوربين ها، اين كار به كمك حلقه، واضح سازي روي عدسي انجام مي شود.

در گروهي ديگر، عدسي برروي ريل و يا وسيله اي نظير آن جلو و عقب مي رود و در گونه اي مشخص از دوربين هاي عكاسي، كانوني كردن تصوير يا ثابت ماندن عدسي و تغيير مكان فيلم صورت مي گرد. اين شيوه در اكثر دوربين هاي تلوزيوني نيز اعمال مي شود منتها در اين دوربينها به جاي فيلم، لامپ تصوير جابجا مي شود. در عدسي فاصله كانوني ثابت، تنظيم وضوح تصوير مستلزم تغيير فاصله عدسي و لامپ دوربين است، در حاليكه در عدسي زوم، تنظيم وضوح با جابجايي و تنظيم عناصر داخل عدسي انجام مي شود.
در سالهاي اخير، پاره اي از شركتهاي توليد كنندة عدسي و دوربين ها موفق به عرضه عدسيهاي خودكانوني كننده شده اند. در اين عدسيها مي توان تصوير را به صورت خودكار واضح كرد.

در دوربين هاي ويدئويي نيز وضوح تصوير بطور اتوماتيك و دستي قابل تنظيم است به اين شكل كه توسط كليد راهنماي “Focuse”، وضعيت وضوح راد در حالت دستي «منوعل» قرار مي دهيم و سپس با بيشترين فاصله كانوني ممكن عمل واضح سازي را توسط چشم انجام مي دهيم و زاوية لنز را به اندازه اي كه براي ضبط تصوير مورد نياز است باز مي كنيم، البته مي دانيم كه در اين حالت تا كمترين فاصله كانوني وضوح تصوير ثابت خواهد ماند و با عمل زوم به جلو يا عقب، وضوح تصوير از بين نخواهد رفت. مشكل وضوح دستي در اين است كه به محض جابجا شدن موضوع يا دوربين، وضوح از بين خواهد رفت و بايد براي موقعيت جديد مجدداً عمل واضح سازي را انجام دهيم.

وضعيت ديگر دوربين هاي ويدئويي وضوح خودكار (AUTO) آنهاست. در اين حالت، دوربين توسط سيستم الكترونيكي هدايت شده و برحسب اينكه موضوع مورد در چه بخشي از چشمي دوربين واقع شده باشد، وضوح تصوير برروي همان بخش از موضوع صورت خواهد گرفت. در واقع وضوح اتوماتيك دوربين هاي ويدئويي نيازي به هيچ يك از مراحل وضوح دستي ندارد و خود دستگاه قادر به وضوح تصوير خواهد بود. در اين حالت نيازي به عمل تنظيم فاصله هنگام حركت عمقي موضوع يا دوربين نخواهد بود چرا كه با تغيير فاصله، دوربين مجدداً وضوح تصوير را با فاصله جديد منطبق خواهد كرد و موضوع در حال حركت، همواره واضح ديده خواهد شد. البته به اين نكته توجه داشته باشيد كه دوربين به مدت زمان كوتاهي نياز دارد تا وضعيت جديد را واضح سازد. هنگامي كه عدسي در حالت تله فتو باشد، امكان دارد هنگام حركت دوربين يا موضوع. براي لحظه اي كوتاه تصوير تار شود. جهت حل اين مشكل بهتر است در اينگونه

مواقع، حركت به آرامي صورت پذيرد تا دوربين فرصت كافي جهت وضوح تصوير را داشته باشد. يكي ديگر از خطاهاي وضوح خودكار، هنگام حركت ناگهاني موضعي فرعي در جلو دوربين بصورت عرضي و در فاصله اي نزديكتر از موضوع اصلي است، در اين حالت، دوربين به اشتباه موضوع فرعي را به جاي موضوع اصلي مي پندارد و سريعاً عدسي را براي وضعيت جديد تغيير مي دهد و در اين فاصله پس از رد شدن موضوع فرعي از جلوي دوربين، تصوير مجدداً براي لحظه اي تار است تا وضوح جديد شكل گيرد. اين مورد در محيط هاي شلوغ و غيرقابل كنترل بسيار به چشم مي خورد و راه حل آن، قفل كردن سيستم وضوح در حالت دستي است تا احياناً با حركت موضوعات ديگر، وضوح تصوير به هم نخورد.

اشكال ديگر وضوح خودكار، گم كردن موضوع اصلي است. در برخي مواقع، دوربين دو موضوع در فاصله هاي مختلف را به عنوان موضوع اصلي فرض مي كند و چون قصد واضح سازي برروي هر دو موضوع را دارد عدسي را مرتباً در فاصله هاي مختلف گردش مي دهد و لذا وضوح هيچكدام از دو موضوع ثابت نخواهد ماند. اين عمل، آنقدر تكرار خواهد شد تا دوربين با يكي از دو موضوع حركت كرده و تصوير جديدي در ديد دوربين قرار گيرد. براي مورد اخير راه حل كلي وجود ندارد، به جز اينكه توصيه مي شود در چشمي دوربين حالت مستطيل وضوح مد نظر باشد و همواره موضوع اصلي، درون مستطيل قرار گيرد.

توصيه مي شود در حالتهاي زير از وضوح خودكار استفاده نشود زيرا نتيجه مطلوبي به دست نخواهد آمد، و بجاي آن بهتر است از وضوح دستي استفاده نمود.
۱- هنگامي كه از پشت شيشه يا اجسام شفاف و بلوري فيلمبرداري مي كنيد.
۲- هنگامي كه از موضوعاتي با سطح درخشان فيلمبرداري مي كنيد.
۳- هنگامي كه از موضوعاتي فيلمبرداري مي كنيد كه داراي طول زياد بوده و يا از قسمتهاي مشابه و موازي تشكيل شده اند، مثلاً از پشت نرده هيا يك پل.
۴- سطح كاملاً سفيد يا كاملاً سياه نيز وضوح خودكار دوربين را دچار آشفتگي مي كند.

۵- هنگام استفاده از لنزهاي مخصوص مانند ماكروفيلترها.
۶- موضوعاتي كه جابجايي سريع دارند نيز وضوح خودكار را دچار آشفتگي مي كنند.
۷- موضوعي كه يك طرف آن نزديك به دوربين و طرف ديگر آن از دوربين فاصله دشاته باشد، وضوح مناسبي نخواهد داشت.
* نكته
زماني كه عدسي زوم در بسته ترين زاويه يا بلنمدترين فاصله كانوني خود واضح شود. در وضعيتهاي ديگر، وضوح تصوير خود را حفظ خواهد كرد. بنابراين در فيلمبرداري و تصوير برداير بهتر است هميشه اين اصل مورد توجه قرار گيرد و وضوح در بلندترين فاصله كانوني عدسي زوم تنظيم شود. اگر عدسي در وضعيت هاي ديگر كانوني شود ممكن است وقتي از نميا باز به نماي بسته تغيير زاويه يا تغيير فاصله كانوني مي دهيم؛ در انتها، تصوير وضوح تصوير خود را از دست بدهد. در ضمن، هنگام زوم كردن، تصوير جابجا مي شود. مثلاً اگر تصوير در وسط كادر باشد هنگام “Zoom In” به كناره ها كشيده مي شود. بنابراين توجه به اين نكته و اصلاح كادر ضروري است. شما نيازمند آن هستيد كه بتوانيد براي دسترسي به بهترين كيفيت تصوير، كنترلي بر اعمال دوربين داشته باشيد. براي اين منظور، بايد بتوانيم نسبت به وضوح تصوير، توازن و تصحيح رنگ ها و نورها و شرايط نوري متفاوت، اعمال نظر كرده و بهترين شرايط را براي ضبط تصوير فراهم كنيد.

تقريباً در همه دوربين هاي امروزي سيستمي براي كنترل اعمال اصلي دوربين وجود دارد.
بسياري از كنترل هاي تصاوير توسط دوربين هاي ويدئويي بطور خودكار انجام مي شود و مشكل ما را آسان مي كند اما اين مكانيسم خودكار، به معناي آن نخواهد بود كه توجه به شرايط ضبط براي ما بي اهميت است، بلكه بايد بتوانيم شرايط بهينه از اعمال خودكار دوربين را فراهم كنيم. قبل از انجام هرگونه دخالت در كيفيت تصوير ابتدا نتيجه را در ذهن خود بررسي كنيد و سپس مبادرت به انجام آن كنيد. شما هميشه قادر به تكرار يك موضوع نيستيد.

۱-براي آنكه تصوير بصورت خودكار واضح شود كليد را در حالت “AUTO” قرار دهيد.
در اين حالت دوربين را به سمت موضوع اصلي نشانه گيري كنيد تا تصوير واضح شود. از آنجائيكه محل وضوح، خودكار توسط ارسال سيگنالها (تك موج ها) انجام مي گيرد، ممكن است گاهي وضوح تصوير بر اساس ارسال تك موجها (سيگنالها) با وضوح تصوير بر اساس حلقه، مدرج روي لنز، دقيقاً همخوان نباشد، اين موضوع دليل ضعف و يا اختلال سيستم وضوح اتوماتيك نيست و به آن توجه نكنيد. هنگام استفاده از وضوح خودكار،: دقت كنيد كه مانعي از حركت لنز جلوگيري نكند. براي آنكه وضوح بخصوص در هنگام تعقيب موضوعات متحرك به

بهترين صورت انجام گيرد، سيستمي تعبيه شده است كه بر اساس آن، در محدوده تصوير چشمي، كادر كوچكتري بعنوان مركز اصلي وضوح نمايان مي شود. كافي است هنگام حركت دوربين و يا موضوع، سعي مي كنيم كه موضوع اصلي در اين محدوده قرار گيرد تا از وضوح كافي و دقيق برخوردار باشيم. اين عمل با فشار كليد “SELECT ZONE” انجام مي گيرد. اين سيستم، فقط هنگام وضوح خودكار عمل مي كند.

هنگام استفاده از وضعيت دستي “MANUAL”، وضوح تصوير بصورت دستي و از طريق چرخاندن حلقه، وضوح انجام مي‌گيرد.
اگر از وضوح دستي استفاده مي كنيد، مي توانيد با فشار كليد، “PUSH AUTO” وضوح خودكار را براي لحظه يا كوتاه بكار اندازيد و تصوير را واضح شده ببينيد. توجه داشته باشيد كه وضوح خودكار هميشه قادر به عمل نيست. در مواردي مناسب تر است كه از وضوح دستي استفاده كنيد: (در اين مورد، بخش وضوح را مطالعه كنيد)
لنز دوربين هاي ويدئويي، يك لنز زوم مي باشد. چنانچه مي باشد. چنانچه مي دانيد؛ لنز زوم امكان انتخاب فاصله هاي كانوني متفاوت را برروي خود داراست. شما با استفاده از دو كليد روي دسته، دوربين “W.T” مي توانيد بطور خودكار فاصله هاي كانوني را اختيار كنيد و يا از علم زوم خودكار استفاده كنيد.

همچنين مي توانيد همين عمل را به صورت دستي، با چرخاندن دسته زوم در روي لنز انجام دهيد.
لنز دوربين شما قابليت تبديل به لنز ماكرو دارد. شما مي توانيد از فاصله، بسيار نزديك، از اشياي كوچك، تصويربرداري كنيد. توجه داشته باشيد هنگام استفاده از لنز ماكرو؛ وضوح و وايت بالانس نبايد در حالت “AUTO” قرار بگيرند.

۲-براي آنكه دوربين تصويربرداري بتواند كيفيت مطلوب و طبيعي به لحاظ ضبط رنگها و نورها داشته باشد، معمولاً مجبور خواهد بود كه در شرايط مختلف نوري، آب و هوايي و زمان، از تصحيح كننده هاي نوري استفاده كند تا هميشه ترجمة دقيقي از رنگهاي طبيعت داشته باشد. به اين توازن نوري “WHITE BALANCE” گويند.
اگر كليد ويژة “W.B” را برروي حالت “AUTO” قرار دهيد، سيستم خودكار دوربين تصحيحات و توازن نوري را انجام خواهد دارد. در بعضي شرايط مجبور خواهيم بود از وايت بالانس دستي استفاده كنيم.

وضعيت “IN DOOR” در مواقعي كه از نور لامپ هاي هالوژن و يا الكتريكي سفيدرنگ استفاده مي كنيم و وضعيت “AUTO DOOR” در شرايط استفاده از نور خورشيد مناسب مي باشد.
-در برخي از دوربين ها وايت بالانس دستي به روش زير انجام مي شود.

ابتدا دوربين را به حالت دستي (MANUAL) قرار دهيد. سپس دوربين را به سمت موضوع مورد نظر گرفته و لنز را توسط فشار بر كليد TETE به بالاترين حد فاصله كانوني برسانيد.
سپس درپوش سفيد لنز را برروي آن گذاشته و يا آنكه يك سطح كاملاً سفيد در محل قرارگيري موضوع قرار دهيد. در صورتيكه از سطح سفيد استفاده مي نماييد.، بايد دقت كنيد كه حتماً سطح سفيد، نماي تصوير شما را بپوشاند. در دوربين هايي كه درپوش سفيد دارند، بهتر است از همان درپوش سفيد جهت رايت بالانس استفاده كنيد. سپس كليد W.B را فشار دهيد.

علامتي شبيه بر صفحه چشمي دوربين ظاهر شده و شروع به چشمك زدن مي كند. پس از ۳ يا ۴ بار چشمك زدن علامت براي لحظه يا ثابت مي شود. به محض ثابت شدن دست خود را از روي كليد W.B برداريد در اين هنگام عمل وايت بالانس انجام شده است.
توجه داشته باشيد كه اگر فشار دست شما برروي كليد W.B ادامه پيدا كند، علامت مجدداً به حالت چشمك زن درخواهد آمد.
به ياد داشته باشيد كه وايت بالانس براي هر مكان نوري جديد، يا هر بار كه دوربين را خاموش مي كنيد بايد مجدداً انجام شود.
كلوين

چنانكه مي دانيد؛ هر جسمي هنگام حرارت ديدن، از خود نور توليد مي كند و رنگ نور توليد شده نيز مناسب با حرارت تغيير مي كند. محققان متوجه شده اند كه اگر به اجسام، حرارت داده شود آنها مي توانند تمام رنگ نورهاي طيف نور خورشيد را از خود توليد كنند.
محققان به يك جسم ويژه تحت شرايط آزمايشگاهي حرارت دادند و متوجه شدند كه اين جسم ويژه در حرارت هاي مختلف مي تواند تمامي طيف مرئي نور خورشيد را از خود توليد كند. ميزان حرارت داده شده با واحدي بنام «كلوين» اندازه گيري شده كه با واحد اندازه گيري سانتيگراد نسبت دارد ۲۷۳=O
آنها در ادامه آزمايشات، به اين نتيجه رسيدند كه جسم ويژه در حدود دماي ۵۶۰۰ درجه كلوين از خود نور سفيد، آبي مشابه نور خورشيد توليد مي كند، و در دمائي حدود ۳۲۰۰ درجه كلوين از خود نوري شبيه نور چراغهاي تنگستن توليد شده و در دماهاي ديگر نيز بقيه رنگ نورها توليد شد.

بر اين اساس، قراردادي گذاشته شد و هر يك از رنگ نورهاي طيف خورشيد با يك مشخصه به نام دماي رنگ يا حرارت رنگي معين شد. مثلاً به نوري برنگ نارنجي گفته مي شود كه دماي رنگي آن ۳۲۰۰ درجه كلوين است. دماي رنگي نور، كيفيتي است كه به شدت نور بستگي ندارد. در حقيقت شدت نور هرچه قدر كم يا زياد باشد، دماي رنگي آن تغييري نمي كند. دوربين هاي ويدئويي بر خلاف چشم انسان، نمي توانند بر اساس همه دماهاي رنگي تصاويري درست و صحيح از موضوعات ارائه دهند. دوربين ها بر اساس يك دماي رنگي تنظيم مي شوند و تنها بر اساس همان دماي رنگي در محيط، رنگ موضوعات را درست و صحيح ثبت مي كند در غير اين صورت رنگ موضوعات تغيير خواهد كرد. شايد تابحال هنگام عكاسي در شب و بدون نور فلاش، متوجه شده باشيد كه رنگ نارنجي بر همه عكس شما حاكم مي شود.

بنابراين براي آنكه هميشه تصاويري با رنگهاي طبيعي موضوع داشته باشيد بايد دو عمل انجام شود:
محاسبه دماي رنگي نور محيط، كه توسط دستگاهي به نام كلوين متر انجام مي شود.
انتخاب فيلتر رنگي مناسب، تا دماي رنگي نور محيط را متناسب با دماي رنگي كه دوربين با آن تنظيم شده تغيير دهد.

معمولاً در دوربين هاي ويدئويي كلوين متر در خود دوربين قرار داده شده و با استفاده از كليد وايت بالانس مي توان آنرا به كار انداخت. سپس خود دوربين نيز فيلتر مناسب را محاسبه كرده و رنگ نور موجود را تبديل به رنگ نور مناسب مي كند. به عنوان مثال، اگر دوربين بر اساس دماي رنگي ۳۲۰۰ درجه كلوين تنظيم شده باشد ولي در محيطي تصويربرداري كنيم كه با نور خورشيد يعني نوري با دماي رنگي ۵۶۰۰ درجه كلوين روشن شده باشد، براي تصويربرداري بايد از يك فيلتر نارنجي استفاده كرد كه بتواند دماي رنگي ۵۶۰۰ درجه نور خورشيد را به دماي رنگي ۳۲۰۰ درجه كلوين تغيير دهد تا رنگ موضوع صحيح ثبت شود.
۳-كليد GAIN مي تواند حساسيت نوري دوربين را بالا برده و در شرايط نوري ضعيف شدت قابليت تصويربرداري را فراهم كند.

چشمك زن درخواهد آمد.

به ياد داشته باشيد كه وايت بالانس براي هر مكان نوري جديد، يا هر بار كه دوربين را خاموش مي كنيد بايد مجدداً انجام شود.
كلوين
چنانكه مي دانيد؛ هر جسمي هنگام حرارت ديدن، از خود نور توليد مي كند و رنگ نور توليد شده نيز مناسب با حرارت تغيير مي كند. محققان متوجه شده اند كه اگر به اجسام، حرارت داده شود آنها مي توانند تمام رنگ نورهاي طيف نور خورشيد را از خود توليد كنند.

محققان به يك جسم ويژه تحت شرايط آزمايشگاهي حرارت دادند و متوجه شدند كه اين جسم ويژه در حرارت هاي مختلف مي تواند تمامي طيف مرئي نور خورشيد را از خود توليد كند. ميزان حرارت داده شده با واحدي بنام «كلوين» اندازه گيري شده كه با واحد اندازه گيري سانتيگراد نسبت دارد ۲۷۳=O
آنها در ادامه آزمايشات، به اين نتيجه رسيدند كه جسم ويژه در حدود دماي ۵۶۰۰ درجه كلوين از خود نور سفيد، آبي مشابه نور خورشيد توليد مي كند، و در دمائي حدود ۳۲۰۰ درجه كلوين از خود نوري شبيه نور چراغهاي تنگستن توليد شده و در دماهاي ديگر نيز بقيه رنگ نورها توليد شد.

بر اين اساس، قراردادي گذاشته شد و هر يك از رنگ نورهاي طيف خورشيد با يك مشخصه به نام دماي رنگ يا حرارت رنگي معين شد. مثلاً به نوري برنگ نارنجي گفته مي شود كه دماي رنگي آن ۳۲۰۰ درجه كلوين است. دماي رنگي نور، كيفيتي است كه به شدت نور بستگي ندارد. در حقيقت شدت نور هرچه قدر كم يا زياد باشد، دماي رنگي آن تغييري نمي كند. دوربين هاي ويدئويي بر خلاف چشم انسان، نمي توانند بر اساس همه دماهاي رنگي تصاويري درست و صحيح از موضوعات ارائه دهند. دوربين ها بر اساس يك دماي رنگي تنظيم مي شوند و تنها بر اساس همان دماي رنگي در محيط، رنگ موضوعات را درست و صحيح ثبت مي كند در غير اين صورت رنگ موضوعات تغيير خواهد كرد. شايد تابحال هنگام عكاسي در شب و بدون نور فلاش، متوجه شده باشيد كه رنگ نارنجي بر همه عكس شما حاكم مي شود.

بنابراين براي آنكه هميشه تصاويري با رنگهاي طبيعي موضوع داشته باشيد بايد دو عمل انجام شود:
محاسبه دماي رنگي نور محيط، كه توسط دستگاهي به نام كلوين متر انجام مي شود.
انتخاب فيلتر رنگي مناسب، تا دماي رنگي نور محيط را متناسب با دماي رنگي كه دوربين با آن تنظيم شده تغيير دهد.
معمولاً در دوربين هاي ويدئويي كلوين متر در خود دوربين قرار داده شده و با استفاده از كليد وايت بالانس مي توان آنرا به كار انداخت. سپس خود دوربين نيز فيلتر مناسب را محاسبه كرده و رنگ نور موجود را تبديل به رنگ نور مناسب مي كند. به عنوان مثال، اگر دوربين بر اساس دماي رنگي ۳۲۰۰ درجه كلوين تنظيم شده باشد ولي در محيطي تصويربرداري كنيم كه با نور خورشيد يعني نوري با دماي رنگي ۵۶۰۰ درجه كلوين روشن شده باشد، براي تصويربرداري بايد از يك فيلتر نارنجي استفاده كرد كه بتواند دماي رنگي ۵۶۰۰ درجه نور خورشيد را به دماي رنگي ۳۲۰۰ درجه كلوين تغيير دهد تا رنگ موضوع صحيح ثبت شود.

۳-كليد GAIN مي تواند حساسيت نوري دوربين را بالا برده و در شرايط نوري ضعيف شدت قابليت تصويربرداري را فراهم كند.

نيكي كمابيش ساده اي است كه به روشهاي گوناگون صورت مي گيرد. در دسته اي از دوربين ها، اين كار به كمك حلقه، واضح سازي روي عدسي انجام مي شود.
در گروهي ديگر، عدسي برروي ريل و يا وسيله اي نظير آن جلو و عقب مي رود و در گونه اي مشخص از دوربين هاي عكاسي، كانوني كردن تصوير يا ثابت ماندن عدسي و تغيير مكان فيلم صورت مي گرد. اين شيوه در اكثر دوربين هاي تلوزيوني نيز اعمال مي شود منتها در اين دوربينها به جاي فيلم، لامپ تصوير جابجا مي شود. در عدسي فاصله كانوني ثابت، تنظيم وضوح تصوير مستلزم تغيير فاصله عدسي و لامپ دوربين است، در حاليكه در عدسي زوم، تنظيم وضوح با جابجايي و تنظيم عناصر داخل عدسي انجام مي شود.

در سالهاي اخير، پاره اي از شركتهاي توليد كنندة عدسي و دوربين ها موفق به عرضه عدسيهاي خودكانوني كننده شده اند. در اين عدسيها مي توان تصوير را به صورت خودكار واضح كرد.
در دوربين هاي ويدئويي نيز وضوح تصوير بطور اتوماتيك و دستي قابل تنظيم است به اين شكل كه توسط كليد راهنماي “Focuse”، وضعيت وضوح راد در حالت دستي «منوعل» قرار مي دهيم و سپس با بيشترين فاصله كانوني ممكن عمل واضح سازي را توسط چشم انجام مي دهيم و زاوية لنز را به اندازه اي كه براي ضبط تصوير مورد نياز است باز مي كنيم، البته مي دانيم كه در اين حالت تا كمترين فاصله كانوني وضوح تصوير ثابت خواهد ماند و با عمل زوم به جلو يا عقب، وضوح تصوير از بين نخواهد رفت. مشكل وضوح دستي در اين است كه به محض جابجا شدن موضوع يا دوربين، وضوح از بين خواهد رفت و بايد براي موقعيت جديد مجدداً عمل واضح سازي را انجام دهيم.

وضعيت ديگر دوربين هاي ويدئويي وضوح خودكار (AUTO) آنهاست. در اين حالت، دوربين توسط سيستم الكترونيكي هدايت شده و برحسب اينكه موضوع مورد در چه بخشي از چشمي دوربين واقع شده باشد، وضوح تصوير برروي همان بخش از موضوع صورت خواهد گرفت. در واقع وضوح اتوماتيك دوربين هاي ويدئويي نيازي به هيچ يك از مراحل وضوح دستي ندارد و خود دستگاه قادر به وضوح تصوير خواهد بود. در اين حالت نيازي به عمل تنظيم فاصله هنگام حركت عمقي موضوع يا دوربين نخواهد بود چرا كه با تغيير فاصله، دوربين مجدداً وضوح تصوير را با فاصله جديد منطبق خواهد كرد و موضوع در حال حركت، همواره واضح ديده خواهد شد. البته به اين نكته توجه داشته باشيد كه دوربين به مدت زمان كوتاهي نياز دارد تا وضعيت جديد را

واضح سازد. هنگامي كه عدسي در حالت تله فتو باشد، امكان دارد هنگام حركت دوربين يا موضوع. براي لحظه اي كوتاه تصوير تار شود. جهت حل اين مشكل بهتر است در اينگونه مواقع، حركت به آرامي صورت پذيرد تا دوربين فرصت كافي جهت وضوح تصوير را داشته باشد. يكي ديگر از خطاهاي وضوح خودكار، هنگام حركت ناگهاني موضعي فرعي در جلو دوربين بصورت عرضي و در فاصله اي نزديكتر از موضوع اصلي است، در اين حالت، دوربين به اشتباه موضوع فرعي را به جاي موضوع اصلي مي پندارد و سريعاً عدسي را براي وضعيت جديد تغيير مي دهد و در اين فاصله پس از رد شدن موضوع فرعي از جلوي دوربين، تصوير مجدداً براي لحظه اي تار است تا وضوح جديد شكل گيرد. اين مورد در محيط هاي شلوغ و غيرقابل كنترل بسيار به چشم مي خورد و راه حل آن، قفل كردن سيستم وضوح در حالت دستي است تا احياناً با حركت موضوعات ديگر، وضوح تصوير به هم نخورد.

اشكال ديگر وضوح خودكار، گم كردن موضوع اصلي است. در برخي مواقع، دوربين دو موضوع در فاصله هاي مختلف را به عنوان موضوع اصلي فرض مي كند و چون قصد واضح سازي برروي هر دو موضوع را دارد عدسي را مرتباً در فاصله هاي مختلف گردش مي دهد و لذا وضوح هيچكدام از دو موضوع ثابت نخواهد ماند. اين عمل، آنقدر تكرار خواهد شد تا دوربين با يكي از دو موضوع حركت كرده و تصوير جديدي در ديد دوربين قرار گيرد. براي مورد اخير راه حل كلي وجود ندارد، به جز اينكه توصيه مي شود در چشمي دوربين حالت مستطيل وضوح مد نظر باشد و همواره موضوع اصلي، درون مستطيل قرار گيرد.

توصيه مي شود در حالتهاي زير از وضوح خودكار استفاده نشود زيرا نتيجه مطلوبي به دست نخواهد آمد، و بجاي آن بهتر است از وضوح دستي استفاده نمود.
۱- هنگامي كه از پشت شيشه يا اجسام شفاف و بلوري فيلمبرداري مي كنيد.
۲- هنگامي كه از موضوعاتي با سطح درخشان فيلمبرداري مي كنيد.

۳- هنگامي كه از موضوعاتي فيلمبرداري مي كنيد كه داراي طول زياد بوده و يا از قسمتهاي مشابه و موازي تشكيل شده اند، مثلاً از پشت نرده هيا يك پل.
۴- سطح كاملاً سفيد يا كاملاً سياه نيز وضوح خودكار دوربين را دچار آشفتگي مي كند.
۵- هنگام استفاده از لنزهاي مخصوص مانند ماكروفيلترها.

۶- موضوعاتي كه جابجايي سريع دارند نيز وضوح خودكار را دچار آشفتگي مي كنند.
۷- موضوعي كه يك طرف آن نزديك به دوربين و طرف ديگر آن از دوربين فاصله دشاته باشد، وضوح مناسبي نخواهد داشت.
* نكته
زماني كه عدسي زوم در بسته ترين زاويه يا بلنمدترين فاصله كانوني خود واضح شود. در وضعيتهاي ديگر، وضوح تصوير خود را حفظ خواهد كرد. بنابراين در فيلمبرداري و تصوير برداير بهتر است هميشه اين اصل مورد توجه قرار گيرد و وضوح در بلندترين فاصله كانوني عدسي زوم تنظيم شود. اگر عدسي در وضعيت هاي ديگر كانوني شود ممكن است وقتي از نميا باز به نماي بسته تغيير زاويه يا تغيير فاصله كانوني مي دهيم؛ در انتها، تصوير وضوح تصوير خود را از دست بدهد. در ضمن، هنگام زوم كردن، تصوير جابجا مي شود. مثلاً اگر تصوير در وسط كادر باشد هنگام “Zoom In” به كناره ها كشيده مي شود. بنابراين توجه به اين نكته و اصلاح كادر ضروري است. شما نيازمند آن هستيد كه بتوانيد براي دسترسي به بهترين كيفيت تصوير، كنترلي بر اعمال دوربين داشته باشيد. براي اين منظور، بايد بتوانيم نسبت به وضوح تصوير، توازن و تصحيح رنگ ها و نورها و شرايط نوري متفاوت، اعمال نظر كرده و بهترين شرايط را براي ضبط تصوير فراهم كنيد.

تقريباً در همه دوربين هاي امروزي سيستمي براي كنترل اعمال اصلي دوربين وجود دارد.
بسياري از كنترل هاي تصاوير توسط دوربين هاي ويدئويي بطور خودكار انجام مي شود و مشكل ما را آسان مي كند اما اين مكانيسم خودكار، به معناي آن نخواهد بود كه توجه به شرايط ضبط براي ما بي اهميت است، بلكه بايد بتوانيم شرايط بهينه از اعمال خودكار دوربين را فراهم كنيم. قبل از انجام هرگونه دخالت در كيفيت تصوير ابتدا نتيجه را در ذهن خود بررسي كنيد و سپس مبادرت به انجام آن كنيد. شما هميشه قادر به تكرار يك موضوع نيستيد.

۱-براي آنكه تصوير بصورت خودكار واضح شود كليد را در حالت “AUTO” قرار دهيد.
در اين حالت دوربين را به سمت موضوع اصلي نشانه گيري كنيد تا تصوير واضح شود. از آنجائيكه محل وضوح، خودكار توسط ارسال سيگنالها (تك موج ها) انجام مي گيرد، ممكن است گاهي وضوح تصوير بر اساس ارسال تك موجها (سيگنالها) با وضوح تصوير بر اساس حلقه، مدرج روي لنز، دقيقاً همخوان نباشد، اين موضوع دليل ضعف و يا اختلال سيستم وضوح اتوماتيك نيست و به آن توجه نكنيد. هنگام استفاده از وضوح خودكار،: دقت كنيد كه مانعي از حركت لنز جلوگيري نكند. براي آنكه وضوح بخصوص در هنگام تعقيب موضوعات متحرك به

بهترين صورت انجام گيرد، سيستمي تعبيه شده است كه بر اساس آن، در محدوده تصوير چشمي، كادر كوچكتري بعنوان مركز اصلي وضوح نمايان مي شود. كافي است هنگام حركت دوربين و يا موضوع، سعي مي كنيم كه موضوع اصلي در اين محدوده قرار گيرد تا از وضوح كافي و دقيق برخوردار باشيم. اين عمل با فشار كليد “SELECT ZONE” انجام مي گيرد. اين سيستم، فقط هنگام وضوح خودكار عمل مي كند.

هنگام استفاده از وضعيت دستي “MANUAL”، وضوح تصوير بصورت دستي و از طريق چرخاندن حلقه، وضوح انجام مي‌گيرد.
اگر از وضوح دستي استفاده مي كنيد، مي توانيد با فشار كليد، “PUSH AUTO” وضوح خودكار را براي لحظه يا كوتاه بكار اندازيد و تصوير را واضح شده ببينيد. توجه داشته باشيد كه وضوح خودكار هميشه قادر به عمل نيست. در مواردي مناسب تر است كه از وضوح دستي استفاده كنيد: (در اين مورد، بخش وضوح را مطالعه كنيد)
لنز دوربين هاي ويدئويي، يك لنز زوم مي باشد. چنانچه مي باشد. چنانچه مي دانيد؛ لنز زوم امكان انتخاب فاصله هاي كانوني متفاوت را برروي خود داراست. شما با استفاده از دو كليد روي دسته، دوربين “W.T” مي توانيد بطور خودكار فاصله هاي كانوني را اختيار كنيد و يا از علم زوم خودكار استفاده كنيد.

همچنين مي توانيد همين عمل را به صورت دستي، با چرخاندن دسته زوم در روي لنز انجام دهيد.
لنز دوربين شما قابليت تبديل به لنز ماكرو دارد. شما مي توانيد از فاصله، بسيار نزديك، از اشياي كوچك، تصويربرداري كنيد. توجه داشته باشيد هنگام استفاده از لنز ماكرو؛ وضوح و وايت بالانس نبايد در حالت “AUTO” قرار بگيرند.

۲-براي آنكه دوربين تصويربرداري بتواند كيفيت مطلوب و طبيعي به لحاظ ضبط رنگها و نورها داشته باشد، معمولاً مجبور خواهد بود كه در شرايط مختلف نوري، آب و هوايي و زمان، از تصحيح كننده هاي نوري استفاده كند تا هميشه ترجمة دقيقي از رنگهاي طبيعت داشته باشد. به اين توازن نوري “WHITE BALANCE” گويند.
اگر كليد ويژة “W.B” را برروي حالت “AUTO” قرار دهيد، سيستم خودكار دوربين تصحيحات و توازن نوري را انجام خواهد دارد. در بعضي شرايط مجبور خواهيم بود از وايت بالانس دستي استفاده كنيم.

وضعيت “IN DOOR” در مواقعي كه از نور لامپ هاي هالوژن و يا الكتريكي سفيدرنگ استفاده مي كنيم و وضعيت “AUTO DOOR” در شرايط استفاده از نور خورشيد مناسب مي باشد.
-در برخي از دوربين ها وايت بالانس دستي به روش زير انجام مي شود.
ابتدا دوربين را به حالت دستي (MANUAL) قرار دهيد. سپس دوربين را به سمت موضوع مورد نظر گرفته و لنز را توسط فشار بر كليد TETE به بالاترين حد فاصله كانوني برسانيد.
سپس درپوش سفيد لنز را برروي آن گذاشته و يا آنكه يك سطح كاملاً سفيد در محل قرارگيري موضوع قرار دهيد. در صورتيكه از سطح سفيد استفاده مي نماييد.، بايد دقت كنيد كه حتماً سطح سفيد، نماي تصوير شما را بپوشاند. در دوربين هايي كه درپوش سفيد دارند، بهتر است از همان درپوش سفيد جهت رايت بالانس استفاده كنيد. سپس كليد W.B را فشار دهيد.

علامتي شبيه بر صفحه چشمي دوربين ظاهر شده و شروع به چشمك زدن مي كند. پس از ۳ يا ۴ بار چشمك زدن علامت براي لحظه يا ثابت مي شود. به محض ثابت شدن دست خود را از روي كليد W.B برداريد در اين هنگام عمل وايت بالانس انجام شده است.
توجه داشته باشيد كه اگر فشار دست شما برروي كليد W.B ادامه پيدا كند، علامت مجدداً به حالت چشمك زن درخواهد آمد.
به ياد داشته باشيد كه وايت بالانس براي هر مكان نوري جديد، يا هر بار كه دوربين را خاموش مي كنيد بايد مجدداً انجام شود.
كلوين

چنانكه مي دانيد؛ هر جسمي هنگام حرارت ديدن، از خود نور توليد مي كند و رنگ نور توليد شده نيز مناسب با حرارت تغيير مي كند. محققان متوجه شده اند كه اگر به اجسام، حرارت داده شود آنها مي توانند تمام رنگ نورهاي طيف نور خورشيد را از خود توليد كنند.

محققان به يك جسم ويژه تحت شرايط آزمايشگاهي حرارت دادند و متوجه شدند كه اين جسم ويژه در حرارت هاي مختلف مي تواند تمامي طيف مرئي نور خورشيد را از خود توليد كند. ميزان حرارت داده شده با واحدي بنام «كلوين» اندازه گيري شده كه با واحد اندازه گيري سانتيگراد نسبت دارد ۲۷۳=O
آنها در ادامه آزمايشات، به اين نتيجه رسيدند كه جسم ويژه در حدود دماي ۵۶۰۰ درجه كلوين از خود نور سفيد، آبي مشابه نور خورشيد توليد مي كند، و در دمائي حدود ۳۲۰۰ درجه كلوين از خود نوري شبيه نور چراغهاي تنگستن توليد شده و در دماهاي ديگر نيز بقيه رنگ نورها توليد شد.

بر اين اساس، قراردادي گذاشته شد و هر يك از رنگ نورهاي طيف خورشيد با يك مشخصه به نام دماي رنگ يا حرارت رنگي معين شد. مثلاً به نوري برنگ نارنجي گفته مي شود كه دماي رنگي آن ۳۲۰۰ درجه كلوين است. دماي رنگي نور، كيفيتي است كه به شدت نور بستگي ندارد. در حقيقت شدت نور هرچه قدر كم يا زياد باشد، دماي رنگي آن تغييري نمي كند. دوربين هاي ويدئويي بر خلاف چشم انسان، نمي توانند بر اساس همه دماهاي رنگي تصاويري درست و صحيح از موضوعات ارائه دهند. دوربين ها بر اساس يك دماي رنگي تنظيم مي شوند و تنها بر اساس همان دماي رنگي در محيط، رنگ موضوعات را درست و صحيح ثبت مي كند در غير اين صورت رنگ موضوعات تغيير خواهد كرد. شايد تابحال هنگام عكاسي در شب و بدون نور فلاش، متوجه شده باشيد كه رنگ نارنجي بر همه عكس شما حاكم مي شود.

بنابراين براي آنكه هميشه تصاويري با رنگهاي طبيعي موضوع داشته باشيد بايد دو عمل انجام شود:
محاسبه دماي رنگي نور محيط، كه توسط دستگاهي به نام كلوين متر انجام مي شود.

انتخاب فيلتر رنگي مناسب، تا دماي رنگي نور محيط را متناسب با دماي رنگي كه دوربين با آن تنظيم شده تغيير دهد.

معمولاً در دوربين هاي ويدئويي كلوين متر در خود دوربين قرار داده شده و با استفاده از كليد وايت بالانس مي توان آنرا به كار انداخت. سپس خود دوربين نيز فيلتر مناسب را محاسبه كرده و رنگ نور موجود را تبديل به رنگ نور مناسب مي كند. به عنوان مثال، اگر دوربين بر اساس دماي رنگي ۳۲۰۰ درجه كلوين تنظيم شده باشد ولي در محيطي تصويربرداري كنيم كه با نور خورشيد يعني نوري با دماي رنگي ۵۶۰۰ درجه كلوين روشن شده باشد، براي تصويربرداري بايد از يك فيلتر نارنجي استفاده كرد كه بتواند دماي رنگي ۵۶۰۰ درجه نور خورشيد را به دماي رنگي ۳۲۰۰ درجه كلوين تغيير دهد تا رنگ موضوع صحيح ثبت شود.
۳-كليد GAIN مي تواند حساسيت نوري دوربين را بالا برده و در شرايط نوري ضعيف شدت قابليت تصويربرداري را فراهم كند.