ويژگي‏هاي ميز و صندولي مهد كودك

پيشگفتار

استاندارد ميز و صندلي مهدكودك ( ويژگيها ) كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در اجلاسيه كميته ملي استاندارد بسته‏بندي و سلولزي مورخ ۱۳۷۸/۴/۶ مورد تائيد قرار گرفته , اينك به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 

لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و انجام آزمايش‏هاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

۱ ـ استاندارد ملي ايران به شماره ۳۵۷۸ ويژگيهاي سطح رويه ميزهاي چوبي چاپ اول سال انتشار .۱۳۷۴

۲- BS – 4875: Part 1 : 1985

 

ميز و صندلي مهدكودك ( ويژگيها )
۱ ـ هدف و دامنه كاربرد هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , ابعاد , روشهاي آزمون , نمونه برداري و نشانه گذاري انواع ميز و صندلي كه در مراكز مهدكودك كاربرد دارد مي‏باشد . يادآوري : با بررسي‏هاي به عمل آمده در مورد راحتي و بهداشتي بودن ميز و صندلي مورد مصرف در مراكز مهدكودك با توجه به شرايط اركونومي ۱ كودكان و از نظر تنوع در روحيه كودكان ميزهاي مورد نظر اين استاندارد مي‏تواند از اشكال مختلف هندسي تهيه شود .

۱ ـ هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , ابعاد , روشهاي آزمون , نمونه برداري و نشانه گذاري انواع ميز و صندلي كه در مراكز مهدكودك كاربرد دارد مي‏باشد . يادآوري : با بررسي‏هاي به عمل آمده در مورد راحتي و بهداشتي بودن ميز و صندلي مورد مصرف در مراكز مهدكودك با توجه به شرايط اركونومي ۱ كودكان و از نظر تنوع در روحيه كودكان ميزهاي مورد نظر اين استاندارد مي‏تواند از اشكال مختلف هندسي تهيه شود . ۲ ـ تعاريف و اصطلاحات
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , ابعاد , روشهاي آزمون , نمونه برداري و نشانه گذاري انواع ميز و صندلي كه در مراكز مهدكودك كاربرد دارد مي‏باشد 

يادآوري : با بررسي‏هاي به عمل آمده در مورد راحتي و بهداشتي بودن ميز و صندلي مورد مصرف در مراكز مهدكودك با توجه به شرايط اركونومي ۱ كودكان و از نظر تنوع در روحيه كودكان ميزهاي مورد نظر اين استاندارد مي‏تواند از اشكال مختلف هندسي تهيه شود .

 

۲ ـ تعاريف و اصطلاحات
در اين استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير به كار رفته است : ۲ ـ ۱ ـ ارتفاع ميز : فاصله عمودي بالاترين نقطه صفحه رويه ميز از سطح زمين . ۲ ـ ۲ ـ طول ميز : عريض‏ترين فاصله بين دو لبه ميز .
در اين استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير به كار رفته است :

۲ ـ ۱ ـ ارتفاع ميز : فاصله عمودي بالاترين نقطه صفحه رويه ميز از سطح زمين .

۲ ـ ۲ ـ طول ميز : عريض‏ترين فاصله بين دو لبه ميز .

۲ ـ ۳ ـ ارتفاع نشيمنگاه : فاصله عمودي بالاترين نقطه نشيمنگاه از سطح زمين .

۲ ـ ۴ ـ عرض نشيمنگاه : فاصله افقي بين دو طرف نشيمنگاه از سطح زمين .

۲ ـ ۵ ـ عمق نشيمنگاه : فاصله افقي بين دو لبه جلوئي و پشتي نشيمنگاه .

۲ ـ ۶ ـ ارتفاع پشتي : فاصله عمودي بالاترين نقطه پشتي از سطح زمين .

۲ ـ ۷ ـ بهر : بهر عبارت است از تعداد ميز و صندليهاي محتوي يك محموله كه از يك درجه و يك نوع با ابعاد يكسان تحت شرايط مشابه توليد شده است .

 

۳ ـ ويژگيهاي فيزيكي
۳ ـ ۱ ـ صفحه رويه ميز : صفحات رويه ميز از اوراق فشرده چوبي با روكش‏هاي طبيعي يا مصنوعي بايد باشد . جنس روكش‏هاي زير و روي صفحات اوراق فشرده بايستي با همديگر همگن و متناسب باشند تا مانع تابيدگي صفحه رويه ميز , نشيمنگاه و پشتي صندلي شوند . ۳ ـ ۲ ـ صفحات نشيمنگاه و پشتي صندلي مي‏توانند از چوب طبيعي اوراق فشرده چوبي با روكش‏هاي مندرج در بند (۳ ـ ۱) و يا از ورزاليت و مواد پلاستيكي تزريقي باشند . ۳ ـ ۳ ـ ضخامت صفحات رويه ميز , نشيمنگاه و پشتي صندلي با احتساب روكش‏هاي مورد مصرف بايستي حداكثر ۲۰ ميلي‏متر باشد .
۳ ـ ۱ ـ صفحه رويه ميز : صفحات رويه ميز از اوراق فشرده چوبي با روكش‏هاي طبيعي يا مصنوعي بايد باشد . جنس روكش‏هاي زير و روي صفحات اوراق فشرده بايستي با همديگر همگن و متناسب باشند تا مانع تابيدگي صفحه رويه ميز , نشيمنگاه و پشتي صندلي شوند .

۳ ـ ۲ ـ صفحات نشيمنگاه و پشتي صندلي مي‏توانند از چوب طبيعي اوراق فشرده چوبي با روكش‏هاي مندرج در بند (۳ ـ ۱) و يا از ورزاليت و مواد پلاستيكي تزريقي باشند .

 

۳ ـ ۳ ـ ضخامت صفحات رويه ميز , نشيمنگاه و پشتي صندلي با احتساب روكش‏هاي مورد مصرف بايستي حداكثر ۲۰ ميلي‏متر باشد .

۳ ـ ۴ ـ قيدهاي زير ميز و صندلي مي‏توانند از چوب و يا از پروفيلهاي فلزي استاندارد باشند .

۳ ـ ۵ ـ پايه‏هاي ميز و صندلي نيز مي‏توانند از چوب و يا از پروفيلهاي فلزي استاندارد باشند .

۳ ـ ۶ ـ اتصال قيدهاي چوبي با پايه‏هاي چوبي و نشيمنگاه بايد به صورت كام و زبانه با چسب باشند .

۳ ـ ۷ ـ لبه و گوشه‏هاي ميز و صندلي بايد فاقد برندگي و تيزي باشند تا به لباس كودكان صدمه‏اي وارد نكند .

۳ ـ ۸ ـ محل اتصال پايه‏ها به قيدهاي فلزي بايستي صاف و صيقلي باشند تا بر اثر تماس دست ايجاد خراش نكند .