پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در بهره وري سبز در سالن رنگرزي و چاپ و تكميل صنايع نساجي

سپاس
سپاس خداوندي را كه سخنوران از ستودن او عاجزند- حسابگران از شمارش نعمت‌هاي او ناتوان و تلاشگران از اداي حق او درمانده اند خدايي كه انكار ژرف انديش ذات او را درك نمي كند و دست غواصان دريا علوم به او نخواهد رسيد. پروردگاري كه براي صفات او حد و مرزي وجود ندارد و تعريف كاملي نمي توان يافت و براي خدا وقتي معين و سرآمدي مشخص نمي توان كرد.
مخلوقات را با قدرت خود آفريد و با رحمت خود بادها را به حركت درآورد و به وسيله كوه ها اضطراب و ارزش زمين را به آرامش تبديل كرد.
حضرت علي (ع)
نهج البلاغه

تقدير و تشكر
در ابتداي اين مجموعه با سپاس از خداوند متعال و با ياد و خاطره پدر و مادرم بر خود لازم دانستم از استاد گرانقدرم جناب احمدزاده و استاد ؟؟ جناب مهندس حاجي حسيني كه با راهنمايي هاي دلسوزانه خود مرا در تهيه و گردآوري اين مطالب ياري رساندند تشكر و قدرداني مي كنم.
عليرضا خوشخو
بهار۸۶

مقدمه
از ديرباز بحث بهره وري متوجه جنبه هاي فناوري و اقتصادي مبتني بر ورودي بوده است اين ديدگاه در محيط اجتماعي فناوري و اقتصادي كه به سرعت در حال تغيير است بيش از پيش مورد سؤال ؟؟ قرار گرفته است.
نگراني روزافزون جامعه مدني در خصوص كيفيت زندگي حفاظت از محيط زيست محروميت و بيكاري بهداشت ؟؟ عدالت اجتماعي بقيه ؟؟ مفهوم اصلي بهره وري است بنابراين فراتر از ابعاد اقتصادي بهره وري رفته و توجه خود را به تأثيرات اجتماعي و عوامل تعيين كننده آن معطوف سازيم.

جهت دستيابي به بهره وري و رقابت بلندمدت لازم است سرمايه اجتماعي و انساني تحت كنترل قرار گيرد عدم تعادل و نابرابري به ؟؟ در اقتصاد بازار تبديل شده است اين استباط عمومي كه وظيفه شركت ها سودرساني به سرمايه گذاري است احساس نارضايتي مردم را برانگيخته است.
توجه بيش از پيش به توسعه پايدار حاكميت شركتي مسئوليت ها و اخلاق اجتماعي استانداردها ؟؟ اجتماعي و غيره نمايانگر ؟؟ در الگوي رشد بهره وري مي باشد به معناي ديگر عدالت اجتماعي تنها يك مسئله اجتماعي نيست بلكه به طور بالقوه پيامدهاي جدي را براي حركت بهره وري كه ارتقاء كيفيت زندگي براي تمامي افراد مي باشد ديدگاهي جامع از بهره وري لازم است كه فراتر از عوامل اقتصادي را در نظر بگيرد.

توجه به تأثيرات اجتماعي پيشرفت ها و عوامل تعيين كننده آن كه بهره وري تأثير گذاشته به شكل مبرم مورد نياز است و اين خود نيازمند تعريف ساز وكار جديد براي بهره وري است كه به جاي صرف به استفاده از منابع دربرگيرنده نوع و ميزان توليد و قابليت آن با استفاده از منابع جهت ايجاد سازمان ها و جوامعي سازنده و سالم باشد.
پس جهاني كردن مسائل فوق نتايج فوق العاده ناهنجاري كه ناشي از ؟؟ اقتصاد مي باشد مردم را به تعديل تأثير نظام سرمايه داري حساس نموده، اين در حالي است كه نيروي كار بازار نقش مهمي در ارتقاء بهره وري ايفا مي كند و مي تواند منجر به نتايج ناعادلانه و غير قابل قبول شود.

دليل و اهميت بهره وري از بعد اجتماعي آن است كه بهره وري حق انتخاب ؟؟ افراد را افزايش مي دهد رشد بهره وري با عرضه كالاي مصرفي بيشتر خدمات عمومي بهتر انتقال ؟؟ به قشر فقير ساعت هاي كلمه ي كمتر و تركيب اين چهار گزينه درآمد خاصل افراد را افزايش مي دهد.
تشخيص عوامل تعيين كننده اجتماعي بهره وري يعني آموزش بهداشت و همكاري كار و تجارب گامي مهم و رو به جلو در تحليل عوامل كل رشد بهره وري است.
هدف از بهبود بهره وري تنها درآمد بالا نيست بلكه رفاه اقتصادي است مركز مطالعات استاندارد يك شاخص رفاه اقتصادي براي سطوح مصرف موجودي ثروت كيفيت و امنيت ايجاد نموده است و تأثيرات نسبت روي رفاه اقتصادي اجتماعي ؟؟ با اين تعاريف شرط لازم براي رشد بهره وري و اقتصادي حكومت سياسي خوب است در طي چند دهه گذشته فساد و عدم توجه و ثبات در آفريقا منجر به عملكرد بسيار بد اقتصادي در اين كشور شد در حالي كه تعدادي از كشور آسيايي با داشتن دولت هاي باكفايت و با صداقت به رشد سريع اقتصادي و بهره وري زياد دست يافتند.

ضعف دولت ها باعث مهاجرت نيروي متخص به ساير كشورهايي كه قابليت استفاده از نيروي متخصص را داشته مي شود و باعث افزايش بهره وري آن كشورها مي گردد پس عوامل تعيين كننده اجتماعي تأثير مهم بر رشد بهره وري و متعاقباً رفاه اجتماعي كشور دارد بايد براي ارتقاء بهره وري و توسعه اجتماعي كوشش كرد.
چشم انداز تاريخي

بهره وري چيست؟
بهره وري عبارتست از به دست آوردن حداكثر سود كردن از نيروي كار توان استعداد و مهارت نيروي انساني زمين ماشين پول تجهيزات زمان و مكان و… به منظور ارتقاء رفاه اجتماعي به گونه اي كه با افزايش آن به عنوان يك ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگي انسان ها و ساختن اجتماعي بهتر همواره مدنظر مي باشد.
شايد به طور رسمي وجه نخستين بار لغت بهره وري در مقاله اي توسط فردي به نام كوئيزني(Quesny) در سال۱۷۶۶ ميلادي ظاهر شد. در سال۱۹۵۰ سازمان همكاري اقتصادي ارويا(GEEC) تعريف كامل از بهره وري به شرح زير ارائه داد.

بهره وري خارج قسمت بازده يكي از عوامل توليد است به اين دليل تركيب بهره وري و سرمايه و بهره وري سرمايه گذاري مواد خام بسته به اين كه بازده در ارتباط با سرمايه گذاري و يا مواد خام و غيره باشد مورد بررسي قرار مي گيرد.
تا پيش از دهه۱۹۶۰ بهره وري نيروي كار در آمريكا اساس منظم داشت به عبارت ديگر تا جنگ جهاني دوم يعني تا سال۱۹۶۵ با نرخ متوسط۲/۳ درصد رو به رشد بوده و پس از آن سير نزولي يافت.
آدام اسميت در كتاب خود به نام پژوهشي در ماهيت ريشه هاي ثروت ملل موضوع تقسيم كار را به عنوان افزايش كارايي مطرح كرد كه متعاقباً همين بحث به عنوان تقسيم كار و سودجويي از نيروي متخصص منوط به متخصص شدن و تراكم سرمايه است اين باعث امكان رشد اقتصادي آمريكا و توانايي روزافزون آن جامعه و تمايل به پس انداز و سرمايه گذاري در مقياس گسترده شد.

بهره وري در آمريكا عمداً در سال۱۹۷۰ شكل گرفت و اولين كميسيون بهره وري در اين سال تأسيس گرديد در سال۱۹۵۵ مركز بهره وري ژاپن (JPC) به عنوان هسته مركزي حركت بهره وري در بخش خصوصي در ژاپن با شعار ديدگاه ؟؟ بهره وري شامل احترام به مردم به منظورترويج و پيشبرد رفاه انساني و اجتماعي بود تأسيس گرديد كه سه اصل به عنوان ضابطه مورد نظر گرفته شد:
الف: بهبود بهره وري در نهايت موجب افزايش امكان اشتغال و كنترل سطح بيكاري و تحليل آن به پايين ترين حد ممكن و انتقال كاركنان به بخش هايي كه مورد نياز مي باشند.
ب: مديريت و كارگران روش هاي عملي بهبود بهره وري را مطالعه كنند.
ج: نتايج حاصل از بهره وري منتشر و توزيع گردد.

بعد از آن سعي شد يك سازمان مشابه در اروپا با عنوان (EPA) آژانس بهره وري اروپا تأسيس شد در سال۱۹۵۹ تا۱۹۶۰ كل ابتكارJPC كنفرانس بين المللي به منظور تأسيس سازمان بهره وري آسيا(APO) به توافق رسيدند كه شامل۸ كشور از جمله كره، چين، فيليپين، تايلند، هند، پاكستان، نپال و ژاپن بود تأسيس گرديد ايران تا قبل از انقلاب عضو اين سازمان بود كه بعد از آن عضويت قطع گرديد تا سال۱۳۷۰ كه به صورت رسمي سازمان بهره وري ايران تأسيس گرديد و اكنونAPO داراي۱۶ عضو از جمله بنگلادش، جمهوري چين، هنگ كنگ، هند، اندونزي، ايران، ژاپن، جمهوري كره، مالزي، نپال، پاكستان، فيليپين، سنگاپور، سريلانكا و تايلند مي باشد كه كشورها داراي سازمان ملي بهره وري مي باشند. سازمان بهره وري ايران در سال۱۳۷۷ به سازمان اداري و امور استخراجي ملحق شد كه پيشتر به دنبال ترويج و اشاعه فرهنگ بهره وري در سطوح مختلف جامعه مي باشد.
بهره وري چيست؟

بهره وري مفهوم ساده اي دارد رابطه بين ستاره Qutput يك سازمان و نهادinput مورد نياز را مي توانيم عنوان كنيم كه ستاره را بر نهاده تقسيم كنيم و بهره وري را تعيين كنيم و همچنين مي توانيم با بهبود اين نسبت به تعداد بهره وري بيافزائيم به اين معنا كه با سطح معيني نهاده ستاده بيشتري را به دست آوريم عامل پيچيده در بهره وري كيفيت است كه بهره گيري اثربخش تر از منابع را در حالي كه محصولات به صورت معيوب يا ناقص ارائه گردند مي توان بهره وري دانست و آيا رابطه اي بين بهره وري كيفيت وجود دارد به عنوان مثال بهره وري در يك كشور مثل ژاپن براي يك كارخانه با توليد روزانه ۶۶۰۰ تن مصرف برق ۹۰ كيلووات است در حالي كه در ايران۱۱۵ كيلووات زمين كارخانه ژاپني۲/۰ كيلومتر مربع در حالي كه ايران۴ كيلومتر مربع و يا ساعت كار در كارخانه ژاپني در هفته۴۹ تا۶۰ ساعت در كره جنوبي ۵۴ تا۷۰ در آمريكا۳۶ تا۴۰ در حالي كه در ايران۶تا۹ ساعت در هفته مي باشد و اين به علت پايين بودن بهره وري و نبودن فرهنگ و نگرش بهره وري در ايران است كه بايد سعي در افزايش و تهيه بازخورد دقيق و ارزيابي عملكرد مديريت در اين راستا باشيم.

بهره وري در سازمان
بهبود بهره وري در سازمان نتيجه استفاده بهينه و مؤثر و كارآمد از منابع تقليل ضايعات كاهش قيمت تمام شده، بهبود كيفيت، رضايت مشتريان و افزايش انگيزه و علاقه كاركنان و نهايتاً هدف از بهبود بهره وري عبارتست از استفاده بهينه از منابع مادي نيروي انساني تسهيلات و غيره به ورش علمي با كاهش هزينه ها توليد و گسترش بازار افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزد واقعي و بهبود معيار زندگي به آن گونه كه به سود كارگر مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد.

مفهوم فني بهره وري چيست؟
تعريف بهره وري زماني كه يك جواب دقيق مورد نياز است كار آساني نيست به اصطلاح بهره وري يك مفهوم گسترده اي است كه شامل دو ديدگاه اصلي است نسبت ميان ورودي و خروجي به عنوان يك نگرش ذكر شده است خروجي نتيجه يك عملكرد يا نتيجه يك سود خالص را بيان مي كند ورودي به منابع مصرف شده در توليد و يا توزيع خروجي مربوط مي باشد بعضي مواقع مفاهيم مربوط به توليد وسيله بسيار مفيدي جهت سنجش بهره وري مي باشد اين اندازه گيري يك توانايي را براي به كار گيري راندمان منابع موجود در توليد كردن خروجي خواسته شده مي باشد در نتيجه تغييراتي را در بهره وري منعكس مي كند با اين وجود مشكلاتي ممكن است مطرح شد كه آيا ورودي و خروجي فقط كمي مورد بررسي واقع شود و ديدگاه كيفي ناديده گرفته شود در بعضي از موارد ممكن است باعث تضاد در مديريت به علت كاهش قدرت كاري در تلاش كردن براي افزايش بهره وري كار شود براي غلبه كردن بر اين مشكل مفهوم اجتماعي را مورد بررسي قرار مي دهيم مفهوم اجتماعي بهره وري چيست.

بهره وري نبايد فقط به عنوان يك مفهوم فني محدود شود چون داراي مفهوم اجتماعي نيز است بهره وري يك نگرش ذهني است و دائماً سعي در بهتر كردن چيزهايي كه از قبل وجود داشته اند مي كند آن بر اساس عقيده اي كه يك شخص مي تواند كارهاي ؟؟ را بهتر از ديروز و كارهاي فردا را بهتر از امروز انجام دهند و پايه گذاري شده است از حالا به بعد مي توان بهره وري را يك هدف مشترك براي همه اشخاص دانست كه باعث دست يافتن به كيفيت بهتر زندگي براي همه شود.

مفهوم اقتصادي بهره وري چيست؟
بهره وري به توانايي براي ايجاد كردن ارزش بيشتر براي مصرف كنندگان مربوط مي‌باشد براي وجود داشتن بسياري از سازمان هاي تجاري هدف و پايه اقتصادي خلق ارزش ها مي باشد سود اقتصادي براي تمام موارد اعم از كارمندان مديران دولت و بانكداران در واژه هاي ارزش افزوده اندازه گيري شده است كه ممكن است از افزايش در ارزش افزوده و از گسترش در سرمايه و كار به دست آمده است در هر صورت بهره وري از انعكاس مدل رشد منابع پربازده و برتري خروجي در رشد از زماني كه ايجاد شده ارزش بيشتري را براي مشتريان در نظر گرفته است در نتيجه يك رشد ادامه دادني طولاني مدت در اقتصاد نمي تواند فقط به استراتژي گسترش و توسعه بستگي داشته باشد.

مفهوم مديريت بهره وري چيست؟
از ديدگاه مديريت بهره وري داراي راندمان مي باشد همانگونه كه ذكر شد راندمان و تأثير هر دو رابطه مربوط به اطمينان حاصل كردن در مديريت مي باشد در نتايج و خدمات انجام شده به روش درست در تمام زمان ها خواستار باشيم اين مفهوم بهره وري يك معني كارآمد در كنترل كردن و بهتر كردن بهره وري در سطوح سازمان دهي شده و يا مقياس كوچك تر فراهم مي كند.

بهره وري چيست/ مفهوم تكميل كننده
بهره وري به عنوان يك هدف توسط مفهوم اجتماعي بهره وري توضيح داده شده است و به عنوان يك روش به مفاهيم فني و اقتصادي و مديريت مربوط مي شود. انتخاب بهتر براي يك استراتژي دراز مدت از تلاش براي بهبود بهره وري ناشي از رشد اقتصادي را در بر گرفته كه شامل گسترش كار و سرمايه و بهبود كيفيت ورودي مي باشد ديدگاه بهبود كيفيت سرمايه نيروي انساني و بخش گسترده تري مربوط خواهد شد.

قوانين بهره وري
بعد از دانستن اين كه بهره وري در مورد چه چيزهايي است موضوع ديگر آگاهي داشتن از قوانين اصلي مي باشد اين قوانين شامل سه عضو بوده كه در زير توضيح داده شده‌اند.
۱- قانون افزايش اشتغال
در طولاني مدت بهبود بهره وري اشتغال را افزايش خواهد داد با اين وجود در طول تغيير و يا قبل از آن نتايج بهتري از بهره وري به دست مي آيد دولت و مردم بايد در توليد مناسب اقدامات جابجايي نيروي كار به مناطق كه احتياج مي باشد و مانع بيكاري مي گردد همكاري داشته باشند.

۲- قانون مديريت نيروي كار
در پيشرفت قاطع اندازه گيري شده براي افزايش بهره وري و كار مديريت از شرايط موجود براي اقدامات خاص كه بايد در زمينه هاي مطالعه بحث و گفتگو و ژرف نگري مانند بخش ها يا اندازه گيري ها با يكديگر همكاري كند.
۳- قانون توزيع منصفانه
نتيجه پيشرفت بهره وري بايد به مدت در ميان مديران نيروي كار مصرف كنندگان توزيع شود.
ارتقاء بهره وري از طريق توسعه افراد
توسعه تعليم و آموزش سه روز مجزا اما مرتبط به هم هستند.
توسعه به معناي گسترش هر چه بيشتر آشكارسازي تمام چيزها كه به صورت بالقوه وجود دارد.

تعليم به معناي ترتيبي براي پرورش عادت ها، حالت ها و قابليت هاي هوش و نيز يكي آموزش فراگيري دستور العمل ها ؟؟ براي يك هنر حرفه شغل و يا تمرين مخصوص و لازم براي حرفه اي شدن از طريق اين دستورالعمل ها و تمرين هاي علمي رابطه اين تعاريف با نيروي انساني و توسعه منابع انساني به نحو گسترده با آموزش و توسعه به كار برده مي شود نيروي انساني با ارزش ترين منبعي هست كه هر سازمان دارد و بنابراين نبايد به آنها به عنوان عامل هزينه بلكه به عنوان عامل سرمايه گذاري نگاه كنيم و يا به عبارت ديگر بهره وري بهترين استفاده از تمام منابع براي به دست آوردن حداكثر ارزش افزوده مربوط به آنها است تمركز روي خروجي (توليد) در تمام سطوح در تمام سازمان‌ها و واحدهاي كسب و كار و تمام تيم ها و همه افراد است بنابراين توسعه منابع انساني بايد در تمام اين سطوح عمل كند، اين تعريفHRD(Human Resurese Development) مي باشد.

به عنوان مثال يك شركت متوسط زماني كه با بحران اقتصادي مواجه مي شود جهت افزايش بهره وري قسمتي از هزينه آموزش و كار اكنون را قطع مي كند و يك چهارم نيروهاي كار را بيكار مي كند و پس از اينكه جامعه رو به ترقي رفت چون اين شركت چهره برجسته اي از نظر نيروي انساني ندارد مديران درك خواهند كرد كه نيروي كار، نه فقط براي بهبود سطح بهره وري بلكه به خاطر به دست آوردن يك موقعيت اقامتي واقعي در بلندمدت توسعه بخشيد پس نيروها به آموزش اعزام مي كنند اين تزريق عظيم پول و دقت و آموزش و كارآموزي مورد نظر و منطبق با ديد شركت در ارتباط باHRD بوده و بهره وري را كم كم افزايش مي دهد و كار سريع تر پربازده تر و انعطاف پذير تر صورت مي گيرد بنابراين توسعه نيروي كار بهبود بنيادين در بهره وري داشته و در تمام سطوح را به دنبال دارد و مي توان گفت بهره وري سرمايه گذاري افراد است و كمك بزرگي به رشد آن مي كند مشروط بر اينكه با دقت برنامه ريزي شود و نياز به كسب و كار مربوط باشد پس مهم است تا با ديدگاه روش و واقع گرا از بهبود پايدار بهره وري و رشد مرتبط با كسب و كار در هر سازمان به وسيله ارزش نهادن به كاركنان داشته باشيم.

بهره وري و مديريت
چشم انداز
در مورد كسب و كار مديران ارشد بايد ديدگاهي روشن و بدون تزلزل همراه با قاطعيت و رهبري و خلاقيت و مهارت براي حركت يك سازمان به جلو در جهت واقعيت بخشيدن به ديدگاه مورد نظر داشته باشد. يك سازمان بايد داراي چشم انداز رسالت و يك راهبرد و هدف براي شركت باشد كه از آنها سياست ها برنامه هايي براي هر زمينه از فعاليت را مي توان نتيجه گرفت.

مكتب مديريت علمي در سال۱۹۰۰ ميلادي با كار فرد در يك ونيلوتيلور در مطالعه زمان و حركت آغاز شد و به عنوان يك مهندس بهره وري پايين مشاغل توليدي را مورد انتقاد قرار داد او معتقد بود كه مطالعه علمي نحوه انجام دادن كار مي توان روش عقلاني تر و هدفمند تر و مؤثرتر براي انجام دادن كار باشد مديريت افراد به وسيله پاداش هاي اقتصادي برآميخته مي شود و اگر فرصت هاي بيشتري بر آنها پيشنهاد شود به آن سمت دوري مي كردند بنابراين تيلور به سادگي بيان كرد: ۱- براي هر كار فيزيكي بايد آن كار به صورت علمي مورد بررسي قرار گيرد. ۲- با آموزش چگونگي انجام كارها به كارگران بهره وري را افزايش دهيم. ۳- كارگران بايد مشتقات آموزش باشند و بيشتر آنان را براي انجام كارها به كار مي رسيم كه آموزش ديده اند.

تيلور دردسرهاي زيادي را آفريد اتحاديه كارگران آمريكا و كارفرمايان نسبت به نظريه‌هاي او شك داشتند در سراسر خاك آمريكا را پياده طي كرد تا راه حل را كشف كند تا بتواند با صرف كمترين هزينه و انرژي توليد را افزايش دهد او درباره انضباط در سيستم گفت كه بايد يك مرد بزرگ و يك در كوچك را با ؟؟ هاي متفاوت تجهيز كرد و بهره وري را افزايش داد.
مديريت تأكيد بر استفاده از علم در مديريت و افزايش توان بازدهي را دارد.

بهره وري در مديريت نيروي انساني
جنبه انساني مديريت مهم ترين عامل در كنار كيفيت و كميت توليد و ارائه خدمات مي‌باشد در سال۱۸۰۰ ميلادي يك كارخانه دار انگليسي به نام رابرت لون براي اولين بار نيازهاي نيروي انساني در زمان و مكان مورد بررسي قرار داد از بهبود و شرايط كار سخن گفت هدف از مديريت منابع انساني عبارتست از افزايش كارايي نيروي انساني و راندمان كه اين عبارت است از تخصص و تعهد نيروي انساني نسبت به اهداف يك سازمان و حداكثر استفاده از تخصص و تعهد نيروي انساني نسبت به اهداف يك سازمان و مديريت آن سازمان مي باشد.

راهبرد منابع انساني چگونگي جذب نگاه داشتن ارزشيابي پاداش و توسعه افراد به بهترين وجه مي تواند هدف هاي مورد نظر شركت را برآورده سازند متمركز كردن آنچه براي سازمان خوب است و آنچه نبايد اتفاق بيافتد و نحوه رفتار مديران و نمايش قدرت آنها بيان مي كند از آنجا كه منابع انساني به خودي خود فرهنگ اوليه سازمان را توليد نمي كند ولي فرهنگ بايد به گونه اي باشد كه راهبرد و منابع انساني را تقويت كند اجزاي كليدي نيروي انساني عبارتند از انتخاب ارزشيابي پاداش توسعه كه اينها مشكل دهنده چرخه منابع انساني هستند كه در صورت وجه در ساختار و فرهنگ مناسب مي‌توان به عملكرد و كارآمد دست يافت، داشتن يك دانش جامع از يك كادر كسب و فعاليت محيطي كه با توجه به آن بتوان بقا پيدا كرد ضروري است پس بهره وري بيشتر و بهره ورترين كارخانجات بايد داراي موارد زير مديريت نيروي انساني باشند.
۱- كيفيت بالاي مديران صنعت شناس و كاردان
۲- كيفيت بالاي معيار استخدام
۳- يك نيروي كار با كيفيت بالا و ديدگاه مثبت نسبت به كار
۴- انعطاف پذيري نيروي كار
تضمين انعطاف پرداخت برحسب مهارت كه غالباً برحسب تعداد وظايفي كه عمل كننده مي تواند انجام دهد سنجيده مي شود نه از طريق شغل يا محصول توليدي
۵- كارگران مجرب
۶- مسئوليت فردي كه هر فرد مسئول عملكرد در كيفيت خوب است و شكست به معناي مورد سؤال واقع شدن نه فقط فرد بلكه افراد بالا دست او نيز هستند.
۷- سطوح محكم مديريت

۸- ارتباطات مؤثر مديران و كاركنان كه از هر تغييري به خوبي سطح و در ارتباط با آنها باشند.
۹- شايستگي و كاربردي فني: آموزش فني خوب پايه تقاضا براي فراخوان افراد خبره به همراه مطالعه مناسب شركت از بازار تكنولوژي و كاربرد يادگيري هاي افراد ارتباط بسيار مهم است و بايد بيشترين آموزش مربوط به شغل باشد.

هدايت يكي از وظايف عمومي مديران پرسنلي است زماني كه يك سازمان ريخته شود و تقسيم كار شد نوبت به هدايت نيروي انساني جهت انجام صحيح امور است.
اگر آموزش همراه با پيگيري به وسيله مربيان و در نظر گرفتن پاداش براي كاركنان در قبال مطالب آموخته شده و مؤثر خواهد بود پاداش مي تواند به صورت اضافه حقوق و دستمزد يا ترفيع و يا روش هاي ديگر مورد پذيرش سازمان و پرسنل در نظر گرفته شود و باعث ايجاد انگيزه شود مهمترين اقدام مشاركت پرسنل و برنامه ريزي هاي دقيق و ارزشيابي صحيح كاركرد و دوره آموزش مرتبط با شغل پرسنل مي باشد. [۷]

سلامت و بهره وري مراجعه به صفحه يك
بهره وري در مديريت توليد
توليد در لغت به معناي ايجاد كردن، ساختن، آفرينش، صناعت، به وجود آوردن است. لكن از نظر اقتصادي به معناي ايجاد كردن تغييرات در منابع خام و اوليه موجود و تبديل به صورت محصول اعم از كالا و خدمات به منظور رفع احتياجات و ارضاء نيازها اعمال مي شوند كه اين عمليات باعث ايجاد ارزش افزوده در كالا و خدمات مي شود.

اقتصاد دانان عوامل توليد را به چهار دسته۱- منابع طبيعي (زمين) سرمايه نيروي كار و مديريت تقسيم مي كند كه در قالبm5 مطرح مي شود در نيروي كارMAV 2- ماشين آلات Mashinery 3- مواد Material 4- روش ها و شيوه هاي فناوريMethod 5- مديريتManegemant كه مدير ميزان تقاضا و نيازمندي ها را پيش بيني و عمليات توليد را طراحي و راه مناسب جهت رسيدن به هدف مطلوب را برنامه ريزي مي كند به اين ترتيب ضروريست مديران با تصميم گيري خود عوامل مختلف توليد را جهت نيل به هدف هاي مطلوب با بهترين بازده و كيفيت هماهنگ كنند با اين تعاريف مديريت علمي و ؟؟ است براي افزايش توليد و بهره وري در فعاليت دسته جمعي و كوشش جهت منظم و منطقي براي ابداع و اعمال خط مشي و روشي كه رهبري اثربخش به منظور تبديل كالاها و خدمات با حداقل ضايعات اتلاف هزينه، كارايي و بازده بيشتر پس در واقع مديريت دانش افزايش بهره وري است و وظيفه مديران افزايش بهره وري با استفاده مؤثر از منابع انساني و مادي است كه اين كار به منظور افزايش اشتغال بهبود معيار توليد كاهش هزينه ها گسترش بازار صورت مي گيرد.
در يك شركت به بخش هاي زير كه زيرمجموعه مدير مي باشد احتياج داريم:

مدير كل

و مدير كل بر تمام بخش ها نظارت دارد و اين شركت بستگي به مناسبت هر بخش به بخش هاي كوچكتر تقسيم شده مهمترين بخش، بخش توليدي مي باشد كه شامل:

مدير توليد

بخش توليد جهت انجام كارهاي خود احتياج به ارتباط با بخش هاي ديگر از جمله فروش جهت گرفتن سفارشات و تقاضاي بازار و تصميم گيري زماني كه محصول بايد تحويل گردد از وظايف بخش توليد مي باشد بخش طراحي مشخصات محصول جهت توليد را به خط توليد ارائه مي دهد چون بدون نقشه نمي توان توليد كرد از مهمترين وظايف بخش توليد مي توان ۱- ساخت محصول به تعداد لازم ۲- آماده كردن محصول در دو رتور ۳- ايجاد اطمينان از كيفيت محصول ۴- كاهش هزينه ها كه باعث افزايش بهره وري مي شود ۵- تنظيم برنامه توليد ۶- تعيين ظرفيت توليد به وسيله زمان سنج

زمان سنجي
براي افزايش بهره وري در خط توليد احتياج به زمان سنجي است به اين معني كه انتظار چه تعداد كار در يك هفته از كارگر داريم برنامه توليد در چه زمان پاسخ خواهد داد، چون اگر تخمين صحيح نداشته باشيم يعني اگر بيشتر باشد از برنامه عقب خواهيم ماند و اگر كمتر باشد نيروي انساني و ماشين آلات بيكار باعث تحميل هزينه اضافي مي شود و در مديريت علمي مجموعه و منظومه اي است از دانش ها و مهارت هاي لازم براي افزايش توليد و افزايش بهره وري در مناسبت دسته جمعي و اعمال خط مشي و نظام در روش و رهبري اثربخش به منظور تركيب و تبديل منابع به كالاها و خدمات با حداقل ضايعات اتلاف انرژي هزينه و افزايش كارآيي وظيفه مديران هدفمند كردن كارهاي دسته جمعي از طريق ارزش هاي مشترك و ساختار وسيع سازمان و هدايت افراد براي شناخت تحولات محيطي، در واقع مديريت دانش افزايش بهره وري است از وظايف مديران ۱- تهيه برنامه ۲- تدوين به اجرا درآوردن ۳- ثبت آنچه در عمل انجام مي شود ۴- مقايسه آنچه در عمل انجام مي شود و توليد و تشخيص اختلاف ۵- گزارش دادن اختلاف به سمت برنامه ريزي توليد(feed Beck) 6 اصلاح اختلاف برنامه توليد كه مراحل فوق به صورت بسته مي باشد. [۱۱]

اين فعاليت باعث بهبود كيفيت خط توليد همراه با كارآيي بيشتر و بهره وري به همراه بازده و اثربخشي توليد مي شود و بازده و اثر بخشي را مي توان به صورت زير تعريف كرد بازده نسبت واقعي به دست آمده معيار تعيين شده است و يا در واقع مقدار كاري كه بايد انجام شود و اثر بخشي عبارتست از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده و فراهم آوردن رضايت انسان و پرسنل از آموزش هاي داده شده مرتبط با عملكرد صحيح مي باشد[۶] به عقيده پروفسور ساماكي استاد دانشگاه سوكاماي ژاپن (رشته مديريت) بدون توجه به بهبود كيفيت و كاهش ضايعات بهره وري را نمي تواند افزايش دهد و رقابت پذيري؟؟، با توجه به مسئله ارتقاء كيفيت امكان پذير است.

پس با حداكثر استفاده از منابع فيزيكي نيروي انساني و ساير عوامل به روش علمي مي‌توان بهبود بهره وري با كاهش هزينه ها و گسترش بازار و افزايش اشتغال و بالارفتن سطح زندگي همه آحاد ملت منجر شود اين كار با نوآوري تكنولوژي امكان پذير خواهد بودو.
كارآيي+ اثربخشي= بهره وري
و يا
اجراي كارهاي درست+ اجراي دست كارها= بهره وري
در محاسبه و اندازه گيري بهره وري به طور اخص هدف آن است كه بدانيم هر انسان يا هر ماشين- هر واحد انرژي و يا هر واحد از درصد به كار رفته تا چه اندازه مواد و مؤثر است و يا به بيان ديگر چه تعداد توليد كنيم بازدهي دارد. [۱۲]
مديريت بهره وري را مي توان به صورت صندلي سه پايه تعريف كرد، به شكل زير؛
شكل

سنجش بهره وري
مديران و كاركنان و كارشناسان در رشته هاي مختلف همواره كوشيده اند كه با سنجش بهره وري ميزان موفقيت سيستم را در دستيابي به اهداف خود اندازه گيري كند.
به عبارت ديگر سنجش بهره وري ميزان موفقيت را در تأمين انتظارات با استانداردها مشخص مي كند. چنانچه استانداردها و شاخص ها سنجش و سستم سنجش سه پذيرش باشد مي توان بهره وري را سنجيد چون در سطح ملي بهره وري با خروجي هاي مهم اقتصادي ارتباط دارد رشد بهره وري عامل مهم در كنترل تورم است و روي اقتصاد تأثير مي گذارد رشد بهره وري باعث كاهش هزينه توليد در مقايسه با كالاي مشابه و افزايش بهره وري به معني توليد كالاها و خدمات مشابه با ورودي كمتر مي باشد چنانچه رشد بهره وري يك سنعت يا سازمان ارتقاء ديگر بيشتر باشد آن صنعت موفق تر خواهد بود چرا كه افزايش بهره وري موجب كاهش هزينه ها، كاهش قيمت ها، ورودي ها و نهايت رقابتي شدن محصولات آن صنعت يا سازمان مي شود افزايش بهره وري باعث افزايش كيفيت زندگي استفاده بهتر از راندمان و اوقات فراغت افراد و افزايش رضايت كاركنان را در پي دارد.
بهبود بهره وري

براي بهبود بهره وري توجه به عوامل ورودي ؟؟ خروجي است استفاده از منابع كمتر افزايش كارآيي سود سيستم كيفيت و هزينه مطلوب براي مشتريان بايد همراه يكديگر مورد توجه قرار گيرد معمولاً مهمترين عوامل كه در توليد محصول ارزيابي مي شود شامل كاركرد عملكرد- كيفيت، دوام، قابليت، اطمينان- زيبايي، اندازه، وزن، هزينه و هزينه هاي دوره، عمر كالا (نگهداري و تعميرات اقلام مصرفي و مانند آن) است. كاهش هزينه ها و تنوع بخش به محصولات بر بهره وري مؤثر است بيان چگونگي تأثيرات استراتژي كاهش هزينه و تنوع محصول به بهره وري پيچيده نيازمند است كه با بهبود بهره وري قابل دستيابي مي باشد هدف بيشتر سيستم ها تركيب متنوع و مطلوب كالا و خدمات و هزينه كمتر و دستيابي به بازارهاي وسيع تر در مقايسه با رضايت ضمن اينكه از اهميت بهبودهاي كوچك نبايد غفلت كرد. روش هاي بهبود بهره وري عبارتست از:

۱- بهبود طراحي محصول براي افزايش خروجي از طريق بهبود كالا قابليت اطمينان يا ظاهر زيبا.
۲- بهبود بهره وري با روش هاي توليد كه مي تواند منجر به كيفيت يا قابليت اطمينان بيشتر محصولات و كاهش هزينه ها و ضايعات شود.
۳- افزايش سرمايه گذاري براي بهبود فرآيندهاي توليد و تحويل.
۴- افزايش عملكرد نيروي انساني براي كاهش هزينه توليد و تحويل.
۵- افزايش سطح مشاركت نيروي انساني براي كمك به بهبود كيفيت و عملكرد نيروي انساني.

۶- تحقيق و توسعه مؤثر براي افزايش خروجي يا تأمين ورودي هاي مناسب فرآيندها و خدمات تهيه و استفاده بهتر از منابع.
۷- هدف گذاري يعني تعيين اهداف كه بايد توسط سيستم كسب شود.
۸- برنامه ريزي يعني مشخص كردن مراحل و وظايف كه براي دستيابي به اهداف بايد انجام شود.
۹- بررسي و پيگيري يعني سنجش پيشرفت به سوي اهداف و منابع مصرف شده در طي فرآيند.
۱۰- كنترل يعني مقايسه عملكرد بررسي شده با عملكرد برنامه ريزي شده و انجام اقدام‌هاي اصلاحي در صورت نياز.
۱۱- رهبري و انگيزش در كل فرآيند به شكل مناسب.

۱۲- بهره گيري از سرمايه گذاري ها كه تأمين كنندگان ورودي ها و رقبا و سازمان ها مشابه در داخل يا خارج انجام مي دهند.
نتيجه
بهره وري رابطه بين ورودي ها و خروجي ها مي باشد و خروجي برحسب درآمد ها فروش و ورودي ها برحسب هزينه هاي كالاي فروخته شده تعريف مي شود. بهره وري افراد كه به تنهايي يا گروهي كار مي كند تحت تأثير اثربخشي و مهارت هاي مديران است و افزايش بهره وري مهمترين مسأله است كه مديران كارآمد تمايل به ان دارند و بهره وري عبارتست از يك نگرش فكري كه براي رسيدن به بهبود تلاش مي كند و به آن دست مي يابد و سيستم ها و مجموعه اي از فعاليت ها كه به آن نگرش عمل مي كند.

بهره وري سبز در صنعت نساجي
مقدمه
تلاش بشر براي تأمين زندگي تهيه در نيمه دوم قرن بيستم به شدت محيط زيست را دگرگون كرده است كاهش منابع طبيعي تجديدناپذير مانند جنگل ها و سوخت هاي فسيلي استفاده ناصحيح از منابع و ازدياد سريع جمعيت تخليه آلاينده ها و آلودگي منابع طبيعي تكاپو براي نجات سه گستره اصلي محيط زيست يعني هوا، آب و خاك از دو دهه قبل به طور جدي شروع شد و انسان را بر آن داشت تا به فكر راه حلي جهت پيشگيري از اين پيامد ناگوار بيافتد و نسبت به طراحي و محاسبه جهت توليد محصولات جديد اقدام كرد بهره وري سبز مظهر كمال و حاصل طراحي سبز بود كه طراحي هايي براي حفاظت محيط زيست را ارائه كرد با طراحي سبز مي توان وارد صنايع قديمي شد و اقدام به اصلاح نمود قبلاً براي توليدات از مرحله توليد تا انهدام برنامه ريزي مي شد در حالي كه در طراحي سبز و بهره وري بايد به فكر توليد تا بازيافت قطعات و محصولات باشيم يعني جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست توليدات را به چرخه مصرف برگردانيم به جاي جلوگيري از آلاينده ها پساب يا دودكش ها در واقع انتظار آثار منفي زيست محيطي را بايد از اول و بهره وري سبز در نظر گرفت براي آن از پيش فكر كرد كه اين طور باعث قابل بازيافت كردن مواد، جنس مواد و قابل تازه شدن و بالاخره استفاده مجدد از آن مي شد، اينها اهداف بهره وري سبز بوده كه با بهره وري كامل آن مورد توجه قرار مي گيرد.

طراحي براي بهره وري سبز داراي ابعاد اقتصادي جاذب نيز مي باشد زيرا دفع مواد مضر كه سخت مورد توجه مقررات جديد است در آغاز مطرح شده و طرح را مورد توجه قرار مي دهند و راه حل جهت بازيافت و تجهيز يك كارخانه جهت بازيافت قطعات و مواد انجام مي دهند، اينكار باعث مصرف انرژي كم براي كار معلوم بازيافت قطعات و توليد حداقل آلاينده هاي محيط زيست در برابر انجام كار و جلوگيري از آلودگي محيط زيست و كاهش منابع انرژي مخصوصاً سوخت هاي فسيلي مي شود.
ادامه در صفحه۲

صفحه۳ تاريخچه بهره وري سبز
تخليه بي رويه فاضلاب و پساب صنعتي در آب هاي محيطي و استفاده از مواد شيميايي در صنايع كشاورزي كيفيت آب رو به زوال گذاشت و گسترش نقد نيز باعث شده است كه بسياري از نواحي پررونق تر اقتصادي كوچ كنند و ميليون ها تن راهي شهرها شوند اين مهاجرت خود سهم به سزايي در تخريب منابع طبيعي داشت اگر هر كشوري بدون توجه به مسائل محيط زيست خود تنها به دنبال توسعه باشند نه براي خود بلكه براي جهان عواقب فاجعه آميزي به وجود خواهد آورد. بزرگترين هدف تلاش براي افزايش بهبود افزايش بهره وري با حفاظت از محيط زيست مي باشد.

تعريف اصطلاحات بهره وري سبز
۱- توسعه پايدار: عبارتست از توسعه اي كه نيازهاي نسل امروز را بدون اينكه توانايي نسل آينده را به مخاطره اندازد تأمين كند.
۲- توليد سبز: يكي از راه هاي دسترسي به توسعه پايدار مي باشد.
۳- بهره وري سبز: عبارتست از مهفوم عيني ادغام و اتحاد و عناصر مختلف خواستگاه‌هاي اجتماعي اقتصادي و ؟؟ جهت هماهنگي حفاظت از محيط زيست و توسعه اقتصادي در نهايت كليدي براي رسيدن به توسعه پايدار (بيانيه، نيل در خصوص بهره وري سبز۱۹۹۶،APO)
4- جنبه هاي زيست محيطي: استفاده و رفع مواد روز به روز در ارتباط نزديكتر و فرآيندي در چارچوب تجارب جهاني.
۵- مديريت صحيح زيست محيطي: توليد سبزتر- تصفيه آلاينده هاي خروجي- سيستم مديريت زيست محيطي.
۶- توليد سبزتر: كاهش منابع استفاده مجدد بايافت- حفظ و نگهداري آب و انرژي طراحي محصول سبز.

۷- تصفيه آلاينده هاي خروجي: عبارتست از عملياتي كه طي آن با استفاده از پروسه‌هاي مختلف جداسازي تركيبي آلاينده هاي ناشي از فرآيندهاي مختلف توليد انهدام و سم زدايي مي گردند به اين ترتيب آلاينده هاي مذكرو به مواد بدون ضرر ؟؟ كمتر تبديل مي‌شود كه شامل كنترل جريان فاضلاب و كنترل و تصفيه و رفع مواد زائد است خطرناك.
۸- سيستم مديريت زيست محيطي: يك سيستم مديريت زيست محيطي عبارت است از: شكل ساختار مديريت فراگير يك اثر؟؟ مدت و يا دراز مدت محصولات خدمات و يا پروسه هاي مشخص شده با يك سيستم مديريت در متدلوژي سازماني با استفاده از منابع مسئوليت ها و ارزشيابي مداوم اعمال روش ها و فرآيندهاي خود مي باشد.
۹-ISO14000 سيستم مديريت زيست محيطي: اين سيستم به سازمان امكان مي دهد از طريق اعمال مديريت مناسب پيامد زيست محيطي فعاليت هاي خود را بشناسد و پيوسته جنبه زيست محيطي كارشناسان با بهبود بخشد.
۹- توليد ؟؟
به منظور ايجاد و تغييرات مورد نياز در نگهداري و صنعت موجود در جهت ساختن جامعه نسبي به توسعه پايدار است و تأكيد بر استفاده ارزش هايي در توليد است كه آلودگي كمتر را به محيط زيست تحميل مي نمايد.

فايل زهرا را هم با اين يكي كنم
مديريت و رابطه آن با بهره وري
مكتب مديريت علمي در سال ۱۹۰۰ ميلاد با كار فردريك دنيسلر تلور در مطالعه زمان و حركت آغاز شد او به عنوان مهندس نهضت بهره وري پايين شاغل توليدي توجهش را جلب كرد. او معتقد بود كه مطالعه علمي نحوه انجام دادن كار ميتواند روش عقلاني تر و هدف مندتر و مؤثرتر براي انجام دادن آن كار باشد. طبق عين نظريه منطقي – عقلايي مديريت افراد به وسيله پداشهاي اقتصادي بر آميخته مي شود و اگر فرصتهاي بيشتري به آنها پيشنهاد شود به آن سمت روي مي آورند بنابراين اين نظريه تيلور به سادگي بيان مي دهد كه جهت تعيين روش انجام دادن هر كار فيزيكي بايد آنرا به صورت علمي مورد توجه قرار داد ۲- با آموزش چگونگي انجام كارها به كارگران بهره وري را بالا برد.

۳- كارگران بايد مشقات اين آموزش ما باشند و بيشتر آنان را براي انجام كارها به كار ببندند. تيلور دردسرهاي بسياري آفريد اتحاديه كارگران آمريكا و كارفرمايان نسبت به نظريه هاي وي شك وترديد داشتند دولت فدرال آمريكا معتقد بود كه اعمال وي بيشتر بايد بررسي شود.
او سراسر خاك آمريكا را پياده طي كرد تا بلكه راهي كشف كند كه بتواند فاصله را با صرف كمترين هزينه و ؟؟ طي كند.
مثل سورف تيلور: تجهيز كردن يك مرد بزرگ، يك مرد كوچك باببلهايي به اندازه هاي متفاوت مي باشد كه حكايت از انطباق دستگاه با فرد دارد او موفق شد بهره وري را ۴۰۰ برابر افزايش دهد تقريباً در همه درصد بهره وري را افزايش داد [۳].

مديريت تأكيد بر اين دارد كه با استفاده از علم مديريت توان بازدهي را به حداكثر برسانيم.
مديريت منابع انساني
در واقع جنبه انساني مديريت و مهمترين عامل در منار كيفيت توليد و ارائه خدمات مي باشد.
در سال ۱۸۰۰ ميلادي يكي از كارخانه داران انگليسي به نام رابرت اون براي اولين بار نيازهاي نيروي انساني داراي زمان مورد بررسي و تأكيد قرار داد و از بهبود شرايط كار سخن گفت.
هدف از مديريت منابع انساني عبارتست از افزايش كارآيي نيروي انساني در راندمان و عبارتست از احساس مسئوليت نمودن در مقابل اهداف سازماني و حداكثر استفاده از تخصص و متعهد نيروي انساني پرسنل نسبت به اهداف سازمان و مديريت مي باشد.
هدايت يكي از وظايف عمومي مديران پرسنلي است زماني كه يك سازمان ريخته شده و تقسيم كار به پايان مي رسد و همه مشغول كار شدند نوبت به هدايت نيروي انساني جهت انجام صحيح امور كاري است.