پایان نامه سيستم گردش محصولات چاپي به روش افست

فهرست منابع:
۱- استاندارد، كليات مربوط به كاغذ و مقوا، تهران، كتابخانه مؤسسه ملي استاندارد، شماره ۱۸۲۶- ۱۳۵۷٫
۲- استاندارد، قطع مواد كاغذ و فيلم، تهران، كتابخانه مؤسسه ملي استاندارد- ۱۳۴۵- صفحه ۸٫
۳- استاندارد ملي ايران، تهران، مؤسسه ملي استاندارد، شماره ۱۵۷- ۱۳۵۴٫
۴- افشار ايرج، صحافي سنتي، تهران، دانشگاه تهران- ۱۳۵۹- صفحه ۸۴٫
۵- افشار كامران مهاجر، راهنماي علمي صفحه‌آرايي كتاب، تهران، كتابخانه دانشگاه علامه طباطبائي- ۱۳۷۲- صفحه ۵۱٫

۶- اقبال، بهرام، تفكيك رنگ به روش فتوليتوگرافي و الكترونيك، تهران، ماهنامه صنعت چاپ، شماره ۱۳۷- ۱۳۷۳- صفحه ۳۰٫
۷- بادامپور كبري، صحافي، تهران، شركت چاپ و نشر ايران- ۱۳۷۵- صفحه ۱۲۰٫
۸- خجسته، عسگر، ويژگي‌هاي چند نوع كاغذ، تهران، راهنماي مشاغل چاپ- ۱۳۷۵- صفحه ۳۵۰٫
۹- دانستنيهايي درباره كاغذ، راهنماي مشاغل چاپ، تهران، ماهنامه صنعت چاپ- ۱۳۷۵- صفحه ۳۵۲٫
۱۰- ديباجي، عظيم، آيين كاربرد چسب در بسته‌بندي، تهران، مؤسسه ملي استاندارد- ۱۳۷۵- صفحه۱۰٫
۱۱- فرامرزيان، علي‌اصغر، چاپ ماشيني، تهران، مقاله دانشگاه هنر، دانشگاه الزهراء- ۱۳۷۲٫
۱۲- علمداري، رمضان‌فرعي، راهنما و آموزش افست، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- ۱۳۷۶- صفحه ۵۲٫
۱۳- لباف، حميد، صحافي ماشين، تهران، ماهنامه صنعت چاپ، شماره ۱۳۱- ۱۳۷۲- صفحه ۲۳ و ۲۴٫

۱۴- محمدلو، حسين، خواص مركب، تهران، ماهنامه صنعت چاپ، شماره ۱۶۹- ۱۳۷۵- صفحه ۵۰٫
۱۵- مظاهري، رضا، معرفي ماشين‌هاي حروفچيني به روش عكاسي، تهران، ماهنامه صنعت چاپ، شماره ۱۱۳- ۱۳۷۱- صفحه ۴۲٫

تحت نظارت دانشگاه جامع علمي- كاربردي

پايان‌نامه دوره كارشناسي مديريت و خدمات
چاپ و نشر

عنوان پايان‌نامه:
سيستم گردش محصولات چاپي به روش افست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول
روش چاپ ۴
پيش از چاپ ۵
فتوليتوگرافي ۶

پردزاش،‌ تفكيك و تهيه فيلم الكترونيكي ۱۱
پردازش، تفكيك و تهيه فيلم فتومكانيكي ۱۶
چاپ، روش چاپ افست ۱۸
انواع ماشين افست ۲۰
پس از چاپ ۲۴
صحافي ماشيني ۲۵
صحافي سنتي ۳۴

فصل دوم
تقسيم‌بندي محصولات چاپي به روش افست ۳۸
فرم‌هاي تجاري ۳۹
بروشور و پوستر ۳۹
كتاب ۴۱
دفاتر و دفترچه ۴۶
سربرگ و پاكت ۴۷
سررسيد و تقويم ۵۰
جعبه و بسته‌بندي ۵۰

فصل سوم
عنوان صفحه

مواد اوليه مصرفي و گردش مواد و محصولات چاپي ۵۴
كاغذ ۵۵
ويژگي‌هاي چند نوع كاغذ پر مصرف ۵۸
اندازه و محاسبات كاغذ ۶۴
محاسبه حجم و وزن كاغذ ۷۸
مركب ۸۶
خواص فيزيكي مركب ۸۶
سياليت ۸۷
چسبندگي ۹۲
رابطه فيزيكي آب منبع افست با مركب چاپ ۹۷
مواد مصرفي در صحافي ۹۸
چسب ۹۸
طبقه‌بندي چسب‌ها ۹۹

چسب‌هاي گرما سخت ۱۰۰
چسب‌هاي گرما نرم ۱۰۱
چسب‌هاي گرما ذوب و واكس‌ها ۱۰۶
مفتول ۱۰۹
نخ ۱۰۹
گردش مواد و محصولات چاپي ۱۰۹

به پاس زحمات فداكارانه و دلسوزانه
تقديم
به گراميترين، مادر عزيزم
كه عشق و محبتش صفابخش روح و جانم مي‎باشد.

مقدمه:

ارتباط يكي از مهم‌ترين نيازهاي بشر مي‌باشد. انسان از طريق ارتباط با ديگران به قابليت و نوآوري در زمينه‌هاي گوناگون دست مي‌يابد و زندگي اجتماعي خود را شكل مي‌دهد. كه در اين تبادل از يك سو انديشه‌هاي او را پربارتر مي‌كند واز سوي ديگر تجربيات و دانش او به سايرين منتقل مي‌گردد.دن خاطرات خود را با علايم و نشانه‌ها ثبت كرد كه بتدريج با تبديل و تكميل اين علايم خط اختراع شد. اين اختراع تغييرات زيادي را در زندگي انسان‌ها ايجاد كرد و به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي بشر ثبت شد و از ارتباط مستقيم و رودررو بي‌نياز گرديد. دست نوشته‌هاي اوليه بر روي سنگ، چوپ و چرم انجام مي‌شد. با افزايش جمعيت و توسعه علوم دست نوشته‌هاي كارآيي

قرار دهد. نخستين كوشش انسان در اين راه حكاكي كلمات روي لوحه گلي بود. كوشش بعدي در راه چاپ، حك كلمات روي قطعات چوب و سفال بود كه بي‌شك تمدنهاي باستاني مشرق زمين تلاش عظيمي در راه تكثير به كار بستند و تجريبات اندوختند.

پيدايش فنون جديد چاپ در اروپا همزمان با رنسانس اقتصادي و فرهنگي بود. ابتدا چاپ از طريق صفحات حكاكي شده انجام پذيرفت و سرانجام به دليل مسائل و مشكلاتي كه وجود داشت حروف متحرك گوتنبرگ اختراع شد با پيشرفت در دانش و علوم و فنون با تكميل روش‌هاي چاپ، چاپ افست كه بر پايه روش چاپ ليتو بود كامل گرديد و در سال ۱۹۰۴ ميلادي ابداع گرديد كه تا بحال در حال ابداع و كامل شدن تكنيك‌هاي مختلف در روش چاپ افست مي‌باشد.
چاپ به روش افست براي چاپ انواع محصولات تجاري و فرهنگي كاربر دارد (شامل: اوراق، برگ‌هاي تجاري، كاتالوگ، پوستر، جعبه و بسته‌بندي- كتاب و انواع مجله و روزنامه)
روش چاپ افست وابسته به ملزومات ديگري است كه بدون آن قادر به فعاليت نيست به عبارتي با هم لازم و ملزم مي‌باشند ملزوماتي از قبيل: كاغذ، مركب و ساير مواد مصرفي كه با توضيح و ارتباط آنها با يكديگر سعي به ارائه مختصات فني درهر بخش به اختصار، هماهنگي مابين آنها روشن گردد.
براي تهيه اين تحقيق از منابع مختلفي استفاده شده كه در آخر اين فصل پايان‌نامه آمده است. اين تحقيق جمع‌آوري از مطالب كتب و مقالاتي بوده كه حاصل تجربيات و فعاليت از گذشته تا حال تمامي افرادي است كه براي تجلي اين صنعت زحمت و كوشش فراوان كرده‌اند. اميد است در اين راه توفيقي حاصل شده باشد.

فصل اول

روش چاپ

در ابتدا لازم است قبل از وارد شدن به جريان گردش كار محصولات چاپي به روش افست توضيحاتي در مورد روش چاپ داده شود. چاپ و جريان به سه بخش عمده تقسيم مي‌گردد.
۱-بيش از چاپ Prepress2-چاپ PREE 3- پس از چاپ Post press
1- پيش از چاپ Pre pess
عمليات پيش از چاپ شامل مرحله‌اي مي‌شود كه از طرح اوليه شامل متن و عكس طي روش‌هاي مورد استفاده طرح اوليه در قالب فرم آم

اده جهت چاپ به وجود مي‌آيد.

اورژينال (متن عكس) فرم فيلم زينك

طرح اوليه بايد بعد از انجام مراحل مختلف در طي عمليات پيش از چاپ به فرم تبديل و آماده
چاپ گردد. اين مراحل شامل چندين مرحله كاري به روي طرح اوليه و تهيه فرم نهايي جهت انتقال بر روي پليت يا زينك مي‌باشد كه اين مراحل به نام فتوليتوگرافي ناميده مي‌شود.
۱-۱-فتوليتوگرافي

طرح اوليه در قسمت ۱-تصوير يا عكس ۲-متن مي‌شود كه در جريان كار ليتوگرافي با هم تلفيق شده و به صورت يك فرم واحد حاوي متن و تصوير مي‌باشد.

همانطور كه در نمودار ديده مي‌شود طرح اوليه با دو شاخه يعني متن و عكس تقسيم مي‌گردد كه هر كدام مراحل آماده سازي مختلفي را شامل مي‌شوند.
۲-۱-متن
متن بعد از جمع آوري و آماده سازي اوليه براي گزارش به صورت دستي يا الكترونيكي ارسال مي‌گردد. آماده سازي به صورت دستي كه حروف چيني ناميده مي‌شود توسط حروفچين انجام مي‌شود حروفچين متن را با تناسب و اندازه و نوع مناسب چيده ودر فرم اصلي با توجه به فضاي موجود (جاي تصوير) در صفحه اصلي فرم بندي مي‌نمايد.

۱-۲-۱- حروف‌چين با استفاده از حروف متحرك
در حروف چيني استفاده از حروف متحرك از لحاظ مدت زمان چينش و تنظيم متن وقت زيادي را به خود اشغال مي‌نمايد كه امكان تهيه متن به صورت فوري قابل اجرا نخواهد بود.
بعد از حروف چيني، غلط گيري و تصحيح متن كه در فرم يا صفحه تخصيص يافته انجام مي گيرد.
حروف چيني دستي در تهيه متون ساده در سيستم چاپ مستقيم بيشترين كاربرد را دارد كه با پيشرفت در حروف چيني و تايپ الكترونيكي توسط كامپيور محدود گرديده است.

۲-۲-۱- حروف چيني با استفاده از دستگاه
حروف چيني توسط ماشين‌هاي حروف چين روش ديگر براي تهيه متن مي‌باشد. حروف چيني به روش عكاسي با فتوكيپو زسيون يكي از روش‌هاي مورد استفاده در حروف چيني ماشيني مي‌باشد در ماشين‌هاي حروف چيني فيلمي، قطعه فيلم يا كاغذ حساسي دارند كه حروف به روي آن چيده مي‌شود. اين فيلم يا كاغذ را مي‌توان پس از ظهور بر روي زينك منتقل كرد .
در حروف چيني با روش عكاسي فرد حروفچين كارهاي خود را روي قطعات فيلم ارائه مي‌دهد و به جاي كار بر روي سطح صفحه‌بندي، به روي ميز مونتاژ كار خود را به انجام مي‌رساند توليد نهايي ماشين حروف چيزي از جنس كاغذ يا فيلم حساسي است كه پس از پايان كار حروف چين مي‌بايست ظاهر گردد.

اين عمل با تكنيك‌هاي استاندارد تاريكخانه يا به صورت اتوماتيك و يا روش‌هايي كه با توجه به نوع دستگاه در اتاق روشن امكانپذير است انجام مي‌گردد. پس از ظاهر نمودن فيلم كاغذ يا كاغذ حساس مطالب بار ديگر خوانده مي‌شود و در صورت صحيح بودن آن صفحه بندي مي‌گردد.
تايپ و حروفچيني امروزه توسط كامپيوتر و با وجود برنامه‌هاي نرم افزاري گوناگون در خصوص تايپ، ويرايش و صفحه بندي كاري ساده و پرسرعت مي‌باشد كه از زمان حجم كار كاسته و دقت وتنوع زيادي دارد.
۳-۱- عكس يا تصوير
بعد از تهيه تصاوير آماده شده طي مراحل گوناگون يا تصوير اورژينال براي چاپ آماده مي‌گردد تا قابليت براي مرحله بعدي ار يعني چاپ داشته باشد. پردازش تصوير به دو روش به صورت فتومكانيكي و پردازش به صورت فتواللكترونيكي تقسيم مي‌گردد.
۱-۳-۱- پردازش تصوير به صورت فتوالكترونيكي

براي چاپ تصاوير تمام رنگي از چهار زنگ اصلي زرد، سايان، ماژنتا و سياه استفاده مي‌شود.
ميليون‌ها رنگ موجود در اورژينال مي‌بايستي براي چاپ به چهار رنگ اصلي تفكيك گردند كه براي هر كدام يك فيلم ترامه توليد مي‌شود. اين امر با كمك فيلترهاي رنگي صورت مي‌گيرد و به نام تفكيك رنگ شناخته مي‌شود.
فرقي نمي‌كند كه تفكيك رنگ به چه روشي صورت گيرد چون كه قانونمندي فيزيكي فيلترهاي رنگي ثابت است.

قبل از آنكه به اين بحث ادامه دهيم خوب است كه مختصري در مورد رنگ پايه توضيح دهيم. در اصل دو فضاي رنگ پايه يا ابتدايي Primaries‌ شناخته شده‌اند .
يكي فضاي رنگ افزايشي addtive‌ است كه شامل رنگ‌هاي قرمزRed، آبي Blue‌سبز Green‌مي‌باشد. در اين فضاي رنگ با افزايش مقدار رنگ‌ها به سفيد نزديك مي‌شويم اين سيستم عمدتا در سيستم‌هايي كاربرد دارد كه خود منبع نور دارند و از موارد خاص اين سيستم مي‌توان تفكيك تلويزيون، عكاسي و نمايش فيلم را نام برد.
فضاي ديگر رنگ كاهشي Substarative‌نام دارد كه از سه رنگ اصلي زرد yellow‌، سرخ آبي Magenta‌ و سبز آبي cyan‌ تشكيل مي‌شود.
اين فضاي رنگ در سيستم‌هايي كاربرد دارد كه از خود نوري ندارند و نور را منعكس مي‌نمايند. كاربرد ويژه آن در صنعت چاپ است. از آنجايي كه در اين فضا با افزايش رنگ‌ها به سياه مي‌رسيم و يا به عبارتي با كاهش رنگ‌ها به سفيد يا بهتر بگوييم زمينه (مثل كاغذ) مي‌رسيم به آن تفريقي مي‌گويند.
در سيستم چاپ رنگ از يك رنگ چهارم يعني سياه Blak‌ نيز استفاده مي‌شود. سياه در اصطلاح تخصصي غير رنگ ناميده مي‌شود uncolour‌ سياه جز رنگ‌هاي پايه در فضاي رنگ نيست بلكه بر اساس مقدار سه رنگ زرد، سايان، ماژنتا محاسبه مي‌شود.
سياه در چاپ چهار رنگ عكس به اصطلاح به تصوير عمق depth ‌يا كنتراست Contrast‌مي‌بخشد.
در شكل‌ زير شمايي از رنگ‌هاي اصلي را مي‌بينيد.

شكل (۱-۱)
هر فيلتر رنگي براي تفكيك در واقع مكمل رنگ چاپ مورد نظر است هر فيلتر رنگ‌هاي متشكله خود را عبور مي‌دهد و در عين حال رنگ مكمل را جذب مي‌نمايد. به عنوان مثال مي‌توانيم فيلتر سبز را در نظر بگيريم.
سبز رنگ مكمل ماژنتا (سرخ آبي) است. فيلتر سبز اشعه‌هاي نوري منعكس شده و در سايان (سبزآبي‌) را از خود عبور مي‌دهند و همزمان نور منعكس از ماژنتا را مانع مي‌شود. بنابراين قسمت‌هاي اورژينال كه به رنگ سايان وزرد هستند به روي فيلم اثر كرده و آن را سياه مي‌كنند و در عوض قسمت‌هاي به رنگ ماژنتا اورژينال از فيلم عبور نكرده و به روي اين فيلم نيز نگاتيو خالي مي‌مانند هنگامي كه روي اين نگاتيو، فيلم پوزيتو كپي مي‌شود قسمت‌هاي سايان و زرد حذف و قسمت‌هاي ماژنتا ظاهر مي گردند.

به همين ترتيب با فيلتر قرمز سايان و با فيلتر آبي فيلم زرد تهيه مي‌گردد.
فيلم سياه با سه بار نور دادن به سه فيلتر نام برده و بر روي يك نگاتيو آماده مي‌گردد.
در شكل زير شمايي ساده از كاركرد و فيلتر آبي مشاهده مي كنيم.

شكل ۲-۱
۲-۳-۱- پردازش، تفكيك رنگ، تهيه فيلم الكترونيكي
تفكيك رنگ از طريق اسكنر انجام مي‌‌گردد. در اينجا توسط يك شاخه نور در اورژينال پيچيده شده روي سيلندر اسكنر خوانده مي‌شود. انعكاس اين نور در سيستم اپتيك دستگاه از فيلترهاي آبي، قرمز، و سبز عبور داده مي‌شود و هر يك شاخه نور به يك مبدل الكترونيكي نور Poto maltiplier‌ هدايت مي‌شود. مبدل الكترونيكي نور نور مرئي را مطابق ميزان روشنايي آن به جريانات ضعيف و قوي آنالوگ analog‌الكترونيكي تبديل مي‌نمايد. سيگنال‌هاي توليد شده مي‌توانند توسط واحدهاي

پردازنده تك تك و يا به طور كلي تغيير داده شوند. اين سيگنال‌ها كه تصحيح شده و به صورت ديجيتال درآمده‌اند به سيستم اپتيك نويسنده (نور دهنده) هدايت مي‌شوند تا دوباره به شاخه نور تبديل شده و فيلم خام بسته شده روي سيلندر و قسمت خروجي را نور دهند.
بدين ترتيب بسته به ابعاد خروجي و ابعاد نهايي تصوير تك تك رنگ‌هاي تفكيكي از اورژينال خوانده شده تصحيح شده و روي فيلم نهايي نوشته مي‌شوند. بر خلاف روش عكاسي كه اورژينال به يكباره بر روي فيلم نهايي منعكس مي‌كرد، اين عمل در اسكنر در يك سيستم مدور فنري صورت مي‌گيرد.

سيستم‌هاي اپتيك خواننده و نويسنده با هم به موازات سيلندرها حركت مي‌كنند و در حاليكه هر دو سليندر هماهنگ مي‌چرخند اسكنرها شامل دو قسمت خواندن اورژينال و ايميج ستر هستند. قسمت دوم در يك محفظه تاريك قرار دارد. اسكنرهاي جديد معمولا مجهز به واحد ديجيتال محاسبه رنگ بوده و شامل يك مونيتوررنگي كنترل تصوير و يك مونيتور ساده براي تنظيم و انتخاب فرامين هستند. اكثرا هدايت و كنترل اسكنرهاي جديد توسط كامپيوترهاي متداول انجام مي‌شود.

سيگنال‌هاي تصحيح شده تفكيك رنگ در اصل اطلاعات ديجيتالي هستند با كدهاي اطلاعاتي يك تا ۲۵۶ كه پيكسل pixel‌ناميده مي‌شوند. اين اطلاعات قابل استفاده در سيسستم‌هاي متداول پردازش تصوير Imageprocesing‌ بوده و مي توانند در حافظه ضبط شوند بدين ترتيب مي‌توان تصاوير را به عنوان اطلاعات الكترونيكي ذخيره كرد. اين اطلاعات به ترام گذاري چاپ ارتباطي ندارد و مي‌توانند بعدا تا حدودي معين در ابعاد بزرگتر و يا كوچكتر گردند. تنظيمات اوليه براي خواندن تصوير منجر به تعيين تعداد تفكيك نقاط resoluition‌ مي‌گردد ك متناسب با ترام نهايي خواهد بود.
چنانچه فيلم مستقيما در واحد نويسنده ايميج‌تر Imagesetter‌ اسكنر نور داده شود سيگنال‌

هاي تصويري مستقيما به آن واحد هدايت شده و ديگر ذخيره نمي‌گردند.
۳-۳-۱- تفكيك رنگ به طريق الكترونيكي
از آنجا كه تفكيك رنگ به طريق عكاسي مستلزم وقت زياد و مصرف زياد مواد شيميايي و فيلم است از طرف ديگر به خاطر تقاضاي روز افزون براي تفكيك رنگ با كيفيت بالا، اسكنرها جاي خود را در اين فرايند باز كردند.
در اينجا توسط يك شاخه نور اويژينال پيچيده شده روي سيلندر اسكنر خوانده مي‌شود انعكاس اين نور در سيستم اپتيك دستگاه از فيلترهاي رنگ آبي، قرمز و سبز عبور داده شده و هر يك شاخه نور به يك«مبدل الكترونيكي نورphotomiltiplier))نور مرئي را مطابق با ميزان روشنايي آن به جريانات ضعيف و قوي آنالوگ (analog) الكترونيكي تبديل مي‌نمايد. سيگنال‌هاي توليد شده مي‌توانند توسط واحدهاي پردازنده تك تك و يا به طور كلي تغيير داده شوند. اين سيگنال‌ها كه تصحيح شده و به

صورت ديجيتال درآمده‌اند به سيستم اپتيك نويسنده (نور دهنده) هدايت مي‌شوند تا دوباره به شاخه نور تبديل شده و فيلم خام بسته شده روي سيلندر و قسمت خروجي را نور دهند. بدين ترتيب بسته به ابعاد خروجي و ابعاد نهايي تصوير تك تك رنگ‌هاي ( و در صورت امكان دو تا دو تا و يا چهارتايي) از اريژينال خوانده شده، تصحيح شده و روي فيلم نهايي نوشته مي‌شوند و برخلاف روش عكاس كه اريژينال به يكباره بر روي فيلم نهايي منعكس مي‌گردد، اين عمل در اسكنرها بر روي فيلم نهاي منعكس مي‌گردد، اين عمل در اسكنرها در يك مسير مدور فنزي شكل صورت مي‌گيرد-

سيستم‌هاي اپتيك خوانده و نويسنده با هم به موازات محور سيلندرها حركت مي‌كنند در حالي كه هر دو سيلندر هماهنگ مي‌چرخند.
اسكنرها اكثرا شامل دو قسمت خواندن اريژينال و ايميج ستر هستند. قسمت دوم در يك محفظه تاريك قرار دارد. اسكنرهاي جديد معمولا مجهز به واحد ديجيتال محاسبه رنگ بوده و شامل يك مونيتور رنگي كنترل تصوير و يك مونيتور ساده براي تنظيم رنگ و انتخاب فرامين هستند. نوردهي فيلم در واحد نويسنده توسط اشعه ليزر صورت مي‌گيرد. تبديل اطلاعات ديجيتال اسكنر به اطلاعات ترام گذاري شده دريك واحد پردازنده الكترونيكي خاص به نام زيپ Rester Image‌ (processor اختصارا RIP‌) انجام مي‌شود .

زاويه، فاصله و شكل نقاط ترام توسط نرم افزارهاي خاص محاسبه و هدايت مي‌شود. اسكنرهاي سيلندري داراي كيفيت تصوير و تفكيك رنگ عالي هستند و به خاطر رزولوشن متغير قابل تنظيم وضوح عالي تصوير را ممكن مي‌سازند و رتوش و تصحيح تصوير، تغيير رنگ‌ها و تغيير و درجه بندي gradation‌ فقط به طور كلي و براي تمام تصوير ممكن است.
سيستم‌هاي الكترونيك تمام مراحل كار اريژينال تا تمام صفحه (صفحه يك تكه متن و تصوير) را به انجام مي‌رسانند اينها شامل قسمت‌هاي زير هستند:

الف- سيستم خواننده تصوير Scanner
ب- حافظه‌اي پر حجم مغناطيسي
ج- واحد طبقه‌بندي و تركيب اجزا conposing
د- خروجي اطلاعات بر روي ايميج ستر
مزاياي اصلي تكنيك كامپيوتري يكي كوتاه شدن زمان پردازش كار و ديگري صرفه‌جويي زياد در مواد مصرفي است. اسكنرها اريژينال‌ها را خوانده و آن را تبديل به جريانات الكترونيكي مي‌كنند نه براي تهيه مستقيم ليتوها بلكه جهت ضبط ديجيتال تصاوير مورد استفاده قرار مي‌گيرند. سپس در واحد

طبقه‌بندي و تركيب اجزا مختلف به صورت الكتروينيكي ايجاد شده و بر روي مونيتور نشان داده شده و تصاوير ديجيتال در كنار هم چيده مي‌شوند. جهت سرعت بخشيدن به كار در اين مرحله اطلاعات ديجتال Finedata‌ استفاده نشده بلكه شمايي از اجزا در كنار هم قرار داده مي‌شوند.پس از اتمام كار اطلاعات صفحه «Layout» و اطلاعات كامل ديجيتال اجزا «Fine data» در مرحله انتقال الكترونيك به طور اتومامتيك به هم پيوند داده شده و تمام صفحه آماده مي‌شود. در انتها تمام صفحه باز به صورت الكترونيك تفكيك رنگ شده و توسط ايميج ستر بر روي فيلم نهايي نوشته

مي‌شود.

۴-۳-۱- پردازش و تفكيك و تهيه فيلم به روش فتومكانيكي
(تفكيك رنگ در روش عكاسي)
اين روش معمولا در دو مرحله انجام مي‌شود در مرحله اول رنگ تفكيك شده بر روي فيلم هافتون ريزدانه عكاسي نور داده مي‌شوند. در مرحله دوم از اين فيلم هافتون فيلم ترامه توليد مي‌شود بدين طريق مي‌توان در مرحله دوم تصوير را به راحتي كوچك يا بزرگ كرد. براي ترامه كردن رنگ‌هاي تفكيك شده معمولا از ترام كنتاكت «Contactscreen» استفاده مي‌شود.

جهت اجتناب از وجود آمدن پيچازي «Moire» بايستي ترام هر رنگ زاويه خاصي داشته باشد اين چهار زاويه ۱۵ و ۴۵ و ۷۵ و ۹۰ درجه هستند. ترام رنگ زرد هميشه زاويه ۹۰ صفر درجه دارد ليتوهاي تفكيك رنگ توسط ليتوگراف از نظر رنگ تصحيح مي‌گردند.فتوليتوگراف بايستي با توجه به نوع كاغذ و شرايط چاپ و با استفاده از اطلس‌هاي استاندارد رنگ «colorscale» تصحيح لازمه را به انجام رساند. به عنوان مثال مي‌دانيم كه جلا و كنتراست عالي اسلايد هاي پوزيتو هيچگاه در چاپ قابل دسترسي نيستند.

در اينجا يك ليتوگراف سعي مي‌نمايد با بالا بردن عمدي كنتراست رنگ‌هاي تفكيكي و بالا بردن ميزان رنگ براي از اجزا تصوير آن چنان تغييرات مثبت ايجاد نمايد كه تصوير چاپي همان تاثير اسلايد ارژينال را در بيننده به جاي بگذارد.
كار فتوليتوگرافي به روي رنگ‌هاي تفكيكي نياز مبري به احساس و تاثيرپذيري اطلاعات كاملي در مورد رنگ ها داردكه يك فتوليتوگراف بايستي آنقدر تجربه داشته باشد كه با ديدن ترام‌ها چهار رنگ تفكيكي تعيين نمايد كه در چاپ چه رنگي حاصل خواهد شد. تصحيح ليتوها از طريق تصحيح

شيمياي Etching‌در واقع تصحيح منفي ليتوهاي پوزيتو است. براي تصحيح مثبت بايستي ليتوها كپي شده و تصحيح شيميايي بر روي ليتوهاي نگاتيو صورت گيرد. فيتوليتوگراف تصحيح در جزئيات انجام مي‌دهد Partical correction‌ كه اسكنرها قادر به انجام آنها نيست. تصحيح شيميايي اكثر با قلم انجام مي‌شود. در اينجا جدول شيميايي با قلم مو بر روي قسمت‌هايي از فيلم ماليده مي‌شود كه بايستي كم رنگ شوند.

اين محلول شيمياي با يك لبه پلاستيكي يا از جنس چرم گوزن پاك مي‌شود. اين عمل آنقدر تكرار مي‌شود كه كمرنگي لازم به دست آيد. چنانچه لازم باشد كه جزيي از تصوير كم رنگ شود كه حواشي آن مرز مشتركي با ساير اجزا دارد ابتدا آن قسمت‌ها با لايه محافظ پوشانده شده و سپس كل فيلم در طشتي حاوي محلول شيمياي وارد مي‌شود و براي تصحيح روش ديگري نيز وجود دارد كه به نام روش خشك شناخته مي‌شود. در اينجا با كپي كردن فيلم‌ها و تنظيم نور كمتر يا بيشتر تغيير لازم صورت مي‌گيرد.

قسمت هايي كه بايد از تغيري مصون بمانند با يك ماسك بريده شده به صورت دستي يا با فيلم‌هاي ديگر پوشانده مي‌شوند. كار ديگر ليتوگراف مونتاژ قسمت‌هاي رنگي و سياه و سفيد براي تشكيل و تهيه تمامي صفحه است اين مونتاژ وقت بيشتري از تصحيح رنگ به خود اختصاص مي‌دهد.
پس از تهيه ماسك‌هاي متن و عكس‌ها و مونتاژ نهايي صورت گرفته و فيلم‌هاي نهايي جهت تهيه زينك كپي مي‌شوند.

۲- چاپ Press
2-1- روش چاپ افست
چاپ افست يك عمل پلنوگرافي است سطوح تصويري و غير تصويري روي يك صفحه انتقال دهنده تصوير (پليت يا زينك) قرار دارد و عمليات شيمي گرافي، طوري روي اين صفحه خاص (با آلياژ ويژه) انجام گرفته است كه بعضي از قسمت هاي تصوير مركب را به خود مي‌گيرد و بعضي از قسمت هاي تصوير مركب را به خود نمي‌گيرد. اين عمل در اثر عمليات شيميايي انجام گرفته روي پليت به وجود آمده و موجب به وجود آمدن سطوح مختلف انرژي روي زينك شده است. در نتيجه سطح چاپ شونده آب را دفع مي‌كند و مركب را به خود نمي گيرد و سطح غير چاپ شونده آب را به خود گرفته و مركب را دفع مي‌كند بنابراين اين صفحه انتقال دهنده (زينك) قبل از اين كه آغشته به مركب شود، خيس مي‌شود و آب در قسمت‌هاي پذيرنده آب فيلمي تشكيل مي‌دهد و در قسمت‌هاي دافع آب به صورت ذرات خيلي ريزكروي مي‌آيند و زماني كه نوردهاي مركب روي مناطق خيس زينك عبور مي‌كند قسمت‌هاي خيس مركب به خود مي‌گيرند.

 

(خيس شوندگي توسط آب مانع نشستن مركب چاپ بر روي بخش‌هاي غير چاپ شونده مي‌شود) و برعكس مناطق چاپ شونده كه آب را به خود نگرفته آن را به صورت ذرات كروي ريزي درآورده است به مركب آغشته مي‌شود.
البته ماشين‌هاي افستي هستند كه بدون آب عمل چاپ را انجام مي‌دهند كه در آن صورت مناطق غير چاپ شونده توسط سيليكون داراي انرژي شده و مانع نشست مركب مي‌شوند. يعني اين نوع زينك‌ها به هنگام شيمي گرافي به مناطق سيليكوني و غير سيليكوني تقسيم مي‌شوند.
افست يك روش غير مستقيم است زيرا سطوح تصويري آغشته به مركب به طور مستقيم به كاغذ منتقل مي‌شوند بلكه توسط يك لاستيك مخصوص Blanket‌واسط به روي كاغذ منتقل مي‌شود. اين نوع عمل چاپي ابتدا جهت چاپ ورق حلب به كار برده مي‌شد. سپس جهت چاپ بر روي كاغذ به كار گرفته شد .

۱-۲-۱ دستگاه چاپ افست
يك واحد چاپ ليتوگرافي مي‌تواند هم به صورت ورقي چاپ كند و هم به صورت رول انواع متعددي از واحدهاي چاپ ليتوگرافي وجود دارند كه به صورت ورقي چاپ مي‌كنند.
شكلي را كه در تصوير مي‌بينيد يك واحد چاپي تك رنگ بوده و شامل يك سيلندر زينك (صفحه انتقال دهنده تصوير)، يك سيلندر لاستيكي «Blancet» و يك سيلندر چاپ ميباشد.
سه سليندر مذكور با هم، همراه نوردهاي طلايه مركب و نورد خيس كننده آب مجموعا به نام يك دستگاه چاپ افست ناميده مي‌شوند .

در هر مرحله چاپ ابتدا نورد خيس كننده (نورد آب) با زينك تماس مي گيرد و سپس رول‌هاي مركب با سيلندر زينك تماس پيدا مي‌نمايد. كاغذ به هنگام عمل چاپ سيلندر لاستيك چاپ تحت فشار عبور داده مي‌شود.
۲-۲-۱- انواع ماشين‌هاي چاپ افست
ماشين‌هاي چاپ افست ورقي را مي‌توان از يك زينك تا چند طراحي و توليد كرد شكل عمومي و ساده ماشين يك يا دو چهاررنگ مي‌باشد پنج رنگ و بالاتر از آن جهت چاپ كارهاي اختصاصي و آماده مي‌شود (شكل ۴-۱) (۵-۱) نشان مي‌دهد كه چگونه ماشين دو رنگ براي چاپ كامل ساخته مي‌شود و يك ماشين چهار رنگ همانند دو دستگاه دو رنگ بوده كه با هم جفت و جور شده و يا جداگانه در مسير هم قرار داده شده‌اند.

معرف اين سيستم ماشين چاپ تك رنگ- دو رنگ و چهار رنگ به اضافه يك ماشين تكميلي مي‌توان به صورت موثر تعدادي از رنگ‌ها را چاپ و ارائه داد. تمام ماشين‌هاي افست ورقي تغذيه كننده ورق كاغذ قبل از چاپ بوده و داراي پالت جمع كن كار چاپي بعد از چاپ هستند.
شكل ۴-۱

شكل ۵-۱

– ماشين افست كوچك
از بعضي جهات اين نوع ماشين هاي چاپ برادر ماشين‌هاي پل كپي مي‌باشد و عموما داراي اندازه چاپ A3‌و A4 هستند و به دليل اينكه اين ماشين‌ها در كمپاني‌ها و شركت‌هاي كوچك جايگزين ماشين‌هاي پلي كپي مي‌شوند از نظر كاركرد ماشين هاي ساده‌اي هستند و مي‌توان آنها را براي تعداد زيادي از كارهاي چاپ به كار برد. بعضي از انواع اين ماشين‌هاي چاپ كاملا اتوماتيك شده و زينك‌هاي آنها را مي‌توان به آساني تعويض و جايگزين كرد.
– ماشين‌هاي افست ورقي بزرگ
ماشين‌هاي افست سنگين، اوراق بزرگتري را نياز دارند كه حدودا به طور ماكزيم A0‌ مي‌باشند. داراي ساختمان سنگين و بزرگي هستند و به منظور هدف‌هاي ويژه‌اي از نظر كار، خريداري و نصب مي‌شوند. به جاي طرز كاركرد ساده ماشين‌هاي كوچك، داراي ساختمان پيچيده‌اي و نياز به كارآموزي دقيق و طولاني دارند و دانش و مهارت ويژه‌اي را براي انجام مراحل چاپ لازم دارند.
– افست رول

اين نوع ماشين‌ چاپ نسبت به نحوه عمل چاپشان به سه گروه تقسيم مي‌شوند:
۱- چاپ لاستيك به لاستيك، همراه با تغذيه كننده كاغذ به شكل (چه به صورت افقي و چه عمودي)
۲- واحد چاپ معمولي همانند افست ورقي با تغذيه كننده كاغذ رول
۳- چاپ سه سيلندري اصلي
الف- ماشين‌هاي چاپ رول لاستيك به لاستيك

در اين نوع ماشين چاپ سيلندر لاستيك به جاي سيلندر چاپ براي چاپ طرف مخالف در چاپ رول عمل مي‌كند (شكل ۶-۱) هر كدام از واحدهاي چاپ را ممكن است به طور جداگانه به گونه‌اي در خط توليدي نصب كرد كه به صورت واحد منتقل چاپ عمل نمايند. هر يك از پنج واحد مستقل قدرت و قبول دو رول كاغذ را پيدا مي‌كند.

ب- روش چاپ سيلندري مشترك
دراين روش يك سيلندر بزرگ طبل مانند وسط قرار گرفته و به صورت دايره تا پنج واحد سيستم سيلندر لاستيك و سيلندر زينك در اين سيلندر بزرگ قرار گرفته و در نتيجه در هر چاپ فقط روي يك كار چاپ شده و در نتيجه در هر مرحله چاپ يك چاپ ساده يك رويه انجام مي‌گيرد .

شكل ۶-۱
ج- روش چاپ سه سيلندري
اين روش خيلي كم معمول است اما در بسته بندي ادامه‌اي براي مشاغل كوچك كاربرد دارد.
۳- پس از چاپ Post press
فرم چاپي بعد از چاپ در قسمت صحافي، مراحل پايان كار «Finishing» بر روي آن انجام مي‌گردد. دراين مرحله فرم چاپي به اندازه مطلوب به صورت محصول قابل استفاده درمي‌آيد. ممكن است

همه كارها جلد و مفتول يا چسب لازم نداشته باشند و يا برعكس صحافي آنها بسيار نفيس و پركار باشد، ممكن است روي يك كتاب گالينگور و طلا كوب شود و علاوه بر آن روكش هم داشته باشد صحافي به عنوان يكي از اساسي‌ترين ايستگاه‌هاي پس از چاپ، يكي از پرتنوع‌ترين رشته‌ها در صنايع چاپ است. اين رشته كه سابقه آن در صدها سال پيش مي‌رسد چه از نظر روش و چه از نظر ماشين‌آلات داراي گونه‌هاي متفاوتي است. به طور كلي دو روش را مي‌توان در صحافي از هم تميز داد صحافي سنتي و صحافي ماشيني

نوع اول داراي گرايش هنري و سبك‌هاي فردي نيز هست ولي نوع دوم، چنانكه اقتضاي صنعت است داراي اصول معين و تعريف شده‌اي است كه معمولا به همراه ماشين‌ها روش كار نيز آموخته مي‌شود.

۱-۳- صحافي ماشيني
مراحل و طرز كار
معمول‌ترين عمليات پرداخت نهايي صحافي كه در مورد اوراق چاپي صورت مي‌گيرد عبارتند از:
۱-۱-۳- تا كردن «Floding»

نوع و مدل تاي مورد نياز را بايد با مشخصات لازم قبل از صفحه آرايي تعيين كرد، تجهيزات لازم براي تا كردن بروشور- نقشه- كتاب و اكثر كارهاي چاپي ديگر در ماشين وجود دارد. ولي بعضي ماشين‌ها هم از امكانات محدودي برخوردارند. بنابراين چگونگي تا كردن فرم چاپي بايد قبلا تصميم گيري و تعيين شود .