دانلود مقاله پردازش اطّلاعات هیجانی در نظریه زیر سیستمهای شناختی متعامل

word قابل ویرایش
5 صفحه
5700 تومان

مقدمه

در این مقاله با مرور پژوهشهای پیشین در خصوص نظریه شناخت درمانی۱ بک۲ و نقد آن به بررسی دیدگاه تیزدل۳ تحت عنوان »زیر سیستمهای شناختی متعامل«۴ میپردازیم. این نظریه در نقد دیدگاه شناختی بک به بیماری افسردگی و در حوزه روانشناسی شناختی و بررسی اختلالهای روان شناختی به ویژه در طبقه اختلالهای خلقی مطرح شد. هر گاه در روانشناسی مسأله تقدم و تأخّر یا اولویت یک پدیده روانی بر پدیده دیگر مطرح میشود معمولاً با عنوان کردن بحث »تعامل«، مسأله را حلّ میکنند ولی این اقدام در مورد دو مفهوم روانشناختی شناخت۵ و هیجان۶، امکانپذیر نیست و مداقّه بیشتری میطلبد.

۱- cognitive therapy
2- Beck, A. T.
3- Teasdale, J. D. 4- interacting cognitive subsystems theory 5- cognition 6- emotion

١٨٢

با توجه به این که حالات ُخلقی به ظاهر مشابه میتوانند اثرات کاملاً متفاوتی بر فرآیندهای شناختی بگذارند و شناختهای به ظاهر مشابه میتوانند اثرات کاملاً متفاوتی بر هیجان داشته باشند، به نظر میرسد تمایز واقعی بین حالات ُخلقی و شناخت، آن گونه که قبلاً تصور میشد، روشن نباشد.

افرادی مانند لازاروس در جهت مقابله با دیدگاههایی که هیجان را مقدم بر شناخت میدانند به ارایه تعریفی بسط یافته از ارزیابی شناختی به گونهای که حتّی ابتداییترین فرمهای هیجانهای حسی را پوشش دهد، مبادرت کردهاند. با وجود این، هیچگونه شواهد آزمایشگاهی

(تجربی) معتبری برای تأیید این نظریه وجود ندارد (زاینس۱، .(۱۹۸۴ برخلاف آن زاینس با عنوان کردن استقلال هیجان از شناخت به توجیه تقدم هیجانی در مواردی میپردازد که شواهد نورو آناتومیک مؤید وجود دارد (لازاروس۲، (۱۹۸۴، مانند پژوهش لدو(۱۹۹۶) ۳ که نقش مستقّل آمیگدالا در پردازش را نشان میدهد.

تیزدل شناخت درمانگری است که به دگرگونسازی الگوهای طرحوارهای میپردازد. نظر وی از سویی از این انگاره که شناختدرمانی با تغییر طرحوارههایی که به مثابه قوانین یا باورهای ناکار آمد تلقّی میشوند، و از سوی دیگر با این انگاره که بیماران تنها مجموعهای از فنون سازگاری را یاد میگیرند، متمایز است.
نظریه زیر سیستمهای شناختی متعامل

هسته اصلی این نظریه بر مبنای تفاوت بین دو نوع شناخت »سرد« و »داغ« است که تیزدل تحت عنوان معانی گزارهای (تصریحی) و معانی ضمنی (تلویحی) از آنها یاد می کند. ضمناً در چار چوب این نظریه، برای هر نوع اطّلاعات، ذخایر حافظهای جداگانهای وجود دارد که جمعاً

۹ زیر سیستم حافظه را شامل میشود. پردازش اطّلاعات شامل انتقال اطّلاعات بین زیر سیستمها و گشتاربندی (انتقال) آن از یک رمزگان ذهنی به رمزگان ذهنی دیگر است. برخورد
و رمزگان ذهنی به دو سطح معنا مربوط می شود:

۱- Zajonc, R. B.

۲- Lazarus, R. S.
3- Ledux, J. E.

١٨٣

-۱ سطح اختصاصیتر

-۲ سطحی ّکلیتر هر چند در بازنماییهای گزارهای، معمولاً معانی در سطح اختصاصی خود پردازش

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد