پرسش نامه جهت طراحي ميز کامپيوتر گروه سني ۱۵ تا۱۸

اين پرسش نامه صرفاً جهت طراحي ميز كامپيوتري متناسب با نيازهاي رواني و جسمي گروه سني ۱۵ تا ۱۸ سال تنظيم شده است.

شما با پاسخهاي دقيق خود مي توانيد ما را در اين راه ياري دهيد.

۱- جنسيت: مرد □ زن □ سن □

۲- به طور متوسط چند ساعت در روز از كامپيوتر استفاده مي كنيد؟

۲ ساعت □ كمتر از ۲ ساعت □ بين ۲ تا ۴ ساعت □ بين ۴ تا ۶ ساعت □

۳- آيا بعد از استفاده از كامپيوتر دچار خستگي و ناراحتي مي شويد؟

بله □ خير □

۴- آيا فكر كرده ايد كه قسمتي از اين خستگي مي تواند ناشي از فرم ميزتان باشد؟

بله □ خير □

۵- آيا ميز كامپيوتر شما فضاي كافي براي لوازمي كه هنگام كار با كامپيوتر از آنها استفاده مي كنيد (از قبيل كتاب، CD، تلفن، خودكار و …) دارد؟

بله □ خير □

۶- آيا تا به حال خواسته ايد ابعاد ميز كامپيوترتان را تغيير دهيد مثلاً ارتفاع آن را كم و زياد كنيد؟

بله □ خير □

۷- آيا اين خواست شما عملي بوده است؟ (آيا ميزتان اين كاربري را داشته است؟)

بله □ خير □

۸- آيا تا به حال اجزاء ميز به شما و پوشاكتان و يا كف و ديوارهاي اتاقتان آسيب رسانده است؟

بله □ خير □

۹- در صورت مثبت بوده پاسخ اين آسيب به چه صورت بوده؟

پارگي در اثر تماس □

درد در قسمتهاي مختلف بدن در اثر برخورد مخصوصاً با گوشه ها □

آسيب به ديوارها يا درد در اثر برخورد □

۱۰- از چه وسايل جانبي هنگام كار با كامپيوتر استفاده مي كنيد؟ (اگر مورد ديگري است ذكر كنيد.)

پرينتر □

۱۱- آيا قرارگيري بخشهاي مختلف كامپيوتر در ميز (مثلاً جاي كيس در پائين ترين قسمت كه ملزم به خم شدن شماست) از نظر شما درست است؟

بله □ خير □

۱۲- ميزتان را در چه فواصل زماني تميز مي كنيد؟

در هفته چند بار □ دو هفته يكبار □ در فواصل زمان طولاني □

۱۳- چقدر به هماهنگي رنگ و فرم ميزتان به مبلمان اتاق خوابتان اهميت مي دهيد؟

خيلي زياد □ زياد □ كم □ اصلاً مهم نيست □

۱۴- آيا براي شما سبك و نوع مبلمان اتاق خوابتان مهم است؟

بله □ خير □

۱۵- در صورت مثبت بودن پاسخ چه سبكي؟

نوگرا و پيچيده □ نوگرا و ساده □ ساده و سنتي □

۱۶- چه رنگهايي را براي ميز كامپيوترتان مي پسنديد؟

رنگهايي كه القاء كننده مدرن بودن باشند مانند نقره اي، سياه و سرماه اي، طوسي □

رنگهايي كه به چشم بيايند مانند نارنجي، قرمز، زرد □ يا تركيب از هر دو □

۱۷- چقدر به فرم و ظاهر كلي ميزتان اهميت مي دهيد؟

بسيار زياد □ زياد □ كم □ اصلاً مهم نيست □

۱۸- دلتان مي خواهد ميزتان در بيننده اي كه وارد اتاق خواب شما مي شود چه حسي را برانگيزد؟ (ميز كامپيوتر شما چگونه به نظر بيايد؟)

هيجان آور و چشم گير و جذاب □

.ساده به نحوي كه در فضاي اتاق خواب محو شده باشد □

۱۹- مهمترين ويژگي ميزتان را چه مي دانيد؟ (به ترتيب اهميت شماره گذاري كنيد)

۱- تناسبات انساني ۲- عملكرد مناسب و كيفيت ۳- زيبايي

■ انواع نيازهاي انسان:

ماسلو نيازهاي انسان را كه باعث انگيزه براي او مي گردد به ترتيب كاهش درجه اهميت به شرح زير بيان كرده است كه شامل نيازهاي فيزيلولوژيكي، ليمني و تأمين، اجتماعي، رواني و ارضاي شخصي مي باشند.

نيازهاي فيزيولوژي:
نيازهاي فيزيولوژيكي انسان جزو احتياجات اساسي بدن به شمار آمده و شامل رفع گرسنگي، تشنگي و غريضة جنسي، خواب، جان پناه، و ورزش مي شود.

تا زمانيكه اين نيازها برآورده نشوند رفتار انسان دچار تاثيرات نامطلوب خواهد شد.

نيازهاي ايمني و تأميني:
موقعي كه نيازهاي بدن انسان برآورده شد، نيازهاي ايمني و تأميني حاكم خواهند شد. اين احتياجات عبارتند از حفاظت در مقابل خطرات، رفع محدوديتها و تهديدها.

نيازهاي اجتماعي:
اين احتياجات شامل تعلقات گروهي هويت گروهي و مقبوليت در جامعه است به احترام و دوستي ديگران نيازمند است .

نيازهاي رواني :
انسان به احترام به نفس ، عزت نفس ، موقعيت و شناخت ( سرشناس بودن ) نياز دارد.

نيازهاي ارضاي شخصي:
اين نيازهاي شامل علاقه مندي انسان به پياده كردن استعدادهاي خود از راه پيشرفت خلاقيت و خود بيانگري است.

با برآورده شدن هر يك از نيازهاي فوق، تاكيد به نيازهاي پايين تر منتقل مي گردد و در درجه اول مسايل طراحي بايد متوجه برآوردن نيازهاي اوليه انسان باشد.

اما، همانطوري كه از جدول ۲- ۱ ملا حظه مي شود انتقال تاكيد از سطح نياز ۱ به سطح بالاتر نياز يعني سطح ۳ دز نيازهاي اساسي، پذيرش آنها در جوامع دچار ترديد مي گردد.

امروزه بيشتر پروژه هاي طراحي در كشور هاي صنعتي با سطح ۳ نيازهاي اساسي انسان سرو كار دارد كه عدم موافقت با اين سطح نيازهاي و اهداف آنها در اجتماعات باعث افزايش هزينه ها و تاخيرهاي مشخص مي گردد.

خصوصيات رفتاري عام در نوجواناني[۱]

اين خصوصيات، خصوصياتي هستند كه به استناد مطالعات گوناگون روان شناختي مختص سنين بلوغند و برحسب شرايط خارجي، به شكلهاي گوناگون و با شدتي بيش و كم زياد رخ مي نمايند.

اينك به بررسي اين خصوصيات مي پردازيم.

طغيان عليه والدين و محيط
براي ترك كردن دوره كودكي، يعني آنچه ديگر نيست، و به منظور اثبات وجود خود به منزله فرد مستقل و خودنام، نوجوان بيش از هرچيز شروع به طرد آنان مي كند كه تا آن هنگام مورد پرستش او بودند، يعني خانواده و الگوهاي مورد تقلبد، به آنچه آنان دوست دارند پشت پا مي زند و از اين طريق مي خواهد استقلال خود را نشان دهد.

گاهي با عصيانگري و خشونت عليه عقايد، ارزشهاي اخلاقي و سنن آنان قد علم مي كند و گاه نيز نسبت به آنان ترحم و شفقت نشان مي دهد، ترحم و شفقتي كه شخصي در مقامي بسيار باند نسبت به زيردستان خود بروز مي دهد.

اثبات وجود نوجويي
جستوجوي تازگي، به درجات مختلف، نزد هر نوجوان وجود دارد و گواه نياز وي به شكستن قالبهاي موجود، فاصله گرفتن از موجودي كه پيش از آن بوده و از آن پس مي خواهد نباشد و نياز به فاصله گرفتن از محيط و والدين است.

نوجويي و نياز به نو شدن، كه بسا يكي از مظاهر اساسي بحران بلوغ مي داند، به اشكال گوناگون بروز مي كند:

در شيوة لباس پوشيدن، در طرز رفتار، در استعمال لغات و اصطلراحات مخصوصو، در خط، در افكار و …

نوجوانان خود را متفاوت از آنچه بوده حس مي كند و همچنين خواهان آن است كه متفاوت از ديگران، يعني بزرگسالان باشد. در خصوص رفقاي همسن مطالب به كلي متفاوت است. زيرا به خصوص از طريق رفقا و از ديد آنان است كه در مورد ارزشهاي گوناگون داوري مي كند.

اشتراك صفات دختران و پسران نوجوان بيشتر در طرد خانواده، تمايل به گريز از گذشته، توجويي، نينديشيدن پيش از عمل، طرد سنتها و تمايل به پيوندهاي دوستي است.

نوجويي در آرايش ظاهري، تمايل آنان را به فاصله گرفتن از قالبهاي موجود مي رساند.

شايد در عصر سينما، تلوزيون، مطبوعات يا به طور كلي در عصر وسائل ارتباط جمعي، اين امر چندان درست به نظر نيايد، زيرا كه وسائل ارتباط جمعي از طريق قالبهاي كه تا اندازه زيادي خود مي سازند و عرضه مي دارند، طرز فكر نوجوانان، با دست كم طرز خودآرايي را به آنان تاقين مي كنند.

اما مانند بسياري از مسائل عصر ما، اين نوجويي و نوخواهي نيز مسئله اي گروهي شده است، گروهي خاص يا يك طبقه از اجتماع… از آن گذشته در الين نوجوييهاي گروهي نيز خصوصيات كوچك يا شويه هاي شخصي را مي توان ديد كه نمودار تمايل نوجوانان به مشخص كردن خود است. از سوي ديگر، بايد پذيرفت خود گروه نيز رفتار يك نوجوان را دارد: واكنشها و رفتارهاي شبيه ئ يكسان در سطح گروه

رشد هيجاني نوجوانان

بر اثر دگرگوني هيا رواني نوجوانان، حالات برانگيختگي و احساسات عاطفي در آنها به وجود مي آيد. نوجوانان بسيار خساس مي شوند و غالباً شكايت مي كنند كه بزرگترها قادر به درك آنها نيستند.

اين دسته در حالت خشم و بر افروختگي تسلط بر خود رااز دست مي دهند در اين سن بين نوجوانان و پدران و مادران آنها برخوردهايي به وجود مي آيد و علت اصلي اين برخوردها بي تجربگي نوجوانان است كه قادر به كنترل خود نيستند. برخوردهاي آنها غالباً در باره مسايل كوچك مثل طرز لباس پوشيدن، گذراندن اوقات فراغت، انتخاب دوستان، بي احترامي نسبت به بزرگترها، مبلمان اطاق و غيره است.

نوجوانان در اين مسائل خودر ا صاحب سليقه مي دانند و پدرها و مادرها نظرات آنها را به سادگي نمي توانند قبول كنند و اين وضع تا آنجا ادامه پيدا مي كند كه نوجواذنان آرزو مي كنند كه هرچه زودتر از دست والدين خود رهايي يابند. رفتار نوجوانان در اين موقع، بي شباهت به رفتار كودكان نيست. اما آنها هرگز دوست ندارند كه بزرگترها آنها را به چشم كودكان خردسال بنگرند.

نوجوانان نه تنها در مورد مسايلي كه به خود آنها تعلق دارد داراي نظريات تازه بلكه در باره تمام مسايلي كه به خانه مربوط مي شود، مثل ساختمان، نزييين اطاقها، فرش و مبل و غيره داراي نظريات تازه هستند، و همه اينها به خاطر اين است كه نوجوان مي خواهد در حقيقت شخصيت خود را به ديگران نشان دهد و يا به اصطلاح در جامعه به ابراز وجود بپردازد.

نوجوانان به طور كلي به دنبال تجديدنظرطلبي هستند و تجديدنظر طلبي در آنها وسيله اي است براي ابراز وجود و توجيه «من» خود.

معمولاً اين حالت كه از آن به تشخص طلبي ياد مي شود شامل دو مرحله است.

مرحله اول مخالف با وضع موحود و برهم زدن آن، يعني تفي ارزشهاي مورد احترام در جامعه و مرحله دوم نوخواهي و نوطلبي و نوآوري و اصرار زياد در جانشين سازي آنها.

[۱] – روانشناسي رشد. مفاهيم بنيادي در روانشناسي نوجواني و جواني – مؤلفين: دكتر حسن احدي – دكتر نيكچهر محسني

[۲] – روانشناسي رشد ۲- نوجواني نويسنده: دكتر محمدعلي فرجاد