پرورش شتر مرغ
مطابق جدول زماني ارائه شده با خريد ۲ قطعه شتر مرغ نر و ۵ قطعه شتر مرغ ماده و خريد ۱۰ قطعه شتر مرغ يك ساله و خريد ۱۲۵ تخم شتر مرغ فعاليت پرورشي شروع شده و در سال اول تعداد شتر مرغ هاي مولد را افزايش مي دهيم تا بتوانيم ظرفيت مزرعه را به ۲۰۰ قطعه برسانيم ، كه در نهايت در پايان سال پنجم مزرعه به ظرفيت كامل مي رسد .
پرورش شتر مرغ داراي مراحلي به قرار زير است :
۱- خريد شتر مرغ هاي مولد و يكساله و تخم تشر مرغ
۲- ايجاد تأسيسات و ساختانهاي جهت نگهداري شتر مرغ
۳- ايجاد مزرعه شتر مرغ جهت تغذيه شتر مرغ ها

۱- شتر مرغ هاي خريداري شده براي شروع كار :
رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
۱ شتر مرغ بالغ نر ۲
۲ شتر مرغ بالغ ماده ۵
۳ شتر مرغ يكساله ۱۰
۴ تخم شتر مرغ ۱۲۵

سال شروع (۱۳۸۴ )
با توجه به ۵ ماده مولد خريداري شده كه هر كدام ۶۰ عدد تخم مي گذارند و ۱۲۵ عدد تخم شتر مرغ خريداري شده و همچنين در نظر گرفتن ۶۰ الي ۷۰ درصد قدرت باروري ، متوسط ۸۵ درصد و ۲۰ درصد تلفات جوجه ، ۳۲۴ جوجه خواهيم داشت كه از اين تعداد ۱۶۰ عدد جوجه ماده و ۱۶۰ عدد جوجه نر مي باشند .
پايان سال ۱۳۸۴
در پايان سال ۱۳۸۴ تعداد شتر مرغ ها بر اساس جدول زير مي باشد .
رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
۱ شتر مرغ بالغ نر ۲
۲ شتر مرغ بالغ ماده ۵
۳ شتر مرغ يكساله ۲۹۰
۴ جوجه يكروزه ۳۰۰

فروش از سال ۱۳۸۴
با توجه به توليد و جهت بدست آوردن قسمتي از سرمايه گذاري مطابق جدول فروش زير را خواهيم داشت .
رديف نوع كل جهت فروش باقي مانده
۱ جوجه يكروزه ۳۰۰ ۲۰۰ قطعه ۱۰۰ قطعه
۲ شتر مرغ يك ساله ۲۹۰ ۲۵۰ قطعه ۴۰ قطعه
سال اول ۱۳۸۵
تعداد بالغين ما با توجه به خريداري ۷ قطعه شتر مرغ بالغ در سال قبل و خريداري ۱ قطعه شتر مرغ نر و ۴ قطعه شتر مرغ ماده ، تعداد شتر مرغ هاي بالغ در اين سال به ۱۲ قطعه خواهد رسسيد (۳ قطعه نر و ۹ قطعه ماده ) كه با اين شرايط تا پايان سال ۱۳۸۵ انتظار توليد زير را خواهيم داشت .

پايان سال ۱۳۸۵
تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زير مي باشد .
رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
۱ شتر مرغ بالغ نر ۳
۲ شتر مرغ بالغ ماده ۹
۳ شتر مرغ يكساله ۱۰۰
۴ جوجه يك روزه ۵۴۰

فروش از سال ۱۳۸۵
با توجه به توليد و جهت به دست آوردن قسمتي از سرمايه گذاري مطابق جدول فروش زير را خواهيم داشت .
رديف نوع كل جهت فروش باقي مانده
۱ جوجه يكروزه ۵۴۰ ۴۰۰ قطعه ۱۴۰ قطعه
۲ شتر مرغ يك ساله ۱۰۰ ۵۰ قطعه ۵۰ قطعه

سال دوم ۱۳۸۶
تعداد بالغين ما با توجه به خريداري ۱۰ قطعه شتر مرغ يكساله ( مطابق جدول -۳ ) در سال ۱۳۸۴ كه در سال ۱۳۸۶ به سن بلوغ رسيده اند و خريداري ۲ قطعه شتر مرغ بالغ و ۶ قطعه شتر مرغ ماده ، تعداد كل شتر مرغ هاي بالغ ۱۰ نر و ۲۰ ماده مي باشد كه تا پايان سال ۱۳۸۶ انتظار توليد بر اساس زير را خواهيم داشت .

پايان سال ۱۳۸۶
تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زير مي باشد .
رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
۱ شتر مرغ بالغ نر ۱۰
۲ شتر مرغ بالغ ماده ۲۰
۳ شتر مرغ يكساله ۱۴۰
۴ جوجه يك روزه ۶۰۰

فروش از سال ۱۳۸۶
با توجه به توليد و جهت به دست آوردن قسمتي از سرمايه گذاري مطابق جدول فروش زير را خواهيم داشت .
رديف نوع كل جهت فروش باقي مانده
۱ جوجه يكروزه ۶۰۰ ۴۰۰ قطعه ۲۰۰ قطعه
۲ شتر مرغ يك ساله ۱۴۰ ۱۰۰ قطعه ۴۰ قطعه

سال سوم ۱۳۸۷
تعداد بالغين ما با توجه پرورش و نگهداري۴۰ قطعه شتر مرغ يكساله از سال ۱۳۸۵ كه در سال ۱۳۸۷ به سن بلوغ رسيده اند، تعداد كل شتر مرغ هاي بالغ ۲۵ عدد نر و
۴۵ عدد ماده مي باشد و تا پايان سال ۱۳۸۷ انتظار توليد زير را خواهيم داشت .

پايان سال ۱۳۸۷
تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زير مي باشد .

رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
۱ شتر مرغ بالغ نر ۲۵
۲ شتر مرغ بالغ ماده ۴۵
۳ شتر مرغ يكساله ۲۰۰
۴ جوجه يك روزه ۴۸۰۰

فروش از سال ۱۳۸۷
با توجه به توليد و جهت به دست آوردن قسمتي از سرمايه گذاري مطابق جدول فروش زير را خواهيم داشت .
رديف نوع كل جهت فروش باقي مانده
۱ جوجه يكروزه ۴۸۰۰ ۲۸۰۰ قطعه ۲۰۰۰ قطعه
۲ شتر مرغ يك ساله ۲۰۰ ۱۲۰ قطعه ۱۰۰ قطعه
سال چهارم ۱۳۸۸
در اواسل سال ۱۳۸۸ تعداد بالغين ما با توجه به پرورش و نگهداري ۵۰ قطعه شتر مرغ يكساله از سال ۱۳۸۶ به سن بلوغ رسيده اند ، تعداد كل شتر مرغ هاي بالغ ۴۰ عدد نر و ۸۰ عدد ماده مي باشد .
پايان سال ۱۳۸۸
تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زير مي باشد .

رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
۱ شتر مرغ بالغ نر ۴۰
۲ شتر مرغ بالغ ماده ۸۰
۳ شتر مرغ يكساله ۱۰۰
۴ جوجه يك روزه ۲۰۰۰

فروش از سال ۱۳۸۸
با توجه به توليد و جهت به دست آوردن قسمتي از سرمايه گذاري مطابق جدول فروش زير را خواهيم داشت .
رديف نوع كل جهت فروش باقي مانده
۱ جوجه يكروزه ۲۰۰۰ ۸۰۰ قطعه ۱۲۰۰ قطعه
۲ شتر مرغ يك ساله ۱۰۰ ۸۰ قطعه ۲۰ قطعه

سال پنجم ۱۳۸۹
در اوايل سال ۱۳۸۹ تعداد بالغين ما با توجه به پرورش و نگهداري ۲۰۰ قطعه شتر مرغ يكساله از سال ۱۳۸۷ كه در سال ۱۳۸۹ به سن بلوغ رسيده اند ، تعداد كل شتر مرغ هاي بالغ ۶۵ عدد نر و ۱۳۵ عدد ماده مي باشد كه در اين سال ظرفيت پروژه به ۲۰۰ عدد شتر مرغ بالغ رسيده است .

پايان سال ۱۳۸۹
تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زير مي باشد .
رديف نوع شتر مرغ ها تعداد
۱ شتر مرغ بالغ نر ۶۵
۲ شتر مرغ بالغ ماده ۱۳۵
۳ شتر مرغ يكساله ۱۲۰۰
۴ جوجه يك روزه ۸۱۰۰

در سال هاي بعد توليدات و عرضه آن به كشور ايران و صادرات محصول مطابق با جدول -۱ خواهد بود .
الف – تخم شتر مرغ ۲۰۰۰ عدد
ب- جوجه يك روزه ۱۰۰۰ عدد
ج- شتر مرغ سه ماهه ۸۰۰ عدد
د- شتر مرغ يكساله آماده فروش ۵۰۰ عدد
ه‍ – شتر مرغ يكساله كشتاري ۷۰۰ عدد

جدول -۱
گسترش زماني گله مولد تا رسيدن به ظرفيت كامل مزرعه با توجه به حيوانات خريداري شده مطابق جدول زير مي باشد .
نوع حيوان سال صفر سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
شتر مرغ نر بالغ ۲ ۳ ۱۰ ۲۵ ۴۰ ۶۵
شتر مرغ ماده بالغ ۵ ۹ ۲۰ ۴۵ ۸۰ ۱۳۵
جمع ۷ ۱۲ ۳۰ ۷۰ ۱۲۰ ۲۰۰

ساختار گله توليدي با احتساب تلفات در زمان ظرفيت كامل مزروع
شرح تعداد
مجموع تخمهاي جمع آوري شده از ۱۳۵ ماده مولد با احتساب ۶۰ عدد براي هر يك ۸۱۰۰ = ۱۳۵×۶۰
مجموع تخم هاي بارور با احتساب ۸۰ درصد باروري و فروش ۲۰۰۰ عدد از آنها ۶۴۰۰=۸/۰×۸۱۰۰
۴۴۰۰=۲۰۰۰-۶۴۰۰
تعداد جوجه هاي يكروزه با احتساب ۸۰ درصد قدرت زنده ماندن و فروش ۱۰۰۰ قطعه از آنها ۳۵۲۰=۸۰/۰×۴۴۰۰
۲۵۲۰=۱۰۰۰-۳۵۲۰
تعداد شتر مرغ هاي سه ماهه با احتساب ۸۵ درصد قدرت زنده ماندن و فروش ۸۰۰ قطعه آنها ۲۱۴۲=۸۵/۰×۲۵۲۰۰
۱۳۴۲=۸۰۰-۲۱۴۲
تعداد شتر مرغ هاي يكساله با احتساب ۹۰ درصد زنده ماندن و فروش يا كشتار ۱۲۰۷=۹/۰×۱۳۴۲

ساختمان و تاسيسات
براي نگهداري شتر مرغ ها از حصار و سايه بان ( پناهگاه ) به همراه چراهگاه مناسب مي گردد . براي هر شتر مرغ بالغ ۴۳۰۰ متر (۵ عدد چراگاه ۱۷ هكتاري كه در هر چراگاه ۳۹ شتر مرغ مولد نگهداري مي شود) و براي شتر مرغ هاي پرواري حدوداً ۱۱ متر (۵ عدد چراگاه ۲۵۰۰ متري كه در هر چراگاه ۲۴۰ شتر مرغ پرواري نگهداري مي شود). همچنين در اين طرح براي مولد ها بطور جداگانه محل عراضي كشت علوفه نيز در نظر گرفته شده است كه حدوداً ۸۰ هكتار مي باشد.

سايبان پيش بيني شده براي ۳۹ شتر مرغ مولد و براي پرواري ها حدوداً ۲۴۰ قطعه در نظر گرفته شده است . بدهي است محوطه نگهداري بايستي عاري از هر گونه اشياء براق و تيز باشد . حصار كشي ها در دو نوع شيمي و فنس ( توري ها با چشمه ريز ) با ارتفاع ۵/۱ تا ۲ متر در نظر گرفته شده است كه نوع اول عمدتاً براي چراگاه و نوع دوم براي بهار بند استفاده خواهد شد . براي تغذيه پرنده ها از آبشخور و دان خوري ها مناسب و قابل شستشو استفاده شده است . جهت جوجه كشي محلي براي نگهداري تخم ها و دستگاه آنكوباتور ، هچر و نيز محل پرورش جوجه با تجهرزات لازم و قابليت ضو عفوني در نظر گرفته شده است و همچنين ۵ دستگاه آنكوباتور و ۱ دستگاه هچر در نظر گرفته شده است .

بطور كلي سطح مورد نياز براي تاسيسات و تجهيزات همراه با ساير اماكن پيش بيني شده از قبيل ساختمان هاي اداري ، كارگري و نيز قرنطينه و امور بهداشتي و كشت دانه براي تغذيه ، شتر مرغ ها حدوداً ۲۰۰ هكتار مي باشد كه محوطه چراه گاه ها و يونجه زار ها و بهار بند ها فنس كشي مي شود .