پروژه آماری تلوزیون

مقدمه
تلويزيون و ديگر رسانه هاي جمعي نقش بسياري در بهبود و اطلاعات و تغيير فرهنگ و آداب و رسوم يك جامعه دارد . كه افراد مختلف به تناسب علاقه و وقت برنامه هاي خود را برنامه هاي متنوع ان بهره مي گيرند . ولي مدت زمان تماشاي تلويزيون در افراد مختلف بستگي به ميزان بيكاري و علاقه و ديگر عوامل تفاوت دارد .
اين پروژه به ميزان تماشاي تلويزيون در يك روز اختصاص دارد كه به همين منظور پرسشنامه اي تهيه شده و حدود چهل نفر از افراد مختلف ( از ۱۰ سال تا ۶۰ سال ) مورد سنجش قرار گرفته اند كه در پايان اين پروژه ضميمه شده اند و با محاسبات انجام شده سعي شده كه اين پروژه به بهترين شكل پايان پذيرد .
محاسبات سوا ل۱

جدول فراواني ميزان بيكاري افراد در يك روز ( سوال ۱ )
فراواني هر دسته × توان ۲ متوسط دسته ميانگين متوسط دسته ميانگين متوسط دسته × فراواني متوسط دسته فراواني تجمعي درصد فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني حدود دسته
۶۰۲۵/۴۱ ۶۲۲۵/۴ ۱۵/۲- ۹ ۱ ۹ ۵/۲۲%
۹ ۲-۰
۴۹۵/۰ ۰۲۲۵/۰ ۱۵/۰- ۶۶ ۳ ۳۱ ۵۵%
۲۲ ۴-۲
۹۵۷۵/۲۳ ۴۲۲۵/۳ ۸۵/۱ ۳۵ ۵ ۳۸ ۵/۱۷%
۷ ۶-۴
۸۲۲۵/۱۴ ۸۲۲۵/۱۴ ۸۵/۳ ۷ ۷ ۳۹ ۵/۲%
۱ ۸-۶
۲۲۲۵/۳۴ ۲۲۲۵/۳۴ ۸۵/۵ ۹ ۹ ۴۰ ۵/۲%
۱ ۱۰-۸

جدول شماره ۱

با توجه به محاسبات انجام شده در بالا ميانگين بيكاري افراد سه ساعت و پانزده دقيقه بدست آمد كه معادل ۱۹۵ دقيقه مي باشد و اين نشاندهنده اينست كه اين ميانگين معمولي و متعادل است .

نمودار هاي ميزان بيكاري افراد در يك روز ( سوال اول )
نودار ميله اي فراواني اوقات بيكاري افراد در يك روز

نمودار شماره ۱

نمودار مستطيلي فراواني مطلق بيكاري افراد در يك روز

نمودار شماره ۲
نمودار چند ضلعي فراواني نسبي مدت زمان بيكاري افراد در يك روز

نمو دار شماره ۳

محاسبات شماره ۲

جدول فراواني اهميت تماشاي تلويزيون براي افراد مختلف سوال ۲
فراواني تجمعي درصد فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني حدود دسته
۳ ۵/۷%
۳ خيلي كم
۱۱ ۲۰%
۸ كم
۲۹ ۴۵%
۱۸ متوسط
۳۶ ۵/۱۷%
۷ زياد
۴۰ ۱۰%
۴ خيلي زياد
جدول شماره ۲
نمودار فراواني اهميت تماشاي تلويزيون برا اراد مختلف

نمودار ۴
محاسبات سوال ۳
جدول فراواني ميزان بيكاري افراد در يك روز ( سوال ۱ )
فراواني هر دسته × توان ۲ متوسط دسته ميانگين متوسط دسته ميانگين متوسط دسته × فراواني متوسط دسته فراواني تجمعي درصد فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني حدود دسته
۲۵/۳۰ ۵۶۲۵/۷ ۱۵/۲- ۴ ۱ ۴ ۱۰%
۴ ۲-۰
۸۱۲۵/۱۱ ۵۶۲۵/۰ ۷۵/۰- ۶۳ ۳ ۲۵ ۵/۵۲%
۲۱ ۴-۲
۱۸۷۵/۱۷ ۵۶۲۵/۱ ۲۵/۱ ۵۵ ۵ ۳۶ ۵/۲۷%
۱۱ ۶-۴
۲۵/۴۲ ۵۶۲۵/۱۰ ۲۵/۳ ۲۸ ۷ ۴۰ ۱۰%
۴ ۸-۶
۰ ۵۶۲۵/۲۷ ۲۵/۵ ۰ ۹ ۴۰ ۰
۰ ۱۰-۸
جدول شماره ۳

نمودار هاي ميزان تماشاي تلويزيون در يك روز ( سوال ۳ )
نمودار مستطيلي فراواني مطلق تماشاي تلويزيون در يك روز

نمودار شماره ۵
نمودار ميله اي فراواني نسبي تماشاي تلويزيون در يك روز

نمودار ۶

نمودار چند ضلعي تماشاي تلويزيون در يك روز

نمودار شماره ۷

محاسبات سوال ۴
جدول فراواني اهميت تماشاي تلويزيون براي افراد مختلف سوال ۲
فراواني تجمعي درصد فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني حدود دسته
۲ ۵%
۲ صبح
۳ ۵/۲%
۱ ظهر
۷ ۱۰
۴ عصر
۳۳ ۶۵
۲۶ شب
۴۰ ۵/۱۷
۷ فرقي نمي كند
جدول شماره ۴

نمودار مستطيلي فراواني مطلق تماشاي تلويزيون در قسمتهاي مختلف روز

نمودار شماره ۸

محاسبات سوال ۵
جدول فراواني اهميت تماشاي تلويزيون براي افراد مختلف سوال ۲
فراواني تجمعي درصد فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني حدود دسته
۴ ۱۰%
۴ شبكه اول
۸ ۱۰%
۴ شبكه دوم
۳۶ ۷۰%
۲۸ شبكه سوم
۳۹ ۵/۷%
۳ شبكه چهارم
۴۰ ۵/۲%
۱ شبكه استاني

با توجه به جدول فوق مشاهده مي شود كه شبكه فوق ۳ بيشترين طرفدار را دارد . شبكه هاي اول و دوم با اينكه با سابقه تر تز شبكه ي ۳ مي باشد اما فراواني آنها در قياس با شبكه ۳ بسيار كم است و اين امر بهتر و مفيد و متنوع بودن برنامه هاي شبكه ي ۳ را توجيه مي نمايد .
نمودار دايره اي فراواني مربوط به علاقه مردم به شبكه هاي تلويزيون

نمودار شماره ۹
نمودار هاي ميزان علاقه مردم به شبكه هاي تلويزيوني سوال ۵
نمودار فراواني ( ميله اي ) ميزان علاقه مردم به شبكه هاي تلويزيوني

نمودار شماره ۱۰
نمودار مستطيلي فراواني مطلق ميزان علاقه افراد به شبكه هاي تلويزيوني

نمودار شماره ۱۲
محاسبات سوال ۶
جدول فراواني اهميت تماشاي تلويزيون براي افراد مختلف سوال ۲
فراواني تجمعي درصد فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني حدود دسته
۶ ۱۵%
۶ سياسي ـ اقتصادي
۱۰ ۱۰%
۴ علمي
۲۱ ۵/۲۷%
۱۱ ورزشي
۳۷ ۴۰%
۱۶ فيلمهاي مختلف
۴۰ ۵/۷%
۲ برنامه كودك و نوجوان
جدول شماره ۶
نمودار فراواني مستطيلي برنامه هاي مورد علاقه افراد

نمودار شماره ۱۲
محاسبات سوال ۷

جدول فراواني ميزان وابستگي افراد به برنامه هاي تلويزيون
فراواني تجمعي فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني دسته
۲ ۵ %
۲ خيلي كم
۹ ۵/۱۷ %
۷ كم
۲۵ ۴۰ %
۱۶ متوسط
۳۶ ۵/۲۷ %
۱۱ زياد
۴۰ ۱۰ %
۴ خيلي زياد

(جدول شماره ۷ )

محاسبات سئوال ۸
جدول فراواني تفاهم در تماشاي تلويزيون

درصد فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني دسته
۶۰%
۲۴ بله
۴۰%
۱۶ خير
( جدول شماره ۸ )

محاسبات سئوال ۹

جدول فراواني سئوال ۹

درصد فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني دسته
۶۵ %
۲۶ بله
۳۵ %
۱۴ خير
جدول شماره ۹