پروژه آماری

مقدمه:
هدف از طرح این پروژه بررسی وتحلیل ارتباط سیگارکشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.شاید این سوال به ذهن خیلی ها خطور کند که سیگارکشیدن و داشتن رفتارهای نامناسب می تواند موجب افت تحصیلی دانش آموزان شود.بیشتر خانواده ها این مسأله را مدنظر دارند ومراقب فرزندان خود هستند تا مانع اعتیاد آنها به سیگار ومواد مخدر شوند زیرا از آثار جبران ناپذیر این رفتارها اگاه هستند.
داده های این پروژه از دو دسته دانش آموز سیگاری و غیر سیگاری دوره ی دبیرستان در پایان ترم یک سال تحصیلی جمع آوری شده اند. این داده ها مربوط به معدل این دانش آموزان می باشند. پس ازارزیابی و بررسی داده ها با استفاده از فرمول ها و روابط آماری ونمودارها نتیجه گیری قابل تأملی به دست آمد.

جمع آوری داده ها:
این داده ها از ۲۵ دانش آموز سیگاری و۲۵دانش آموز غیرسیگاری به طریق پرسش نامه جمع آوری شده اند. جدول زیر معدل این دودسته دانش آموز را درپایان ترم یک سال تحصیلی نشان می دهد.

تجزیه وتحلیل داده ها:
برای انجام محاسبات آماری ازشاخص های مرکزی وپراکندگی وسایر فرمول های آمار توصیفی وهمچنین نمودارهای میله ای – هیستوگرام – چند بر فراوانی – دایره ای – جعبه ای و ساقه وبرگ استفاده شده است.

آماره های توصیفی برای دانش آموزان سیگاری

آماره های توصیفی برای دانش آموزان غیر سیگاری

جدول فراوانی برای دانش آموزان غیر سیگاری جدول فراوانی برای دانش آموزان سیگاری

در جداول فراوانی بالا هر کدام از اعداد ستون اول ((n نماینده دسته ای بصورت (n-.5,n+.5) است.

با توجه به نمودار میله ای؛معدل اغلب دانش آموزان غیر سیگاری بیشتر از معدل دانش آموزان سیگاری است.(ستونهای سمت چپ هر شماره محور افقی ،نشاندهنده معدل دانش آموزان غیر سیگاری است)

نمودار ساقه و برگ برای دانش آموزان سیگاری

نمودار ساقه و برگ برای دانش آموزان غیر سیگاری

با مقایسه این دو نمودار مشخص می شود که فراوانی معدل دانش آموزان غیر سیگاری در اعداد ۱۸و۱۹ بیش از فراوانی معدل دانش آموزان سیگاری است.

نمودار مستطیلی(هیستوگرام) برای دانش آموزان سیگاری
در این نمودار هر کدام از اعداد روی محور افقی نشاندهنده معدل دانش آموزان است.برای مثال عدد ۱۴ نماینده آن دسته از اعداد (معد لهایی)است که بین ۱۳٫۵ تا ۱۴٫۵ قرار دارند.

نمودار مستطیلی(هیستوگرام) برای دانش آموزان غیر سیگاری

در این نمودارنیزهر کدام از اعداد روی محور افقی نشاندهنده معدل دانش آموزان است.برای مثال عدد ۱۸ نماینده آن دسته از اعداد (معد لهایی)است که بین ۱۷٫۵ تا ۱۸٫۵ قرار دارند.
در نمودارهای هیستوگرام؛ محور عمودی نشاندهنده فراوانی دسته هاست.

نمودار چندبر فراوانی برای دانش آموزان سیگاری

نمودار چندبر فراوانی برای دانش آموزان غیر سیگاری

با مقایسه این دو نمودار مشخص می شود که فراوانی معدل دانش آموزان غیر سیگاری(در معدل های ۱۸ و۱۹) بیش از معدل دانش آموزان سیگاری است.

نمودار جعبه ای برای دانش آموزان سیگاری

نمودار جعبه ای برای دانش آموزان غیر سیگاری

با مقایسه نمودارهای جعبه ای معلوم می شود که معدل دانش آموزان غیرسیگاری در اطراف ۱۸و۱۹ متمرکزترندواز پراکندگی کمتری برخوردارند و این دلیل بر عملکرد بهتر آنها در امر تحصیل می باشد. در حالیکه معدل دانش اموزان سیگاری در اطراف ۱۵و۱۶و۱۷ متمرکزترند و پراکندگی آنها بیشتر است.