پروژه امار

این پروژه شامل جدول و نمودار است که در سایت قابل نمایش نیست

بررسي فرضيه اول :
فرضيه اول تحقيق كه در زمينه ي رابطه ي بين استفاده ار آزمابشگاه زبان و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر مي باشد لذا براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره ۷ پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير قرار گرفت : توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤال فوق قرار جدول زير مي باشد :

جدول شماره ۱ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۷
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۱۰ ۱۸ ۲۱ ۴ ۴ ۵۷
خانم ۱۲ ۹ ۱۳ ۴ ۵ ۴۳
جمع ۲۲ ۲۷ ۳۴ ۸ ۹ ۱۰۰

نمودار جدول فوق به قرار زير مي باشد :

نمودار شماره ۱ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۷
با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود ۵۴ % آزمودني ها استفاده از آزمايشگاه را در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و ۱۹ % مخالف و كاملا مخالف و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زير مي باشد :
جدول شماره ۲ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۷
گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف وكاملا مخاف جمع
فراواني ۴۹ ۳۴ ۱۷ ۱۰۰
درصد ۴۹ % ۳۴ % ۱۷ % ۱۰۰ %

نمودار شماره ۲ _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره ۷

بررسي فرضيه دوم :
فرضيه دوم تحقيق كهدر زمينه ي رابطه ي بين استفاده اراشياء ملموس و واقعي و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر مي باشد بنابر اين براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره ۵ پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير قرار گرفت : توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤال به فوق قرار جدول زير مي باشد :

جدول شماره ۳ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۵
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۱۵ ۲۳ ۱۴ ۳ ۲ ۵۷
خانم ۱۶ ۱۵ ۸ ۳ ۱ ۴۳
جمع ۳۱ ۳۸ ۲۲ ۶ ۳ ۱۰۰

نمودار داده هاي فوق به قرار زير است :

نمودار شماره ۳ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۵

با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود ۶۹ % آزمودني ها استفاده از اشياء ملموس و واقعي را در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و ۹ % مخالف و كاملا مخالف و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول زير مي باشد :

جدول شماره ۴ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۵
گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف وكاملا مخاف جمع
فراواني ۶۹ ۲۲ ۹ ۱۰۰
درصد ۶۹ % ۲۲ % ۹ % ۱۰۰ %

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۴ _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره۵

بررسي فرضيه سوم :
فرضيه سوم تحقيق كه در زمينه ي رابطه ي بين ايجاد محيط حمايتي و بدون استرس و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر مي باشد بنابر اين براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره ۱و۲ پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير به قرار گرفت . توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤال فوق قرار جدول زير مي باشد :

جدول شماره۵ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۲
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۳۴ ۱۹ ۱ ۲ ۱ ۵۷
خانم ۲۱ ۱۹ — ۳ – ۴۳
جمع ۵۵ ۳۸ ۱ ۵ ۱ ۱۰۰

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

به همين ترتيب توزيع پاسخ ها به سؤال ديگر اين آيتم ( سؤال شماره ۱ ) به شرح زير مي باشد :
جدول شمار۶ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۱
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۲۱ ۳۳ ۳ – – ۵۷
خانم ۱۵ ۲۰ ۶ – ۲ ۴۳
جمع ۳۶ ۵۳ ۹ – ۲ ۱۰۰

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۶_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۱
در جمع بندي داده هاي مندرج در دو جدول داريم :
جدول شمار۷ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۱ و ۲
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۵۵ ۵۲ ۴ ۲ ۱
خانم ۳۶ ۳۹ ۶ ۳ ۲
جمع ۹۱ ۹۱ ۱۰ ۵ ۳ ۲۰۰

قابل توجه است كه در ارايه داده هاي فوق پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره ۲ همانند سؤال ۱ در نظر گرفته شده است و با پاسخ هاي آزمودني ها با سؤال شماره ۱ جمع شده است .
نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۷_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۲و ۱

با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود ۹۱ % آزمودني ها ايجاد محيط حمايتي و بدون استرس را در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و ۴ % مخالف و كاملا مخالف بوده و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زير مي باشد :
جدول شماره ۸ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره۱ و ۲

گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف وكاملا مخاف جمع
فراواني ۱۸۲ ۱۰ ۸ ۱۰۰
درصد ۹۱% ۵ % ۴ % ۱۰۰ %

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۸ _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره۱ و ۲

با توجه به داده هاي فوق مي توان چنين اسنباط كرد كه ايجاد محيط حمايتي و بدون استرس در افزايش انگيزه آزمودني ها مؤثر بوده است

بررسي فرضيه چهارم :
فرضيه چهارم تحقيق كه در زمينه ي رابطه ي بين روش تدريس اثربخش و متناسب با سطح دانش آموزان و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر مي باشد بنابر اين براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره ۳ و ۶ پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير قرار گرفت . توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤالات فوق به قرار جدول زير مي باشد :

جدول شماره۹ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۳
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۲۳ ۲۶ ۴ ۳ ۱ ۵۷
خانم ۱۶ ۱۶ ۸ ۲ ۱ ۴۳
جمع ۳۹ ۴۲ ۱۲ ۵ ۲ ۱۰۰

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۹_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۳
به همين ترتيب توزيع پاسخ ها به سؤال ديگر اين آيتم ( سؤال شماره ۶ ) به شرح زير مي باشد :
جدول شمار۱۰ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۶
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۲ ۴ ۱۴ ۱۹ ۱۸ ۵۷
خانم ۶ ۱۱ ۴ ۸ ۱۴ ۴۳
جمع ۸ ۱۵ ۱۸ ۲۷ ۳۲ ۱۰۰

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۱۰_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۶

در جمع بندي داده هاي مندرج در دو جدول داريم :

جدول شمار۱۱_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۶ و ۳
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۴۱ ۴۵ ۱۸ ۷ ۳
خانم ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۱۳ ۷
جمع ۷۱ ۶۹ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰۰

قابل توجه است كه در ارايه داده هاي فوق پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره ۶ معكوس در نظر گرفته شده است و با پاسخ هاي آزمودني ها با سؤال شماره ۳ جمع شده است .
نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۱۱_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۶ و ۳

با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود ۷۰ % آزمودني ها روش تدريس اثربخش و متناسب با سطح دانش آموزان را در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و ۱۵ % مخالف و كاملا مخالف بوده و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زير مي باشد :

جدول شماره ۱۲ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۳ و ۶

گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف وكاملا مخاف جمع
فراواني ۱۴۰ ۳۰ ۳۰ ۱۰۰
درصد ۷۰ % ۱۵ % ۱۵ % ۱۰۰ %

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۱۲ _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره۳ و ۶

با توجه به داده هاي فوق مي توان چنين اسنباط كرد كه روش تدريس اثربخش و متناسب با سطح دانش آموزان در افزايش انگيزه آزمودني ها مؤثر بوده است .

بررسي فرضيه پنجم
فرضيه پنجم تحقيق كه در زمينه ي رابطه ي بين استفاده از زبان انگليسي در محيط خارج از كلاس و ارتباط با ديگران و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر ، مي باشد بنابر اين براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره ۴ و ۱۲ پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير به قرار گرفت . توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤالات فوق به قرار جدول زير مي باشد :

جدول شماره۱۳ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۴
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۲۸ ۱۸ ۱۰ ۱ – ۵۷
خانم ۱۴ ۱۶ ۷ ۴ ۲ ۴۳
جمع ۴۲ ۴۴ ۱۷ ۵ ۲ ۱۰۰

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۱۳ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۴
به همين ترتيب توزيع پاسخ ها به سؤال ديگر اين آيتم ( سؤال شماره ۱۲ ) به شرح زير مي باشد :
جدول شمار۱۴ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۱۲
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۱ ۵ ۵ ۱۳ ۳۳ ۵۷
خانم ۳ ۶ ۵ ۷ ۲۲ ۴۳
جمع ۴ ۱۱ ۱۰ ۲۰ ۵۵ ۱۰۰

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

در جمع بندي داده هاي مندرج در دو جدول داريم :

جدول شماره ۱۵ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره۴ و ۱۲
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۶۱ ۳۱ ۱۵ ۶ ۱
خانم ۳۶ ۲۳ ۱۲ ۱۰ ۵
جمع ۹۷ ۵۴ ۲۷ ۱۶ ۶ ۲۰۰

قابل توجه است كه در ارايه داده هاي فوق پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره ۱۲ معكوس در نظر گرفته شده است و با پاسخ هاي آزمودني ها با سؤال شماره ۴ جمع شده است .
نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۱۵_ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۴ و ۱۲

با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود ۷۵٫۵ % آزمودني ها استفاده از زبان انگليسي در محيط خارج از كلاس و ارتباط با ديگران را در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و ۱۱ % مخالف و كاملا مخالف بوده و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زير مي باشد :

جدول شماره ۱۶ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۴ و ۱۲

گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف و
كاملا مخاف جمع
فراواني ۱۵۱ ۲۷ ۲۲ ۱۰۰
درصد ۷۵٫۵ % ۱۳٫۵ % ۱۱ % ۱۰۰ %

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۱۶ _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره۴ و ۱۲

با توجه به داده هاي فوق مي توان چنين اسنباط كرد كه استفاده از زبان انگليسي در محيط خارج از كلاس و ارتباط با ديگران در افزايش انگيزه آزمودني ها مؤثر بوده است .

بررسي فرضيه ششم
فرضيه ششم تحقيق كه در زمينه ي رابطه ي بين ايجاد شرايط واقعي و ايفاء نقش هاي زباني از طرف سايرآزمودني ها و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر ، مي باشد

. براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره ۸ و ۱۰ پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير به قرار گرفت . توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤالات فوق به قرار جدول زير مي باشد :

جدول شماره ۱۷ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۸
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۲۲ ۱۷ ۱۳ ۳ ۲ ۵۷
خانم ۱۸ ۱۲ ۹ ۳ ۱ ۴۳
جمع ۴۰ ۲۹ ۲۲ ۶ ۳ ۱۰۰

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۱۷ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۸

به همين ترتيب توزيع پاسخ ها به سؤال ديگر اين آيتم ( سؤال شماره ۱۰ ) به شرح زير مي باشد :

جدول شمار ه ۱۸ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۱۰
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۱۸ ۳۰ ۸ – ۱ ۵۷
خانم ۱۶ ۱۴ ۵ ۶ ۲ ۴۳
جمع ۳۴ ۴۴ ۱۳ ۶ ۳ ۱۰۰

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

در جمع بندي داده هاي مندرج در دو جدول داريم :

جدول شمار ه ۱۹ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره۸ و ۱۰
گزينه
جنس كاملا موافق موافق بي نظر مخالف كاملا مخاف جمع
آقا ۴۰ ۴۷ ۲۱ ۳ ۳
خانم ۳۴ ۲۶ ۱۴ ۹ ۳
جمع ۷۴ ۷۳ ۳۵ ۱۲ ۶ ۲۰۰

قابل توجه است كه در ارايه داده هاي فوق پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره ۱۰ همانند سؤال ۸ در نظر گرفته شده است و با پاسخ هاي آزمودني ها با سؤال شماره۸ جمع شده است .
نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۱۹ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۸ و ۱۰

با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود ۷۳٫۵ % آزمودني ها ايجاد شرايط واقعي و ايفاء نقش هاي زباني از طرف سايرآزمودني ها در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و ۹ % مخالف و كاملا مخالف بوده و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زير مي باشد :
جدول شماره ۲۰ _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره ۴ و ۱۲

گزينه
جنس كاملا موافق وموافق بي نظر مخالف و
كاملا مخاف جمع
فراواني ۱۴۷ ۳۵ ۱۸ ۲۰۰
درصد ۷۳٫۵ % ۱۷٫۵ % ۹ % ۱۰۰ %

نمايش داده هاي فوق به شرح نمودار زير مي باشد :

نمودار شماره ۲۰ _ توزيع فراواني ودرصد پاسخ ها به پرسش شماره۴ و ۱۲

با توجه به داده هاي فوق مي توان چنين اسنباط كرد كه ايجاد شرايط واقعي و ايفاء نقش هاي زباني از طرف آزمودني ها در افزايش انگيزه آزمودني ها مؤثر بوده است .