پروژه امار

این پروژه شامل جدول و نمودار است که در سایت قابل نمایش نیست
مقدمه
سپاس فراوان خداي پاك و منزه را خدايي كه هر كسي را براي كاري ساخته تا بتواند نياز روحي خود و جسمي ديگران را فراهم سازد ، خدايي كه حتي اعداد ، حروف هاي او گشاينده رموز دنيا و اخرت است .

هدف اين روژه بررسي قد و وزن كودكان نيمسال دوم ۸۵ـ۸۴ مي باشد . من در اين پروژه مي خواهم رابطه بين قد و وزن را بطور خلاصه بيان كنم و اين را بدانم كه :
ايا واقعاً‌ بين قد و وزن را بطه اي وجود دارد يا نه ؟
آيا مي توان قد و وزن را ملاك سلامتي قرار داد يا نه ؟

آيا قد و وزن مناسب براي كودكان ۶ ماهه وجود دارد يا نه ؟
اين پروژه با مراجعه به خانه بهداشت روستا آغاز گشت و در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند .

هر ذره كه هست اگر غباريست
در پرده مملكت نگاريست
در اين پرده يك رشته بيكار نيست
سررشته بر ما پديدار نيست

جمع آوري داده ها :
به دليل مشكلات موجود براي جمع آوري داده در خانه هاي روستا و نيز پيدا كردن خانه هايي كه فرزندانشان در نيمسال دوم ۷۹ يا ۸۰ بدنيا آمده بودند كمي سخت و مشكل بود . به همين خاطر به طور مستقيم به خانه بهداشت روستا مراجعه كرديم و داده ها را بدست آورديم . روند محاسبه قد و وزن كودكان نيم سال دوم ۸۰-۷۹ در جدول هاي زير نشان داده
مي شوند .

وزن بر حسب كيلو گرم قد برحسب سانتي متر شماره كودكان وزن بر حسب كيلوگرم قد بر حسب سانتي متر شماره كودكان
۶ ۵۶ ۱ ۷ ۶۲ ۱
۶ ۶۰ ۲ ۹ ۷۱ ۲
۸ ۶۳ ۳ ۷ ۷۲ ۳
۸ ۶۹ ۴ ۵/۸ ۷۳ ۴
۵/۸ ۶۲ ۵ ۵/۹ ۷۴ ۵
۱۱ ۷۷ ۶ ۱۱ ۷۵ ۶
۹ ۷۸ ۷ ۵/۹ ۷۵ ۷
۱۲ ۸۱ ۸ ۱۱ ۷۸ ۸

۱۲ ۸۲ ۹ ۹ ۸۰ ۹
۹ ۸۳ ۱۰ ۱۳ ۸۳ ۱۰
نيمسال دوم ۱۳۷۹ نيمسال دوم ۸۰
تجزيه و تحليل داده ها :
اين قسمت از دو بخش محاسبات و نمودارها تشكيل شده است . ابتدا جدول فراواني و ميانگين و انحراف معيار براي قد و وزن كودكان در نيمسال دوم ۸۰-۷۹ حساب شد . نمودار هاي ميله اي ـ ستوني و دايره اي نيز رسم شده است .

ارزيابي مشكلات :
درانجام اين پروژه متاسفانه با مشكلاتي روبرو بوديم كه عبارتند از :
 به دليل عدم دارا بودن خانه بهداشت به دكتر ، نتواستيم سوالات خود را مطرح كنيم .
 محدوديت زمان

نتايج :
قبل از انكه هر گونه نتيجه گيري شود نتايج مشاهدات به قرار زير ارائه مي شوند :
محاسبات آماري روي قد و وزن كودكان نشان مي دهد كه در اين روستا در طي يكسال حدوداً ۲۰ كودك متولد شده اند كه بسياري از آنها وزن و قدشان طبيعي يا نرمال است . اطلاعات اضافي عبارتند از : كودكاني كه وزنشان با قدشان حدوداً مناسب باشند از ۱۰ كودك ، ۶ كودك مي باشد و بقيه يا لاغر و يا چاق هستند .

جدول فراواني شماره ۱ ( قد كودكان نيمسال دوم ۱۳۷۹ )

FiXi

درصد نسبي فراواني نسبي فراواني تجمعي مركز دسته ها فراواني مطلق دسته ها
۵۳۸ ۲۴۲ ۵/۱۳۴ ۶/۱۱- ۴۰ ۴/۰ ۴ ۵/۶۰ ۴ (۶۵-۵۶ [
۷۶/۶ ۵/۶۹ ۷۶/۶ ۶/۲- ۱۰ ۱/۰ ۵ ۵/۶۹ ۱ (۷۴-۶۵ [
۸/۲۰۴ ۵/۳۹۲ ۹۶/۴۰ ۴/۶ ۵۰ ۵/۰ ۱۰ ۵/۷۸ ۵
جمع=۱۰ (۸۳-۷۴ [
قد كودكان نيمسال دوم ۷۹: ۵۶٫۶۹ ،۶۰ ،۶۳ ،۷۲ ،۷۷ ،۷۸ ،۸۱ ،۸۲ ،۸۳
ميانگين :

FiXi

درصد نسبي فراواني نسبي فراواني تجمعي مركز دسته ها فراواني مطلق دسته ها
۶/۷ ۱۴ ۸/۳ ۹۵/۱- ۲۰ ۲/۰ ۲ ۷ ۲ (۸-۶ [
۰۱۲۵/۰ ۴۵ ۰۰۲۵/۰ ۰۵/۰ ۵۰ ۵/۰ ۷ ۹ ۵ (۱۰-۸ [
۲۷/۰ ۳۳ ۰۹/۰ ۰۵/۲ ۳۰ ۳/۰ ۱۰ ۱۱ ۳
جمع=۱۰ (۱۲-۱۰ [
وزن كودكان نيمسال دوم ۷۹ : ۶ ،۶ ،۸ .۸ ،۵/۸ ،۱۱ ،۹ ،۱۲ ،۱۲ ،۹
ميانگين :
جدول فراواني شماره ۳ ( قد كودكان نيمسال دوم ۱۳۸۰ )

FiXi

درصد نسبي فراواني نسبي فراواني تجمعي مركز دسته ها فراواني مطلق دسته ها
۴۴/۷۷ ۵/۶۵ ۴۴/۷۷ ۸/۸- ۱۰ ۱/۰ ۱ ۵/۶۵ ۱ (۶۹-۶۲ [
۴۴/۱۹ ۴۳۵ ۲۴/۳ ۸/۱- ۶۰ ۶/۰ ۷ ۵/۷۲ ۶ (۷۶-۶۹ [
۱۲/۸۱ ۵/۲۳۸ ۰۴/۲۷ ۲/۵ ۳۰ ۳/۰ ۱۰ ۵/۷۹ ۳
جمع=۱۰ (۸۳-۷۶ [
قد كودكان نيمسال دوم ۱۳۸۰ ۸۳ ،۸۰ ،۷۸ ،۷۵ ،۷۵ ،۷۴ ،۷۳ ،۷۲ ، ۷۱، ۶۲

جدول فراواني شماره ۴ ( ۱۳۸۰ )

FiXi

درصد نسبي فراواني نسبي فراواني تجمعي مركز دسته ها فراواني مطلق دسته ها
۳/۶ ۲۴ ۱/۲ ۴۵/۱- ۳۰ ۳/۰ ۳ ۸ ۳ (۹-۷ [
۲۰۸/۱ ۴۰ ۳۰۲/۰ ۵۵/۰ ۴۰ ۴/۰ ۷ ۱۰ ۴ (۱۱-۹ [
۵/۱۹ ۳۶ ۵/۶ ۵۵/۲ ۳۰ ۳/۰ ۱۰ ۱۲ ۳
جمع=۱۰ (۱۳-۱۱ [
وزن كودكان نيمسال دوم ۱۳۸۰ ۱۳ ،۹ ،۱۱ ،۵/۹ ،۱۱ ،۵/۹ ،۵/۸ ،۷ ،۹ ،۷

شاخص هاي مركزي
شاخص هاي مركزي داراي مد و ميانه و ميانگين است .
قد كودكان نيمسال دوم ۸۰ ۸۳ ،۸۰ ،۷۸ ،۷۵ ،۷۵ ،۷۴ ،۷۳ ،۷۲ ، ۷۱، ۶۲
مد: ۷۵
ميانه : ۵/۷۴ بيشترين داده: ۸۳
ميانگين : ۳/۷۴ چارك اول: ۵/۷۱
كمترين داده: ۶۲ چارك دوم: ۷۹
نمودار جعبه اي :

۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۶۲

وزن كودكان ۸۰ ۱۳ ،۹ ،۱۱ ،۵/۹ ،۱۱ ،۵/۹ ،۵/۸ ،۷ ،۹ ،۷
مد : ۷ ، ۹ ، ۵/۹ ، ۱۱
ميانه : ۲۵/۹ چارك داده: ۱۳
ميانگين : ۴۵/۹ چارك اول: ۷۵/۷
كمترين داده : ۷ چارك دوم: ۱۱

۱۳ ۱۱ ۵/۹ ۹ ۵/۸ ۷۵/۷ ۷ ۶ ۵

قد كودكان ۷۹ ۵۶ ،۶۰ ،۶۳ ،۷۲ ،۷۷ ،۷۸ ،۸۱ ،۸۲ ،۸۳
مد : –
ميانه : ۵/۷۴ چارك داده: ۸۳
ميانگين : ۱/۷۲ چارك اول: ۵/۶۱
كمترين داده: ۵۶ چارك دوم: ۵/۸۱

۸۳ ۸۲ ۸۱ ۷۷ ۵/۷۴ ۷۲ ۶۹ ۶۳ ۵/۶۱ ۶۰ ۵۶

وزن كودكان ۷۹ ۶ ،۶ ،۸ .۸ ،۵/۸ ،۱۱ ،۹ ،۱۲ ،۱۲ ،۹
مد : ۶ ، ۸ ،۹ ، ۱۲ بيشترين داده: ۱۲
ميانه : ۵/۷۴ چارك اول: ۷
ميانگين : ۱/۷۲ چارك دوم: ۵/۱۱
كمترين داد : ۶

۱۳ ۱۲ ۵/۱۱ ۱۱ ۹ ۵/۸ ۸ ۷ ۶ ۵