پروژه تجزیه و تحلیل ( بیمارستان )

HIS به معناي پياده‌سازي سيستم يكپارچه‌ توليد اطلاعات لازم براي مديريت تمامي فعاليت‌هاي مربوط به سلامت، از قبيل برنامه‌ريزي، نظارت ، هماهنگي و تصميم‌گيري می باشد.
وظیفه HIS ، پشتیبانی از فعالیت های بیمارستان در سطوح کاربردی، تاکتیکی واستراتژیک است .هدف ازاستقراریک سیستم HIS این است که از کامپیوتر ووسایل ارتباطی برای جمع آوری ، ذخیره ، پردازش ، بازیابی وارتباط دادن مراقبت بیمار واطلاعات اداری برای تمامی فعالیت های مربوط به بیمارستان استفاده نماییم .
در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی ، داده هاباید به صورت منسجم در پایگاه داده ها ذخیره شوند و در دسترس کاربران مجاز ، در محل و در زمانی که داده ها مورد نیاز است و در فرمتی که با نیازهای خاص کاربر منطبق باشد ، قرارداده شوند.
به طور کلی موارد زیر اهداف چنین سیستمی هستند :
۱) استفاده موثرتراز منابع محدودی که برای مراقبت از بیمار در دسترس هستند
۲) بهبود کیفیت خدمت رسانی به بیمار
۳) پشتیبانی از تحقیق
۴) پشتیبانی از آموزش
گسترش اين سيستم در دهه ۹۰ در جوامع مختلف از جمله ايران اهميت و جايگاه آن را بيشتر روشن مي‌نمايد. پياده‌سازي این سیستم در بيمارستان‌هاي مناطق مختلف كشور بيانگر فراهم شدن زيرساخت فرهنگي ، تكنولوژي مناسب جهت ايجاد و تكميل سيستم‌هاي بهداشتي مطابق با استانداردهاي جهاني مي‌باشد.
در سال‌هاي اخیر با پيشرفت سريع تكنولوژي ،HIS صورت جديدتري به خود گرفته كه نه تنها از مقوله مديريتي بلكه از مقوله باليني مورد توجه بسيار قرار گرفته است .وجود تجهيزات مجهز به امكانات كامپيوتري كلينيكي همانند(MRI,CTscan,…) و همچنين نرم‌افزارهاي طراحي شده مخصوص بخش‌هاي كلينيكي و پاراكلينيكي و استفاده جوامع پيشرفته پزشكي از اين گونه نرم‌افزارها در حيطه HIS و استفاده از آن در ارتباطات بين‌المللي و لزوم حفظ محرمانگي و خصوصي سازي ، موجب شده که این مجموعه پيچيده اطلاعات و فن‌آوري به سمت معماري اطلاعات يكپارچه پيش رود.
در بستر اين معماري قالب‌هايي چون HL7 به منظور پاسخگويي به نياز اشتراك‌گذاري اطلاعات و يا كمك به اثربخشي جريان فرايندهاي باليني و كاهش خطاها شكل گرفته‌اند و در كنار آن استاندارهايي چون Dicom براي تصوير نگاري پزشكي ، مديريت اطلاعات تصويري پزشكي (Pacs) در نرم افزارها و تجهيزات پزشكي، ايجاد شده است .

سیستم HIS در رادیولوژی و پذیرش :

سیستم پذیرش:
واحدهای پذیرش در ساختار تشكیلاتی هر واحد درمانی نوعاً محور قضاوت مراجعین نسبت به كارآیی آن واحد درمانی محسوب می شوند. لذا از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. سیستمی كه به منظور گردش كار این واحد طراحی می شود همواره باید به گونه ای باشد كه از سرگردانی و اتلاف وقت مراجعین و رفت و آمدهای غیر ضروری آنان در واحد درمانی بكاهد تا بدین ترتیب نخستین گام در جهت جلب رضایت بیماران برداشته شود. از آنجائیكه قسمت پذیرش واحد درمانی (اعم از بیمارستان،‌ زایشگاه و یا درمانگاه) ‌در حقیقت واحد پذیرنده بیمار است، لذا با تاسیس هر واحد درمانی،‌ ایجاد تشكیلاتی به نام واحد پذیرش الزامی است.
در حال حاضر مراحل پذیرش بیماران در واحدهای درمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (بیمارستانها‌) به غیر از تعیین نوبت بیماران، به صورت مكانیزه انجام می گیرد و اطلاعات اولیه بیمار شامل: نام خانوادگی،‌ شماره بیمه، تاریخ اعتبار دفترچه بیمه و كد درمانگاه در كامپیوتر ثبت شده و برگه ای حاوی اطلاعات بیمار و معرفی وی به درمانگاه مورد نظر چاپ می گردد و بدین ترتیب اولین حركت برای گردش كار بیمار در واحد درمانی آغاز می شود. قبل از اجرای سیستم مكانیزه، بین بیماران شماره هایی توزیع می شد كه بر روی آن فقط نام درمانگاه مورد نظر نوشته شده بود كه هم اكنون این روش كار در درمانگاههای تابعه بیمارستانها كه اكثراً فاقد سیستم مكانیزه هستند انجام می گیرد.
نوع كار قسمت پذیرش واحدهای درمانی كه در حقیقت واحد پذیرنده بیمار است ایجاب می كند كه تقریباً تمامی واحدهای داخلی و سایر واحدهای درمانی و مراكز توزیع بیمار ارتباط تنگاتنگی داشته باشند. گردش كار كلیه بیماران نیازمند دریافت خدمات درمانی الزاماً از طریق پذیرش سرپایی آغاز و پس از طی مراحل درمانی نسبت به تعیین تكلیف و وضعیت بیمار تصمیم گیری می شود و چنانچه در این مرحله نیاز بیمار از طریق مداوای سرپایی تامین گردد، ترخیص و در غیر اینصورت پس از تایید و تشخیص پزشك، كار مداوا ادامه یافته و به بستری شدن بیمار منجر می گردد. بنابر این با توجه به مطالب فوق می توان به طور كلی مسئولیتهای پذیرش را از دو جنبه بررسی كرد.

• پذیرش بیماران به صورت سرپایی
• پذیرش بیماران در مرحله بستری شدن

البته در برخی از بیمارستانها (از جمله بیمارستان شهید دكتر فیاض بخش) به لحاظ كثرت بیماران اورژانس (‌تصادفات و حوادث ناشی ازكار)‌،‌ تشكیلات مجزایی نیز به نام پذیرش اورژانس پیش بینی گردیده كه ویژه خدمات رسانی به بیماران اورژانس (اعم از سرپایی و بستری) می باشد.
پذیرش واحد درمانی از دو قسمت زیر تشكیل می شود:

الف – پذیرش بیماران سرپایی
• پذیرش بیماران اورژانس
• پذیرش بیماران غیر اورژانس

ب – پذیرش بیماران بستری
• پذیرش بیماران اورژانس
• پذیرش بیماران غیر اورژانس (عادی)

باید توجه داشت كه پذیرش سرپایی وظیفه ارجاع بیماران نیازمند به دریافت خدمات درمانی به پزشك را دارد. بنابراین لازم است این واحد از برنامه كار پزشكان و تعداد بیمارانی كه هر پزشك و درمانگاه در طول یك روز می تواند بپذیرد اطلاعات لازم را داشته باشد. بنابراین با آگاهی از برنامه های فوق نسبت به پذیرش بیمار در درمانگاه اقدام می گردد. اما نباید فراموش كرد كه پذیرش بیمار اورژانسی و انجام اقدامات درمانی اولیه تحت هر شرایطی و در هر ساعت شبانه روز، اعم از بیمه (‌هر نوع بیمه) و غیر بیمه برای واحدهای درمانی الزامی است. برای موارد غیر اورژانس در بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ‌اولویت پذیرش با بیمه شدگان این سازمان است.
مسئول پذیرش بیمارستان از طریق كامپیوتر مستقر در قسمت پذیرش به اطلاعات ذیل دسترسی دارد:

• نمایش تخت های خالی موجود در بیمارستان و امكان انتخاب تخت مناسب جهت پذیرش بیمار
• تشكیل پرونده اولیه برای بیماران
• دسترسی به اطلاعات كامل بیماران و وضعیت بخشهای مختلف در هر لحظه
• دسترسی به پرونده قبلی بیماران مراجعه كننده
• دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در مورد پزشكان
• ارائه لیستهای چاپی به قسمتهای مختلف براساس نیاز هر قسمت

رادیولوژی:

سیستم رادیولوژی یكی از سیستمهای پیش بینی شده در چهارچوب سیستم یكپارچه بیمارستانی می باشد. واحد رادیولوژی یك بیمارستان، یكی از واحدهای پاراكلینیكی بسیار فعال و مهم می باشد كه امر تشخیص و بعضاً درمان بیماریها را عهده دار است. بخش رادیوگرافی درمانی، در طرح یكپارچه در سیستمی بنام طب هسته ای بررسی و تجزیه تحلیل این گزارش از وضع موجود بیمارستانهای شهید فیاض بخش، شهید لبافی نژاد و شهید لواسانی الگویی تهیه شده و از تركیب وضع موجود این سه بیمارستان تجزیه و تحلیل نهایی و گزارش وضع موجود بخش رادیولوژی یك بیمارستان تهیه شده است. استفاده بهینه از امكانات تخصصی رادیولوژی در جهت كمك به تشخیص بیماریهای مراجعین.

• پذیرش و نوبت دهی به بیماران در اسرع وقت
• انجام انواع رادیولوژی با توجه به امكانات تخصصی موجود
• پشتیبانی و نگهداری بهینه امكانات تخصصی موجود
• برقراری ارتباطات لازم بین رادیولوژی و سایر واحدهای بیمارستان
• جوابدهی به بیماران در اسرع وقت
• ثبت و نگهداری سوابق مراجعین به بخش رادیولوژی
• آماده سازی و تهیه كلیه مواد مصرفی تخصصی وغیرتخصصی مورد نیاز رادیولوژی

اهم وظایف واحدهای بخش رادیولوژی:

در بررسی های بعمل آمده از بخش های رادیولوژی چارت تشكیلاتی مشاهده نشد و هریك از بیمارستانها دارای روال كاری خاص خود بوده و دارای واحدهای سازمانی مشخصی نبودند اما با توجه به شناختی كه حاصل شد رادیولوژی را می توان به چهار واحد تفكیك نمود كه عبارتند از:

• پذیرش و جوابدهی
• واحد تخصصی رادیولوژی
• امور اداری
• بایگانی رادیولوژی

اهم وظایف این واحد ها عبارتست از:

۱- پذیرش و جوابدهی
a. پذیرش و نوبت دهی بیماران بخش رادیولوژی پس از كنترلهای لازم روی نسخ یا درخواست رادیولوژی آنان
b. تحویل فرم های آمادگی های لازم به بیماران و یا تضویح شفاهی آمادگی های لازم
c. درج رادیولوژی های انجام شده روی بیماران در كامپیوتر و درج جوابیه و اظهار نظر پزشك و چاپ آن
d. هزینه یابی خدمات انجام شده به بیمار و ارجاع بیماران غیر تامین اجتماعی به صندوق جهت واریز مبلغ سهم بیمار
e. تحویل كلیشه و جواب (اظهار نظر پزشك) به بیمار و یا منشی های بخش

۲- عملیات تخصصی رادیولوژی:

• آماده نمودن بیمار جهت انجام تصویر برداری كه این موارد توسط تكنسین ها و در موارد خاص توسط پزشك رادیولوگ انجام میگرد
• كار با دستگاههای تصویر برداری و عكسربرداری از بیمار
• آماده نمودن زیر نویس فیلم و تصویر برداری از آن
• ظهور و ثبوت فیلم در تاریكخانه توسط تكنسین های رادیولوژی
• بازبینی اولیه فیلم ظاهر شده جهت مشاهده میزان وضوح و عكسبرداری مجدد از بیمار در صورت غیر واضح بودن كلیشه
• اظهار نظر رادیولوژیست در مورد كلیشه ها و نتیجه سونوگرافی و آنژیوگرافی
۳- امور اداری:

• درخواست دارو ، مواد مصرفی پزشكی، تجهیزات پزشكی ، ملزومات اداری ، سرویس و تعمیر دستگاهها ، سرویس و تعمیر تاسیسات و درخواست پرسنل به دستور ریاست بخش رادیولوژی و توسط منشی بخش رادیولوژی
• ارائه لباسهای كثیف پرسنل بخش به لنژری و دریافت آن از لنژری همراه با رسید در هر دو مورد به منشی بخش
• دریافت فیش حقوق پرسنل از حسابداری بیمارستان و توزیع آن بین پرسنل توسط منشی بخش
• تهیه لیست كاركرد بخش و ارائه آن به حسابداری توسط منشی بخش
• تهیه آمار مراجعین به رادیولوژی و موارد رادیولوژی به صورت ماهانه جهت واحد آمار
۴- بایگانی رادیولوژی
• تحویل گرفتن كلیشه های بیماران ترخیص شده بخشها از منشی های بخشهای بستری
• دسته بندی كلیشه ها بر اساس سال، ‌ماه و روز ترخیص بیمار و جایگذاری آنها در پاكتهای مخصوص و در داخل قفسه
• شماره گذاری بر روی پاكتهای كلیشه های بایگانی شده و درج شماره ها همراه با مشخصات كلیشه های داخل پاكت در یك دفتر اندیكس
• تحویل كلیشه های بایگانی شده به بیماران مرخص شده از بیمارستان و دریافت شناسنامه و یا گواهینامه بیمار در ازای تحویل كلیشه ها به منظور بازپس آوردن كلیشه ها توسط بیمار
• دریافت مجدد كلیشه ها از بیماری كه كلیشه را به امانت برده و پس دادن گواهینامه یا شناسایی وی
• نگهداری كلیشه ها در بایگانی رادیولوژی به مدت پنج سال و تحویل آنها به معاونت درمان پس از این مدت
• نگهداری كلیشه های برخی درمانگاههای بیماران سرپایی مانند ارتوپدی و شماره بندی و ایندكس سازی آنها در جدول و دفتر مجزا
رادیولوژی بیمارستان با استفاده از كامپیوترهای مستقر در واحد رادیولوژی به صورت ذیل از سیستم بهره برداری می نماید:
• پذیرش بیماران سرپایی مراجعه كننده (بیمه تامین اجتماعی و یا سایر قراردادهای درمانی) و صدور قبض صندوق
• پذیرش بیماران بستری از طریق شماره پرونده بیمار
• تهیه گزارشات رادیولوژی برای بیماران سرپائی و بستری
• تهیه آمارهای مختلف جهت تصمیم گیری مدیریت از جمله آمار كلیشه های مصرفی، كاركرد پرسنل رادیولوژی،‌ حسابرسی بیماران، رادیوگرافی های انجام شده در یك محدوده زمانی به تفكیك نوع رادیولوژی و …
• تهیه گزارشات بیماران مراجعه كننده به تفكیك سرپائی و بستری
• تهیه لیست های مختلف بیماران همراه با نوع آزمایشات انجام شده و جوابهای مربوطه جهت آرشیو
• مشخص نمودن آمار بیماران قراردادی و بیمه ای به تفكیك نوع بیمه و قرار داد مربوطه
• امكان اصلاح و اضافه نمودن آزمایشات،‌ نرمالها، واحدها، ‌نرخها و تعریف گروههای آزمایشی
• نگهداری جواب آزمایشات همراه با نرمالها و واحدهای مربوطه برای هر بیمار جهت آرشیو .

مقدمه:

هدف پیاده سازیHIS در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه می باشد. که در این پروژه بخش های پذیرش ورادیولوژی برای پیاده سازی انتخاب شده اند.
پس از تحلیل سیستم موجود در بیمارستان متوجه شدیم بخش ها به صورت جداگانه مکانیزه هستند،لذا در نظر گرفتیم سیستم به صورت کاملا دستی کار می کند.مشکلات زیر را برای آن تصور کردیم:

۱٫سرعت کم.
۲٫عدم اطمینان از صحت انتقال و جریان اطلاعات در سیستم.
۳٫نبودن هماهنگی و ارتباط لازم در بین بخش ها.
۴٫ هدر رفتن هزینه و زمان.

لذا در ادامه کار بر آن شدیم که با پیاده سازی سیستم HIS مشکلات را بر طرف کنیم.
وسیر مکانیزه زیر را برای آن مطرح کنیم :
در بخشهای مدارک پزشکی سئوالی که بدواً با آن روبرو هستیم این است که چگونه باید این حجم عظیم اطلاعات را به کامپیوتر داده و اصولاً کدام یک از اقلام اطلاعاتی می تواند دارای ارزش ثبتی باشد . این البته موضوعی است که نیاز به بحث و بررسی دارد و علی القاعده در هر بیمارستان نسبت به تخصص آن بیمارستان متفاوت است اما مراحل اصلی این فرایند شامل موارد زیر است :

(۱ شناخت : این شناخت معمولاًتوسط مصاحبه با افراد که معمولاً از مدیران شروع می شود صورت می گردد . ابتدا بر اساس فرمهای طراحی شده با تک تک افراد مصاحبه شده و خواستها و دیدگاهها معلوم می شود و سپس فرم مورد نظر توسط تحلیل گر سیستم تکمیل می شود هدف در این قسمت پیدا کردن تمام روابط در یک قسمت و روابط با قسمتهای دیگر سازمان می باشد . هر فرد تحلیلگر پس از مصاحبه در این مرحله باید در جمع آوری اطلاعات دقت کافی داشت چون هر گونه اشتباه در این مرحله موجب وقفه در مراحل بعدی می شود بعد از انجام این مرحله تمام سیستمها و زیر سیستمها مشخص می گردد و ارتباط بین آنها نیز مشخص می شود و نهایتاً چارت گردش اطلاعات Data Fliw Diagram می آید
.
۲ )تجزیه و تحلیل : در مرحلۀ شناخت نقاط ضعف سیستم با استفاده از چارتهای طراحی شده مشخص می گردد . این امکان وجود دارد که یک سری ارتباطات اضافی وجود داشته باشد که با یک طراحی جدید این ارتباطات حذف شود و یا بالعکس . در این مرحله تیم تحلیلگر با استفاده از چارتهای قبلی در جهت بهینه سازی سیستم موجود و رفع اشکالات چارتهای مرحلۀ قبلی را دوباره طراحی می کنند .

(۳ طراحی : با استفاده از چارتهای مرحلۀ تجزیه و جدولهای اطلاعاتی طراحی می شوند . در این جداول تعداد فیلدها ، روابط هر جدول با جداول دیگر و . . . مشخص می گردد . در این مرحله به طور کلی ورودی های سیستم ، خروجیها و تمامی اطلاعاتی که باید برای برنامه نویس معلوم باشد مشخص می گردد

(۴ پیاده سازی و تست منطقی : با استفاده از روابط به دست آمده و جدولهای مشخص شده تیم نرم افزاری با انتخاب زبان برنامه نویسی و سیستم عاملی که جوابگوی نیازها باشد شروع به برنامه نویسی و پیاده سازی می کنند . این مرحله را formo ptimizing می نامند . باید توجه داشت که در هر مرحله از مراحل فوق مستندات جمع آوری شده با مدیران قسمت بررسی می شود تا هیچ اشتباهی در پیاده سازی بعدی وجود نداشته باشد .
۵)آموزش : شامل آموزش کارکنان و کاربران سیستم می باشد .
۶)نگهداری

جمع آوری داده های خام :

برای تعیین مشکلات سیستم به جمع اوری داده های خام از سطح سیستم پرداختیم:

۱)طراحی پرسشنامه:

پرسشنامه ای رابرای دستیابی به اطلاعات کلی زیر سیستم ها ی مربوطه طراحی کرده و در اختیار گروهی از کارکنان زیر سیستم های رادیولوژی و پذیرش قرار دادیم.

” اطلاعات کلی زیر سیستم”

(۱وظیفه زیر سیستم شما در سیستم چیست؟

۲)عملکرد زیر سیستم شما به چه گونه ای است؟

دستی مکانیزه نیمه مکانیزه

۳)زیر سیستم شما با چه زیر سیستم های دیگری در ارتباط است؟

۴)آیا ارتباط شما با زیر سیستم های مرتبط به راحتی صورت می گیرد؟
در غیر این صورت مشکلات خود را بنویسید.

۵)در صورت غیر فعال شدن یکی از زیر سیستم ها امکان ادامه کار برای شما میسر است؟

۶)در صورت غیر فعال شدن یکی از زیر سیستم ها امکان پشتیبانی آن توسط شما میسر است؟

۷)نحوه بایگانی و نگهداری اطلاعات چگونه است؟

۸)آیا امکان از بین رفتن اطلاعات وجود دارد؟

بلی خیر تاحدودی

۹) به نظرشما در صورت مکانیزه شدن سیستم امکان صرفه جویی در زمان و هزینه میسر است؟

تایید وامضاء:

که نتایج زیر حاصل شد:

۱)زیر سیستم پذیرش:

وظیفه:
پذیرش وترخیص بیماران وهم چنین ثبت قبوض و ارسال به بیمه های مختلف می باشد.

عملکرد این زیر سیستم:
نیمه مکانیزه
بخش های مرتبط با این زیر سیستم:
با کلیه ی بخش های بیمارستان در ارتباط می باشد(داروخانه،ازمایشگاه،اکو،تست،رادیولوژی،حسابداری،کلینیک)
ارتباط این زیر سیستم با زیر سیستم های دیگر به راحتی صورت می گیرد
در صورت غیر فعال شدن زیر سیستم های مرتبط امکان ادامه ی کار برای این زیر سیستم مقدور نمی باشد.
امکان از بین رفتن اطلاعات تا حدودی صورت می گیرد.
در صورت مکانیزه شدن ،صرفه جویی در زمان و هزینه در این زیر سیستم بطور۱۰۰%امکان پذیر است.

۲)زیر سیستم رادیولوژی:

وظیفه:
به در خواست پزشکان مبنی بر انجام رادیوگرافی اعم از تخصصی و غیر تخصصی بر روی بیماران پاسخ می دهد.
عملکرداین زیر سیستم:
نیمه مکانیزه
بخش های مرتبط با این زیر سیستم:
با بخش هایی همچون پذیرش،اتاق عمل، جراحی، بخش های داخلی، اورژانس و.. ارتباط دارد که به راحتی صورت می گیرد.
در صورت غیر فعال شدن یکی از زیر سیستم های مرتبط با این زیر سیستم امکان ادامه ی کار برای انها میسر است چون به صورت مستقل کار می کنند.
در صورت غیز فعال شدن یکی از زیرسیستم ها امکان پشتیبانی توسط این زیر سیستم نمی باشد.
بایگانی اطلاعات: در اتاقی بنام بایگانی رادیوگرافی های انجام شده از بیماران موجود است که باید هر ۱۰سال باز بینی شود.
امکان از بین رفتن اطلا عات هم وجود دارد.
در صورت مکانیزه شدن، صرفه جویی در هزینه و زمان میسر است.

۲)جمع اوری فرم ها:

فرم های جاری در سطح سیستم را جمع اوری کرده اطلاعاتی در مورد ورودی ها و خروجی ها و نحوه پردازش اطلاعات در سطح سیستم به دست آورده که اصل فرم ها در پیوست ضمیمه شده است.و هم چنین چارت سازمانی هم در پیوست موجود می باشد.

۳)مصاحبه:

با در نظر گرفتن نتایج حاصل از پرسش نامه ها و فرم ها و عدم اگاهی کار کنان چه از سیستم دستی و چه HIS
و با توجه به سیستم موجود در بیمارستان که به صورت نیمه مکانیزه می باشد بر ان شدیم که سیستم را کاملا دستی فرض کنیم. لذا با کارکنان فقط در سطح آگاهی ار وظایف شان در سطح سیستم مصاحبه ای ترتیب دادیم که در این مصاحبه متوجه تلاش مسئولان بیمارستان برای پیاده سازی سیستمHIS شدیم. که با توجه به عدم همکاری پزشکان و بعضی از مسئولان با شکست روبرو شده بود.

رسم DFD :

تکنیکی است که سیستم را به روش ساخت یافته تغییر می دهد یعنی از کل به جزء حرکت می کند و می تواند به راحتی مدل های منطقی و فیزیکی را نما یش درراستای تغییرسیستم دستی بیمارستان بهHIS مابه رسم مدل های منطقی DFD پرداختیم

که به شرح زیر است:

۱)رسم نمودار جریان مستندات

۲) رسم CD سیستم جدید

۳)رسم DFDسیستم موجود
۱) نمودار جریان مستندات( :(Document Flow Diagram

رسم CD :

سطح اول

سطح دوم :

 

سطح سوم:

سطح چهارم

هدف رفع نقص از سیستم قبلی می باشد که در این فاز به دنبال طراحی یک طرح برای نشان دادن کلیات طرح هستیم که در ابتدا به طبقه بندی نیاز های اطلاعاتی کاربر می پردازیم:
۱) نیازهای نرمال:

۱)کاهش هزینه ها
۲) افزایش درآمدها
۳) کاهش شاخص متوسط اقامت بیمار و افزایش ضریب اشغال تخت
۴)محاسبۀ دقیق هزینۀ تخت روز بیمار
۵) سهولت در برآورد بودجۀ بیمارستان
۶) ایجاد بهترین و بهنگام ترین ابزار مدیریتی بیمارستان
۷)یکسان سازی و همگونی روندکاری پرسنل بیمارستان
۸) کاهش استفاده از کاغذ بعنوان وسیلۀ انتقال اطلاعات
۹)تسریع در دستیابی به اطلاعات
۱۰)بهینه سازی و تسهیل در رویۀ عملیات بیمارستان
۱۱) کاهش احتمال خطا در فرآیندهای روزمرۀ پرسنل

۲) نیاز های مورد انتظار:

۱)طراحی کاملاً آکادمیک
۲) پیاده سازی شده با روشهای نوین تولید نرم افزار
۳)نیاز به حداقل امکانات سخت افزاری برای اجرا
۴) توانایی ثبت و نگهداری سوابق بیماران
۵)دارا بودن ضریب اطمینان بالا در حفاظت اطلاعات و عدم پذیرش داده های غلط
۶)قابلیت تعریف بخشها و واحدهای بیمارستانی
۷)قابلیت انجام خدمات و امور پذیرش و ترخیص بیمار
۸)قابلیت انجام امور اتاق عمل بیمارستان
۹) قابلیت انجام امور دفتری پرستاری
۱۰(تحت پوشش قرار دادن امور مالی و حسابداری بیمارستان
۱۱ (تحت پوشش قرار دادن امور مالی و حسابداری بیمارستان
۱۲)ایجاد ارتباط بین بخشها و واحدهای بیمارستانی
۱۳ ) قابلیت تنظیم برنامۀ شیفت کاری بیمارستان

DFD منطقی سیستم جدید (برای نشان دادن کلیات سیستم)

Data Dictionary” “

” دیکشنری ساختار داده “

نام فایل : وضعیت بیمار

ترکیبات :
مشخصات بیمار:
={شماره پرونده@ +نام ونام خانوادگی@+نام پدر+ جنسیت+:EMR
شماره شناسنامه + آدرس+ تلفن+ نوع بیمه + شماره بیمه }

عملیات انجام شده :
نام بخش + شماره تخت + دستورات پزشک = { نام پزشک+دستور +زمان دستور}+گزارش لحظه به لحظه پرستار= {شماره پرسنلی پرستار + تاریخ پیگیری دستور}+روند حال بیمار ={ درجه حرارت بدن + فشار خون +نبض +تنفس}

نام فایل : هزینه کسر شده از سیستم

ترکیبات :
مشخصات قبوض ثبت شده در سیستم :
شماره پرونده @+ نام بیمار + نام بخش + هزینه کل + سهم سازمان بیمه+ سهم بیمار + نوع بیمه

نام فایل : مشخصات پزشک

ترکیبات :
مشخصات پزشک :
نام پزشک+ شماره پرسنلی@+ نوع تخصص + (شماره شناسنامه )+کد پیجر +تلفن
آدرس :
نام شهر + نام خیابان +نام کوچه + پلاک + (کدپستی)

نام فایل:مشخصات پرستار
ترکیبات :
مشخصات پرستار :
نام پرستار +شماره پرسنلی@ +کد پیجر + تلفن
آدرس :
نام شهر +نام خیابان + نام کوچه + پلاک +(کدپستی )

“دیکشنری اجزاء داده “

نام فایل : وضعیت بیمار

ردیف نام فیلد نوع طول ملاحظات

۰ مشخصات بیمار دارای فیلدهای زیر می باشد
۱ شماره پرونده عددی ۱۰ کلید اصلی
۲ نام و نام خانوادگی حرفی ۳۰ کلید اصلی
۳ نام پدر حرفی ۱۵
۴ جنسیت حرفی ۴
۵ شماره شناسنامه عددی ۲۰
۶ آدرس حرفی ۱۰۰
وعددی
۷ تلفن عددی ۲۰
۸ نوع بیمه حرفی ۲۰
۹ شماره بیمه عددی ۱۰
۱۰ عملیات انجام شده دارای فیلدهای زیر می باشد
۱۱ نام بخش حرفی ۲۰
۱۲ شماره تخت عددی ۱۰۰۰
۱۳ دستورات پزشک دارای فیلدهای زیر می باشد
۱۴ نام پزشک حرفی ۳۰
۱۵ دستور پزشک حرفی ۱۰۰۰۰
۱۶ تاریخ عددی ۱۰
۱۷ گزارش پرستار دارای فیلدهای زیر می باشد
۱۸ شماره پرسنلی عددی ۳۰
۱۹ تاریخ پیگیری عددی ۱۰
۲۰ روند حال بیمار دارای فیلدهای زیر می باشد
۲۱ درجه حرارت عددی ۲
۲۲ فشار خون عددی ۵
۲۳ نبض عددی ۲۰
۲۴ تنفس عددی ۱۰۰

نام فایل :هزینه کسر شده

ردیف نام فیلد نوع طول ملاحظات

۰ مشخصات قبوض دارای فیلدهای زیر می باشد
ثبت شده در سیستم
۱ شماره پرونده عددی ۳۰ کلید اصلی
۲ نام بیمار حرفی ۳۰
۳ نام بخش حرفی ۳۰
۴ هزینه کل عددی ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۵ سهم سازمان عددی ۱۰۰۰۰۰۰۰
۶ سهم بیمار عددی ۱۰۰۰۰۰۰۰
۷ نوع بیمه عددی ۱۰۰۰۰۰۰۰

نام فایل :مشخصات پرستار

ردیف نام فیلد نوع طول ملاحظات

۰ مشخصات پرستار دارای فیلدهای زیر می باشد
۱ نام پرستار حرفی ۳۰
۲ شماره پرسنلی عددی ۳۰ کلید اصلی
۳ شماره شناسنامه عددی ۲۰
۴ آدرس دارای فیلدهای زیر می باشد
۵ نام شهر حرفی ۱۰
۶ نام خیابان حرفی ۲۰
۷ نام کوچه حرفی ۲۰
۸ پلاک عددی ۱۰
۹ کدپستی عددی ۲۰

نام فایل :مشخصات پزشک

ردیف نام فیلد نوع طول ملاحظات

۰ مشخصات پزشک دارای فیلدهای زیرمی باشد
۱ نام پزشک حرفی ۳۰
۲ شماره پرسنلی عددی ۳۰ کلید اصلی
۳ شماره شناسنامه عددی ۲۰
۴ نوع تخصص حرفی ۳۰
۵ کد پیجر عددی ۳۰
۶ آدرس دارای فیلدهای زیرمی باشد ۷ نام شهر حرفی ۱۰
۸ نام خیابان حرفی ۲۰
۹ نام کوچه حرفی ۲۰
۱۰ پلاک عددی ۱۰
۱۱ کدپستی عددی ۲۰

“ERD”

کنترل ها :

عملکرد Edit Read&Write Write only Read only
کاربران

پزشک √ √

پذیرش √ √

بیمار √

رادیولوژی √

پرستار √

نام فایل ثبت درخواست بیمار ثبت مشخصات پزشک ثبت مشخصات پرستار
کاربران

پزشک ۴ & 3

پذیرش ۴ & 3 4 & 3 4 & 3

بیمار

رادیولوژی

پرستار ۴ & 3

نام فایل ثبت وضعیت بیمار ثبت هزینه کسر شده ثبت هزینه مشاوره
کاربران

پزشک ۴ & 3

پذیرش ۴ & 3 4 & 3

بیمار

رادیولوژی

پرستار

در این فاز به امکان سنجی سیستم از لحاظ اقتصادی،زمانی، تکنولوژیکی و انسانی می پردازیم که در این پروژه فقط امکان سنجی زمانی مورد بررسی قرار می گیرد:

در امکان سنجی زمانی به دنبال زمان اتمام طراحی سیستم هستیم که کاربردهای ان عبارتند از:
۱) انطباق زمان در خواست شده از طرف کاربر با زمان اتمام طراحی
۲) محاسبه قیمت تمام شده برای طراحی سیستم
۳) بحث مدیریت پروژه(طراحی سیستم)

“امکان سنجی تکنولوژی “

شبكه:

چکيده
استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتی پیش آمده و باید هزینه های زیادی به منظور نگهداری شبکه وتطبیق آن با خواسته های مورد نظر صرف شود.
در زمان طراحی یک شبکه سوالات متعددی مطرح می شود:
-برای طراحی یک شبکه باید از کجا شروع کرد؟
-چه پارامترهایی را باید در نظر گرفت ؟
-هدف از برپاسازی شبکه چیست ؟
– انتظار کاربران از شبکه چیست ؟
– آیا شبکه موجود ارتقاء می باید ویا یک شبکه از ابتدا طراحی می شود؟
-چه سرویس ها و خدماتی برروی شبکه ارائه خواهد شد؟

بطور کلی قبل از طراحی فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، ابتدا باید خواسته ها شناسایی وتحلیل شوند، مثلا در یک کتابخانه چرا قصد ایجاد یک شبکه را داریم واین شبکه باید چه سرویس ها وخدماتی را ارائه نماید؛ برای تامین سرویس ها وخدمات مورد نظر اکثریت کاربران ، چه اقداماتی باید انجام داد ؛ مسائلی چون پروتکل مورد نظر برای استفاده از شبکه ، سرعت شبکه واز همه مهمتر مسائل امنیتی شبکه ، هریک از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سعی شده است پس از ارائه تعاریف اولیه ، مطالبی پیرامون کاربردهای عملی آن نیز ارائه شود تا در تصمیم گیری بهتر یاری کند.

شبکه کامپیوتری چیست ؟
اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع۱(Source) گویند.

در این تشریک مساعی با توجه به نوع پیکربندی کامپیوتر ، هر کامپیوتر کاربر می تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها با کامپیوترهای دیگر همزمان بهره ببرد.
” دلایل استفاده از شبکه را می توان موارد ذیل عنوان کرد:
۱ – استفاده مشترک از منابع :
استفاده مشترک از یک منبع اطلاعاتی یا امکانات جانبی رایانه ، بدون توجه به محل جغرافیایی هریک از منابع را استفاده از منابع مشترک گویند.
۲ – کاهش هزینه :
متمرکز نمودن منابع واستفاده مشترک از آنها وپرهیز از پخش آنها در واحدهای مختلف واستفاده اختصاصی هر کاربر در یک سازمان کاهش هزینه را در پی خواهد داشت .
۳ – قابلیت اطمینان :
این ویژگی در شبکه ها بوجود سرویس دهنده های پشتیبان در شبکه اشاره می کند ، یعنی به این معنا که می توان از منابع گوناگون اطلاعاتی وسیستم ها در شبکه نسخه های دوم وپشتیبان تهیه کرد ودر صورت عدم دسترسی به یک از منابع اطلاعاتی در شبکه ” بعلت از کارافتادن سیستم ” از نسخه های پشتیبان استفاده کرد. پشتیبان از سرویس دهنده ها در شبکه کارآیی،، فعالیت وآمادگی دایمی سیستم را افزایش می دهد.
۴ – کاهش زمان :
یکی دیگر از اهداف ایجاد شبکه های رایانه ای ، ایجاد ارتباط قوی بین کاربران از راه دور است ؛ یعنی بدون محدودیت جغرافیایی تبادل اطلاعات وجود داشته باشد. به این ترتیب زمان تبادل اطلاعات و استفاده از منابع خود بخود کاهش می یابد.
۵ – قابلیت توسعه :
یک شبکه محلی می تواند بدون تغییر در ساختار سیستم توسعه یابد وتبدیل به یک شبکه بزرگتر شود. در اینجا هزینه توسعه سیستم هزینه امکانات وتجهیزات مورد نیاز برای گسترش شبکه مد نظر است.
۶ – ارتباطات:
کاربران می توانند از طریق نوآوریهای موجود مانند پست الکترونیکی ویا دیگر سیستم های اطلاع رسانی پیغام هایشان را مبادله کنند ؛ حتی امکان انتقال فایل نیز وجود دارد”.

در طراحی شبکه مواردی که قبل از راه اندازی شبکه باید مد نظر قرار دهید شامل موارد ذیل هستند:
۱ – اندازه سازمان
۲ – سطح امنیت
۳ – نوع فعالیت
۴ – سطح مدیریت
۵ – مقدار ترافیک
۶ – بودجه

مفهوم گره ” Node” وایستگاههای کاری ” Work Stations “:

” هرگاه شما کامپیوتری را به شبکه اضافه می کنید ، این کامپیوتر به یک ایستگاه کاری یا گره تبدیل می شود.
یک ایستگاه کاری ؛ کامپیوتری است که به شبکه الصاق شده است و در واقع اصطلاح ایستگاه کاری روش دیگری است برای اینکه بگوییم یک کامپیوتر متصل به شبکه است. یک گره چگونگی وارتباط شبکه یا ایستگاه کاری ویا هر نوع ابزار دیگری است که به شبکه متصل است وبطور ساده تر هر چه را که به شبکه متصل والحاق شده است یک گره گویند”.
برای شبکه جایگاه وآدرس یک ایستگاه کاری مترادف با هویت گره اش است.

مدل های شبکه:
در یک شبکه ، یک کامپیوتر می تواند هم سرویس دهنده وهم سرویس گیرنده باشد. یک سرویس دهنده (Server) کامپیوتری است که فایل های اشتراکی وهمچنین سیستم عامل شبکه که مدیریت عملیات شبکه را بعهده دارد – را نگهداری می کند.
برای آنکه سرویس گیرنده ” Client” بتواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کند ، ابتدا سرویس گیرنده باید اطلاعات مورد نیازش را از سرویس دهنده تقاضا کند. سپس سرویس دهنده اطلاعات در خواست شده را به سرویس گیرنده ارسال خواهد کرد.
سه مدل از شبکه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند ، عبارتند از :
۱ – شبکه نظیر به نظیر ” Peer- to- Peer ”
2 – شبکه مبتنی بر سرویس دهنده ” Server- Based “
3 – شبکه سرویس دهنده / سرویس گیرنده ” Client Server”

مدل شبکه نظیر به نظیر:
در این شبکه ایستگاه ویژه ای جهت نگهداری فایل های اشتراکی وسیستم عامل شبکه وجود ندارد. هر ایستگاه می تواند به منابع سایر ایستگاه ها در شبکه دسترسی پیدا کند. هر ایستگاه خاص می تواند هم بعنوان Server وهم بعنوان Client عمل کند. در این مدل هر کاربر خود مسئولیت مدیریت وارتقاء دادن نرم افزارهای ایستگاه خود را بعهده دارد. از آنجایی که یک ایستگاه مرکزی برای مدیریت عملیات شبکه وجود ندارد ، این مدل برای شبکه ای با کمتر از ۱۰ ایستگاه بکار می رود .

مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده :
در این مدل شبکه ، یک کامپیوتر بعنوان سرویس دهنده کلیه فایل ها ونرم افزارهای اشتراکی نظیر واژه پرداز ها، کامپایلرها ، بانک های اطلاعاتی وسیستم عامل شبکه را در خود نگهداری می کند. یک کاربر می تواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا کرده وفایل های اشتراکی را از روی آن به ایستگاه خود منتقل کند

مدل سرویس دهنده / سرویس گیرنده :
در این مدل یک ایستگاه در خواست انجام کارش را به سرویس دهنده ارائه می دهد وسرویس دهنده پس از اجرای وظیفه محوله ، نتایج حاصل را به ایستگاه در خواست کننده عودت می دهد. در این مدل حجم اطلاعات مبادله شده شبکه ، در مقایسه با مدل مبتنی بر سرویس دهنده کمتر است واین مدل دارای کارایی بالاتری می باشد.

انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی:

نوع شبکه توسط فاصله بین کامپیوتر های تشکیل دهنده آن شبکه مشخص می شود:

شبکه محلی “LAN= Local Area Network”]] :
ارتباط واتصال بیش از دو یا چند رایانه در فضای محدود یک سازمان از طریق کابل شبکه وپروتکل بین رایانه ها وبا مدیریت نرم افزاری موسوم به سیستم عامل شبکه را شبکه محلی گویند. کامپیوتر سرویس گیرنده باید از طریق کامپیوتر سرویس دهنده به اطلاعات وامکانات به اشتراک گذاشته دسترسی یابند. همچنین ارسال ودریافت پیام به یکدیگر از طریق رایانه سرویس دهنده انجام می گیرد. از خصوصیات شبکه های محلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱ – اساسا در محیط های کوچک کاری قابل اجرا وپیاده سازی می باشند.
۲ – از سرعت نسبتا بالایی برخوردارند.
۳ – دارای یک ارتباط دایمی بین رایانه ها از طریق کابل شبکه می باشند.
اجزای یک شبکه محلی عبارتند از :
الف – سرویس دهنده
ب – سرویس گیرنده
ج – پروتکل
د- کارت واسطه شبکه
ط – سیستم ارتباط دهنده
شبکه گسترده ” WAN = Wide Area Network” ]9]:
اتصال شبکه های محلی از طریق خطوط تلفنی ، کابل های ارتباطی ماهواره ویا دیگر سیستم هایی مخابراتی چون خطوط استیجاری در یک منطقه بزرگتر را شبکه گسترده گویند. در این شبکه کاربران یا رایانه ها از مسافت های دور واز طریق خطوط مخابراتی به یکدیگر متصل می شوند. کاربران هر یک از این شبکه ها می توانند به اطلاعات ومنابع به اشتراک گذاشته شده توسط شبکه های دیگر دسترسی یابند. از این فناوری با نام شبکه های راه دور ” Long Haul Network” نیز نام برده می شود. در شبکه گسترده سرعت انتقال داده نسبت به شبکه های محلی خیلی کمتر است. بزرگترین ومهم ترین شبکه گسترده ، شبکه جهانی اینترنت می باشد.
شبکه های MAN .
حوزه جغرافيائی که توسط اين نوع شبکه ها پوشش داده می شود ، در حد و اندازه يک شهر و يا شهرستان است . ويژگی های اين نوع از شبکه ها بشرح زير است :
پيچيدگی بيشتر نسبت به شبکه های محلی
قابليت ارسال تصاوير و صدا
قابليت ايجاد ارتباط بين چندين شبکه

ریخت شناسی شبکه ” Net work Topology” ]
توپولوژی شبکه تشریح کننده نحوه اتصال کامپیوتر ها در یک شبکه به یکدیگر است. پارامترهای اصلی در طراحی یک شبکه ، قابل اعتماد بودن ومقرون به صرفه بودن است. انواع متداول توپولوژی ها در شبکه کامپیوتری عبارتند از :
۱ – توپولوژی ستاره ای ” Star” ]]:
در این توپولوژی ، کلیه کامپیوتر ها به یک کنترل کننده مرکزی با هاب متصل هستند. هرگاه کامپیوتری بخواهد با کامپیوتر ی دیگری تبادل اطلاعات نماید، کامپیوتر منبع ابتدا باید اطلاعات را به هاب ارسال نماید. سپس از طریق هاب آن اطلاعات به کامپیوتر مقصد منتقل شود. اگر کامپیوتر شماره یک بخواهد اطلاعاتی را به کامپیوتر شماره ۳ بفرستد ، باید اطلاعات را ابتدا به هاب ارسال کند، آنگاه هاب آن اطلاعات را به کامپیوتر شماره سه خواهد فرستاد.
مزايای توپولوژی STAR
– سادگی سرويس شبکه . توپولوژی STAR شامل تعدادی از نقاط اتصالی در يک نقطه مرکزی است . ويژگی فوق تغيير در ساختار و سرويس شبکه را آسان می نمايد.
– در هر اتصال يکدستگاه . نقاط اتصالی در شبکه ذاتا” مستعد اشکال هستند. در توپولوژی STAR اشکال در يک اتصال ، باعث خروج آن خط از شبکه و سرويس و اشکال زدائی خط مزبور است . عمليات فوق تاثيری در عملکرد ساير کامپيوترهای موجود در شبکه نخواهد گذاشت .
– کنترل مرکزی و عيب يابی . با توجه به اين مسئله که نقطه مرکزی مستقيما” به هر ايستگاه موجود در شبکه متصل است ، اشکالات و ايرادات در شبکه بسادگی تشخيص و مهار خواهند گرديد.
– روش های ساده دستيابی . هر اتصال در شبکه شامل يک نقطه مرکزی و يک گره جانبی است . در چنين حالتی دستيابی به محيط انتقال حهت ارسال و دريافت اطلاعات دارای الگوريتمی ساده خواهد بود.
معايب توپولوژی STAR
– زياد بودن طول کابل . بدليل اتصال مستقيم هر گره به نقطه مرکزی ، مقدار زيادی کابل مصرف می شود. با توجه به اينکه هزينه کابل نسبت به تمام شبکه ، کم است ، تراکم در کانال کشی جهت کابل ها و مسائل مربوط به نصب و پشتيبنی آنها بطور قابل توجهی هزينه ها را افزايش خواهد داد.
– مشکل بودن توسعه . اضافه نمودن يک گره جديد به شبکه مستلزم يک اتصال از نقطه مرکزی به گره جديد است . با اينکه در زمان کابل کشی پيش بينی های لازم جهت توسعه در نظر گرفته می شود ، ولی در برخی حالات نظير زمانيکه طول زيادی از کابل مورد نياز بوده و يا اتصال مجموعه ای از گره های غير قابل پيش بينی اوليه ، توسعه شبکه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
– وابستگی به نقطه مرکزی . در صورتيکه نقطه مرکزی ( هاب ) در شبکه با مشکل مواجه شود ، تمام شبکه غيرقابل استفاده خواهد بود

توپولوژی حلقوی ” Ring ” ]]:
این توپولوژی توسط شرکت IBM اختراع شد وبهمین دلیل است که این توپولوژی بنام IBM Tokenring ” مشهور است.
در این توپولوژی کلیه کامپیوتر ها به گونه ای به یکدیگر متصل هستند که مجموعه آنها یک حلقه را می سازد. کامپیوتر مبدا اطلاعات را به کامپیوتری بعدی در حلقه ارسال نموده وآن کامپیوتر آدرس اطلاعات رابرای خود کپی می کند، آنگاه اطلاعات را به کامپیوتر بعدی در حلقه منتقل خواهد کرد وبهمین ترتیب این روند ادامه پیدا می کند تا اطلاعات به کامپیوتر مبدا برسد. سپس کامپیوتر مبدا این اطلاعات را از روی حلقه حذف می کند.

مزايای توپولوژی RING
– کم بودن طول کابل . طول کابلی که در اين مدل بکار گرفته می شود ، قابل مقايسه به توپولوژی BUS نبوده و طول کمی را در بردارد. ويژگی فوق باعث کاهش تعداد اتصالات ( کانکتور) در شبکه شده و ضريب اعتماد به شبکه را افزايش خواهد داد.
– نياز به فضائی خاص جهت انشعابات در کابل کشی نخواهد بود.بدليل استفاده از يک کابل جهت اتصال هر گره به گره همسايه اش ، اختصاص محل هائی خاص بمنظور کابل کشی ضرورتی نخواهد داشت .
– مناسب جهت فيبر نوری . استفاده از فيبر نوری باعث بالا رفتن نرخ سرعت انتقال اطلاعات در شبکه است. چون در توپولوژی فوق ترافيک داده ها در يک جهت است ، می توان از فيبر نوری بمنظور محيط انتقال استفاده کرد.در صورت تمايل می توان در هر بخش ازشبکه از يک نوع کابل بعنوان محيط انتقال استفاده کرد . مثلا” در محيط های ادرای از مدل های مسی و در محيط کارخانه از فيبر نوری استفاده کرد.

معايب توپولوژی RING
– اشکال در يک گره باعث اشکال در تمام شبکه می گردد. در صورت بروز اشکال در يک گره ، تمام شبکه با اشکال مواجه خواهد شد. و تا زمانيکه گره معيوب از شبکه خارج نگردد ، هيچگونه ترافيک اطلاعاتی را روی شبکه نمی توان داشت .
– اشکال زدائی مشکل است . بروز اشکال در يک گره می تواند روی تمام گرههای ديگر تاثير گذار باشد. بمنظور عيب يابی می بايست چندين گره بررسی تا گره مورد نظر پيدا گردد.
– تغيير در ساختار شبکه مشکل است . در زمان گسترش و يا اصلاح حوزه جغرافيائی تحت پوشش شبکه ، بدليل ماهيت حلقوی شبکه مسائلی بوجود خواهد آمد .
– توپولوژی بر روی نوع دستيابی تاثير می گذارد. هر گره در شبکه دارای مسئوليت عبور دادن داده ای است که از گره مجاور دريافت داشته است . قبل از اينکه يک گره بتواند داده خود را ارسال نمايد ، می بايست به اين اطمينان برسد که محيط انتقال برای استفاده قابل دستيابی است .