پروژه تجزیه و تحلیل

به علت ان که این مقاله دارای نمودار های زیادی است .مطلب زیادی برای ان قرار داده نشده. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید .

نام : کارگزینی آموزش و پرورش
شرح : سیستم ثبت کلیه امور مربوط به غیبت ها – تالیفات – ابلاغ ها و ماموریت ها
هدف : استفاده از محیطهای گرافیکی به جای کارهای دستی –کنترل دقیق کارمندان – سهولت و تسریع در پاسخ گویی به ارباب رجوع .

ردیف شرح جزئیات کد مرجع
E

E

E

H

H

H

H

H

E

سیستم باید قابلیت پذیرش مشخصات پرسنل را داشته با شد

کاربر برای ورود به سیستم باید کلمه رمز وارد نماید

سیستم باید قابلیت پذیرش تغییرات را برای مدت زمان مشخص داشته باشد

سیستم باید قابلیت ثبت غیبت ها را داشته باشد

سیستم باید قابلیت ثبت مرخصی ها (استحقاقی –استعلاجی وروزانه )را داشته باشد
سیستم باید قابلیت ثبت ماموریت ها راداشته باشد

سیستم باید قابلیت ثبت اضافه کاری ها و کسر کاری ها را داشته باشد
سیستم باید قابلیت ثبت تالیفات وابلا غ ها را داشته باشد
سیستم باید قابلیت کنترل اجرای درخواست ها را داشته باشد
R1.1

R1.2

R1.3

R1.4

R1.5

R1.6

R1.7

R1.8

R1.9

جزئیات ومحدودیت ها
ویژگی ها
سیستم باید به شبکه متصل باشد

سیستم باید دارای برنامه PRS باشد

باید سیستم قابلیت شناسایی شماره پرسنلی افراد راداشته باشد

در صورت قطع شدن شبکه سیستم باید قادر به ذخیره اطلاعت باشد

حداکثر زمان انتظار کاربر از زمان وارد نمودن اطلاعات تا نمایش سیستم قابل پیش بینی باشد

محیط اجرایی
هزینه

سهولت در استفاده

تحمل خطا

زمان پاسخ گویی