پروژه حرارت مرکزی با آبگرم

مشخصات
ساختمان مسکونی خصوصی ((دوبلکس))
دیوار خارجی از نوع آجری با نمای خارجی سنگ
به ضخامت cm 1 و اندود داخلی و ضخامت دیوار cm 22
دیوار داخلی از نوع آجری با اندود داخل به ضخامت cm 11
در چوبی (داخلی یا خارجی)

پنجره از نوع فلزی با شیشه مضاعف
سقف از نوع بتونی با آسفالت و اندود در داخل
به ضخامت cm 15

اتاق خواب۱
 دیوار شمالی
 دیوار شرقی
 دیوار غربی
متصل به اتاق خواب  دیوار جنوبی
 سقف

متصل به موتورخانه  کف
پنجره
۱۶/۲۱ = (۶)(۳/۲) (۲)  در
 تعویض هوا
۷۹/۳۷۴۷ = Qt

اتاق خواب ۲
متصل به اتاق خواب  دیوار شمالی
 دیوار شرقی
دیوار غربی
دیوار جنوبی
 کف
متصل به اتاق خواب  سقف
 در
تعویض هوا
۲۴/۲۷۴۶=Qt

اتاق خواب ۳
دیوار شمالی
دیوار غربی
متصل به اتاق خواب  دیوار شرقی
دیوار جنوبی
سقف
متصل به اتاق  کف
در
پنجره
تعویض هوا
۸/۴۲۴۳ = Qt

اتاق خواب ۴

دیوار شمالی
متصل به اتاق خواب  دیوار غربی
دیوار شرقی
دیوار جنوبی
متصل به اتاق  کف
سقف
در
پنجره
تعویض هوا
۴۵/۴۰۷۲= Qt

حال و پذیرایی
دیوار شمالی

دیوار شرقی
دیوار غربی
دیوار جنوبی
کف
سقف
در
در
پنجره
تعویض هوا
۵۳/۱۳۰۲۵= Qt

آشپزخانه
دیوار شمالی و غربی
دیوار شرقی
دیوار جنوبی
پنجره
در
تعویض هوا
۲/۳۷۹۷ = Qt

راهرو
متصل به آشپزخانه  دیوار غربی
متصل به اتاق خواب  دیوار شرقی
دیوار شمالی
متصل به اتاق خواب  دیوار جنوبی
سقف
کف
در
۳۶/۱۹۸۴ = Qt

حمام
دیوار شمالی
دیوار شرقی
دیوار غربی
متصل به اتاق دیوار جنوبی
متصل به اتاق کف
سقف
پنجره
در
پنجره
تعویض هوا
۳۱/۱۹۷۹= Qt

منبع آبگرم
دوش ۱ عدد = ۱۱۴ توالت ۱ عدد = ۶/۷ سینک ظرفشویی ۱ عدد = ۳۸
ماشین لباسشویی ۱ عدد = ۷۶
۶/۲۳۵ = ۴۶ +۳۸ + ۶/۷ + ۱۱۴=حداکثر مقدار مصرف ممکن
۶۸/۷۰ = ۳۰%  حداکثر مقدار مصرف ممکن=مقدار مصرف ممکن
Watt =
watt 44 /4099=
L 53 = 75/0  ۶۸/۷۰ = ۷۵/۰  مقدار واقعی مصرف آبگرم = حجم مخزن آبگرم

دیگ
=سایز دیگ
Watt 45650 = 15/1  (۴۴/۴۰۹۹ + ۶۸ /۳۵۵۹۶ ) =
دیگ چدنی سوپر ۳۰۰
Model No 5-305
Number of section 5
Heating out put 45700-50/8
Max pressare dropof
Combustion chamber %10 m/bar
Width 600
Length 580 Lmm

Height 850 Hmm