با تغيير در فرم كامپيوتري قرائت كنتور مي توان در هر دوره تمام يا بخشي ازاطلاعات مورد نيازاز وضعيت انشعابات در شبكه را به دست اورد و ليستي از انشعابات نامناسب را تهيه كرد .[۱۰]
پس از تهيه ليست انشعابات نامناسب ، اين ليست در اختيار اكيپ اجرائي قرار داده شده و به روشهايي كه قبلا توضيح داده شده است اصلاح خواهد شد.

در مورد روش دوم ،نحوه كار بدين ترتيب بوده كه با انجام فعاليت كنترل اماكن كليه اماكن مورذد بازديد قرار گرفته و وضعيت انشعاب آنها قابل شناسايي مي باشد. با استفاده از نتايج به دست آمده از عمليات كنترل اماكن ليست كليه انشعابهاي نامناسب به تفكيك در يك فرم تهيه شده، ليست مزبور در اختيار اكيپ اجرايي مربوطه قرار داده مي شود .[۱]

دستورالعمل كنترل اماكن :
در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده، از جمله فعاليت هاي مثبت تعريف شده،فعاليت مربوط به كنترل و مميزي اماكن سطح شهر است . اين فعاليت به طور كلي به منظور بررسي و شناخت وضعيت موجود اماكن در ارتباط با بخش مشتركين و توزيع آب(شامل كليه مشتركين و غير مشتركين )، اگاهي از مسائل و كمبود هاي مرتبط با آن و همچنين بررسي و شناخت نواقص و ايراداتي كه از اين جهت به سيستم توزيع آب تحميل مي گردد،گرديده است .[۱]

ازآنجايي كه در انجام اين فعاليت هزينه هاي قابل ملاحظه اي صرف ميگردد،لذا ضروري است اين هزينه ها منتج به نتايج مناسبي گردد و از لحاظ فني و اقتصادي مقرون به صرفه باشد ، با توجه به اين امر ،اين فعاليت يك فعاليت مهندسي بوده كه مي بايست با در نظر گرفتن شرايط محلي و فني اقتصادي با يك برنامه ريزي دقيق و سازمان دهي شده اقدام به انجام آن گردد .[۱۰]

در اين راستا بنا بر مطالب فوق ،در دستور العمل حاضر سعي گرديده كليه جوانب امر مورد بررسي قرارگيرد و روش مناسب اين فعاليت ارائه گردد ، به طوركلي در دستور العمل حاضرنحوه انجام اين فعاليت از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و به عنوان راهنمايي جهت كنترل اماكن در شركتهاي آب و فاضلاب ارائه گرديده است
بطور كلي فعاليت هاي مورد نظر به شرح زير است :[۱۰]
– تهيه نقشه ها

– تهيه روش كنترل اماكن با توجه به شرايط محلي
– جذب ،سازماندهي و آموزش گروههاي پيمايش محلي
– پيمايش محلي و برداشت اطلاعات
– مقايسه اطلاعات جمع آوري شده در حين عمليات پيمايش با اطلاعات پرونده اي مشترك به منظورتعيين تغييرات و مغايرتها
– تهيه برناممه كاربردي كنترل اماكن ( نرم افزار كنترل اماكن) به منظور ثبت ، بازيافت و اخذ گزارشات

– ورود اطلاعات جمع آوري شده به نرم افزار كنترل اماكن
– اخذ گزارشات و انجام پردازشهاي لازم

(در مورد سه بند آخر ميتوان به صورت دستي نيز ليستي از انشعابات مورد نظر تهيه كرد) .
در اين خصوص، در دستورالعمل كنترل اماكن ابتدا دلايل نياز به اين فعاليت، اهداف انجام فعاليت كنترل اماكن ، كاربرد ها، و قابليت هاي قابل حصول و كليات اجراي طرح تشريح گرديده و متعاقب آن روش انجام ، نحوه جمع آوري ثبت ، بازيافت و پردازش اطلاعات تحت فعاليتهاي فوق الاشاره مورد بحث قرار گرفته است.[۱۰]

۱- كليات
۱-۱- دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن
از جمله دلايل نياز بهانجام چنين فعاليتي در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده ، موارد زير قابل اشاره است .
– شركتهاي در گير در امر خدمات رساني آب و فاضلاب با توجه به روند توسعه شاهد توليد اطلاعات بسياري از جمله اطلاعات مربوط به مشتركين بوده كه اغلب به دليل عدم وجود يك روند و نظام سازمان يافته ، بسياري از اين اطلاعات توليد شده در زمان كوتاهي بدون هيچ گونه شناختي حذف يا از دقت آنها كاسته شده است بدين لحاظ عليرغم اهميت خاص و با ارزش كه اين اطلاعات دارا مي باشند ، اغلب نقش مؤثري در برنامه ريزي ها ايفا نمي نمايند . همچنين در روند كنوني در طول زمان كوتاهي اطلات كارايي لازم خود را از دست داده و

بازيافت آنها نيز نيازمند صرف هزينه در زمان زيادي است .در اين بين با توجه به تغييرات و تحولاتي كه در چندين سال اخير در مديريت بخش تأمين و توزيع آب صورت گرفته( انتقال خدمات از شهرداري هاو ادارات آب به شركتهاي آب و فاضلاب) بسياري از اطلاعات حذف يا نابود گرديده است.از اين رو ، انجام چنين فعاليتي ، كمك مؤثري به جمع آوري و نظام دادن اطلاعات مرتبط با اين بخش خواهد نمود . ذكر اين نكته ضروري است اكثرشركتهاي آب و فاضلاب از اين قاعده مستثني نبوده و اين امر به عنوان مشكل در آنها همواره مطرح بوده است.[۱]
– آمار و اطلاعات مشتركين مربوط به سالهاي قبل ، به ويژه قبل از تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب بسيار محدود و عمدتاً از دقت و كيفيت لازم برخوردار نمي باشد . با توجه به اين امر اقدا م جهت تهيه آمار و اطلاعات به روز از وضعيت اماكن و مشتركين ضروري است . [۱۰]

 

– مديريت مؤثر در بخش مشتركين و همچنين ساير بخشها همواره نيازمند اطلا عات همه جانبه از اماكن و به ويژه از مشتركين است . به اين لحاظ كه تعيين و تحليل سياستهاي مورد نظر بستگي خاصي به وجود اطلاعات داشته و جامع و قابل دردسترس بودن آن براي مديران و برنامه ريزان به منظور حمايت از تحليلهاي لازم ضروري است .[۱۰]

– در حال حاضر بسياري از درآمد هاي قانوني در ارتباط با مشتركين كه رقم قابل ملاحظه اي را نيز به خود اختصاص مي دهد، بصورت بالقوه بوده ، كه با توجه به روند فعلي بالفعل نمودن آن تقريباً مقدور نمي باشد . ولي در صورت اجراي چنين فعاليتي اينگونه در آمد ها به راحتي و با دقت تمام بالفعل خواهد گرديد ( از قبيل در آمد هاي حاصل از كاربري ، وضيت انشعابات ، شناسايي نقاط قوت و ضعف سيستم قرائت و بسياري موارد ديگر)

– از دلايل ديگر انجام اين فعاليت اين بوده كه امروزه تنها سازمانها و شركتهايي در فعاليتهاي خود موفق خواهند بود ، كه بتوانند به طور مؤثر و كارا از اطلاعات توليد شده استفاده نمايند . به عبارتي تحليل و اجراي مؤثر برنامه هاي بهينه سازي سيستم به تشخيص اقدامات مناسب و تحقيق در ارتباط به ميزان تأثير اين برنامه ها ، نيازمند داشتن اطلاعا ت كافي در بخشهاي مختلف ازجمله بخش مشتركين است . [۱۰]

۱-۲- اهداف ، كاربرد ها و قابليت ها
در صورت اجراي فعاليت كنترل و مميز اماكن در شركتهاي آب و فاضلاب ، امكان استفاده از اطلاعات جامع و به روز مشتركين سطح شهر ، به منظور به كار گيري و استفاده در بخشهاي مختلف مديريتي ، فني و اجرايي فراهم خواهد گرديد . ازجمله مواردي كه با اجراي اين فعاليت قابل حصول ميباشد يا به عبارتي اهداف قابل انتظار از اجراي چنين فعاليتي ، عبارتند از :[۱]

-شناسايي وضعيت يكايك اماكن و تهيه اطلاعات به روز از آنهادر جنبه هاي مختلف
– ايجاد هما هنگي در ساختار اطلاعاتي و محتواي منابع اطلاعاتي مشتركين از شركتهاي آب و فاضلاب و به روز نگه داشتن آن
– تهيه و استقرار سيستم مكانيزه اطلاعاتي مورد نياز امور مشتركين و ساير بخشها در ارتباط با مشتركين و به روز نمودن اطلاعات بدون صرف دوباره كاريها .
– تهيه و در اختيار قرار گرفتن نقشه هاي به روز كد گذاري شده امور مشتركين

– افزايش راندومان و قابليت هاي تكنولوژيكي شركت با توجه به ايجاد توانايي هاي آناليزي بهبود يافته و جديدي كه فراهم گرديده است .
– فراهم آمدن امكان تحقيق و انجام بررسي هاي مستمر در ارتباط با مشتركين
-فراهم آ‌مدن زمينه جهت ارائه و به كارگيري راهكارهاي عملي و علمي سازمان يافته در ارتباط با نگهداري ، اصلاح و بهينه سازي انشعاب آب .
– فراهم آمدن امكان زمينه جهت اخذ درآمدهاي قانوني

– فراهم آمدن شرايط جهت تهيه و پياده سازي سيستم علمي و عملي قرائت كنتورهاي مشتركين (سير بهينه قرائت ).
– فراهم آمدن امكان كاهش آب به حساب نيامده(به ويژه غير فيزيكي)باتوجه به شناسايي عوامل بروز نشت
– فراهم آمدن شرايط جهت تهيه برنامه وتدوين بودجه بر طبق واقعيت هاي موجود.
-فراهم آمدن زمينه جهت شناخت كمبودها در مديريت امور مشتركين و برنامه ريزي جهت رفع آن .
– پيش بيني فعاليتها و برآورد فعاليتها و پتانسيلهاي مورد نياز آينده.
– تخصصي نمودن ارائه خدمات با توزيع مناسب فعاليت ها و مسئوليت ها.

– ارتقاء كيفيت و كميت ارائه خدمات.
– ايجاد و بهبود و تحكيم زيربنا هاي مناسب حقوقي و قانوني .
– جلب هرچه بيشتر و عميقتر مشاركتها ي مردمي يا به عبارتي ايجا د يك ارتباط دو جانبه با مشتركين و ارتقاء همكاري مشتركين .
– فراهم آمدن امكان سازماندهي و فعال نمودن يك ارتباط مستمر با مشتركين[۱۰]

۱-۳-كليات اجراي طرح
اولين گام در روند انجام فعاليت مميزي و كنترل اماكن در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده ، تعيين اهداف و پس از آن تبيين استراتژي دستيابي به اهداف مزبور و روند اجراي آن بوده است .
كليات اجراي اين فعاليتها به شرح زير است:
در گام اول شناسايي كلي وضعيت و ساختاراطلاعاتي،به همراه نحوه گردشكاري در وضعيت موجود مورد عمل قرار خواهد گرفت و بر اساس آن استراتژي هاي لازم تدوين ميگردد .
در گام بعدي بر اساس استراتژي هاي تعيين شده و با در نظر گرفتن ابزار مورد استفاده و واقعيتهاي موجود در اجراي اين فعاليت و شيوه اجراي جمع آوري و ثبت اطلاعات در قالب فعاليتهاي از قبيل تعريف وتعيين اطلاعات مور نياز(اقلام اطلاعاتي ) روش جمع آوري و ثبت آن ، محدوده زماني جمع آوري و ثبت اطلاعات، روش پردازش و اخذ نتايج ، مديريت تحليل نتايج ، مديريت تحليل اطلاعات و كاربرد هاي آن و موارد خاص ديگر بنا به موضوع و نوع تكنولوژي و ابزارهاي به كار رفته در اين طرح مورد عمل قرار خواهد گرفت . [۱]

در اين راستا، پردازش داده هاي ثبت شده و بررسي آنها مرحله ديگري از روند انجام اين فعاليت بوده است و بر اين اساس ، ارائه نتايج نيز بر طبق اهداف تعيين شده و نيازهاي شركت هاي آب و فاضلاب صورت خواهد گرفت .[۱۰]

۲-فعاليت هاي كنترل اماكن
همان گونه كه در ابتدا اشاره شد انجام اين فعاليت در اصل در بر گيرنده چندين فعاليت مي باشد، كه با تهيه نقشه ها شروع شده و به اخذ گزارشات و پردازشهاي لازم ختم ميگردد. در اين ارتباط در ادامه به تشريح هر يك از اين فعاليت ها پرداخته شده ا ست .[۱]

۲-۱- تهيه نقشه ها
در كنترل و مميز ي ا ماكن ، به منظور پيمايش محلي ، وجود نقشه هاي پايه شهر سازي بامقياس مناسب به صورت رقومي كه در آنها مو قعيت خيابان ها ، كوچه ها و بلوكها به همراه اطلاعات توصيفي مربوط به آن مشخص شده باشد ، از ضروريات است . چرا كه اصولاً پيمايش منطبق بر نقشه ها بوده ودر حين پيمايش مكانهاي كنترل شده بر روي نقشه ها منعكس مي گرددو ضمناً هر يك از بلوكها ، خيابانها و معابر بن باز و اماكن باكدهاي منحصر به فرد خويش مشخص مي گردد . در اين راستا اختصاص كد جغرافيايي ده رقمي به كليه اماكن از ضروريات بوده كه به موازات اجراي عمليات پيمايش مكانئ به مكان انجام ميگيرد . [۱]

ماحصل نهايي اين فعاليت ، فراهم آمدن نقشه هاي كد گذاري شده اماكن ، بلوكها ، خيابان ها و معابر بن باز ، يا به عبارتي نقشه هاي كنترل اماكن در مقياس مناسب (عموماً ۱:۵۰۰ )است . در اين ارتباط به منظور آشنايي بانقشه هاي رقومي و نحوه تهيه آن و ساير مسائل مربوط به آن در پيوست شماره ۱ دستورالعمل حاضر كلياتي در ارتباط با آن آورده شده است . [۵]
با توجه به اهداف مورد نظر از انجام كنترل اماكن مي بايست لزوماً نقشه هاي رقومي تهيه و به كار گرفته شود در صورتي كه نقشه هابه صورت دستي و سنتي تهيه شده باشد بايستي به طرق ذكر شده در پيوست فوق، اقدام به تهيه نقشه رقومي گردد از نقطه نظرتهيه نقشه هاي رقومي مورد استفاده در كنترل اماكن، مقياس مناسب براي نقشه هاي پايه مورد استفاده در طرح عموماً مقياس۱:۵۰۰ ميباشد كه با استفاده از آن مي توان كليه مشتركين و اماكن را به همراه محدوده تقريبي قطعات آنها در روي نقشه ها درج نمود . لذا

چنانچه نقشه هاي پايه شهر سازي با مقياس مذكور در دسترس نباشد ، بايد با تبديل مقياس نقشه هاي موجود و يا نقشه با مقياس مورد نظر نسبت به اين امر مبادرت ورزيد . بديهي است بزرگ نمودن مقياس نقشه ها باعث افزايش دقت آن نميگردد ، بلكه تنها بزرگ نمايي مورد نظر را به دست ميدهد، از اين رو در تبديل مقياس نقشه هاي موجوود به ۱:۵۰۰ بهتراست از نقشه هاي اصل از ۱:۱۰۰۰ بزرگتر نباشد .[۱]

متعاقب اخذ نقشه هاي فوق و بررسي هاي انجام شده بر روي آن ، بسته به مورد مي بايست ، اقداماتي علاوه بر آنچه در پيوست دستورالعمل حاضر آورده شده ،را نيز به شرح ذيل در صورت نياز مورد عمل قرار داد.

– در صورت عدم وجود لايه بندي مناسب در فايل نقشه ها ، اقدامات لازم به منظور لايه بندي مناسب صورت گيرد .
– در صورتي كه مقياس نقشه ها ۱:۵۰۰ نباشد لازم است نسبت به تغيير مقياس نقشه ها به ۱:۵۰۰ اقدام شود .[۵]

بنابر آنچه كه در ابتدا به آن اشاره شد ، تهيه نقشه ها در اين فعاليت از تهيه نقشه ها شروع شده و به نقشه كد گذاري شده اماكن ختم ميشود. براي اين منظور ، فعاليتهايي به شرح زير مورد نياز است .[۵]

– تهيه نقشه هاي تطبيقي شهر
– تهيه نقشه هاي تقريبي قطعات
– تهيه نقشه كنترل اماكن ( نقشه كد گذاري شده اماكن )
در ادامه به تشريح هر يك از اين فعاليت ها پرداخته شده است .
الف- تهيه نقشه هاي تطبيقي

از آنجا ئيكه ساخت و سازهاي شهري اغلب موجب تغييرات عمده اي در نقشه هاي پايه شهر سازي مي شود و احياناً معابر و بلوك هاي جديد ايجاد گرديده و يا نحوه بلوك بندي ها به دليل احداث خيابان ها و معابر جديد دست خوش تغيير ميشود ، لازم است نقشه هاي پايه شهرسازي با وضعيت مورد مقايسه قرار گرفته و در همين زمان ضمن تعيين بلوك بندي هاي وضع موجود ، تغييرات اجتماعي به وجود آمده تا حد امكان بر روي نقشه هاي پايه شهر درج گردد .[۵]

بطور كلي چنانچه اين تغييرات موارد همچون تعريض خيابانها ، كوچه ها ، ايجاد پخ ها و قوس تقاطع ها ، ايجاد كوچه هاي جديد و نظاير آن باشد ، ميتوان با كروكي برداري و به صورت تقريبي نقشه هاي پايه شهر را به هنگام نمود ولي در صورتي كه اين تغييرات بكلي بافت قبل شهر يا ناحيه مورد برسي را دگرگون ساخته باشند ، ضروريست با انجام عمليات نقشه برداري ، نقشه دقيق مناطق توسعه يافته تهيه گردد .

در اين بين اطلاعات توصيفي همچون اسامي خيابانها و كوچه ها كه در نقشه هاي فوق موجود نبوده ، تعداد تقريبي اماكن واقع در هر بلوك و سايرموارد مورد نياز نيز بايستي برداشت گردد . متعاقب اين فعاليت ، كليه موارد پس از برداشت بر روي نقشه هاي پايه شهر سازي وارد گرديده و فايل كامپيوتري آن نيز به روز گردد .[۱]

ب- تهيه نقشه تقريبي قطعات
در كنترل اماكن به منظور شناسايي موقعيت تقريبي اماكن در هر يك از بلوكها ، نياز به مشخص نمودن حدود يا مرز تقريبي قطعات و اماكن جهت اختصاص كد جغرافيايي است . از اين رو در اين فعاليت همگام با انجام پيمايش محلي و تكميل پرسشنامه ها مرز تقريبي قطعات و اماكن بر اساس دستور كارهاي صادره مشخص ودر نهايت جهت تهيه نقشه هاي كنترل اماكن بر روي نقشه هاي پايه شهرسازي پياده مي گردد.[۵]

ج- تهيه نقشه كنترل اماكن
نقشه هاي كنترل اماكن به نقشه هاي اطلاق مي شود كه حاوي كليه خيابان ها ، معابر ، كوچه ها و بلوكهاي سطح شهر به همراه كد هاي اختصاص داده شده به هر يك از اين عوارض است . به منظور تهيه نقشه اي كنترل اماكن عموماً سه مرحله به شرح ذيل مورد عمل قرار ميگيرد.[۱۰]
مرحله اول :
در اين مرحله براساس نتايج و اطلاعات حاصل از پيمايش اوليه سطح شهر و نقشه هاي تطبيقي تهيه شده از آن و با آگاهي به تعداد بلوكها و اماكن موجود در آنها ، اقدام به منطقه بندي سطح شهر ميگردد. منطقه بندي شهر به نوعي صورت مي گيرد كه هر منطقه در بر گيرنده ۵۰۰۰-۲۰۰۰ امكنه باشد ، در منطقه بندي شهر موارد و مسائلي به شرح زير مد نظر قرار ميگيرد.[۱]

– تراكم محدوده هاي شهري
از آنجائي كه در مناطق مركزي شهر تراكم ساختماني و بافت شهري از انسجام و تراكم بيشتري برخوردار است ، لذا محدوده انتخابي در اين مناطق در مقايسه با مناطق حاشيه اي ورود به توسعه شهر از وسعت كمتري برخوردار است .[۱۰]

به لحاظ اينكه منطقه بندي انجام شده در دراز مدت مورد استفاده شركت آب و فاضلاب قرار خواهد گرفت ، لذا سعي گردد منطقه بندي به گونه اي باشد كه مرور زمان از كارايي و دقت آن نكاهد ،به عبارتي .،بگونه اي نباشدكه برخي مناطق بسياربزرگ وبرخي كوچك باقي بماند.دراين ارتباط لازم بذكراست كه تعدادمعابربن باز باتوجه به تعريفي كه براي كدآن صورت ميگيرد ،بايستي از۹۹ معبربيشترنباشد.[۱۰]
مرحله دوم:

متعاقب منطقه بندي سطح شهر،كليه بلوكها ، خيابانها و معابر بن باز واقع در سطح يك منطقه كد گذاري شده و در روي نقشه هاي تطبيقي وارد مي گردد (نحوه كدگذاري متعاقباً تشريح گرديده است ) .[۱]
مرحله سوم:
طي اين مرحله همگام با انجام عمليات پيمايش محلي و برداشت اطلاعات اماكن ، ضمن مشخص كردن محدوده يامرزتقريبي قطعات ،كدجغرافيا يي ده رقمي به هر يك از اماكن تخصيص داده ميشود ودر نهايت بر روي نقشه هاي تهيه شده در مرحله سوم پياده ميگردد .
در اين راستا بر اساس نقشه مناطق ، كليه بلوكها و خيابانهاي واقع در آنها كد گذاري شده است . نحوه كد گذاري خيابانها ، بلوكها و اماكن به تفضيل در ادامه تشريح گرديدده است .[۱]

۲-۲- تهيه روش كنترل اماكن و نحوه انجام
نظر به اهميت بررسي وضعيت يكايك اماكن و بهنگام سازي اطلاعات آنها در مطالعات كاهش آب به حساب نيامده ، تهيه و ارائه روشي كه بتوان بر مبناي آن اطلاعات مورد نياز را جمع آوري و تهيه نمود، از اهميت شايان توجهي برخوردار است . [۱]
در اين راستا ، در اين بخش به منظور بررسي و شناخت وضعيت موجود ، مسائل و نا رسائيها ، امكانات و قابليتها در ارتباط با مشتركين و غير مشتركين و ارائه يك چارچوب كلي براي جانمايي فعاليتهاي مختلف مرتبط با كنترل اماكن ، پرسشهاي زير مطرح است .[۵]

– نيازهاي اطلاعاتي اعم از نقشه هاي مورد نياز ، اطلاعاتي كه مي بايست جمع آوري گردد و نحوه ثبت آن و…چيست و چگونه ميتوان به آنها دست يافت ؟
– نحوه جمع آوري اطلاعات به چه صورت مي باشد ؟
-جمع آوري اطلاعات توسط چه افرادي صورت پذيرد و چه آموزشهايي مورد لزوم است؟
– نظارت بر دقت عمليات جمع آوري اطلاعات چگونه مبذول ميگردد؟
– نتايج چگونه پردازش و تفسير گردد؟
پاسخ به پرسشهاي مطروحه فوق و بسياري پرسشهاي ديگر ، در نهايت منجر به ارئه روش مناسب وكاربردي كنترل اماكن خواهد گرديد . البته قابل ذكر است در انتخاب روش كنترل اماكن بايد كلية مسائل و مقتضيات ويژه محلي ومنطقه مورد مطالعه نظير مسائل فرهنگي ، اجتماعي ،سياسي و … درنظر قرار گيرد،چه در غير اين صورت بروز مشكلات پيش بيني نشده مانع از ارائه عمليات و يا حسن انجام آن ميگردد. همانگونه كه بطور كلي در ابتدا نيز اشاره گرديد ،روند برنامه ريزي و انجام عمليات كنترل اماكن در مطالعات كاهش آب بحساب نيامده را ميتوان به شرح ذيل خلاصه نمود .[۵]

– تهيه نقشه هاي پيمايش شهرسازي
– پيمايش محلي و تهيه نقشه هاي تطبيقي
– منطقه بندي سطح شهر
-كد گذاري بلوكها ، خيابانها و معابر بن باز

– تهيه فرمها و پرسشنامه هاي كنترل
– جذب نيروها ي كنترل اماكن ،سازماندهي و آموزش گروههاي پيمايش محلي
– انجام هماهنگي با ساير ادارات ،سازمانها و ارگانهاي ذيربط محلي
– آگاه سازي مردم با پخش و ارائه اطلاعات
– پيمايش محلي و برداشت اطلاعات

– كنترل و نظارت بر عمليات پيمايش
– مقايسه اطلاعات پرونده اي مشتركين با پرسشنامه ها
-كنترل فرمهاي تكميل شده

– تهيه نرم افزار كنترل اماكن
– ورود اطلاعات به كامپيوتر از طريق برنامه كاربردي (نرم افزار)كنترل اماكن
– ورود اطلاعات به نقشه كامپيوتري و تهيه نقشه كنترل اماكن
– اخذ گزارشات موضوعي و تجزيه و تحليل آن
– بهنگام سازي اطلاعات كنترل اماكن
در اين ارتباط ،به تشريح روند كلي انجام عمليات كنترل اماكن بر طبق آيتم هاي فوق در ادامه آورده شده است .[۱۰]

كدگذاري :
مديريت صحيح و كارامد،بهبود روشها و بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي در شركت هاي آب و فاضلاب به منظور ارائه خدمات مطلوب و به همراه آن كاهش هزينه ها، زمان و تلفات آب از بدو تأسيس اين شركتها همواره مورد توجه و تأكيد مسئولين و دست اندركاران بوده است . لازمه اين امر ،انجام مطالعات سازمان يافته و بكارگيري ابزارهاو تكنولوژيهاي نوين(از جمله سازماندهي اطلاعات جغرافيايي-GIS ) است. در اين بين ،تهيه اطلاعات جامع و طبقه بندي شده نيز از جمله ضروريات است .[۵]

 

در بسياري از كشور هاي جهان به منظور نيل به اين موارد ،سهولت، سرعت، دقت و نيز استفاده از امكانات مكانيزه ، علائم اختصاري را جايگزين اطلاعات و مشخصات مربوط به عوارض مختلف نموده اند كه بطور عام تحت عنوان سيستم كدگذاري در دنيا شناخته شده است . در كشور ما بدليل همنامي بسياري از معابر در شهرها و نيز همنامي بسياري از نقاط تجمع جمعيت ودر موارد زيادي عدم وجود پلاك معابر و اماكن بطور معمول ارائه نشاني محل اماكن به منظور دستيابي به آنها همواره بامشكلات زيادي همراه بوده است . بطور يكه در در بسياري از موارد،ذكر بيش از ۱۵ كلمه و كشيدن كروكي محل را هگشا مي باشد . با توجه به اين امر از آنجايي كه در كنترل و مميزي اماكن دستيابي به نشاني اماكن ، موقعيت

جغرافيايي و اطلاعات توصيفي مربوط به آن مورد نياز است. لذا نياز به كد گذاري عوارض مرتبط با اين امر از ضزوريات است . به منظور نيل به اين هدف ، بر اساس مطالعات انجام شده و تجربيات به دست آمده ، طرح كد گذاري عوارض مورد نياز در كنترل اماكن به شرح زير تنظيم و ارائه گرديده است .[۵]

هدف كلي اين فعاليت در مرحله نهايي حذف كامل نشاني و جايگزيني سيستم كد گذاري جغرافيايي به جاي آن است.

 

-كد گذاري مناطق
به هر يك از مناطق تعيين شدده ، يك كد يك رقمي اختصاص داده ميشود . به عنوان مثال كد ۳ مشخص كننده منطقه ۳ در طرح كنترل اماكن است .

كد گذاري خيابان ها
در اين مرحله به منظور اختصاص كد جغرافيايي به هر يك از اماكن لازم است كليه خيابانها و معابر بن باز در سطح شهر شناسايي و كد گذاري گردد . لذا پس از تكميل و بهنگام سازي نقشه ها و منطقه بندي شهر ، اسامي خيابانها و معابر بر روي نقشه تطبيقي درج ميگردد .سپس كد گذاري خيابانها و معابر بن باز كه تشكيل دهنده محدوده يك بلوك مستقل مي باشند به شرح ذيل انجام مي گردد.[۱۰]
– بررسي تركم نسبي جمعيت و روند توسعه
– مشخص نمودن تعداد خيابانها و معابر بن باز در منطقه مورد نظر

– مشخص نمودن منتهي اليه جنوب غربي منطقه به عنوان نقطه شروع كد گذاري
-اختصاص كد سه رقمي به كليه خيابانها و معابر با حركت در جهت غرب به شرق در منطقه مورد نظر
– دقت در عدم كد گذاري مجدد خيابانها و معابري كه مرز مشترك مناطق است .
– كد هر يك معابر بن باز و خيابانها متشكل از يك عدد سه رقمي بوده كه رقم اول از سمت چپ نمايانگر منطقه اي بوده كه خيابان در آن واقع گردده و دو رقم بعدي شماره خيابان يا معبر بن باز در اين منطقه است .[۱۰]

به عنوان مثال در كد ۳۲۴يعني خياباني كه در منطقه ۳ واقع گرديدهو ۲۴ امين خيابان اين منطقه است .
در اين ارتباط ،خاطر نشان مي سازد بز اساس تراكم‌، بافت شهري و نحوه توسعه ، فواصل شمارنده خيابانها تعيين مي گردد .[۱۰]
به گونه اي كه در محدوده هايي كه احتمال تغييرات در آينده وجود ندارد فاصله بين شمارنده داده نمي شود ولي در نواحي رو به توسعه ودرحال تغيير اين فاصله در شمارند ه به صورت دودويي يا بيشتر لحاظ مي گردد .

در مورد خيابانها و معابري كه مرز مشترك مناطق را تشكيل ميدهند كد گذاري به اين صورت خواهد بود كه كد منطقه در مورد آنها صفر است .بعبارتي كه خيابان با رقم صفر شروع مي شود . [۱۰]

متعاقب كد گذاري خيابانها و معابر بن باز ، ليست كليه كدهاي تخصيصي ، به همراه نام محله در جدول همانند جدول –۱- درج مي شود.

جدول شماره ۱: نام و كد خيابان ها و معابر بن باز منطقه .
رديف نام خيابان يامعبربن باز كدجغرافيايي رديف نام خيابان يا معبربن باز كدجغرافيايي

كدگذاري بلوكها
بنا به تعريف بلوك عبارت است از محدوده اي كه اطراف آن را خيابانها و معابر بن باز احاطه نموده و ممكن است شامل يك يا چند معبر بن بست ( كوچه بن بست)باشد روند اختصاص كد به هر يك از بلوكهاي واقع در يك منطقه به شرح زير است .[۵]
– بررسي نقشه هاي تطبيقي يا به هنگام شده شهر سازي و تعيين تعداد بلوك هاي موجود در هر منطقه
– انتخاب منتهي اليه جنوب غربي نقشه منطقه مورد نظر به عنوان مبدأ كد گذاري
– اختصاص كد به هر يك از بلوكها با حركت از جهت غرب به شرق

– كد هر يك از بلوكهاي واقع در يك منطقه از يك عدد چهار رقمي تشكيل گرديده است . در اين عدد ، عدد اول از سمت چپ مشخص كننده منطقه اي كه بلوك در آن واقع شده و سه رقم بعدي نماينده شماره بلوك در آن منطقه است . به عنوان مثال در كد۲۳۴۵ يعني بلوك شماره۳۴۵ در منطقه ۲
در اين ارتباط خاطر نشان مي سازد كه فاصله بين شمارنده بلوك در جلوي تغييرات احتمالي آينده و بافت و سيماي شهري مرتبط با آن صورت ميگيرد .بعنوان مثال در بخشهايي كه احتمال مي رود دو معبر بن بست تبديل به يك معبر بن باز گردد اين فاصله گذاري رعايت شود . [۱]
پس اختصاص كد به هر يك از بلوكها ، مشخصات مر بوط به آن در جدولي مطابق جدول -۲-درج مي گردد.

 

جدول شماره -۲-: مشخصات بلوكهاي منطقه شماره …
رديف كد بلوك نام خيابان و معابر كد خيابانها و معابر تعداد كوچه تعداد اماكن

كد گذاري اماكن :
به منظور دسترسي سريع به هر يك از اماكن و به عنوان پايه اي جهت پياده سازي سامانه هاي اطلاعات جغرافييايي ( GIS) به هر يك از اماكن يك كد
ده رقمي ( كد جغرافييايي) حين عمليات پيمايش محلي اختصاص داده مي شود .
در كد ده رقمي، عدد اول از سمت چپ بيانگر شماره منطقه ، دو رقم بعدي شماره خياباني كه مكان در آن واقع شده ، سه رقم بعدي مشخص كننده بلوك وچهار رقم آخر نماينگر شماره اماكن در آن بلوك است . فواصل بين شمارنده اماكن عمدتاً به صورت ده تايي صورت مي گيرد . البته در نواحي در حال تو سعه ، بسته به سطح كل بلوك و تراكم كلي سطح شهر و آن منطقه، تعداد تقريبي اماكن بر آورد شده و بر اين مبنا فواصل بين كدها داده مي شود .[۱۰]

 

به عنوان مثال در كد۵۱۲۴۳۵۶۷۸۰ يعني مكاني كه در منطقه ۵ خيابان ۱۲ بلوك ۴۳۵ به شماره ۶۷۸۰واقع شده است .
در اين ارتباط ذكر اين نكته ضروري است كه هدف از بكار گيري ده رقمي در اجرا و انجام فعاليت كنترل و مميزي اماكن ، حذف كامل نشاني اماكن و جايگزيني سيستم كد گذاري استاندارد به جاي آن است .[۱]

 

تهيه فرمهاي جمع آوري اطلاعات
تهيه فرمها و پرسشنامه هاي جمع آوري اطلاعات از جمله مهمترين و پر اهميت ترين در يك برنامه كنترل اماكن به حساب مي آيد . چرا كه ناقص بودن ويا كمبود اقلام اطلاعاتي موجب دوباره كاريهاي بعدي خواهد شد و همچنين قرار دادن اقلام اطلاعاتي زائد (منظور اقلام اطلاعاتي كه كاربرد خاصي براي آنها مقدور نيست) موجب اتلاف وقت و هزينه خواهد شد. از جمله اقلام اطلاعاتي كه در اين طرح مورد نياز است مي توان به موا رد زير اشاره كرد.[۱]