پروژه طراحی بیمارستان

پذيرش:
پذيرش اولين محل برخورد بيمار با كلينيك است كه در رابطه با انتظار اصلي و ورودي كلينيك قرار مي گيرد . مساحت پذيرش بستگي به تعداد كاركنان اين قسمت دارد و به ازاي هر كار كن ۵m+ متر مربع مساحت مفيد در نظر گرفته مي شود . در درمانگاه هاي بزرگ هر گروه از كلينيكها داراي پيشخوان پذيرش خاص خود هستند . كه در پشت هر پيشخوان يك نفر كار مي كند .

طول پيشخوان به ازاي هر كار كن = ۱m
در شرايطي كه فشار تقاضا براي كلينيك وجود دارد طراحي قسمت پذيرش اهميت بيشتري پيدا مي كند . پيشبيني محل براي شيون بيماران در خارج از فضاي پذيرش نزديكي هرچه بيشتر قسمت پذيرش به ورودي كلينيك و عدم تداخل آن با قسمتهاي درماني كلينيكها نزديكي آن به بايگاني پزشكي و امثال آن مسائلي است كه در قرارگيري پذيرش كلينيك بايد مورد توجه قرار گيرد .

مساحت پذيرش متر مربع A = 5 متر مربع × تعداد كاركنان پذيرش
طول پيشخوان پذيرش متر B = 1متر ×تعداد كاركنان پذيرش
اجزاي مبلمان :

۱٫ يك ميز پذيرش با حداقل عرض **** كه داراي كشو براي ذخيره سازي يا فايل پايه دار .
۲٫ فايل هاي جانبي به طول ۶۰ فوت و دسترسي آسان براي مسئول پذيرش .
۳٫ تابلوي اعلانات براي اعلاميه ها و رويدادها .
۴٫ صندلي به تعداد كاركنان .
۵٫ رايانه به تعداد كاركنان .

نكاتي كه در طراحي بايد رعايت شود :
۱٫ تماس چشمي آسان بين ايستگاههاي كار مطلوب مي باشد .
۲٫ مسئول پذيرش حركت و جابجايي بيماران را كنترل مي كند، متعاقبا قسمت پذيرش بايد در ناحيه مركزي واقع شود، وظيفه اساسي خود را انجام دهد .
۳٫ روشنايي طبيعي و نماي بيروني مطلوب مي باشند ولي نبايد **** چنداني به آنها داده شود . اولويت اول و دوم عبارتند از :
ناحيه پذيرش/ انتظار/ و دفاتر مشاوره

هال و سراي انتظار :
انتخاب سيستم انتظارها از مسائل مهم در برنامه ريزي عملكردي كلينيك محسوب مي شود . معمولا از نظر سيه كولاسيون ها تركيبي از سيستم انتظار اصلي و فرعي روش مناسب تري به نظر مي رسد . منظور از اين سيستم آن است كه يك انتظار اصلي با مساحت كافي در رابطه با ورودي كلينيك پيش بيني مي شود . كه بيماران از آن ميان انتظارهاي فرعي تقسيم مي شوند . هر كلينيك و يا هر گروه از كلينيك ها داراي انتظار فرعي خاص خود هستند .
نكات طراحي:

۱٫ از نظر طراحي ايجاد يك مكان خوب و جذاب كه در اين ناحيه مي تواند بزرگترين **** را در ايجاد راحتي رواني بيماران به ويژه در ارتباط با سن افراد (از كودكي تا بلوغ) ارائه دهد .
۲٫ مصالحي كه استفاده مي شود نبايد هيچ گونه درز و يا فرجي داشته باشد .
اجزاي مبلمان : ۷۰ صندلي، آبخوري، تلويزيون، ***** تلفن عمومي .
۳٫ **** : در چنين فضايي منع نوري بايد مخفي باشد تا كمترين انعكاس سطحي نور رخ داده و نور غالب محيط چشم آزار نشود .
*****************
**********

مساحت انتظارها معمولا بر مبناي ۳/۱ متر مربع براي هر نفر در نظر گرفته مي شود .
معمولا همراهان بيمار نيز به تعداد افراد اضافه مي شود . براي محاسبه مساحت انتظارها مي توان **** كل مراجعين (بيمار و همراه) به درمانگاه در *** ترين روز را املاك قرار داد . اين ملاك هم در انتظار اصلي و هم در انتظار فرعي بايد رعايت شود . بدين ترتيب مساحت انتظار اصلي معمول كل مساحت انتظارهاي فرعي پيش بيني مي شود .
انتظار :
مساحت انتظار اصلي A=3/1×

مساحت كل انتظارهاي فرعي متر مربعA= 3/1×

مساحت انتظارهاي فرعي : M2 B=

رختشويخانه :
مبلمان : اسيك، سطح كار ، ماشين لباسشويي، كمد لباس (انبارها) ميز اطو كشي، خشك كن.
يك رختشويخانه استاندارد بايد تهويه ۱۵ تا ۲۰ تغيير (جابجايي) هوا در ساعت با سقف بلند و روشنايي ۱۶۰ لوكس باشد همچنين سيستمهاي رطوبت****** سطوح غير لغزنده و انبار مواد شيميايي ضروري است .

مساحت كل انبارهاي لباس ملحفه معمولا ۴ متر مربع براي هر واحد مصاحبه و معاينه در نظر گرفته مي شود كه .
حاجت كل انبار لباس و ملحفه = ۴ متر مربع× تعداد واحد مصاحبه / معاينه

سرويس هاي بهداشتي :
توالتها و روشوييهاي كلينيك عمدتا به دو گروه تقسيم مي شود :
يكي سرويسهايي كادر و پرسنل كلينيك و ديگري سرويسهاي مراجعين كلينيك . از حيث قرارگيري مسلما سرويسهاي كادر دو قسمت كلينيك ها قرار مي گيرد و سرويس مراجعين در ارتباط با انتظارها قرار مي گيرد . در قسمت مراجعين پيش بيني توالت و روشويي معلولين نيز ضروري است .
سرويسهاي بهداشتي مراجعين :

روش مناسب براي تعيين تعداد و مساحت سرويسهاي بهداشتي مورد نياز مراجعين محاسبه بر اساس تعداد كل مراجعين به كلينيك در شلوغترين روز است .
در اين روش براي هر ۳۰ مراجعه كننده زن در شلوغترين ساعت روز يك توالت و دستشويي زنانه و براي هر ۳۰ مراجعه كننده مرد در شلوغ ترين ساعت روز يك توالت و دستشويي مردانه در نظر گرفته مي شود و علاوه بر اين حداقل دو توالت و دستشويي (مردانه و زنانه) براي معلولين نيز بايد پيش بيني شود .
مساحت كل هر توالت و دستشويي با احتساب سيركلاسيون هاي ضروري آن ۴/۲ متر مربع فرض مي شود و توالت و دستشويي معلولين معادل ۲/۵ متر مربع مساحت نياز دارد .
سرويس هاي بهداشتي

 

سرويسهاي كادر و پرسنل سرويس هاي مراجعين

سرويس زنانه سرويس مردانه سرويس معلولين

مساحت سرويس هاي بهداشتي مراجعين از فرمول زير قابل استخراج است .
Aمتر مربع= (۵/۲ متر مربع×۲)+( ۴/۲ متر مربع×

مساحت سرويسهاي بهداشتي مردانه يا زنانه Bمتر مربع = ۲÷A
معمولا تعداد مراجعين به كلينيك مرد و نصف ديگر آنها زن محاسبه مي شوند و ميزان مراجعين در شلوغ ترين ساعت معادل نصف كل مراجعين در روز فرض مي شود .
سرويس هاي بهداشتي كادر :

تعداد كادر كلينيك به عنوان مبناي محاسبه تعداد سرويسهاي بهداشتي كادر بكار مي رود .
معمولا براي ۱۵ كادر و پرسنل ثابت درمانگاه يك توالت و دستشويي در نظر گرفته مي شود . توالت و دستشويي كادر نيز از حيث مساحت مشابه سرويس هاي بهداشتي مراجعين است و بصورت زنانه و مردانه پيش بيني مي شود .
مساحت سرويس هاي بهداشتي كادر كلينيك Aمتر مربع= ۴/۲ متر مربع × تعداد كادر ثابت درمانگاه
۱۵
مساحت سرويسهاي بهداشتي مردانه يا زنانه Bمتر مربع =۲÷A

شكل ص ۵ ***************************
اتاق نظافت :
يك اتاق نظافت براي قرار دادن وسايل تميز كردن فضاهاي كلينيك به مساحتي حدود ۵ متر مربع و با **** و قفسه وسايل در كلينيك پيش بيني مي شود . معمولا يك اتاق نظافت براي كل كلينيك كافي است .
صندوق :

كليه مراجعين به كلينيك براي پرداخت پول به صندوق مراجعه مي كنند .
همچنين در مواردي مراجعين به بخشهاي تشخيصي كلينيك مانند آزمايشگاه راديولوژي براي پرداخت پول به صندوق درمانگاه مراجعه مي كنند . داروخانه از حيث حسابداري مستقل بوده و صندوق جداگانه اي مختص بخود دارد .
صندوق ار حيث قرارگيري بايد در ارتباط با ورودي و انتظار اصلي درمانگاه بوده و در مجاورت بخش پذيرش و در رابطه با اداري قرار گيرد .
ورودي

اداري در ارتباط صندوق مجاور با پذيرش
انتظار اصلي
صندوق معمولا با دريچه اي به فضاي انتظار متصل مي شود و بيماران پول يا دفترچه بيمه خود را از اين دريچه به صندوق مي دهند . معمولا حسابداري كوچكي نيز در قسمت صندوق پيش بيني مي شود .
طراحي صندوق به نحوي بايد باشد كه بيمار و مراجعين نتوانند وارد آن شوند .
شكل ص ۶ *********************
محاسبه مساحت صندوق :

مساحت صندوق بستگي به تعداد پرسنل اداري اين قسمت دارد . مي توان در ازاي هر نفر پرسنل اين قسمت ۵/۴ متر مربع مساحت در نظر گرفت كه شامل فضاي :
كار وم پيشخوان و ميز كار مي شود . همين ميزان مساحت براي هر نفر كاركن حسابداري در اين قمت نيز لازم است .
مساحت صندوق= ۵/۴ متر مربع × تعداد پرسنل اداري صندوق
۱٫بخش اداري :
تحت اين عنوان يكسري عمل كرد اساسي قرار گرفته كه براي اداره كلينيك ضروري مي باشد ولي وسعت يك بخش را نخواهد داشت .
بعضي از آنها در ارتباط با عموم بوده بايد دسترسي به آنها آسان باشد . بقيه در اين ارتباط نبوده و بايد در بهترين موقعيت خود از نظر عملكرد قرار گيرند .

۲٫اجزاي بخش اداري :
۱٫ *** و منشي
۲٫ سالن كنفرانس و تشكيل جنسه
۳٫ حراست
۴٫ بايگاني
۵٫ امور مالي
۳٫ مديريت
با وجود اينكه احتياجات فضايي مديريت زياد مي باشد بهترين و مستقيم ترين انعكاس دهنده تشكيلاتي هستند كه كلينيك را اداره مي كنند . تمام بخشهاي روابط عمومي كلينيك را موثر مي نمايند . ولي مديريت بطور آگاهانه و مداوم ارتباط با عموم را مد نظر قرار مي دهد .
۴٫ اجزاي داخلي اتاق مدير :
شامل :
۱٫ اتاق منشي
۲٫ اتاق رييس شكل ص ۷ ***********
۳٫ اتاق جلسات
مبلمان داخلي :
۱٫ اتاق منشي شامل : فايل – ميز و صندلي – كامپيوتر – فاكس – تلفن – دستگاه كپي و پرينت – ميز و صندلي براي مراجعه كننده .
۲٫ اتاق رييس شامل : فايل – قفسه بدون پايه ۸-۵ فوت مربع – كامپيوتر *** – صندلي گردان – قفسه كتاب با طول – ۳۶۰ فوت – ميز و صندلي ميهمان (مراجعه كننده).
۳٫ اتاق جلسات : ميز ۱۲ نفره

بايگاني:
فضاي مورد نياز به اين مكان امل دو بخش :
۱٫ مكان براي كارمندان ماشين نوپس

۲٫ قسمت بايگاني پرونده هاي طبي :
پرونده كه نام ديگر آن چارت است با ورود بيمار به كلينيك آماده مي گردد و بعد از پذيرش بيمار اسم و آدرس و ساي مشخصات وي در صفحه اول نوشته مي شود اين ورق مخصوص كه نام و مشخصات بيمار بر روي آن نوشته شده در يك پوشه نگهداري مي گردد كه پس از بستري شدن بيمار هر گونه يادداشت و شرح بعدي در آن نوشته مي شود . پرونده بيمار بايد در جايي نگهداري شود كه به آساني در دسترس طبيب قرار گيرد . از طرفي ديگر نبايد پرونده در دسترس عموم باشد . زيرا اطلاعات و مطالب موجود در آن بايد نزد پزشك محفوظ باشد و به ندرت حتي به خود بيمار اجازه داده مي شود كه پرونده را ببيند .

پس از اتمام مراجعات بيمار، پرونده از پرونده بخش جدا شده و به قسمت بايگاني پرونده هاي طبي فرستاده مي شود . اگر بيمار مجددا به كلينيك مراجعه كند در پرونده قديمي او از بايگاني خارج شده و اطلاعات و مدارك جديد به آن اضافه مي گردد . معمولا در كشورهاي اروپايي پرونده ها برا هفت سال نگهداري مي شود كه دو سال اول پرونده در قسمت بايگاني جاري خواهد بود .