پروژه مالی (پروژه تولید مخزن CNG)

تهیه و تنظیم : میر حجت ابراهیم پور زالی

بهای تمام شده مواد :
جدول مواد (مواد) : در این جدول اطلاعات مواد اصلی تولید مخزن یعنی پوکه آهنی و شیر مخزن ارائه شده است . پوکه آهنی در مرحله اول و شیر مخزن هم در مرحله دوم وارد خط تولید می شوند .

جدول سایر مواد (سایرمواد) : در این جدول سایر مواد مورد استفاده در تولید نمایش داده شده است . هر مخزن به مقداری روغن مخصوص و رنگ احتیاج دارد . روغن در مرحله چهارم و رنگ در مرحله پایانی استفاده می شوند .

نکته : مقدار مورد نیاز هر مخزن به روغن و رنگ بر مبنای حجم آن بدست می آید . به این گونه که به ازای هر ۱۰ لیتر حجم مخزن ، یک لیتر روغن و ۰٫۵ لیتر رنگ مورد نیاز می باشد .
فرمول ها :
۱ . روغن مورد نیاز : ( حجم مخزن / ۱۰ )
۲ . رنگ مورد نیاز : ((حجم مخزن / ۱۰ ) * ۰٫۵ )
۳ . بهای تمام شده مواد : ((پوکه آهنی * قیمت) + (شیر مخزن * قیمت) + (مقدار مورد نیاز زوغن * قیمت) +
(مقدار مورد نیاز رنگ * قیمت))
جدول محصولات :

در این جدول مخزن پراید به رنگ زرد ، مخزن پژو ۴۰۵ به رنگ صورتی ، مخزن سمند به رنگ نارنجی و مخزن کاروان به رنگ سبز می باشد . این رنگ آمیزی تا پایان پروژه ادامه پیدا کرده است و بر این اساس محصولات مختلف از همدیگر تفکیک شده است .

بهای تمام شده دستمزد : برای بدست آوردن بهای تمام شده دستمزد از چند جدول استفاده شده است .
۱ . جدول زمان توقف محصول (زمان) : این جدول نشاندهنده مدت زمان توقف محصول در هر ایستگاه خط تولید می باشد . این جدول در بهای تمام شده دستمزد و تولید پیش بینی شده مورد استفاده قرار گرفته است .

۲ . جدول کارکنان ایستگاه اول (کنترل) : تمامی کارکنان این مرحله از نظر میزان تخصّص ماهر می باشند . میزان مهارت کارکنان دو قسمت می باشد که یکی متوسط و دیگری ماهر می باشد . هر کدام از مراحل دارای حداکثر یک نفر ماهر و دو نفر متوسط می باشند .

۳ . جدول کارکنان ایستگاه دوم (هیدرو) :

۴ . جدول کارکنان ایستگاه سوم (آلترا) :

۵ . جدول کارکنان ایستگاه چهارم (داخل) :

۶ . جدول کارکنان ایستگاه پنجم (خارج) :

۷ . جدول کارکنان ایستگاه ششم (حکاکی) :

نکته میزان حقوق کارکنان بر اساس ساعت می باشد .

فرمول ها :
۱ . دریافتی کارگران : (اگر میزان تخصّص ماهر باشد = ۶ريال ، اگر میزان تخصّص متوسط باشد = ۳ريال
۲ . بهای تمام شده دستمزد : (دریافتی کارگر * مدت زمان توقف محصول در ایستگاه مربوطه)
جداول بهای تمام شده دستمزد برای هر مرحله تفکیک شده است و از اطلاعاتی همچون کد کارگر ، نام کارگر ، میزان تخصّص استفاده شده است .

بهای تمام شده سربار : جداول مربوط به بهای تمام شده سربار به قرار زیر می باشد :
۱ . جدول قیمت (قیمت) : قیمت محصولات برای بدست آوردن استهلاک به کار رفته است . مجموع قیمت ها ۲۵۴ ریال میباشد که با رقم ماشین آلات در تراز نامه برابر است .

۲ . جدول هزینه های متغیر : این جدول نشاندهنده مقادیر پیش بینی شده هزینه های متغیر برای یک ماه می باشد .

روش برست آوردن این ارقام و سرشکن کردن آنها بر تمامی مراحل تولید به این صورت است : میزان هزینه ماهانه بر کارکرد ماهانه ماشین آلات تقسیم می شود .
۳ . جدول تولید پیش بینی شده (تولید) : این جدول نشاندهنده میزان تولید پیش بینی شده ماهانه می باشد .

۴ . جدول هزینه پیش بینی شده ماهانه (هزینه) : این جدول نشاندهنده میزان هزینه پیش بینی شده ماهانه می باشد .

۵ . جدول کارکرد ماهانه ماشین آلات : این جدول کارکرد ماهانه ماشین آلات را ارائه می کند .

روش بدست آوردن ارقام این جدول به این صورت است : میزان تولید پیش بینی شده از جدول تولید بر مدت زمان توقف محصول از جدول زمان ضرب می شود .
فرمول ها :
۱ . تولید پیش بینی شده : ((۸*۲۶ ) / مدت زمان توقف محصول ))
۲ . هزینه های متغیر: (هزینه ماهانه / میزان کارکرد ماشین آلات )
۳ . کارکرد ماشین آلات : (تولید پیش بینی شده * مدت زمان توقف محصول)
۴ . استهلاک ( روش کارکرد ماشین آلات) : ((قیمت ماشین آلات / تولید پیش بینی شده)* تولید واقعی)
۵ . بهای تمام شده سربار : (استهلاک + مجموع هزینه های متغیر)
بهای تمام شده سربار هر مرحله به تفکیک محاصبه شده است . میزان استهلاک بر اساس روش کارکرد ماشین آلات محاصبه شده و با میزان هزینه های متغیر آن مرحله جمع شده است .

بهای تمام شده محصولات : در این کاربرگ بهای تمام شده هر یک از محصولات بصورت جداگانه مشخص شده است .

پیاده سازی :
برای شروع مرحله پیاده سازی از دو جدول استفاده شده است .
۱ . جدول تولید (خرید مواد اولیه) :

در این جدول اطلاعات خرید مواد اولیه ای که در تولید مخازن مورد استفاده قرار گرفته است آورده شده و نحوه تسویه آن هم تشریح شده است . اطلاعات این جدول در ثبت های دفتر روزنامه مورد استفاده قرار گرفته است .

۲ . جدول فروش :

اطلاعات این جدول نشانگر این است که این شرکت در سه مرحله تولیدات خود را به فروش رسانده است . نرخ سود این شرکت ۴۰% می باشد که در زمان فروش بر اساس بهای تمام شده این مبلغ هم روی محصولات سرشکن می شود .

طرح مسئله :
آقایان X با آگاهی پیدا کردن از نحوه تولید مخازن CNG ، با هدف تولید مخزن سوخت گاز طبیعی اقدام به تأسیس شرکت قاره سبز نمودند . آورده های آنها به شرح ذیل می باشد :
دارایی ها :
موجودی نقد ۲۲۰۰۰۰ ، ملزومات ۳۰۰ ، پیش پرداخت خرید ماشین آلات ۲۵۴۰۰۰ ، پیش پرداخت اجاره ۱۷۰۰ ، سرمایه گذاری کوتاه مدت ۷۰۰۰۰ ، اثاثه ۵۰۰۰ ، تاسیسات ۱۶۸۰۰۰ ، منصوبات ۲۰۰۰۰ ، تجهیزات ۳۷۰۰۰ ، زمین ۱۹۲۰۰۰ ، هزینه های تاسیس ۳۲۰۰۰
بدهی ها :
حسابهای پرداختنی ۲۰۳۸۰۰ ، اسناد پرداختنی۱۶۱۰۰۰ ، وام پرداختنی ۱۱۰۰۰۰ ، وام بلند مدت ۲۱۱۲۰۰
حقوق صاحبان سهام :
سهام عادی ۲۵۰۰۰۰ ، سهام ممتاز ۵۰۰۰۰ ، صرف سهام عادی ۹۰۰۰ ، صرف سهام ممتاز ۵۰۰۰
فعالیت های تولیدی و مالی این شرکت در آبانماه به قرار زیر می باشد :
۱ . ثبت افتتاحی به منظور شروع فعالیت های مالی .
۲ . دریافت ماشین آلاتی که هزینه آن از قبل پرداخت شده بود .
۳ . خرید پوکه های آهنی پراید و پژو به ترتیب به میزان ۱۷ و ۷ عدد که ۶۰% از آن نسیه و مابقی طی صدور چک پرداخت شده است و هزینه حمل هم بصورت نقدی پرداخت شده است .
۴ . خرید روغن و رنگ پراید به ترتیب به میزان ۳۱ و ۱۵ لیتر و روغن و رنگ پژو ۴۰۵ به ترتیب به میزان ۲۵ و ۱۲ لیتر و پرداخت هزینه حمل آن بصورت نقدی .
۵ . خرید شیر مخزن پراید و پژو ۴۰۵ به ترتیب ۱۷ و ۷ عدد بصورت نسیه .
۶ . ورود پوکه های آهنی و شیر مخزن به خط تولید و پیشرفت آن تا مرحله سوم تولید .
۷ . ثبت حقوق و دستمزد ایجاد شده و تسهیم آن به بدهی های مربوطه .
۸ . ثبت هزینه های سربار ایجاد شده تا مرحله سوم و تسهیم آن به بدهی های مربوطه .
۹ . تسهیم حقوق و دستمزد به کالاهای در جریان ساخت .
۱۰ . تسهیم هزینه های سربار به کالای در جریان ساخت .
۱۱ . ورود رنگ و روغن خریداری شده به خطوط تولید .
۱۲ . ثبت حقوق و دستمزد ایجاد شده و تسهیم آن به بدهی های مربوطه .
۱۳ . ثبت هزینه های سربار ایجاد شده بعد از مرحله سوم تولید و تسهیم آن به بدهی های مربوطه .
۱۴٫ خرید پوکه های آهنی سمند و کاروان به ترتیب به میزان ۷ و ۶ عدد و پرداخت هزینه حمل آن . ۴۰ % درصد مبلغ مخازن خریداری شده طی صدور چک و مابقی نسیه می باشد .
۱۵ . تسهیم حقوق و دستمزد بعد از مرحله سوم تولید پراید و پژو به کالای در جریان ساخت .
۱۶ . تسهیم هزینه های سربار ایجاد شده بعد از مرحله سوم تولید به کالای در جریان ساخت .
۱۷ . تکمیل مخازن پراید و پژو و انتقال آن به حساب کالای ساخته شده .
۱۸ . خرید روغن و رنگ سمند به ترتیب به میزان ۳۵ و ۱۸ لیتر و روغن و رنگ کاروان به ترتیب به میزان ۶۰ و ۳۰ لیتر . مواد خریداری شده و هزینه حمل آن بصورت نفدی پرداخت شده است .
۱۹ . خرید شیر مخزن های سمند و کاروان به ترتیب به میزان ۷ و ۶ عدد . این مواد بصورت نسیه خریداری شده و هزینه حمل آن پرداخت نشده است .
۲۰ . ورود پوکه ها و شیر مخزن های سمند و کاروان و پیشرفت آن تا مرحله سوم .
۲۱٫ ثبت حقوق و دستمزد ایجاد شده و تسهیم آن به بدهی های مربوطه .
۲۲ . ثبت هزینه های سربار ایجاد شده تا مرحله سوم و تسهیم آن به حساب های مربوطه .
۲۳ . ورود رنگ و روغن خریداری شده به خطوط تولید .
۲۴ . ثبت هزینه های سربار ایجاد شده بعد از مرحله سوم و تسهیم آن به حساب های مربوطه .
۲۵ . تسهیم حقوق و دستمزد مخازن سمند و پژو به کالای در جریان ساخت .
۲۶ . ثبت حقوق و دستمزد ایجاد شده بعد از مرحله سوم و تسهیم آن به بدهی های مربوطه .
۲۷ . تسهیم حقوق و دستمزد بعد از مرحله سوم به کالای در جریان ساخت .
۲۸ . تسهیم هزینه های سربار مخازن سمند و کاروان به کالای در جریان ساخت .
۲۹ . انتقال محصولات ساخته شده ای که وارد انبار شده اند به حساب بهای تمام شده .
۳۰ . خرید پوکه های آهنی پراید و پژو به ترتیب به میزان ۱۷ و ۷ عدد و پرداخت هزینه های حمل آن بصورت نقدی . نصف مبلغ مواد خریداری شده بصورت نسیه بوده و مابقی طی صدور چک میباشد و نقدی .
۳۱ . رنگ و روغن پراید به ترتیب به میزان ۱۵ و ۳۱ لیتر و رنگ و روغن پژو ۴۰۵ به ترتیب به میزان ۱۲ و ۲۵ لیتر و پرداخت هزینه حمل آن بصورت نقدی . مبلغ مواد خریداری شده بصورت نقدی پرداخت شده است .
۳۲ . خرید شیر مخزن های مورد نیاز تولید مخازن پراید و پژو ۴۰۵ به ترتیب به میزان ۱۷ و ۷ عدد . مبلغ مواد طی صدور چک پرداخت شده است .
۳۳ . فروش مخازن ساخته شده پراید و پژو ۴۰۵ به ترتیب به میزان ۱۷ و ۷ عدد بصورت نقدی .
۳۴ . تکمیل مخازن سمند و پژو ۴۰۵ و انتقال آن به حساب کالای ساخته شده .
۳۵ . ورود مواد خریداری شده مخازن پراید و پژو ۴۰۵ به خطوط تولید و پیشرفت آنها تا مرحله پایانی .
۳۶ . ثبت حقوق و دستمزد ایجاد شده و تسهیم آن به بدهی های مربوطه .
۳۷٫ تسهیم حقوق و دستمزد به کالاهای در جریان ساخت .
۳۸ . ثبت هزینه های سربار ایجاد شده در تولید مخازن پراید و پژو ۴۰۵ و تسهیم آن به حساب های مربوطه .
۳۹ . تسهیم هزینه های سربار مخازن پراید و پژو ۴۰۵ به کالای در جریان ساخت .
۴۰ . خرید پوکه های آهنی سمند و پژو به ترتیب بمیزان ۷ و ۶ عدد . خرید این مخازن بصورت نسیه بوده و هزینه حمل بصورت نقدی پرداخت شده است .
۴۱ . خرید رنگ و روغن مخازن سمند به ترتیب به میزان ۱۸ و ۳۵ لیتر و مخازن کاروان به ترتیب به میزان ۳۰ و ۶۰ لیتر و پرداخت هزینه حمل آن بصورت نقدی . مبلغ این مواد بصورت نقدی پرداخت شده است .
۴۲ . خرید شیر مخزن سمند و پژو ۴۰۵ به ترتیب به میزان ۷ و ۶ عدد . مبلغ مواد و هزینه حمل آن پرداخت نشده است .
۴۳ . انتقال کالای ساخته شده منتقل شده به انبار به حساب بهای تمام شده .
۴۴ . ورود تمامی مواد خریداری شده برای تولید مخازن سمند و کاروان به خطوط تولید مربوطه .
۴۵ . ثبت حقوق و دستمزد ایجاد شده و تسهیم آن بین بدهی های مربوطه .
۴۶ . ثبت هزینه های سربار ایجاد شده در تولید مخازن سمند و کاروان و تسهیم آن به حساب های مربوطه .
۴۷ . تسهیم حقوق و دستمزد ایجاد شده برای تولید مخازن سمند و کاروان به کالای در جریان ساخت .
۴۸ . تسهیم هزینه های سربار مخازن سمند و کاروان به کالای در جریان ساخت .
۴۹ . انتقال کالاهای تکمیل شده به حساب کالای ساخته شده .
۵۰ . فروش نقدی مخازن سمند و کاروان موجود در انبار به ترتیب به میزان ۷ و ۶ عدد .
۵۱ . انتقال مخازن ساخته شده وارد شده به انبار به حساب بهای تمام شده .
۵۲ . فروش نقدی مخازن پراید ، پژو ۴۰۵ ، سمند و کاروان به ترتیب به میزان ۱۷ ، ۷ ، ۷ و ۶ عدد .

دفتر روزنامه :
صفحه ۱ :

صفحه ۲ :

صفحه ۳ :

صفحه ۴ :

صفحه ۵ :

صفحه ۶ :

صفحه ۷ :

صفحه ۸ :

صفحه ۹ :

دفتر کل :
۱ . بانک :

۲ . کنترل مواد – پراید :

۳ . کنترل مواد – پژو ۴۰۵ :

۴ . کنترل مواد – سمند :

۵ . کنترل مواد – کاروان :

۶ . کنترل حقوق و دستمزد – پراید :

۷ . کنترل حقوق و دستمزد – پژو ۴۰۵ :

۸ . کنترل حقوق و دستمزد – سمند :