پروژه

۱-سازمان ورزش
۱-۱مقدمه
گسترش مسابقات حرفه ای ، سازمان های ورزش حرفه ای، باشگاه های خصوصی ورزش، مراکز سلامتی،حامیان مالی مشترک و رسانه های گروهی ورزش را به طرف پدیده اصلی اجتماعی تغییر داده اند.
۲-۱یک سازمان ورزش چیست؟

تعریف یک سازمان ورزش
یک سازمان ورزش ماهیتی اجتماعی دارد که شامل صنعت ورزش بوده و به سوی هدف هدایت می گرددکه با توجه به یک ساختار معقولانه در سیستم فعال و محدودیت قابل تشخیص نسبی مورد توجه قرار می گیرد:
از تعریف یادآوری شده بالایی،پنج کلید پایه ای وجود دارند که عبارتند از :
۱-ماهیت اجتماعی
-تمامی سازمان های ورزش از افراد یا گروه هایی از افرادی که با همدیگر در اجرای آن مولفه های پایه ای سازمان اثرات متقابل دارند،تشکیل یافته اند.
۲-موارد مشتمل بر صنعت ورزش
-سازمان های ورزش متفاوت از سازمانهایی از قبیل بانک ها،معامله گران ماشین و غیره می باشندبه دلیل جهت هدایت آنها در یک یا چند جنبه از صنعت ورزش،برای مثال، از طریق تولید محصولات مرتبط با ورزش و خدمات وابسته.

۳-متمرکز برجهت مستقیم هدف
-تمامی سازمان های ورزش بدلیل یک هدف بوجود می آیند و آن در راستای سود دهی ،تشویق شرکا بدلیل ارائه یک ورزش یا برنده شدن مدالهای المپیک.
۴-سیستم فعال با ساختاری آگاهانه
-عکس العمل افراد یا گروه هایی از افراد در سازمان های ورزش از طریق ساختار آگاهانه در سیستم های فعالی از قبیل بازاریابی، توسعه خدمات ومحصولات ،گسترش مالی و منابع انسانی بوقوع می پیوندد.
۵-محدودیتهای قابل تشخیص
-سازمان های ورزش نیاز به یک محدودیت قابل شناسایی نسبی دارند که اعضا را از غیرعضوها تشخیص می دهند.
اصول تعریف در سازمان ورزش نایک مشخص است. اهداف شرکت تولید کفش ورزشی و فروختن آن با یک سوددهی می باشد.چنانچه نایک ترقی نموده و بیشتر افراد به آن پول می دهند،سیستم های فعال بطور آگاهانه تشکیل یافته اند، برای مثال، بازاریان و مدیران مالی را

در این زمینه بکار گرفته اند.
افراد خودشان را به عنوان کارگران و مدیران نایک مشخص نموده اند، و برای آنها یک محدودیت معین در تفاوت بین شرکت ها از رقبای آن در صنعت کفش ورزشی بوجود می آورد.

۳-۱ساختارهای سازمان

۱-۳-۱انواع ساختارها
انواع متفاوتی از ساختارهای یک باشگاه ورزش وجود دارند که می توانند از زمان بوجود آمدن انتخاب شوند.در این قسمت،به سه نوع ساختار نگاهی خواهیم انداخت که شامل مالکیت کف کفش،شراکت و سازمانهای زیانده آور می باشند.
۱-۱-۳-۱مالکیت کف کفش
یک مالکیت کف کفش همان صاحب تجاری فردی است .مالک باشگاه شاید کارکنان عضو را داشته باشد، ولی کنترل های مالک در تمامی تصمیمات مسیر سازمان را مورد توجه قرار می دهد. تمامی منافع از درآمد باشگاه مالک را مد نظر قرار داده و مرتبط با مالیات درآمد شرکت نیست، ولی بر اساس مالیات درآمد فردی مالک گزارش شده است.
فواید یک مالکیت کف کفش
-مالک کنترل کلی بر تمامی تصمیمات مرتبط با تجارب دارد.
-پایه ریزی را آسان می نماید.
-تمامی منافع بوسیله ی مالک حفظ می گردد.
-فروش آسان
-محدودیت های دولتی کمتر
-مرتبط با مالیات درآمد شرکت نیست

-انعطاف پذیری بیشترمضرلت یک مالکیت کفش
-محدودیت تجربه مدیریتی
-مالک تنها مسئول برای تجارت است.
-آن به مدت عمر زندگی مالک دوام می یابد.
-محدودیت دسترسی به وجوه پشتیبان سرمایه

۲-۱-۳-۱شراکت
یک شراکت مالکیت تجاری را بوسیله دو یا چند نفر در راستای هدف تهیه خدماتی که برای شرکا سود دهی خواهد آورد.، مورد توجه قرار می دهد ساختار تجارت شبیه به یک مالکیت کف کفش است، ولی آ ن به چند نفر یا یک نفر نیاز دارد.منابع شراکت شریک بودن را شاید به شکل سرمایه ،تجربه یا کار فراهم آورد.
فواید شراکت
-ارزانی و سادگی در بنای آن
-تمامی مالکان مقداری کنترل را در تصمیمات خودشان دارند .
-درآمدها فقط یک بار در مسیر مالیات قرار دارند.
-تمامی منافع بر اساس سهام مالکان تقسیم یافته اند.
-تخصصهای گوناگون بر پایه تجارت قرار دارند.
مضرات شراکت
-محدودیت دسترسی به وجوه سرمایه
-آن به مدت عمر زندگی شرکا دوام می یابد.
-آن در حل ورشکستگی یا مرگ یکی از افراد شریک
یک سازمان زیانده شرکتی است که به دلیل اهداف مذهبی ،آموزشی یا علمی بوجود می آید. و معاف از مالیاتهای در آمد فدرال می باشد. یک باشگاه ورزش می تواند برای بررسی یکی از این معیارها طرح ریزی گردد. یک سازمان زیانده بوسیله ی هیئتی از مدیران مورد بررسی بیشتر و کنکاش قرار می گیرد و توسط مجموعه ای از آیین

نامه ها ی داخلی گرد آوری شده بوسیله ی هیئت مورد هدایت می باشد.تشکیل هیئت و دوره هایی از هر مقام در آن توسط آیین نامه داخلی در رئوس مطالب قرار می گیرند مدیر اجرایی باشگاه بطور مستقیم به مدیران هیئت گزارش می دهد.
فواید سازمان زیانده
-سازمان معاف از مالیات های رایج است
-هرگونه بخششی سازمان تخفیف مالیاتی محسوب می گردد.
-یک هیئت متنوع مدیریتی پیشنهاد نظارت را می دهد.
-مضرات یک سازمان زیانده
-هیچ گونه مالکیت حقیقی در ارتباط با باشگاه وجود ندارد.
۲-۳-۱ابعاد ساختارهای سازمان
در این قسمت،به سه بعد عمومی نگاهی خواهیم انداخت که در سازمانها بکار رفته اند و عبارتند از: بعد تخصصی ،رسمیت و تمرکز.
۱-۲-۳-۱ تخصصی شدن

این بعد تقسیم کار یا محدوده ای از وظایف را به نقش های مجزا تقسیم می نماید. موقعی که تخصص در میزان بالایی قرار دارد، کارگران دامنه محدودی از وظایف و کارها را انجام می دهند و موقعی که تخصص در میزان پایین باشد ،کارگران بصورت انفرادی دامنه وسیعی از کارها را به سرانجام می رسانند . بعد تخصصی شدن با مفهوم پیچیدگ

 

ی یا دشواری در یک راستا قرار دارد. سه سطح از پیچیدگی وجود دارند که عبارتند از عمودی ،افقی و مکانی.

پیچیدگی عمودی
این دشواری بوسیله تعدادی از سطوح موجود بین مجریان ارشد در سازمان (رئیس کل ، رئیس هیئت مدیره) و پایین ترین مقامات و واحد ها در سلسله مراتب (شعبات ) بوجود می آید. هر چقدر سطوح بیشتری وجود داشته باشد، پیچیدگی عمودی در سازمان هم زیادتر می باشد و مشکلات ارتباطات ،نظارت و هماهنگی می تواند بوقوع پیوندد.تعدادی از سطوح در سازمان بطور معمول مرتبط با اندازه یک سازمان است و می تواند به شکل یک ساختار بلند یا مسطح مورد توجه قرار گیرد.
پیچیدگی افقی
این دشواری در تعدادی از واحد ها و احدهای جزئی نشان داده شده است و در یک طرف سازمان بوجود می آید،برای مثال،یک شعبه ی مالی،بازاریابی و تولید در سازمان وجود دارد.شعبه ی مالی واحدهای جزئی از قبیل واحدی که تمامی خرید ها را تحت مراقبت قرار می دهد و دیگری تمامی اعتبارات و بقیه موارد را محافظت می نماید، مد نظر قرار می دهد.
پیچیدگی مکانی
این دشواری به تعدادی از محل ها اشاره دارد که سازمان درآنجا مدیریت می نماید. یک سازمان مدیریتی در بیش از یک مکان پیچیدگی مکانی را در ارتباط با یک سازمان اجرایی در یک محل مجزا مورد توجه قرار خواهد داد،برای مثال ،انبار فروشگاه ورزشی اسپورتسمن دارای پیچیدگی مکانی بیشتر نسبت به انبار فروشگاه کلاپرز است ، آنها شعبات زیادی در جنوب آفریقا دارند .
۲-۲-۳-۱بعد رسمیت
این بعد به مقدار سند نوشتاری در یک سازمان از قبیل قوانین و تنظیم مقررات ،تعاریف شغل ، سیاست ها و رویکردها اشاره می نماید . اگر یک سازمان ورزش در میزان بالایی حدود رسمیت را بکار ببرد،آن مقدار زیادی از قوانین و تنظیم مقررات،سیاستها و رویکردهای همه جانبه و تعاریف جزئی شغل در راستای هدایت اجرای خودش را دارد. در این نوع سازمان ،کارگران اختیار کمی درباره چگونگی و زمان انجام کارهایشان دارند. در سازمانهای ورزش همگام با رسمیت پایین کارگران آزادی تمرین را در حیطه کارشان و چگونگی و زمان انجام دارا هستند.
۳-۲-۳-۱بعد تمرکز
این بعد به سطح سلسله مراتبی اشاره دارد که قدرت تصمیم گیری را دار

د موقعی که مدیران و روسا در سلسله مراتب بالا فعالیتهای تصمیم گیری را تحت مراقبت قرار می دهند، سازمان بعد تمرکز را مورد توجه قرار داده است موقعی که تصمیم گیری به سطوح کل سازمان واگذار می گردد، سازمان از بعد تمرکز خارج شده است سازمانها به طور کامل متمرکز یا تمرکز زدا نیستند اغلب تصمیمات در سازمان شاید بعد تمرکز را داشته باشند، برای مثال بکارگماری و تحریک کارگران ،ازآنجائیکه تصمیمات دیگر شاید تمرکز زدا باشند ،از قبیل خرید ملزومات ،عواملی که در تصمیم گیری متمرکز یا تمرکز زدایی را مورد توجه قرار دهند :
-هزینه تصمیم در سازمان ورزش
-هزینه بیشتر همگام با تمرکز زیاد در تصمیم خواهد بود.
–مثال،یک تصمیم باید در جهت قرار دادن نورافکن های جدید در زمین هاکی گرفته. هزینه های این نور افکن ها خیلی بالا هستند و بنابراین تصمیم در بعد متمرکز خواهد بود.
-زمانبر،چه مقدار زمان را در یک مدیر ورزش، در تصمیم گیری دارد و تصمیم هر چقدر زودتر باشد، تمرکز برآن بیشتر خواهد بود.
-مثال، تو بهای نت بال به میزان کافی برای بازی در رقابت های هفته بعد وجود ندارند .مدیر ورزش باید یک تصمیم فوری برای خرید توپهای جدید اعمال نماید.

-صلاحیت ها یا کارگران
-تعداد بیشتری از کارگران متخصص برای سازمان ورزش مورد نیاز می باشد و در نتیجه تمرکز بیشتر برای تصمیم بکار خواهد رفت، برای اینکه کارگران ماهر آزادی عمل بیشتری در تصمیم گیری برای چگونگی انجام کارهایشان دارند.

اصول ساختاری یک سازمان ورزش چگونگی کار در سازمان ورزش را نشان می دهد و در مفاهیم بکار رفته برای انسجام کارهای متفاوت می باشد. درک مدیران ورزش از اصول گوناگون ساختار موثر و مدیران ورزش کارآمد ضروری است.
۲-تئوریها یا نظریات مدیریت و سازمانی
۱-۲مقدمه

محیط باشگاه ورزش بر چندین سازمان ورزش در تعدادی از سطح ها تاکید می نماید. اغلب باشگاها بر یک مربی به همراه تیمی از ۱۵ بازیکن رقابتی در یک لیگ متمرکز هستند، و بقیه سازمانهای وسیعی با چندین عضو کارکنان تمام وقت می باشند. در این فصل، به نظریات متفاوت مدیریت در ارتباط با باشگاه های ورزش خواهیم پرداخت.
۲-۲نظریات سازمانی
یک باشگاه ورزش می تواند به دو روش بررسی گردد که شامل یک بررسی نظریه پرداز سازمانی یا یک بررسی رفتارگرایی سازمانی می باشد.تئوری سازمانی بر یک سازمان وسیعتر تمرکز دارد ،از آنجائیکه رفتار سازمانی بر گروه کوچک یا فردی در سازمان تاکید می نماید.

تعاریف:
تئوری سازمان
-یک نظریه که بر مفاهیم غیر انسانی یک سازمان از قبیل اهداف ،سیستم ها ،ساختارها ،سیاستها و رویکردها متمرکز می یابد.
رفتار سازمانی
“یک تئوری که ر افراد سازمان و چگونگی تاثیر گذاری رفتار آنها بر سازمان متمرکز می یابد”
مدیریت
“توانایی رسیدن افراد به انجام اهداف سازمانی از طریق طرح ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل،
۳-۲نظریات مدیریت
سه نظریه مدیریت وجود دارند که می توانند در یک باشگاه ورزش

بکار روند در این قسمت، به کارها و نظریه های فردریک دبیلیو.تیلور نگاهی خواهیم کرد، کسی که اولین بررسی مدیریت را به عنوان یک علم انجام داد، پیتر دراکو، کسی بود که مدیریت را با اهداف آن معرفی کرد و دبیلیو.ادواردزدمینق کسی بود که مدل مدیریت ک

یفی مجموع را پیشنهاد داد.
۱-۳-۲مدیریت به عنوان یک علم
شروع تئوری مدیریت بافردریک دبیلیو.تیلور تا مدتها ی طولانی باقی ماند و او پدر مدیریت علم را به خود اختصاص داد. تیلور در بیستم مارس ۱۸۵۶ در فیلادلفیلا بدنیا آمد . او یک مهندس مکانیک بود، کسی که در جستجوی راهی برای بهبود کارایی صنعتی بوده است .تیلور تاکید نمود که یک سازمان نمی تواند موفق باشد مگر اینکه کارگران باشگاه بخوبی پیشرفت داشته باشند و برای یک سازمان حداکثر موفقیت را بر اساس سیستم تیلور بدست آورند، مدیران باید اصول قسمت پایینی را مورد استفاده قرار دهند:
-توسعه یک علم برای هر پایه ای از کاریک نفر
-از لحاظ علمی انتخاب نموده و سپس آموزش ببیند و کارگران را به جای فراهم کردن آنها در گزینش مناطق خودشان و آموزش روند توسعه را اعمال نماید.
-کارگر را با دستورالعمل های جزئی و نظارت درباره چگونگی هدایت کارش آماده نماید.
-کار را تقریبا بطور مساوی بین مدیران و کارگران تقسیم کند، بطوریکه مدیران اصول مدیریت علمی را در برنامه ریزی کار و کارگران و اجرای وظایف واقعی بکار ببرند. تیل

وربه تغییر کنترل از کارگران به مدیریت باور دارد. او افزایش فاصله را بین تفکر(برنامه ریزی کار)و کار با دست (کار اجرایی) توضیح داد جزئیات طرح ها کار را مشخص می نماید و چگونگی انجام کار را در تنظیم آن بوسیله مدیریت و ارتباط با کارگران مورد توجه قرار می دهد.تیلور به ارزش کارگران در بکارگیری آنها و پرداخت پول در ارتباط با بازدهی یا توان تولید باور داشت. تیلور در سن ۵۹ سالگی و بیست و یکم مارس ۱۹۱۵ از دنیا رفت.

۲-۳-۲مدیریت بوسیله اهداف
پیتردارکر در ۱۹ نوامبر۱۹۰۹ در کاسگرابن،و نیا بدنیا آمد. او یک نویسنده ،پروفسور و مشاور مدیریت بود و چندین تفسیر درباره چگونگی سازماندهی افراد داشت .او مدیریت را بوسیله نظریه اهدافی که مستلزم مورد پایینی بود را توسعه داد:
“یک نظریه مدیریت برای تشویق هماهنگی یا مساعدت بین مدیریت و کارگران در دستیابی به موفقیت طرح ریزی گردید”
طبق تئوری دراکر، اهداف باید واقع گرا، دست یافتنی،قابل سنجش و انگیزه آور باشند، او سپس فرض نمود که اهداف فردی هم باید با واقعیات کلی سازمان در دستیابی به موفقیت در یک ردیف قرار گیرند،دراکرباور داشت که سازمان ها در زمان تمرکز زدایی و مهارت کارگران در اجرای وظایف بیشترین تاثیرگذاری را دارند . بر اساس نظریه دراکر،کارگران ماهر یکی از مهمترین جنبه ها در موفقیت یک سازمان هستند با استفاده از این نظریه در باشگاه ورزش هدایت باشگاه در هماهنگی با هیئت و اهداف پایه ای و واقعیات اعضای کارکنان ،شعبات و مجموعه باشگاه در این راستا قرار دارند.
دراکر در سن ۹۵ سالگی و سال ۲۰۰۵ از دنیا رفت دبیلیو ادواردزدمنیق در چهاردهم اکتبر۱۹۰۰ و سیوکس سیتی ، آیووا به دنیا آمد .او یک کارشناس آمار ،پروفسور ،مولف ، سخنران و مشاور بود. درمینق نظریه مدیریت کیفی مجموع را گسترش داده است و آن بر پایه تلقین مدیریت به مفهوم هدفی در کارگران و توسعه یک محیط مثبت از طریق هماهنگی و ساختار توافقی بین مدیریت و کارگران می باشد. مدیریت کیفی مجموع یک فلسفه مدیریت است که بوسیله رقابت و نیازهای مشتری جریان یافته است. دمنیق باورداشت که آگاهی وسیع

ی، آمارها، روانشناسی و مفهومی از یک سیستم برای دستیابی به کیفیت مورد نیاز می باشد مدیرانی که به مدیریت کیفیت مجموع اتصال می یابند، بر آموزش و تربیت کارگران تمرکز دارند و باور دارند که باشگاه می تواند همیشه با گوش دادن به هر مطالب کارگران در تصمیم گیری برای چگونگی بهتر نمودن آن قابل توجه باشد مدیریت کیفیت مجموع درباره پیشرفت کیفیت در کل سازمان می باشد، بطوریکه در پایان کار اعضای باشگاه رضایت

دارند. دمینق در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ به سن ۹۳ سالگی از دنیا رفت
۳-باشگاه
۱-۳مقدمه
پایه باشگاه ورزش مدرن درک علت ایجاد باشگاه است و اینکه چه کالا و خدماتی را برای اعضایش فراهم می آورد . واقعیت این است که باشگاه های ورزش تجارتهایی را دارند که مدیره که اغلب زیانده آور و بقیه سود دهی داشته اند وبرای بازیکنان ، اعضا و هیئت های ملی و رسمی خودشان قابل محاسبه می باشند، هدف این فصل تهیه رئوس مطالب برای ساختار یک باشگاه ورزش است.

۲-۳طرح باشگاه
طرح باشگاه یک سند نوشتاری است که تمامی جنبه های یک هدف و ساختار آن را تصریح می نماید اصول عمده یک طرح باشگاه یک فلسفه، اظهارات دیداری، بیانات هیئت ،اهداف سیاست ها و رویکرد ها، کنترل باشگاه و ساختار سازمان هستند.
۱-۲-۳فلسفه
یک فلسفه باورها،ارزشها و حقایقی است که یک فرد یا سازمان را تعریف می نماید و درست را از اشتباه و خوب را از بد تشخیص می دهد :فلسفه شما سیستم اصولی است که به شما جهت مستقیم جواب دادن به سوالات را درباره ی چیستی، چرایی و چگونگی ارائه می دهد ماهمگی فلسفه هایی درباره اغلب چیزها داریم .مهمترین فلسفه شما در نظر گرفتن باورهایتان درباره آنچه در زندگی ارزش می دانید و نوع فردی که در موردش تلاش می کنید به عنوان یک مدیر ورزش در یک باشگاه نیاز به فلسفه ای برای باشگاه یا برنامه ای که

 

به جریان درآید را دارید .فلسفه باشگاه شما برای اصولی تاکید دارد که به عنوان راهنمای شما در جهت مدیریت باشگاه و کمک در جهت تهیه تصمیمات روزانه مورد توجه قرار می گیرد .چنانچه شما باشگاهتان را اداره می کنید، این اصول رسمی موقعی تست خواهند شد که با موقعیتها مواجه شوید و درباره ی بهترین مسیر در جهت پاسخ دهی اطمینان ندارید موقعی که واکنش نشان دهید،نتایج نشان دهید،نتایج اقدامات شما ر ادر برابر اصولتان ارزیابی خواهند کرد.
توسعه یک فلسفه باشگاه شامل سه مرحله زیرین می باشد:
مرحله اول:اهداف باشگاه خودتان را در دستیابی تعیین نمائید.
مرحله دوم:اصولی را برای راهنمایی خود و کارکنان خویش در مدیریت باشگاه خواستار هستید را پایه ریزی نمائید.
مرحله سوم:مجموعه ای از سیاست ها ی مرتبط را تشکیل دهید.
فلسفه کلی باشگاه بوسیله رئیس باشگاه طراحی شده است و توسط تمامی کارکنان و مربیان پذیرفته گردید،از اینرو قادر به درک بازیکنان باشگاه و والدین می باشد . اظهارات فلسفی بالایی بطور مشخص با باور باشگاه در ارتباط می باشد و ورزش توان تاثیر گذاری بر افراد را دارد و به زمین بازی هم می رسد این باورها باید تمامی جنبه های دیگر باشگاه ها را به حرکت در آورد.
برای باشگاه میزان پیشرفت بازیکنان ،والدین ،مربیان ،مدیریت و کارکنان باید ذخیره گردد و آن را پایه روزانه زندگی قرار دهند.
۲-۲-۳اظهارات دیداری
یک اظهار دیداری یک بینش مفهومی از آنچه که باشگاه بدان اشتیاق دارد و بر اساس فلسفه آن می باشد . بینش باید جاه طلبانه و با نفوذ باشد و آنچه که باشگاه در رویای خودشان برای آینده امیدوار می باشد ر اتوضیح دهد. بینش یا بصیرت پایان راه است و به مفهوم رسیدن انتها نیست.
یک اظهار دیداری باید شامل چهار اصول مشخص باشد

که عبارتند از:
-فراهم آورنده خدمات(باشگاه تجوکرزهاکی)
-خدماتی که تهیه گردد(مربی گری و آموزش)
-مقصد مشتریان(مدارس در پوچفتس تروم)نوندگان بیرونی و درونی در رسیدن به برنامه خواهد بود.
دلایلی برای مهم بودن اظهارات دیداری
-آن رویایی باشگاه را برای آینده توصیف می نماید.
-آ« تغییر را اصلاح می نماید.
-آن پایه را برای یک طرح استراتژیک فراهم می آورد.
-آن دامنه وسیعی از معیارهای اجرایی را افزایش می دهد.
-آن به حفظ تصمیم گیری در موقعیت کمک می نماید
-آن به افراد انگیزه می دهد.
-آن نتایج مثبت دارد.
اظهارات دیداری تشکیل اظهارات هیئت را مورد هدایت قرار می دهد و بنابراین اظهارات دیداری باید برای توسعه اظهارات هیئت مشخص باشد.
۳-۲-۳اظهارات هیئت
یک بیانیه هیئت اظهاری با هدف است که مفهوم ،هدف و جهت مستقیم اعضا ،کارگران و روسای باشگاه را فراهم می آورد.
اهداف یک بیانیه هیئت
-آن یک تصویر کلی از باشگاه برای کارگران بالقوه و اعضای باشگاه را فراهم می آورد.
-و آن هدف،مفهوم و جهت مستقیم اعضا و کارگران باشگاه را تهیه می نماید.
-آن جهت را برای روسا فراهم می آورد و آنها را در تصمیم گیری هدایت می کند.
مولفه های یک بیانیه هیئت
-خدمات ویژه ای که پیشنهاد گردد

-اهداف باشگاه
-فلسفه باشگاه
-برنامه متمایل بر اساس بازخورد از سهامداران

 

۴-۲-۳اهداف و واقعیات
اهداف یک محدوده وسیع از اظهارات دیداری و هیئت یک باشگاه هستند و مدیران ورزش را به همراه مفهومی از جهت دهی برای تعهد در باشگاه را فراهم می آورد.اهداف و واقعیات در هر منطقه از باشگاه از قبیل درآمد،عضویت،استانداردهای اجرایی،تسهیلات و برنامه های پیشنهادی بکار رفت و می تواند برای افراد باشگاه شبیه باشگاه به عنوان مجموعه مورد استفاده قرار دهد درک تفاوت بین اهداف و واقعیات مهم است.
اهداف
“مقاصد کلی را برای اجرای تکمیلی ابراز می دارد”
واقعیات
“آنچه را که قابل سنجش بوسیله زمان واقعی مقصد و اجرای تکمیل معین است را ابراز می دارد،اهداف همان مقاصد شما هستند ،واقعیات توسعه شما را در طرح های اجرایی مورد هدایت قرار می دهد و به شما کمک می نماید تا اگر به مقصد دست یافته اید را بدانید . بنابراین اهداف تبدیل به واقعیات می شوند.
واقعیات نوشتاری
هدف:افزایش عضویت
۱-با واژه ای شروع کنید.
۲-به یک واژه فعال بپیوندید ،یک نمونه افزایش،اصلاح،ورودو رونق می باشد.-افزایش-
۳-به یک نتیجه مشخص و مجزا بیاندیشید که شما می خواهید بدان دست یابید و می توانید بسنجید،-عضویت با۱۰درصد-

۴-یک تاریخ مقصد انتخاب کنید:در مدت زمان ۲۰۱۴از فصل هاکی
واقعیت:افزایش عضویت با ۱۰ درصد در مدت زمان ۲۰۱۴ از فصل هاکی
معیارها برای نوشتن واقعیت

یک واقعیت باید منجر به یک نتیجه مجزا شود و قابل سنجش و مشخص باشد و باید شامل یک تاریخ مقصد باشد.
۱-نتیجه مجزا
هر واقعیت را بنویسید بطوریکه آن فقط یک نتیجه را توصیف نماید برای تشخیص و سادگی هدف داشته باشید.
واقعیت اظهاری ضعیف:افزایش فروشهاتا ۲۵ درصد و دستیابی به ۴/۵درصد از سهم بازار(فروش چه واردی؟سهم بازار در چه مواردی؟تا چه موقع؟)
واثعیت اظهاری خوب: افزایش فروشهای راکت تنیس تا ۲۵ درصد و تا زمان دسامبر ۲۰۱۴
۲-نتیجه معین
سطح واقعی عملکرد مورد انتظار را بیان کنید.
واقعیت اظهاری ضعیف:به حداکثر رساندن منافع در ۲۰۱۴(چه مقدار در میزان حداکثر قرار دارد؟آیا این سود ناخالص و یا خالص می باشد؟)
واقعیت اظهاری خوب:بدست آوردن یک سود خالص پانصد هزار ریال در ۲۰۱۴
۳-نتیجه قابل سنجش
واقعیت شما باید در صورت بررسی باید قابل سنجش باشد.
واقعیت اظهاری ضعیف:خدمات کامل برای هر مشتری(بوسیله کدام استانداردها کامل گردد؟چگونه شما خدمات کامل را می سنجید؟)
واقعیت اظهاری خوب:دستیابی به ۹۰ درصد از رضایت مشتری و ارزیابی در ۲۰۱۴

۴-تاریخ مقصد
زمانی را برای انجام تکمیل واقعیت تنظیم کنید مهلت ها باعث می شوند که شما زودتر تمرکز پیدا کنید و سخت تر تلاش کنید
واقعیت تنظیمی ضعیف:
دستیابی به هفتاد هزار هوادار (برای هر بازی ؟برای هر موقع؟)
تنظیم واقعیت خوب:دستیابی به ۷۰ هزار هوادار برای سال ۲۰۱۴از فصل هاکی.
موقعی که یک هدف بررسی گردد، زمان برای حرکت بر اساس اهداف جدید می باشد اگر هدفی بررسی نشود ،باشگاه می تواند پارامترهای هدف را دوباره تنظیم نمایدیا باشگاه را در جهت تعیین بررسی نشدن هدف مورد کنکاش قرار دهد و تصمیم خویش را درباره چگونگی بررسی آن در آینده ابراز نماید.
۵-۲-۳سیاست ها و رویکردها
روسای باشگاه اهداف و پیشنهاد باشگاه را فهمیدند،آنها

باید درباره انجام کار و چگونگی آن ارتباط داشته باشند . این از طریق توسعه سیاست ها و رویکردها تکمیل گردید.
سیاستها:

“اظهارات کلی مقصد سازمانی که شاید از لحاظ درونی و هم از جنبه بیرونی متمرکز گردد”
رویکردها:
“اظهارات بر اساس چگونگی دستیابی به سیاست ها در جهت تهیه اقدامات یک باشگاه استاندارد خواهد بود”

مثالی از سیاست و رویکرد
آزمایشات
سیاست:یک تابلوی مستقل که آزمایشات را بازبینی می نماید و بازیکنان را برای یک تیم انتخاب می کند.
رویکرد:تابلو بر پنج عضو ،دو مربی از همسالان گروه دیگر، مدیر مربیگری ،یک عضو هیئت و سر مربی تاکید خواهد نمود.
رفتار در زمین
سیاست: شرکا شاید فحش ندهند و یا رفتار بدی در زمین داشته باشند
رویکرد:شرکا رفتار بد داشته و یا در زمین با یک کمیته انظباطی برخورد خواهند کرد،کسی که در مورد پنالتی یا خطا بودن تصمیم گیری خواهد کرد .
سیاست ها و رویکرد ها می توانند برای نشان دادن جنبه های موارد زیرین یک باشگاه بوجود آیند:
-مالی
-خرید
-مسافرت

-تجهیزات
-تسهیلات
-طرح های فوری
-انتخاب های تیم

-لیگ ها و رقبا
-مربیگری
بنای سیاست ها و رویکرد ها تصمیم گیری فرایندها را برای کارکنان و اعضای باشگاه آسانتر می نماید. به جای داشتن مسئولیت منحصر به فرد برای انتخاب بازیکن،مربی باید سیاست و رویکرد را فقط پایه ریزی نمود.
۳-۲-۳کنترل باشگاه
ساختار کنترل یک باشگاه باید دلالت برسند و مورد تبعیت قرار گیرد و نقش هیئت و کمیته های آن هم بطور مشخص در ارتباط باشند.
بندهایی از تشکیل شرکت
این بندهای رسمی و توصیف قانونی از یک تجارت هستند و شامل موارد زیرین می باشند:
-نام باشگاه و نوع ساختار
-نام یا نام های فرد یا افراد سازماندهی در باشگاه
-آیا باشگاه دارای یک سهم است یا نه
-هدف از تشکیل
-اسامی اعضای هیئت مدیران
-نشانی دفتر ثبتی باشگاه
-حسابداری دوره زمانی باشگاه برای گزارش اهداف بکار خواهد رفت
هیئت مدیران
این هیئت یک باشگاه ماهیتی مهم از مولفه عمده در جهت اطمینان از دستیابی باشگاه به هدف اظهاری خویش است . اطلاعات قسمت پایین با توجه به هیئت

مدیران باید بطور مشخص در ارتباط با تشکیل باشگاه باشد:

-نقش هیئت
-تعداد اعضا
-زمینه ها برای برکناری
-دوره عضویت هیئت
-موقعیتهای مقامات در هیئت
-نقش هر موقعیت در هیئت
مسئولیتهای یک هیئت کارآمد از مدیران
-تعیین هدف و ماموریت باشگاه
-انتخاب مدیر اجرایی
-حمایت از مدیر اجرایی و بررسی عملکرد اجرایی او
-اطمینان از طرح ریزی موثر
-اطمینان از منابع یکسان
-تعیین خدمات و برنامه های باشگاه
-افزایش تصور عمومی از باشگاه
کمیته ها
یک کمیته ماهیتی بوجود آمده برای هدف واگذاری مسئولیتها در راستای یک منطقه اظهاری در باشگاهی است . یک هیئت کارآمد از مدیران ساختار کمیته ای را برای حفظ جنبه های خاص باشگاه پایه ریزی می نماید . کمیته ها شاید شامل افزایش وجوه پشتیبان، عضویت جدید،طرح ریزی استراتژیک ،بودجه،تسهیلات،مسابقات دره ای و روابط عمومی باشند. هر کمیته بر منطقه خاص خودش تمرکز دارد و حمایت هیئت را از فعالیتهایش گزارش می دهد.
شرایطی برای یک کمیته کارآمد
-تعیین یک گروه متوازن
-کمیته های سه تا پنج عضو به همراه وظایف موثر
-یک رئیس هیئت مدیره باید برای دعوت کننده گروه تعیین گردد.
-وظایف هر عضو کمیته باید به صورت مشخص فراهم گردد
-زمانها را برای تکمیل کار آنها تنظیم کنید.

-کسی را برای ثبت کار کمیته مشخص نمائید.
۷-۲-۳ساختار باشگاه
کارآیی داشته باشید، یک باشگاه ورزش باید ساختاری داشته باشد که کار را به واحدهای گوناگون یا پرسنل باشگاه واگذار نماید. واگذری ها ی وظیفه در تعاریف شغل ابراز می گردندو به آسانی از طریق کاربرد یک چارت سازمانی فهمیده می شوند و خطوط گزارش را برای سازمان نشان می دهند و چه کسی برای چه کاری مسئولیت دارد موثرتریت ر

اهکار برای ساختار یک باشگاه ورزش در روند وظیفه کاری و مولفه آن می باشد باشگاه ها می توانند یک ساختار ساده یا پیچیده داشته باشند
ساختار ساده باشگاه :
-باشگاه فقط چندین عضو کارمند تمام وقت دارد
-فقط یک یا دو نفر تمامی قدرت را در باشگاه دارا هستند.
-خطوط گزارش خیلی کوتاه می باشند

ساختار پیچیده باشگاه
-باشگاه کارگران تمام وقت بیشتری را دارد
-کارگران مسئولیتهای مشخص دارند
-خطوط گزارش طولانی تر هستند.
کلید یک ساختار موثر در وظایف مشابه گروه و داشتن کارگران اجرایی در آن وظایف و گزارش یک ناظر که منطقه را موردبررسی قرار می دهد،می باشد. برای مثال ،یک باشگاه شاید ساختار خودش را در مربیگری و مسابقات دوره ای مجزا نماید.مولفه مربیگری شامل تمامی جنبه های مرتبط،مثل مربیگری در سنین متفاوت،کلینک ها،کمپ ها و غیره خواهد ود. مولفه تورنمنت ها هم شامل جنبه های مرتبط تمامی دوره های مابقات از قبیل آرایه های مسافرتی، لیگ ها و رقابتها ی دیگر خواهد بود . یک فرد یا یک شعبه شاید هر کدام از آن نواحی را تحت مراقبت قرار دهد، سرمربی باشگاه شاید جهت مربیگری باشگاه همچنین مدیر باشگاه را در جهت مسابقات دوره ای مورد بازبینی قرار دهد. رئیس هیئت مدیره باشگاه مسئولیت بررسی دقیق را در هر دو جنبه باشگاه خواهد داشت.
۴-گروه ها در باشگاه های ورزش
۱-۴مقدمه
بچه ها موقعی که به یک باشگاه ملحق می شوند ،کار کردن با همدیگر را یاد می گیرند.آنها داشتن اوقات خوب (برنده شدن بازی ها و خندیدن)و زمانها ی بد (بازنده شدن در بازی ها و صدمه دیدن)را آموزش می بینند،ولی همچنین آنها مقاومت در برابر هم را یاد می گیرند.
کار گروهی برای عملکرد اجرایی ورزشکار خیلی مهم است

وهمان مهارت های کار گروهی نیاز به بکارگیری مدیریت ورزش دارد باشگاه ها گروه ها را به عنوان واحد اصلی خودشان در ساختار سازمانی و در واکنش به انعطاف پذیری بیشتر و سرعت تغییر محیط ها بکار می برند. بنابراین، مهارتهای کار گروهی دارای اهمیت بیشتری هستند و بازنشستگان در حال تماشای کاندیداهای شغلی برای بکار گ

یری در قابلیت کار با تیم ها می باشند.
۲-۴گروه ها و تیم ها
اگرچه ما اغلب گروه و تیم را بطور مبادله ای بکار می بریم تمامی تیم ها همان گروه ها هستند ،ولی تمامی گروه ها در راستای تیم ها قرار ندارند یک تیم نوع خاصی از گروه است و تغییر گروه ها به تیم ها فرایندی است که مهارت های خاص مدیریت را فراهم می آورد .
گروه ها :
“گروه ها یک رئیس مشخص دارند و دو یا چند عضو کانی هستند که شغل های مستقل را به همراه توانایی محاسبه فردی، ارزیابی و پاداش ها اجرا می نمایند”
تیم ها:
“تیم ها گروه هایی هستند که ریاست سهم اعضا و شغل های وابسته به هم را بصورت قابلیت محاسبه فردی و گروهی ، ارزیابی و پاداش ها اجرا می نمایند،
دلایلی برای پیوستن گروه ها به افراد
-گروه ها پیشنهاد امنیت را به افراد می دهند.
-یک فرد می تواند به موقعیت مطمئن با پیوستن به یک گروه دست پیدا کند
-خودباوری می تواند با پذیرش در یک گروه برتر و ارزشمند افزایش یابد
-رضایت اجتماعی به افراد نیاز دارد.
-به اهدافی که آنها نمی توانند به تنهایی دست پیدا کنند ،برسید.

۱-۲-۴ متغیرها یی که رفتار گروه و تیم را تحت تاثیر قرار می دهد
رفتار گروه ها در یک باشگاه ورزش بر اساس چهار عامل است و عبارتند از:ساختارگروه،فرایند گروه ،مراحل توسعه گروه و زمینه باشگاه.
۱-زمینه باشگاه
تعدادی از عوامل را در باشگاه و محیط زمینه گویند و چگ

ونگی تابع گروه ها و سطح عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می دهد این عوامل به عنوان موارد زیرین هستند:
-محیط
-هیئت
-استراتژی
-فرهنگ

-ساختار
-سیستم ها و فرایندها
-اهداف
-سیاست ها و رویکردها
-قوانین و تنظیم مقررات
-منابع باشگاه ها
۲-ساختار گروه
هر گروهی یک ساختار مطمئن دارد که چگونگی اعضا گروه را بطور مجزا و گروه را به عنوان یک تابع کلی مشخص می نماید.

عواملی که ساختار گروهی را تحت تاثیر قرار می دهند.
فاکتورهایی که ساختار یک گروه را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از:نوع گوه،اندازه یا سایز،ترکیب بندی،ریاست و واقعیات.
نوع گروه
انواع گروه می توانند رسمی یا غیر رسمی،عملکردی یا پیوند عملکردی و دستوری یا وظیفه ای باشندبه عنوان سامان دهنده ورزش ها ،شما نیاز به درک انواع متفاوتی از گروه ها در قسمتی از دوره زمانی مهارت کارتیان خواهید داشت.
گروه های رسمی
-بوسیله باشگاه ها به عنوان ساختارهای رسمی خودشان بوجود آمدند
-شعبات باشگاه ها از قبیل شعبه مالی
-یک رئیس یا پیشوای قوی از قبیل یک مدیر وجود دارد
-مهارت های اعضا تصادفیو قابل تغییر هست

ند
-اعضای فردی در مسیر پاداش و محاسبه بخاطر عملکرد خودشان می باشند.
گروه های غیر رسمی
-قسمتی از باشگاه ها در ساختار رسم می آیند،بدون برنامه ریزی قبلی بوجود آمده اند
-آیا گروه ها می توانند علاقه مندی داشته و یا دوستی خودشان را ابراز نمائید