تفنگها

تفنگ ژ-۳
مشخصات
جنگ افزاري است خودكار (مسلسل) كه به وسيله برگه ناظم آتش” به حالت نيمه خودكار وظامن در مي آيد. با فشار مستقيم گاز باروت مسلح مي گردد وبا خشاب بيست فشنگي تغذيه مي شود. با هوا خنك شده وبوسيله نفر حمل مي گردد.
دستگاه نشانه روي ، روي آن به راحتي قابل تنظيم است وعمل اين تفنگ با عقب نشيني
همراه است.
مختصات
الف- برد موثر ۱۲۰۰ متر، برد مفيد ۴۰۰ مترالي ۶۰۰ متر وبرد نهايي ۳۷۵۰ متر.
ب- تعداد خان ، ۴ عدد وگردش آن از چپ به راست سرعت اوليه گلوله ۸۰۰ متر در ثانيه مي باشد.
ج- طول اسلحه بدون سرنيزه : ۵/۱۰۲ سانتي متر.
ز- طول گام: ۵/۳۰ سانتي متر، تعداد گام ۵/۱٫
و- كاليبر (قطر گلوله): ۶۲/۷ ميلي متر.

انواع تفنگ ژ-۳
۱- تفنگ ژ-۳ با روپوش وقنداق پلاستيكي براي تير اندازي در حالت مختلف.
۲- تفنگ ژ-۳ با قنداق آهني تاشونده براي عمليات تهاجمي سخت وعمليات چريكي.
۳- تفنگ ژ-۳ مجهز به دستگاه دو پايه براي تيراندازي در حالت درازكش.
۴- تفنگ ژ-۳ مجهزبه دوربين مادون قرمز براي تير اندازي در شب.
قطعات
تفنگ ژ-۳ از هشت قسمت اصلي زير تشكيل مي شود:
۱- قنداق متعلقات ۲- بند متعلقات
۳- دستگاه چكاننده وقبضه طپانچه اي ۴- آلات متحرك و متعلقات
۵- روپوش ۶- خشاب
۷- لوله ۸- شعله پوش

تفنگ كلاشينكف
مشخصات
۱- با دو نيرو عمل مي كند:
الف) نيروي گاز ب) نيروي فنر برگرداننده
۲- با استفاده از ضامن درد ووضعيت تك تير ومسلسلي تير-اندازي مي نمايد.
۳- با خشاب ۳۰ فشنگي و۵۰ فشنگي تغزيه مي شود.
۴- كاليبر فشنگ مورد استفاده ۶۲/۷ ميليمتر مي باشد.
مختصات
الف: وزن وطول

وزن تفنگ بدون سرنيزه با خشاب پر ۳۰۰/۴كيلوگرم
وزن تفنگ بدون سرنيزه با خشاب خالي ۸۰۰/۳ كيلوگرم
وزن سرنيزه با غلاف ۳۷۰ گرم
وزن سرنيزه بدون غلاف ۲۷۰ گرم
وزن خشاب خالي ۳۳۰ گرم
وزن خشاب پر ۸۲۰ گرم
وزن فشنگ ۲/۱۶ گرم
وزن گلوله عادي ۹/۷ گرم
وزن باروت داخل گلوله ۶/۱ گرم
طول تفنگ با سرنيزه ۱۰۷ سانتيمتر
طول تفنگ بدون سرنيزه ۸۷ سانتيمتر

طول تفنگ با قنداق فلزي تا شو ۵/۶۴ سانتيمتر
طول لوله ۵/۴۱ سانتيمتر
طول قسمت خان دار لوله ۹/۳۶ سانتيمتر
طول فاصله دو قسمت نشانه روي (روزنه ديد ومگسك) ۸/۳۷ سانتيمتر
طول تيغه سر نيزه ۲۰ سانتيمتر

ب- مسافات وسرعت اوليه وميانگين هاي تير اندازي :

۱- مسافات
برد نهايي ۳۶۰۰ متر
برد موثر ۱۵۰۰ متر
برد مفيد ۴۰۰ متر
درجه بندي ستون درجه تا ۸۰۰ متر
( نوعي از آن تا ۱۰۰۰ متر)
برد تير اندازي در حالت نشسته ۸۰۰ متر
سرعت اوليه ۷۱۰ متر درثانيه
ميانگين تير اندازي بدون نشانه روي (هجومي) ۶۰۰ تير در دقيقه
ميانگين تير اندازي با نسانه روي (رگبار) ۱۰۰ تير در دقيقه
ميانگين تير اندازي با نشانه روي (تك تير) ۴۰ تير در دقيقه
عمر لوله در يك تير اندازي بدون وقفه ۱۵۰۰ تير
فشار گاز بر لوله ۲۷۰۰ كيلو گرم بر سانتيمتر مربع
تعداد خان ( شيارهاي داخل لوله) ۴ عدد

انواع فشنگ ها
۱- فشنگ عادي يا معمولي
۲- فشنگ كشف محل (رسام)
۳- فشنگ سوزاننده
۴- فشنگ شكاننده- سوزاننده
۵- فشنگ رنگي(مراسم)
قطعات
۱-لوله گاز وروپوش آن ۲- گلنگدن
۳- آلات متحرك ۴- ميله وفنر ارتجاع
۵- روپوش اصلي ۶- فشنگ كلاشينكف
۷- خشاب ۳۰ فشنگي ۸- تفنگ كلاشينكف

تفنگ سيمينوف
اسلحه ايست نيمه خودكار، با دقت نشانه روي زياد. سيمينوف براحتي قابل حمل ونقل
مي باشد وپس از اتمام فشنگ هاي درون خشاب گانگدن به عقب بر نمي گردد. فشنگ هاي كلاشينكف نيز در اين اسلحه به كار مي رود.

مختصات
۱- طول با سرنيزه ۱۲۶ سانتيمتر
۲- طول بدون سرنيزه ۱۰۲ سانتيمتر
۳- وزن بدون فشنگ ۸۵/۳ كيلو گرم
۴- وزن با فشنگ ۰۱۲/۴ كيلو گرم
۵- برد مفيد( بدون دوربين) ۴۰۰-۵۰۰ متر
۶- برد مفيد(با دوربين) تا ۸۰۰ متر
۷- برد موثر ۱۰۰۰ متر
۸- برد نهايي ۳۰۰۰ متر
۹- سرعت تير ۳۰ الي ۴۰ تير در دقيقه
۱۰- خشاب ۱۵ فشنگي

قطعات
۱- محورهاي قنداق
۲- فنر
۳- گلنگدن
۴- قسمت بالايي قبضه
۵- براي بستن عكس باز كردن عمل مي نمايد.

 

تفنگ ام- يك
تفنگ (ام – يك) جزو اسلحه هائي است كه تقريبا” از دور خارج شده وتنها در برخي
از كشورها ازآن استفاده ميشود.
اين اسلحه در گذشته در ارتش ايران مورد استفاده قرار مي گرفت كه با آمدن ژ-۳ كم كم از دور خارج شده ودر اختيار ژاندارمري قرار گرفته بود وپس از انقلاب از طريق مصادره پادگانها پاسگاههاي ژاندارمري بدست مردم افتاد.
اسلحه ” ام- يك” ساخت آمريكا مي باشد. اين اسلحه نيه خودكار بوده وبوسيله ي گاز
باروت مسلح شده وبا هوا خنك مي شود.”ام- يك” با شانه هشت فشنگي تغذيه مي شود.
قطعات
۱- لوله سلاح ۲- مگسك
۳- فنر اتجاع ۴- ميله گاز ودستگيره آتش
۵- گلنگدن ۶- شانه
۷- دستگاه نشانه روي

مختصات
اسلحه از سه قسمت كلي تشكيل شده است :
۱-قنداق( شامل قنداق كه متصل به بدنه اسلحه است واز جنس چوب مي باشد بهمراه بندها
وروپوش لوله)
۲-لوله ومتعلقات( شامل گلنگدن – دستگاه نشانه روي – لوله اصلي سلاح- ميله وفنر
ارتجاع – دستگسره آتش – مگيك صفحه خوراك دهنده – هادي گلوله – گيره ميله گاز- لوله گاز- فشنگ كش – شيطانك – شيطانك وفنر – فشنگ پران وفنر)
۱-دستگاه چكاننده و قطعات مربوط به آن

عمل وعكس العمل سلاح
۱- تغذيه ۲- ادخال ۳- چفت شدن ۴- ضربت زدن
۵- رها شدن ۶- اخراج ۷- پرش ۸- مسلح شدن

تفنگ ۵۷ م.م
مشخصات
جنگ افزاري است تك تير، ته پر، بدون عقب نشيني كه بوسيله هوا خنك ميشود وبا نفر حمل مي گردد. از اين اسلحه ميتوان بر عليه نفرات مجتمع دشمن ويا ادوات زرهي آنان استفاده نمود.
هنگام تير اندازي با اين جنگ افزاربايستي توجه داشت كه در پشت آن فضاي باز
وجود داشته باشد ، زيرا حرارت حاصله از شليك گلوله در مخروطي به ارتفاع ۳۰ متر اثر مي گذارد ودر فاصله ۱۵ متري كشنده مي باشد.

مختصات
۱-وزن كل با روپوش: ۸۰۰/۲۴ كيلو گرم
۲-وزن كي روپوش: ۴ كيلو گرم
۳-طول جنگ افزار: ۵۶/۱ متر
۴-تعداد خان: ۲۴ عدد( گردش خان از چپ به راست)
۵-حداكثر برد با گلوله سوختار شديد: ۶۲/۷ متر
۶-سرعت اوليه: ۳۶۵ متر در ثانيه
۷-قدرت نفوذ گلوله در زره: ۶۲/۷ سانتيمتر
۸-برد مفيد: با دوربين ۱۹۰۰ يارد وبدون دوربين ۱۰۰۰ يار

مهمات
۱- فشنگ سوختار شديد شعاع تركش ۳۱ متر
۲- فشنگ ضد تانك شعاع تركش ندارد
۳- فشنگ دود انگيز شعاعا تركش ۵/۱۵ متر
۴- فشنگ مشقي شعاع تركش ندارد
تفنگ ۱۰۶م.م
مشخصات
تفنگ ۱۰۶ ميليمتري جنگ افزاي است ضد زره وبدون عبق نشيني كه به وسيله
جيپ حمل مي شود واز روي جيپ يا زمين قابل استفاده مي شود تفنگ ۱۰۶ تك تير وته پر مي باشد ومحلي كه فشنگ گذاري مي شود (عقبه) داراي دري است به نام كولاس. چكاننده اين اسلحه ضربتي مي باشد. از آنجاييكه مهمات اين تفنگ سنگين وگران قيمت مي باشد دقت در نشانه روي امري لازم بوده وبه همين خاطر تفنگ ديگري با كاليبر ۷/۱۲ ميليمتر در كنار وبه موازات لوله ۱۰۶ نصب گرديده كه به وسيله هم محور كردن اين دو تفنگ ( انطباق خط سير گلوله هاي هر دو تفنگ ) قلق يابي مي كنند تا گلوله دقيقا” به هدف اثابت نمايد.

تفنگ ۱۰۶ جنگ افزاري است نيمه خودكار كه با فشار مستقيم گاز باروت مسلح
ميشود وبا خشاب هاي ۱۰ يا ۲۰ فشنگي تغذيه مي گردد و بطور كلي تفنگ كمكي به دو منظور روي تفنگ ۱۰۶ نصب گرديده است.
۱- تعين مسافت ۲- پيشگيري هدف هاي متحرك

تعداد خدمه ي تفنگ ۱۰۶
نفر اول فرمانده
نفر دوم تير انداز
نفر سوم مهمات بياور وگلوله گزار
نفر چهارم راننده خودرو
ماموريتهاي تفنگ ۱۰۶ ميليمتر
۱- مامموريت اصلي: اجراي تير اندازي عليه تانكها وادوات زرهي دشمن
۲- ماموريت فرعي: اجراي تير اندازي عليه نفرات مجتمع دشمن ، سنگرهاي بتوني ومخازن دشمن.

مهمات
۱- جنگي برنگ سبز زيتوني
۲- دود انگيز برنگ خاكستري
محسنات ومقررات تفنگ ۱۰۶ ميليمتري:
۱- دقت در تير اندازي
۲- سرعت در تير اندازي
۳- سرعت در درگيري با هدفها
۴- قابليت انعطاف
۵- حداثر سرعت تير مداوم در يك ساعت ۳۶ گلوله
۶- حداكثر تير مداوم دركم ترين مدت زمان ۱۱ گلوله

معايب:
۱- كشف موضع تير اندازپس از اجراي يك يا چند گلوله
۲- اشكال در تدارك مهمات در عمليات مداوم
۳- اشكال در حمل جنگ افزاربوسيله يك نفر

تير بارها

تير بار ام-ژ-۱-آ-۳
مشخصات
جنگ افزاريست خودكاركه با نوارهاي ۱۰۰ الي ۲۵۰ فشنگي از سمت چپ تغذيه ميشود (نوارها از نظر تعداد فشنگ قابل توسعه مي باشند)
لوله اين جنگ افزار متحرك مي باشد ، هر تير بار يك لوله اضافي همرام دارد كه در
هنگام تير اندازي متوالي وشديد آنرا تعويض مي نمايد ولوله اي را كه حرارتش بالا رفته بوسيله آب يا هوا خنك مي كنند. تيربار در هنگام تير اندازي بوسيله فشار مستقيم گاز باروت مسلح مي شود. استقرار اين تيربار در روي زمين ، بوسيله دو پايه ويا سه پايه مي باشد.
مختصات
۱- كاليبر ۶۲/۷
۲- وزن كل ۵۱۱ كيلو گرم
۳- وزن لوله ۷۳۰/۱ كيلو گرم
۴- طول جنگ افزار ۵/۱۲۲ سانتيمتر
۵- طول لوله ۵۳ سانتيمتر
۶- سرعت ابتدائي گلوله در ثانيه يكم ۸۲۰ متر
۷- سرعت تير علمي : بين ۱۰۰۰ الي ۱۳۰۰ تير در دقيقه
۸- سرعت تير عملي : بين ۶۵۰ الي ۸۵۰ تير در دقيقه
۹- برد نهايي ۴۰۰۰ متر
۱۰- برد مفيد ۱۲۰۰ متر
خدمه
اين تير بار مي تواند داراي سه خدمه باشد
يك نفر بعنوان تير انداز
يك نفر كمك تير انداز
و نفر سوم مهمات بيار

قطعات اصلي تير بار
۱- بدنه ووابسته هاي آن ۷- فنر ارتجاع
۲- درب جعبه وصفحه خوراك دهنده ۸- لوله
۳- دستگاه عقبه ۹- شعله پوش
۴- گلنگدن ۱۰- هادي لوله يا بوش لوله
۵- دستگيره آتش ۱۱- دو پايه
۶- دستگاه چكاننده ۱۲- بند

قطعات گلنگدن
۱- سر گلنگدن ۲- دنباله گلنگدن
۳- فشنگ پران ۴- مقر سوزن وسوزن
۵- اهرم فشنگ پران ۶- ضارب وفنر ضارب سوزن
۷- دكمه هاي اهرم خوراك دهنده
۸- محور مشترك هادي اهرم خوراك دهنده وضارب اهرم فشنگ پران
۹- فشنگ كش
انواع مهمات
۱- فشنگ جنگي ۲- فشنگ مانوري
۳- فشنگ مشقي ۴- فشنگ رسام
تير بار۷/۲۲ م.م
اين اسلحه عمدتا” براي هدفهاي هوائي بكار مي رود ولي در صورت لزوم بر عليه
نفرات مجتمع دشمن وسنگرهاي آنان نيز بكار مي رود .

مشخصات
۱- لوله اين سلاح بوسيله هوا خنك مي شود
۲- ضد هوايي است
۳- بطور خودكار وتك تير تير اندازي ميكند
۴- بوسيله نوارهاي ۱۰۰ فشنگي قابل توسعه تغذيه مي گردد
مختصات
۱- حداكثر برد ۶۷۷۰ متر
۲- برد موثر ۱۶۵۰ متر
۳- نواخت تير در دقيقه ۴۵۰ الي ۵۰۰ تير
۴- تعداد خان ۸ عدد
۵- وزن كل تير بار با سه پايه زميني ۵۷ كيلو

قطعات
۱- لوله
۲- دستگاه عقبه
۳- ميله وفنر برگشت دهنده
۴- محور گلنگدن
۵- گلنگدن
۶- حامل دافع واتصال لوله
۷- دافع از حامل دافع

انواع تنظيم تير بار
۱- تنضيم فاصله سر ۲- تنظيم اهرم چكاننده

مواقعيكه تيربار را تنظيم ميكنيم
۱- قبل از هر مرحله تير اندازي
۲- پس لز پايان ماموريت
۳- بعد از باز وبسته كردن اسلحه
۴- پس از تعويض لوله وآلات متحرك

مسلس اوزي (يوزي)

مسلسلي است خوش دست ، با دسته تا شونده آهني كه به راحتي توسط شخص حمل
مي شود ودر عملياتي كه دشمن در فاصله نزديك قرار داشته باشد مورد استفاده قرار
مي گيرد. تير اندازي با اين اسله به حالت تك تير ويا رگبار انجام ميگيرد.
اين جنگ افزار ساخت اسرائيل بوده وبيشتر مورد استفاده چتر بازان مي باشد(به علت اينكه با يك دست قدرت آتش داشته وبا دست ديگر مي تواند عمليات فرود را انجام دهد) از اين اسلحه در جنگ هاي چريكي شهري نيز استفاده مي شود ( بعلت عمل سريع اين اسلحه اغلب وحافظين افراد ومحلها نيز داراي اين نوع اسلحه ميباشند.)
قطعات
شامل: لوله- مهره لوله- روپوش- قسمت اصلي بدنه- دستگيره آتش- مگسك- روزنه بدنه- قنداق تا شونده- بند- قسمت فلزي دستگيره- ضامنها- چكاننده- ماشه وحفظ ماشه- دكمه خشاب گير- آلات متحرك.
مسلسل ام-۳

مشخصات
مسلس ام-۳ اسلحه اي است ساخت آمريكا كه براي جنگ هاي خياباني ورد استفاده
قرار مي گيرد اين اسلحه با خشاب هاي ۲۵ فشنگي تغذيه مي شود وبوسيله دريچه پرتاب پوكه بضامن ميگرددفشنگ هاي اين مسلسل از نوع فشنگ كلت كاليبر۴۵ بوده وبراي مسلح نمودن آن بايد دستگيره آتش را به حالت چرخشي به طرف عقب كشيد. اتاق مسلسل ام-۳ تل شو ميباشد. مسلسل ام-۳ تا قبل از ورود مسلسل يوزي در ارتش وشهر باني كاربرد فراواني داشت اما بعداز اهميت آن كاسته شد.