-۶ تحلیل نمونه موردی: شهر ملبورن
شهر ملبورن با حدود ۴ میلیون جمعیت، دومین شهر استرالیا از لحاظ جمعیت می باشد. در این شهر به فرهنگ و هنر و معماری ارزش زیادی داده می شود به گونه ای که مهم ترین شهر فرهنگی استرالیا نام بـرده می شود و به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر و مد و ورزش این کشور یاد می گردد.

در شهر ملبورن نیز مانند بسیاری از شهرهای دنیا به گرافیتی مخصوصا به نـوع امضـا زدن آن (tag) آن، که نوع رایج آن می باشد نوعی نگاه منتقدانه و منفی وجود دارد البته محوریت این طرز تلقی در نوع استفاده از دیوار ها و املاک و مکان هایی است که بدون اجازه در آن این نقاشی های دیواری صورت می گیرد.

برنامه مدیریت گرافیتی شهر ملبورن (۲۰۰۹ -۲۰۱۳) موضوعات مختلف در مورد رویکرد ها و دیـدگاه های عموم در مورد جامعه مشخص می شود و عواملی که باعث می شود عده ای در صدد رفع این گرافیتی ها و هنگام برخورد، عکس العمل منفی از خود نشان دهند را معرفی کنند. ایـن برنامـه دارای چهـار محـور اصلی: جلوگیری، تعامل، آموزش و اجرا می باشد که هر کدام بخش های خود را دارا می باشند.

حال به بررسی چهار بخش اصلی برنامه مدیریت گرافیتـی ملبـورن مـی پـردازیم کـه در جـدول ۲ بـه صورت خلاصه آمده است.
×