فصل اول
كليات

مقدمه
ارتباط بین انسانها همواره از نیازهای اساسی وکارکرد های حیاتی انسان در طول تاریخ وموجودیت او بوده است اگر فرض کنیمارتباط بین فرزند ومادر پدر وکودک وائضای خانواده ونیز افراد بامحیط پیرامون واشیائ وغیره برقرار نمی شد چه اتفاقی می افتاد ؟
اصولا زندگی چه مفهومی میداشت ؟ وبشر نیازهای خود را چگونه برطرف می کرد ؟ اما در طول تاریخ در راستای تحولات علوم وفنون وگذر انسان از دوران بدویت و دوران حجر و دوران اهن وغیره شاخصهای ارتباطی نیز متحول گردیده است .

زمانی ارسال خبر بوسیله دود یا کبوتر یا پیک صورت می گرفت و امروزه دستگاه های پیچیده دیجیتالی و مخابراتی میلیلردها خبر و اطلاعات را در اسرع وقت با دقت فراوان مثلا در مورد صورت حسابهای کلان تجاری از غرب به شرق جهان ارسال می دارند .
و روابط دیگر فرهنگی هنری وورزشی وتجاری …. که در بطن خود نوعی ارتباط تلقی می گردد .
اما جدیدا پس از فراگیر شدن وگسترش کامپیوتر در جهان وارتباط اینترنتی افراد با دیگرند نوع جدیدی ارتباط به نام چت chat معمولا در میان جوانان متداول شده است در نگاه اول ارتباط چتی یک ارتباط نا بهنجار جنسی در میان مسئولین و خانواده ها تلقی میشود .

اما اگر به همه ی جوانب ان و رویکرد های ان دقت کنیم همه ی فرایند چت ارتباط نا معقول ونامحسوس جنسی نیست بلکه میتواند شامل ارتباط علمی ، اقتصادی ، تبادل افکار و نظرات و استفاده افراده منزوی که از رویارویی مستقیم ناتوان هستند منشأ ارتباطات مفید شود.
در این تحقیق کوتاه که د ۵ فصل تنظیم شده است ضمن بیان مسئله فوق و اهمیت و اهداف آن و نیز بیان سؤالات ویژه وتعریف متغیرها و واژه ها درفصل اول به بیان کلی و تاریخی و تحقیقی و امروزی چت از مناظر گوناگون پرداخته ایم که در فصل دوم به صورت مشروح بیان شده است .

و در فصل سوم با بیان روش تحقیق با برآورد آماری داده ها از استاده کنندگان چت پرداخته ایم و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته ایم.
و در فصل پنجم من خلاصه و تیجه گیری و بیان محدودیت ها و ضمائم و پیوست ها و ذکر منابع گزارش تحقیق را پایان داده ایم که میدواریم نتایج و داده ها مطالب مورد استفاده تحقیقات بعدی و خانواده ها و مربیان قرار گیرد.
«بیان مسئله »

موضوع ارتباط و نوع ارتباط چت در میان جونانو کاربران کامپیوتر و اینترنتی در دهه اخیر که به سرعت و شدت در میان جوانان و کارران تسری و شیوع پیداه کرده است ، در برخی از وقایع و مواقع باعث نگرانی خانواده ها و مربیان و سئوالات شده است . زیرا در نگاه و نگرش اول چت مفهوم غیر اخلاقی و ضد اخلاقی و حتی جنسی و روابط شفاهی و نامعقول جنسی کاربران برداشت می شود . و برآیند این نگرش و نگاه باعث حساسیت بیش از حد خود جوانان و نوجوانان و کاربران در کاربا اینترنت و کامپیوتر شده است. تا آنجا که خانواده از استفاده و خرید فناوری کامپیوتر در منازل خوداری می کنند و با این دلیل که کامپیوتر و اینترنت بدآموزی دارد و باعث انحراف اخلاقی و فاصله گرفتن آنها از اخلاقیات و ارزش ها و هنجارهای سنتی و عقیدتی می شود . هر چند این تفکر در مورد همه ی خانواده ها صادق نیست.

حال در بیان مصئه هدف این است که روشن کنیم که اصولاً مبانی و اصول چت برچه چیزهایی استوار است !
وچت خواهان وچت گران وچت نمایان چه کسانی هستند؛و محتوی چت شامل چه موارد و شاخص هایی ایت ؟ و دورنما و فضای چت در میان جوانان و نوجوانان چه بخش هایی است و چت خوب و چت بد و چت هنجار و چ ناهنجار در چه مواردی در ایران تعریف می شود!راههای اصلاح و بهینه کردن چت چگونه است ؟و فیلترهای فنی و علمی و بازدارنه را چگونه می توان اعمال کرد ؟

و تاکنون چه تحقیقات و مطالعات در این زمینه صورت گرفته است ؟ و نتایج حاصله شامل چه مواردی و در مقایسه با جهان ایران در چه رتبه ای قرار دارد ؟ و باالاخره اینکه در نگاه آماری درحال حاضر جوانان و نوجوانان و کاربران اینترنتی در ایران در چه زمینه هایی چت می کنند؟ و موارد و موضوع های چت چگونه است ؟
اهمیت و ضرورت مسئله :

شاید به جرأت بتوان گفت ، موضوع ارتباط انسانی و رورابط مختلف اجتماعی و ارتباطی و انسانی و شفاهی و کتابی و تصویری و … از موضوعات بسیار مهم موجود انسانی می باشد تا آنجا که جامعه شناسان و فلاسفه در این زمینه انسان را موجود اجتماعی نامیده اند ( محسنی،۱۳۶۸ )
اگر در ک نگاه کلی فرض را بر این قرار دهیم که چت عامل مخرب و ضایع کننده اختلاف و ارزشهای معنوی و انسانی است .

اگر فرض کنیم که چت باعث طغیان هیجان جنسی نسل نوجوانان و جوانان می گردد .
اگر فرض بدانیم که چت اساس نظم کارها و اداره امور تحصیل و اخلاقی و اجتماعی خانواده ها را به هم می ریزد .
اگر فرض کنیم که چت باعث انتقال و درونی شدن ارزشهای ناهنجار دینی و استحصال معنویات درونی و آلودگی شخصی جوانان به روابط نامشروع می گردد .
اگر چت باعث دریده شدن حریم عفت می گردد.
اگر چت باعث ضایع شدن و روابط و سلسله مراتب خانواده ها می گردد

در این صورت اهمیت و جایگاه چت و نحوۀ پرداختن به آن اهمیت پیدا می کند از همین منظر است که اهمیت و جایگاه وضرورت پرداختن به چت از هر نظر ارزش و اهمیت پیدا می کند.
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر این است که :
چت چیست ؟ و چه کارآیی دارد؟
اهداف جزئی و فرعی
۱٫ شناخت فرآیند علمی و فنی چیست
۲٫ بررسی محتوی چیست در زمینه های مختلف
۳٫ شناخت چت کردن
۴٫ تشخیص چت خوب و بد

۵٫ نحوۀ برقراری ارتباط چتی
۶٫ تاریخچه چیست
۷٫ ایران و چت کردن
۸٫ رابطه چت و ارزش ها
۹٫ جوانان و نوجوانان و چت

۱۰٫ وظایف و آینده نظارت و ارزشیابی چت از منظر علمی و مسئولیتی
سئوالات ویژه :
۱٫ چت چیست ؟
۲٫ چت از چه زمانی وارد فرهنگ ارتباط شده است
۳٫ چت گران شامل چه گروه ها و افرادی هستند ؟
۴٫ مباحث و گپ های چتی در چه زمینه هایی است
۵٫ آیا چت فقط شامل ارتباط عاطفی و جنسی است
۶٫ چت شامل تبادلات علمی هم هست

۷٫ چت شامل تبادلات اقتصادی هم است
۸٫ چت شامل تبادلات فرهنگ هم هست
۹٫ راه های برقراری ارتباط چتی چگونه است
۱۰٫ عمده فعالیت های چت در ایران شامل چه مباحثی است
۱۱٫ چت چه تأثیری در فرآیند زندگی عادی جوانان و نوجوانان دارد

۱۲٫ چت از چه نظر موجب زنش خانواده هاست
۱۳٫ راه های تصحیح و اصلاح چت چگونه است
۱۴٫ آینده چت و نظام چت گرایی چگونه است
۱۵٫ چت خوب و چت بد کدام است
فرضیه ها
 یزان استفاده پسران از دختران از چت بیشتر است
 راکندگی استفاده از موارد مختلف در پسران بیش از دختران است
 موارد علمی و تحقیقاتی دختران بیش از پسران به نظر می رسد
 در موارد ورزشی و دوستی پسران بیش از دختران چت می کنند
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
کامپیوتر :دستگاهی است جدید و مدرن که علاوه بر توانایی در تحلیل و عملیات آماری و نیز توانایی هزاران کار در زمینه های نقشه

کشی و گرافیک و عملیات حسابی و حافظۀ بسیار قوی در تحلیل داده های آماری بسیاری از عملیات مختلف را انجام می دهد و امروزه وسیلۀ خوبی برای مبادلات اطلاعاتی در زمینه چت است
سایت : مرکز ارائه خدمات کامپیوتری در انبوه استفاده از کامپیوتر در واحد ساختمانی خاص و اتصال به شبکه ماهواره ای خاص و تعریف شده است
چت گران : افرادی که با کامپیوتر و گوشی همراه و …عمل چت در موضوعات مختلف انجام می دهند.
نوجوانان : حدود سنی ۱۸-۱۱ ساله اعم از دختران و پسران
جوانان : حدود سنی ۲۸-۱۸ ساله ها در ایران اعم از دختران و پسران
ابزارها :
ابزار مورد استفاده در چت و چتگرایی اغلب کامپیوتر از انواع گوناگون و سایت های اینترنتی و گوشی های همراه از نوع پیشرفته است که با تبادل پیام های مختلف صوتی و تصویری و کد دار در زمینه های مختلف با افراد آنا و نا آشنا چت می کنند.
در این تحقیق ابزار جمع آوری اطلاعات مثل سایر تحقیقات انحصار به پرسشنامه ندارد ، انحصار به مصاحبه نیست و انحصار به مشاهده پرونده افراد نمی باشد .
بلکه به شیوۀ خاص خود چت گران و با استفاده از تیم جوانان همکار محقق و حاضر شدن در سایت ها و مراکز خدماتی کامپیوتری و نیز حتی چت کردن و اطلاعات کلی از مدیران سایت ها و نیز آمار و ارقام از خود افرادی که حاضر به دادن اطلاعات بودن ، اطلاعات جمع آوری شده است .

فصل دوم
پيشينه تحقيق

چت
طی دو سه سال اخیر کامپیوتر و بویژه اینترنت جایگاه خاصی را در نزد مردم ایران پیدا نموده است. می توان گفت کامپیوتر یکی از لوازم خانگی ضروری خانواده های ایرانی گشته است. امروزه کمتر خانواده ای را می یابیم که یک دستگاه کامپیوتر نداشته باشند یا آنکه در فکر تهیه یک کامپیوتر نباشند. در فرهنگ ایرانی وقتی پدیده ای واقع شود به میزان زیادی توسعه می یابد به طوری که همه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. کامپیوتر در ابتدا و اینترنت پس از آن، پدیده هایی بودند که مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده اند. بازار کامپیوتر رونق چشمگیری

داشته است. ISP ها با انواع کارتهای اینترنت دسترسی کاربران را به اینترنت ،آسان کرده اند. اما آنچه مورد بحث این مطلب است پدیده ء کوچکی است که در بین این دو پدیده ( کامپیوتر و اینترنت) بوجود آمده است ، و آن پدیده ء چت می باشد. چت در لغت به معنای گفتگو می باشد و در لغت ما به معنای گفتگوی اینترنتی جا افتاده است. این پدیده با سرعت شگرفی در میان کاربران ایرانی توسعه یافته است . و بر اساس همان تعریف اولیه که در سطور بالا از فرهنگ ایرانی شد این پدیده نیز تقریبا کل مجموعه کاربران ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. آنچه مورد سوال است این است که کاربران

اینترنت از چت چه می خواهند؟ اصولا چت چه فوایدی دارد و چه ضررهایی می تواند برای کاربران اینترنت داشته باشد.
اینترنت یک دنیای مجازی است که امکاناتی بسیار فراتر از دنیای واقعی دارد. سایتهای مختلف اینترنتی با موضوعات گوناگون زمینه ای را برای کاربران فراهم کرده اند که درباره هر موضوعی که در دنیای حقیقی دستیابی به آن غیر ممکن یا سخت است به سادگی تحقیق کنیم. انواع موتور های جستجو امکاناتی را در اختیار کاربران قرار می دهند که با تایپ یک یا چند کلمه و زدن یک دکمه به هر آنچه که می توان تصور نمود دستیابی داشته باشند. در اینترنت می توانیم با کسانی که هرگز آنها را ندیده ایم گفتگو کنیم. می توانیم به آخرین اخبار

از تازه ترین اتفاقاتی که در سطح جهان رخ داده اند و یا حتی در حال رخ دادن هستند دسترسی داشته باشیم. نمونه بارز آن جنگ عراق که گزارش لحظه به لحظه آن در اینترنت منعکس می شد و یا همین المپیک آتن که نتایج آن همزمان با انجام مسابقات در سایت درج می شد. در اینترنت دیگران تنها مشخصاتی را از ما دارند که خودمان در اختیار آنها قرار می دهیم به همین جهت مردم و بویژه جوانان ترجیح می دهند موقعیت هایی را که در دنیای حقیقی به آنها دست نیافته اند در دنیای مجازی جستجو کنند . مثلا در دنیای مجازی می توان

خود را انسان بسیار متشخصی معرفی نمود. مثلا چهره خود را با استفاده از نرم افزارهای چهره نگاری زیبا نشان دهیم. اصلا می توانیم عکس کسی دیگر را در پروفایل خود قرار دهیم. در بین سایتهای اینترنتی سرور یاهو در نزد ایرانیان محبوبترین سرور می باشد. با نصب نرم افزار یاهو مسنجر و زدن دکمه چت لیستی از اتاقهای گفتگو که بر اساس موضوع دسته بندی شده اند نمایش داده می شود کافی است یکی از روم ها ( اتاقها) را انتخاب کنیم تا به آن وارد شویم و با کاربرانی که در آن روم هستند گفتگو کنیم . در هر روم می توان با همه

کاربران روم ویا با یکی به تنهایی گفتگو کرد. هر کاربر یک یا چند آی دی (شناسه کاربری) در یاهو دارد که با نام های مختلفی در یاهو چت کند. حتی ممکن است در یک آی دی جنسیت کاربر هم تغییر یابد و مثلا یک پسر خود را با یک اسم دخترانه معرفی کند. آ اس ال(ASL) اصطلاحی است که در اولین چت میان دو نفر مورد استفاده قرار می گیرد و به معنی سن و جنس و محل زندگی است.
محمود میاحی یکی از استادان دانشگاه و از کاربران حرفه ای اینترنت می باشد. او از کسانی هست که تاکنون یک بار هم چت نکرده است! نظر استاد میاحی درباره اینترنت و بویژه چت مثبت است: هر پدیده ای در ابتدا با یک ایده مثبت بوجود می آید حال اگر می بینیم که در ایران جنبه منفی آن بیشتر شده است دیگر تقصیر خود مردم است. در کل گفتگو کردن با کسانی که از ما دور هستند به نظر من بسیار خوب است. زمینه را برای آشنایی و تبادل فرهنگها فراهم می کند. می توانیم از نظرات کسانی که به آنها دسترسی نداریم در زمینه های مختلف آگاه شویم. وقتی گفتگو میان فرهنگها بیشتر شود آشنایی پدید می آید و بسیاری از مشکلات بشر حل می شود. در ایران بدلیل محدودیت های اجتماعی که وجود دارد

متاسفانه شاهد هستیم که خیابان های شهرها مملو از جوانانی است که اوقات بیکاری خود را به قدم زدن بیهوده می گذرانند. حال اگر محیطی وجود داشته باشد که فارغ از هرگونه محدودیت سنی ، جنسی ، اجتماعی و … بتوان حرف زد و نظر خود را بیان نمود، همه از آن استقبال می کنند. متاسفانه در ایران جوانان آنقدر تحت فشار بوده اند که وقتی این پدیده اعلام وجود کرد همه آن را بسرعت پذیرفتند و به سمت آن هجوم آوردند. برای همین فرهنگ چت فرصت نکرد که بدرستی در میان جوانان ایرانی جا بیافتدو همین باعث شده که شاهد استفاده نادرستی از چت در میان جوانان ایرانی باشیم.

برخی از هکر ها چت را بستر مناسبی برای شکار کاربران تازه کار و نفوذ در سیستم های آنها یافته اند. آنها با استفاده از ترفند تبادل فایل در چت برنامه های نفوذگر خود را به کاربران تازه کار می دهند و از این طریق در کامپیوتر آنها نفوذ می کنند. وقتی با دیگران چت می کنیم می توانیم از اندیشه آنها آگاه شویم . می توانیم دوستانی در نقاط دوردست و یا نزدیک

خود بیابیم که تاکنون به دوستی با آنها فکر نمی کردیم. بعبارتی ممکن است کسانی در اطراف ما باشند که تاکنون زمینه ای برای دوستی با آنها نداشته ایم برای مثال کسی که نسبت فامیلی با ما ندارد. همسایه ما هم نیست . همکلاسی و یا همکار هم نیست تحت هیچ عنوانی هم با هم دیداری نداشته باشیم. اما نکته اشتراک ما در چت است که در این محیط با هم آشنا می شویم . الف-ب دانشجو با بیان این مطالب ارزیابی خود را از چت مثبت می خواند و اینگونه ادامه می دهد : از وقتی که وارد دنیای مجازی شدم تا کنون دوستانی

را یافته ام که هیچوقت تصور دوستی با آنان را نداشته ام . مثلا دوستی با یک شخص معروف که دغدغه معروفیت نمی گذارد بتواند با کسی به راحتی دوست شود و برای همین با یک اسم مستعار وارد محیط چت شده و در این محیط روابط دوستانه خود را پی گرفته است. ( وی از نام بردن شخصیت مذکور خودداری کرد.) کسانی را می شناسم که اگر در دنیای

حقیقی از کنار هم رد بشویم شاید زحمت نگاه کردن به من را هم به خود ندهند چه برسد به اینکه باهم صحبت کنیم و این صحبت منجر به ایجاد یک رابطه دوستانه شود. ولی در محیط چت چنین چیزی به راحتی ممکن است. سطح زندگی در چت مطرح نیست امروزه با ارزان شدن امکانات اولیه چت که می تواند شامل یک کامپیوتر حتی از نوع مدل پایین و یک خط تلفن و یک کارت اینترنت باشد تقریبا همه قشر های جامعه از امکان چت کردن برخوردارند . اینگونه است که همه کس از هر صنف و طبقه ای می توانند باهم گفتگو کنند.
چت و رابطه دختر و پسر
بسیاری از دختران چت را محیط امنی برای برقراری رابطه با جنس مخالف یافته اند چرا که در چت هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند. می توانند براحتی چت کنند بدون آنکه کسی آنهارا ببیند، صدای آنها را بشنود و یا حتی نام آنها را بداند. اینگونه هم پاسخی به انبوه سوالات ذهن خود درباره جنس مخالف می یابند و هم از آسیبهای احتمالی در امان می مانند. البته متاسفانه در مواردی نیز برعکس این قضیه اتفاق افتاده است و آشنایی از طریق چت باعث ایجاد دردسر برای دختری شده است. به نظر من در هر محیطی دختر باید احتیاط را رعایت کند و پا را از دامنه عفت فراتر نگذارد. چرا که گرگها همه جا در کمین هستند.
علی – ج ۲۲ ساله در باره چت چنین می گوید: جوانی که از یک خانواده طبقه متوسط است و شاید رویای دوستی با یک دختر از طبقه مرفه را در سر خود می پروراند با استفاده از چت به مقصود خود می رسد. شاید این اتفاق در دنیای حقیقی خیلی نادر باشد اما در دنیای چت هویت اولیه آدمها مخفی است . وقتی با کسی چت می کنیم چون واسطه بین ما فقط کلام است براحتی می توانیم تا حدودی از شخصیت درونی همدیگر آگاه شویم چرا که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد.!! وقتی دختری از شخصیت درونی یک پسر خوشش بیاید دیگر برای او مهم نیست که آن پسر از چه طبقه ای است. درباره شکل ظاهری و قیافه آدمها هم همین مطلب صادق است. من دوستی را می شناسم که چهره زیبایی ندارد اما بسیار با اخلاق است . دختری که برای اولین بار قیافه او را ببیند ممکن است از روی قیافه قضاوت درستی در باره او ننماید اما وقتی با او همصحبت شود آنگاه در می یابد او انسانی است که برای دوستی ایده ال است . حال تصور کنید چند دختر با نگاه اول حاضرند با پسری که چنین ظاهری دارد همصحبت شوند.
در چت می توانیم یک آی دی زیبا برای خود بسازیم که توجه دیگران را جلب کند این یکی از راههای موثر در جذب دوست اینترنتی است. وقتی کسی وارد یکی از اتاقهای گفتگو می شود اگر آی دی جالب توجهی داشته باشد بلافاصله با چند پی ام(PM) از جانب سایر کسانی که در روم قرار دارند مواجه می شود . تقریبا همه دختران و یا کسانی که با آیدی دخترانه وارد روم می شوند با سیلی از پی ام ها مواجه می شوند که اغلب آنها را بی پاسخ می گذارند. جمعیت پسرها در محیط مجازی از دختر ها بیشتر است و البته پسر ها هستند که معمولا در چت پیشنهاد دوستی می دهند اما گاهی وقتها هم خلاف این مورد دیده شده است.
می توان گفت که بجز گروهی اندک، همه کسانی که چت می کنند با طرف مقابل خود روراست نیستند و همیشه موضوعی برای مخفی کردن هست . برای مثال هر یک از پسرها دو یا چند آی دی دختر در اد لیست(Add List) خود دارد که از همه آنها این این موضوع را مخفی می کند. اما این نکته دیگر برای همه جا افتاده است که در چت نمی شود فقط با یک نفر دوست بود!!

«اعتياد » و « اينترنت »
اعتياد چيست آيا امكان دارد كسي به استفاده از اينترنت معتاد شود آيا غذا خوردن به علت تكرار روزانه اعتياد است آيا لزوما تكرار و اعتياد بد است اين ها سوالاتي است كه مي توانيد از خود بپرسيد. معمولا اعتياد در كشور ما به مصرف موادمخدر گفته مي شود اما واقعا تعريف اعتياد چيست
اعتياد رفتاري انساني و با اختيار شخصي است كه فرد علي رغم ميل باطني احساس نوعي وابستگي به آن مي كند و تكرار انجام آن باعث كاهش كيفيت و كميت در جنبه هاي مختلف زندگي آدمي مي گردد و دامنه نتايج آن به كم خوابي به خطر افتادن موقعيت شغلي و دگرگوني در روابط خانوادگي و اجتماعي منجر خواهد شد.
اعتياد به استفاده on line . منظور از اعتياد off line باشد و هم از نوع on line اعتياد به اينترنت مي تواند هم از نوع از كامپيوتر هنگام اتصال به اينترنت است مانند اعتياد به مسائل عاطفي دوستي و جنسي در اتاق هاي چت و يا اعتياد در off line نيز نوعي اعتياد است . اما اعتياد web روابط تجاري در اين راستا حتي كنجكاوي اطلاعاتي نظير جستجو در يعني استفاده از كامپيوتر در زماني كه با اينترنت ارتباطي ندارد مانند : اعتياد به بازي هاي كامپيوتري كه در ميان بچه ها شايع است و يا اعتياد به كدنويسي در ميان برنامه نويسان كامپيوتري و…
در استفاده از اينترنت (مخصوصا نسل جوان ) آنچه مورد توجه است استفاده افراد بسياري از سرويس چت چيزي كه جلب توجه مي كند تعداد yahoo messenger مي باشد بطوري كه با نگاهي گذرا به اتاق هاي چت در نرم افزار اتاق هاي متعدد مربوط به ايرانيان مي باشد. اين قضيه تا حدي جدي است كه به نظر مي رسد در صورت قطع سرويس فروش اشتراك اينترنت در كشور بطور چشمگيري كاهش خواهد يافت . yahoo چت در
چت كردن يك عمل ارتباطي در حوزه انسان هاست كه مانند ساير ارتباط هاي مرسوم بين بشر مي تواند از دو جنبه روانشناسي (تك تك افراد شركت كننده ) و از جنبه جامعه شناسي (جامعه مجازي ايجاد شده ) مورد بررسي قرار گيرد. البته لازم به ذكر است كه محيط اينترنت و چت به لحاظ مجازي بودن آن داراي تفاوت هاي اساسي با ساير محيط هاي ارتباطي است . هر نوع فناوري و تكنولوژي با ورود خود اثرات مثبت و منفي بسياري را به همراه خواهد داشت كه اگر در گرايش به هر كدام آن ها دچار افراط شويم در نتيجه درگير تقليل گرايي خواهيم شد.
از جمله اثرات « چت » عبارت است از شناخت افراد از طريق برداشتن موانع و هنجارهاي اجتماعي يافتن دوستان جديد حذف فاصله زمان و مكان غلبه بر خجالت در ارتباط با جنس مخالف دسترسي به انواع شبكه هاي ارتباطي و كسب اطلاعات دلخواه داشتن سرعت بالا در انتقال پيام ها و…..
اثرات منفي چت را مي توان در دو بخش كلي تقسيم بندي كرد :
۱ ـ محتواي نامناسب طبيعت باز و آزاد اينترنت و عدم نظارت مستقيم بر آن توسط والدين و ارگان هاي دولتي سبب شده است كه محيط هايي با موضوعات نامناسب به ويژه براي كودكان و نوجوانان ايجاد شود.
۲ ـ اعتياد به چت و اينترنت در اين راستا همين كافي است كه بدانيم اهميت اعتياد به اينترنت تا حدي است كه عده ايي از روانشناسان آن را مانند اعتياد به موادمخدر مي دانند.
تجربه ثابت كرده است رهايي از مشكلات زندگي با پناه بردن به اينترنت حل نشده و به آن بايد به عنوان چاره موقتي برخورد كرد. هنگامي كه يك معتاد به اينترنت در انتهاي شب سرانجام دست از كامپيوتر مي كشد و آن را خاموش مي كند مشكلات واقعي به سراغ او مي آيند. در اين زمان رويارويي با دشواري ها بسيار سخت تر و آثار افسردگي عميق تر به نظر مي رسند. با سياه شدن مانيتور. احساس تنهايي در فرد دو چندان خواهد شد. در اين هنگام شخص معتاد به اينترنت مانند معتادان به الكل براي رهايي از مشكلات مجددا به سمت اينترنت به اتاق هاي چت كشيده خواهد شد. از نشانه هاي ديگر اعتياد فراموش كردن قرارهاي ملاقات عدم توجه به وضع ظاهري و بهداشت شخصي و بروز حالات هاي عصبي در گفتگوهاي دوستانه مي تواند باشد. روياها و خيالپردازي هاي شخص معتاد به اينترنت درد در ناحيه مچ دست دروغ گويي غذا نخوردن و… از عوارض اعتياد به اينترنت است .
تقريبا ۵ تا ۱۰ درصد استفاده كنندگان از اينترنت دچار مشكل اعتياد هستند و جاي تعجب نيست كه اين نسبت در ميان مصرف كنندگان مشروبات الكلي و قماربازان نيز ديده مي شود. ۲ تا ۳ درصد از ميان ۱۰ درصد معتادان به اينترنت آن را به صورت غيرطبيعي و بيش از حد معمول استفاده مي كنند. آن ها ساعت هاي طولاني از اوقات خود را به بازديد از سايت هاي گوناگون و گفتگوهاي بيهوده در چت روم مي گذرانند.
نتايج مطالعات اخير دكتر ديويس پژوهشگر دانشگاه يورك روي گروهي از دانشجويان نشان مي دهد علت اعتياد به اينترنت در بسياري از آن ها دستيابي به راهي براي سركوب اضطراب ها و تنش هاي زندگي بوده است . به گفته دكتر ديويس احتمال اعتياد به اينترنت در ميان افراد منزوي و گوشه گير و كساني كه در ارتباط اجتماعي و بين فردي خود مشكل دارند بيش از ديگران است . ديويس در انتهاي بررسي هاي خود نتيجه گيري مي كند; اگرچه استفاده از اينترنت در دريافت اطلاعات جديد بسيار سودمند است اما از آن نبايد براي فرار از مشكلات زندگي استفاده كرد.
اعتياد به اينترنت به ويژه چت پديده بسيار جديدي است و هنوز بسياري با آن كاملا آشنا نيستند. عده اي معتقدند نمي توان استفاده مستمر از اينترنت را با اعتياد به موادمخدر الكل و يا حتي سيگار مقايسه كرد. روانشناسان و پزشكان كلينيك هاي درماني كمتر از ده سال است كه به مشكل اعتياد به اينترنت توجه نشان داده و بسياري از متخصصان هنوز در گروه بندي آن با ساير موارد اعتياد اختلاف نظر دارند. برداشت عمومي جامعه از اعتياد به اينترنت بر آن است كه مردم با ميل خود به سراغ اينترنت مي روند در حاليكه اعتياد به موارد ديگر چندان ارادي و با تصميم قبلي نيست .
نتايج تحقيقات دانشگاه پيتسبورگ بر روي ۵۰۰ استفاده كننده اينترنت نشان داده است كساني كه به اتاق هاي گفتگو و بازديد از سايت هاي مختلف ايميل و خريد از شبكه وابسته هستند علايم باليني شبيه معتادان به الكل و يا موادمخدر از خود نشان داده اند و بسياري از آن ها اگرچه از بيخوابي رنج مي برند اما توانايي دوري از كامپيوتر را ندارند. آن ها هميشه خسته به نظر مي رسند و روابط آن ها با اطرافيان و جامعه به حداقل رسيده . به عقيده برخي از روانپزشكان آثار اعتياد به اينترنت در افرادي كه در اثر رويارويي با مسائلي مانند طلاق بيكاري عدم توجه والدين و مشكلات مالي و حقوقي ضربه روحي خورده اند بيشتر به چشم مي خورد. مهمترين ويژگي معتادان به اينترنت مانند ديگر موارد اعتياد عدم قبول واقعيت و وابستگي روحي به اينترنت است . آن ها همواره تلاش مي كنند تا اتلاف ساعت هاي متمادي از عمر خود در مقابل كامپيوتر را كاملا عادي جلوه داده و آن را توجيه كنند. اينترنت در واقع مانند الكل و قمار راه گريز از دنياي واقعي است . بيشترين اوقات معتادان در اتاق هاي گفتگو و بازي هاي كامپيوتري مي گذرد. سايت هاي خبري خريد و ايميل از ديگر مواردي هستند كه بيشتر معتادان در آن ها به وقت گذراني مشغول هستند.
براي تشخيص معتادان اينترنت بايد رفتار آن ها به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد. معمولا معتادان به اينترنت كنترل زمان را از دست داده و كاملا ارتباط خود را با دنياي خارج قطع مي كنند. پسران جوان و زنان ميانسال بيشترين معتادان اينترنت را تشكيل مي دهند. بسياري از جوانان تا دير وقت از اينترنت استفاده مي كنند و اگر به تحصيل اشتغال داشته باشند اغلب تكاليف درسي آن ها ناتمام باقي مي ماند.
مرگ يك جوان چيني در چند سال پيش پس از سه روز استفاده بي وقفه از كامپيوتر و يا ماجراي پدري كه فرزند نوزاد خود را در وان حمام گذاشت و تصميم گرفت تا پر شدن وان به سراغ ايميل هايش برود از نمونه هاي روشن اعتياد به اينترنت است و چنين نمونه هايي روانشناسان و بسياري از مردم جهان را متوجه شيوع نابهنجاري و بيماري جديدي كرده است كه بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
درمان و كمك به معتادان اينترنت در حال حاضر در مراحل ابتدايي قرار دارد و تحقيقات كامل روش هاي معالجه روان درماني چنداني در دست نيست . تعدادي كتابچه و جزوه خود درماني توسط انستيتوهاي بهداشتي به چاپ رسيده كه نمي توانند به رفع اعتياد كمك كنند. جاي تعجب نيست اگر گفته شود تعداد بيشماري از گروه هاي پشتيبان كمك به معتادين خدمات خود را در اينترنت قرار داده اند. همانند روش هاي موجودي كه در ترك اعتياد سيگار موادمخدر مشروبات الكلي و قمار به كار مي رود متخصصان به قطع ناگهاني از اينترنت اعتقاد ندارند اگر چه تجويز اينگونه درمان در برخي قابل اجرا است ولي اكثر معتادان به دلايل گوناگون مانند انجام و اتمام پروژه هاي درسي دانش آموزان و دانشجويان و كارمندان قادر به ترك ناگهاني اينترنت نيستند.
قدم اول براي كساني كه تصميم دارند بدون كمك روانپزشكان و روان درمانگران خود راسا به كم كردن ساعات استفاده از اينترنت اقدام كنند شناخت عمق وابستگي به اينترنت است . در اين مرحله انكار اعتقاد نقش عمده اي در ترك آن بازي خواهد كرد. پس از آن بايد بايد به قول و قرارهاي شخصي پرداخت و مدت و زمان استفاده روزانه از اينترنت را بطور جدي محدود كرد. قدم بعدي يافتن جايگزين مناسب جهت اينترنت است . بازگشت به گذشته و مقايسه آن با حال نشان خواهد داد كه كدام فعاليت خانوادگي و اجتماعي و شخصي مانند گذراندن وقت با همسر و فرزندان دوستان ورزش مطالعه و خواب جاي خود را با اينترنت تعويض كرده اند.
مقابله با مشكلاتي مانند خاطرات بد گذشته جدايي مسائل مالي تنهايي بيكاري و استرس هاي ناشي از كار با روي آوردن به اينترنت و چت روم از بين نخواهند رفت . شناخت نقاط ضعف و قدرت هر شخص جهت ترك اعتياد كاملا به آمادگي روحي وابسته است و مراجعه به پزشك و در ميان نهادن مشكلات شخصي و خانوادگي با وي كاملا ضروري به نظر مي رسد و نبايد از آن غفلت كرد.
در نهايت بايد افزود كه اگر جوامع در ورود هر نوع تكنولوژي و فناوري دچار بي برنامگي فرهنگي شوند مسلما تبعات آن نيز گريبانگيرشان خواهد شد نظير اعتياد به اينترنت . هر كالاي تكنولوژيكي مانند تلفن همراه انواع ماهواره ها كامپيوتر و…. هم داراي بعد مادي مي باشد و هم بعد معنوي . اگر بعد مادي (خود كالا و جنبه فيزيكي آن ) وارد جامعه شود و جنبه غيرمادي (طرز استفاده صحيح آن ) مطرح نشود مسلما جامعه دچار بحران هاي فرهنگي خواهد شد. پس بايد همزمان با ورود كالاي تكنولوژيكي فرهنگ درست استفاده از آن را نيز در ميان استفاده كنندگان آن كالا گسترش داد تا جامعه دچار بحران هايي نظير اعتياد به اينترنت و…. نشود.
ارتباطات از قدیم تا به حال
بدترین نوع مجازات به نظرت چیه؟ محروم بودن از ارتباط با دیگران و تنها و بی خبر بودن، بدون ارتباط مثل موجودی مرده هستیم. همان طور كه می دانید احتیاج پدر اختراع است و انسان اولیه هم مستثنی از این قضیه نبوده و به دنبال وسایلی برای ارتباط می گشته است. ارتباط از ایما و اشاره و دود و كبوتر شروع شده تا به اینترنت و ماهواره رسیده است.
دود و آتش از وسایل اولیه ارتباطات محسوب می شود. از آتش در شب و از دود آتش در روز برای ارسال پیام استفاده می شد. نمونه معروف آن، سرخپوستان هستند كه با استفاده از قطع و وصل دود آتش، پیام های مختلف می فرستادند.
فریادزدن و بوق یكی دیگر از راه های ایجاد ارتباط در روزگار قدیم بوده است كه در جنگل ها كاربرد بیشتری داشت.
كبوترهای قاصد یا نامه بر از دیگر وسایل ارتباطی دنیای قدیم بود. این پرنده معمولاً از كبوترهای معمولی بزرگتر است. نوك این پرنده ها قوی تر و بال آنها بزرگتر از بقیه كبوترها است. كبوترهای قاصد توانایی زیادی در یافتن مقصد دارند. از حس قوی آنها در جنگ اول جهانی برای ارسال پیام های جنگی استفاده زیادی می شد. اختراع خط از دیگر تلاش های انسان برای ایجاد ارتباط بود. ظاهراً سومری ها عجله زیادی برای برقراری ارتباط با سایرین داشتند. مصریان نیز خط هیروگلیف را اختراع كردند.
ایرانیان باستان با استفاده از اسب و سوار تازه نفس (چاپار) نامه های دولتی را با سرعت به نقاط مختلف می رساندند. انگلیسی ها كه معمولاً در كپی برداری استاد هستند، از این روش اطلاع رسانی استفاده كردند و سیستم پست خود را بنیان نهادند. بعد از آنها آمریكایی ها از روش چاپار ایرانی كپی برداری كردند و با استفاده از اسب نژاد پونی، سیستم پستی به نام پونی اكسپرس در سال ۱۸۶۰ میلادی ایجاد كردند.
از دیگر روش های قدیمی كه از گذشته تا به حال همچنان باقی مانده، استفاده از نامه است.
نامه توسط اداره پست ارسال و دریافت می شود. كار اصلی شما این است كه مشخصات درست گیرنده و فرستنده، سایر مشخصات ضروری و چسباندن تمبر را بدرستی انجام بدهید تا از ارسال نامه خود مطمئن شوید. حواستان باشد، داخل پاكت نامه معمولی پول و طلا نگذارید. پست مالی، پست پیشتاز و اكسپرس، امنیت بیشتری برای ارسال و دریافت اشیای گرانبهای شما دارد.
همان طور كه خودتان بهتر می دانید، نوشتن لغات بر اساس موج الكتریكی، اساس و پایه تلگراف است. در سال ۱۷۹۲ «كلودچاپ» فرانسوی توانست ماشینی برای ارسال ۱۹۶ سیگنال به سایر نقاط اختراع كند. «ویلیام كوك» انگلیسی آن را كامل تر كرد، اما این «ساموئل مورس» بود كه علایم تلگراف را به صورت ۳نقطه ابداع كرد.
از دیگر ابزار مهم در ارتباطات رادیو است كه می تواند امواج خود را به فضا هم بفرستد.
«ماركونی» ایتالیایی نخستین مخترع رادیو بود. با نصب ترانزیستور توسط «ویلیام شوكلی» در سال ۱۹۴۸ این اختراع كامل تر و اندازه رادیو كوچكتر شد.
ماشین تحریر سرعت تحریر مطالب را بیشتر كرد. این وسیله به ۳ حالت انگشتی، الكتریكی و الكترونیكی وجود دارد. دستگاه دارای صفحه كلیدی است كه هر كلید ۲ كار یا ۲ حرف را به روی كاغذ نقش می زند.
تلفن هم كه ناگفته پیداست مهمترین وسیله ارتباط از زمان اختراعش تا به حال بوده است. كلمات گفته شده در این وسیله تبدیل به پالس الكتریكی می شود و این پالس ها در طول سیم حركت می كنند تا به تلفن دیگر كه مورد نظر است، برسند و در آن دستگاه موج رسیده دوباره تبدیل به صدا می شود.
تلفن بی سیم مشكل حركت كردن با تلفن را برای بعضی ها كه عادت به راه رفتن و حرف زدن دارند، حل كرد. این آزادی عمل را مدیون تكمیل شدن فناوری رادیویی هستیم. بعد از تلفن بی سیم، تلفن همراه به بازار آمد كه مقبول همگان واقع شد و به علت سادگی كاربری، خیلی زود توانست جای خود را در میان سایر تلفن ها باز كند. تلفن همراه در زمان حركت از منطقه ای به منطقه دیگر همچنان امواج را دریافت و ارسال می كند.
چت و پیام کوتاه زبان جوانان را خراب نمی‌کند
نتایج تحقیقات زبانشناسان کانادایی نشان می دهد که برخلاف تصور رایج، ارتباطات فوری مثل پیام کوتاه و مسنجر به توانایی زبانی جوانان و نوجوانان آسیب نمی‌رساند.
نتایج تحقیقات زبانشناسان کانادایی نشان می دهد که برخلاف تصور رایج، ارتباطات فوری مثل پیام کوتاه و مسنجر به توانایی زبانی جوانان و نوجوانان آسیب نمی‌رساند.
تیم تحقیقاتی سالی تالیامونته، زبانشناس دانشگاه تورنتو در کانادا که نتایج یافته‌های خود را در مجلهAmerican Speech منتشر کرده اند در تحقیقات خود نشان دادند که ارتباطات فوری مثل پیام کوتاه و مسنجر به توانایی زبانی جوانان و نوجوانان آسیب نمی‌رساند.
تیم تحقیقاتی این زبانشناس، میلیون‌ها واژه را که جوانان بین ۱۵ تا ۲۰ سال در چت نوشته بودند و نیز تبادل گفتاری آنها را مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که جوانان در چت با دقت بسیار بالایی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و به قوانین دستوری و نحوی که در زبان گفتاری استفاده نمی‌شوند، احترام می‌گذارند.
براساس گزارش نیوساینتیست، امروزه در چت، مسنجر و پیام کوتاه دو نوع قوانین نوشتاری جدید شامل قوانین نوشتاری سریع و مختصر وجود دارد. به خصوص اختصار واژگان در پیام‌های کوتاه که در هر صفحه تنها ۱۶۰ حرف جای می‌گیرد بیشتر به چشم می‌خورد، همین مساله موجب شده است که بسیاری از والدین و زبانشناسان نسبت به آینده زبانی جوانان نگران شوند.
این درحالی است که مختصر نویسی تهدیدی برای ساختارهای زبان به شمار نمی‌رود. در حقیقت زبان جوانان به تکامل خود ادامه می‌دهد و این تکامل یکی از روش‌های تایید هویت جوانان و جداکردن آنها از دنیای بزرگسالان است.
این تحقیقات نشان می‌دهد که جوانان در اینترنت و در پیام کوتاه تلفن‌همراه از قواعد نحوی استفاده کرده و مرز میان زبان نوشتاری و گفتاری را حفظ می‌کنند. از سویی دیگر چت و پیام نویسی تا حد چشمگیری می‌تواند در تمرین دیکته کلمات مفید باشد.
چت و چت بازى: دنياى اشك‌ها و لبخندها
نوشته‌اى را كه ملاحظه مى‌كنيد، حاصل حضور گاه و بيگاه من در چت سايت‌هاى اينترنت به منظور آشنائى با روحيات جوانان، به خصوص‏ جوانان مقيم ايران، است. كسانى كه شانس‏ ديدار و گفتگوى رو در رو با آنان را حاكميت جمهورى اسلامى از من و امثال من سلب كرده است.
چت حديث تلخ ضعف‌ها، حقارت‌ها، روياها، ناكامى‌ها و تناقضات زندگى آدم‌ها در درون نظامى است كه بنيادش‏ بر عزل همه جانبه بشر از دخالت آزاد در تعيين سرنوشت زندگى خويش‏ استوار شده است. «چت» حديت فرار تصنعى و كاذب آدم‌ها از فشار اين سقوط رقت بار و پناه جستن آنان به بزم عيش‏ مجازى يا وصال كاذب با روياى تسلط بر سرنوشت خويش‏ است.
در اين جا آدمى مى‌تواند پرفسور باشد، نويسنده، فيلم بردار و شاعر باشد؛ مى‌تواند، و در يك كلام مى‌تواند، انسان آرزوهاى خويش‏ و از اين مهم‌تر مى‌تواند خود خودش‏ باشد؛ منى كه از «كسى كه هستى‌اش‏ به يك شماره مشخص‏ شده است»، فاصله دارد؛ مى‌تواند نامى را كه دوست دارد بر خود بگذارد. اين قيد نام و نشان را كه بردارد، مى‌تواند از هر چه و با هر كه دوست دارد سخن بگويد؛ خود را تخليه روانى كند. از لج معلم رياضيات مى‌توان در چت نابغه رياضى بود. مى‌توان صريح و بدون ترس‏ به دختر يا پسرى اظهار عشق نمود، بى لكنت زبان. اگر به همه اين‌ها خود جذابيت و شادى آفرينى يك بازى دسته جمعى را اضافه كنيم، مى‌توان تصور كرد كه چرا اين سرگرمى روز به روز تعداد بيشترى را به سمت خود مى‌كشد.
در اين نوشته من قصد تحليل و روان كاوى ندارم، صلاحيت تخصصى من هم نيست، به مثابه يك دوربين عكاسى تلاش‏ مى‌كنم تصاوير را در برابر شما قرار دهم. طبعا، نگاه نگاه من است و درك و ديد مرا از صحنه دارد و درست به همين دليل، خالى از اشكال و اغماض‏ نيست. اما از آن جا كه «چت» و «چتيسم»، پديده‌اى اجتماعى است و مستقيما به زندگى بخشى از جوانان ما چه در داخل و چه در خارج ايران مربوط مى‌شود، چه به عنوان يك مادر و چه به عنوان يك تلاش‏ گر عرصه حقوق كودكان و جوانان اين تصاوير را و اين تجربه و مشاهده را براى شما _ به نفع جوانان و به دليل نگرانى از وضعيت شان _ ترسيم مى‌كنم.
مردان، به غير از جوانان، اكثرا متاهلند و از زندگى زناشوئى ناراضى، به ويژه از جنبه رابطه جنسى با همسرانشان كه اكثرا هم با فرمول هميشگى «سرد بودن زن» توجيه مى‌شود. جداى از اين، مردان جوان ۲۷ تا ۳۵ ساله به دنبال دوست يابى واقعى و حتى ايجاد رابطه جدى در خارج از محيط «چت» در آن حضور مى‌يابند كه در عين حال متين ترين گروه حاضر در «چتواريم» را هم تشكيل مى‌دهند. از روان پريشان واقعى كه بگذريم، انسان‌هاى سالم اما دردمند محترمى هم در اين بازار مكاره به سوداگرى جان و روح مشغولند.
زنان عموما دختران جوان ۱۵ تا ۲۳ ساله از يك سو و ۲۳ تا ۳۰ ساله از سوى ديگر و زنان تنهايند. زنان ۳۰ به بالا انگشت شمارند.
حضور زنان و زنانگى و چت
اين جامعه كوچك مجازى از يك سو، ننگ وداغ تمامى فرودستى زن را بر چهره دارد و از سوى ديگر، از جامعه حقيقى جلوتر است. به اين دليل ساده كه زن هم مى‌تواند به صراحت از تمايلاتش‏ سخن بگويد و سنگسار نشود. هر چند مورد هجوم و حمله و تجاوز كلامى قرار مى‌گيرد و آسيب روانى مى‌بيند، اما او هم جزء اين قاعده قرار مى‌گيرد كه حق انتخاب دارد و حق «طلاق»! در اين مورد به خصوص‏، به ويژگى‌هائى در بين جوانان دختر برخوردم كه گاها خوشحال كننده و اكثرا تاسف آور بود. نسبت به نسل ما، دختران جوان از آگاهى نسبى بالائى در زمينه روابط جنسى برخوردارند. اما اين يك آگاهى براى خود نيست، بلكه آگاهى در خودى است كه نشانى از محروميت از يك طرف و جامعه فحشا زده از طرف ديگر دارد. شك نيست كه فحشاى اقتصادى به دنبال خود فحشاى اخلاقى را به بار مى‌آورد و عدول از شرم انسانى را حتى آن جا كه ديگر نيازى به آن نيست، يدك خود مى‌كشد. بنا به آمار «يونيسف» در سال گذشته نرخ فحشا در ايران به ۶۴۰ درصد رسيده است.
جرم بودن زنانگى و فاحشه انگاشتن طبيعى زنان و دخترانى كه به «چت» آمده‌اند، از ديد عده‌اى فوندمانتاليست متحجر، گاها صحنه هاى تاسف آورى را از تجاوز كلامى به زنان و دختران چتيست در برابر چشمان قرار مى‌دهد. تجربه شخصى من اين بوده كه به محض‏ عميق شدن بر روى بحثى و يا برخورد مستقيم به رژيم جمهورى اسلامى، سر و كله اراذل و اوباش‏ «اطلاعتى» پيدا مى‌شود كه انصافا لمپن‌ترين‌ها هستند. مى‌آيند تا ترور شخصيت و تجاوز كلامى را آغاز كنند.
اين جا هم مثل هر جاى ديگر اين جامعه مرد سالار جهانى، مردان ابر قدرت‌اند، حتى در زمينه تسلط عاطفى! اين مرد نيست كه به دنبال زن مى‌دود، اين زنان‌اند كه سرگشته به دنبال مردى كه احيانا با هزاران وعده و وعيد بر جايشان كذاشته است، گاه شعرهاى لطيف و زيبا مى‌خوانند، گاه گريه مى‌كنند، و گاه عين گربه ماده ميو ميو راه مى‌اندازند. شخصا شاهد اين بودم كه اگر زنى و يا دخترى از آن چيزى كه من صيغه اينترنتى نامش‏ نهاده‌ام ابا مى‌كرد، مورد انواع و اقسام آزارها و توهين‌ها قرار مى‌گرفت. فاحشه‌اش‏ مى‌خواندند، صرفا به دليل اين كه تن به فحشاگرى آنان نداده است. اما چيز جالب و قابل تحسينى كه به ويژه در جوانان ديدم، آشنائى اغلب آنان به زبان رمانتيك و به كارگيرى كلمات محبت آميز در ارتباط گيرى بود. البته آقايان هم از اين قاعده مستثنى نبودند. به راستى اگر اينان ده درصد كلام محبت آميزى را كه غير ارادى در «چت» بر زبان مى‌آورند، در زندگى روزانه و با همسرانشان به كار گيرند، از ابراز و بيان خواست و محبت ابا نكنند، قطعا با مشكل «سرد بودن همسران»، حداقل در ۸۰ درصد موارد، روبرو نخواهند بود.
از درصد كمى كه بعد از خرج كردن چهار كلمه عزيزم هايشان و جواب مثبت نگرفتن بلافاصله وارد دور فحاشى مى‌شوند، البته مى‌گذرم. خود به كارگيرى اين زبان، و تلاش‏ مردان براى جذاب نشان دادن خود، اين نكته را در خود مستتر داردكه زنان و دختران هم انتخاب مى‌كنند، به نيازهايشان آگاهى دارند، و در نتيجه مردان بايد در جلب توجه آنان بكوشند. و چه زيبا كه مجبور به فرا گرفتن شعر و ترانه هم مى‌شوند كه براى محبوب اينترنتى‌شان بنويسند و يا بخوانند.
بازى «چتى» جدا از جنبه دوست يابى‌اش‏، يك گپ و گفتار دسته جمعى و ايجاد رابطه وسيع تر براى اظهار نظر كردن درباره مسائل مختلف اجتماعى هم هست. اين جنبه «چت»، كه رد و بدل كردن تجارب، هم فكرى‌ها، دادن تصويرها، و خنده و شوخى دسته جمعى را در بر دارد، نقطه قوت و مركز ثقل جذابيت «چت» است. خود من دچار اين پيش‏ داورى بودم كه «چت» و اينترينت، انسان را به شدت از خود بيگانه مى‌كند و منزوى. اما به عينه ديدم كه در دنياى كنونى و در فرهنگ سانسور، «چت» باعث در آمدن انسان‌هاى زيادى از انزوا و فراهم آوردن امكان هم دلى و هم سخنى با ديگران براى عده زيادى از انسان‌ها مى‌شود. ماجراهاى دنياى «چت»، اشك‌ها و لبخندهايش‏، بى شك انسان‌ها را به اين سوى مى‌كشاند كه از خود بپرسند چگونه ممكن است؟ آيا به راستى اين خنده ها واقعى است و اين اشك‌ها هم؟
پاسخ من به اين سوال مثبت است، بله! معجزه كلام و روح انسانى، نياز انسان به اجتماعى بودن، حتى از وسيله‌اى كه ظاهرا به نظر مى‌آيد بايستى او را به انزوا بكشاند، پلى براى ارتباط انسانى مى‌سازد.
حضور جوانان در «چت»: نكات مثبت و منفى
اصولا، و خود به خود، حضور جوانان در كنار بزرگ‌تر در «چت» نه تنها بد نيست، بلكه حتى امكان تبادل فرهنگى را هم به وجود مى‌آورد. اما اين در صورتى بى خطر است كه والدين، جوانشان را از ابتلا به عارضه‌ هاى گونه گون مصون نموده باشند.
اما به راستى چه چيزى اين مصونيت را تضمين مى‌كند؟ به نظر من، محبت، عشق و اعتماد جوانان به پدر و مادر. اغلب والدين يا به وجود آوردن امكانات را براى فرزندان عين محبت و وظيف مى‌دانند و يا وضع قوانين و سخت گيرى و كنترل كامل را. اگر هر كدام از اين‌ها با نشان دادن محبت و ابراز آن و اطمينان دادن جوان از امكان اعتمادش‏ به آنان هم راه نباشد، اين واقعه پيش‏ مى‌آيد كه دختر جوانى در «پى. ام.» به من بگويد: حامله است و مى‌خواهد خودكشى كند. و هم زمان بانوى محترمى هم به اسم مادر وارد شود و همه را به باد انتقاد و شماتت بگيرد و، نادانسته، ايجاد انزجار كند.
بارها در طى حضورم در «چت»، «پى. ام.» هايى آمد كه «سكس‏ با مواد هستى؟» و من به خودم لرزيدم، به خاطر جوانان. جداى از اين جنبه ها، اگر جوانان در مقابل آسيب هاى عاطفى، واكسينه و غناى محبت نشده باشند، بسرعت طمعه دو گروه سوداگر روح روان آدمى مى‌شوند. دسته اول: كسانى كه بى گناهند، اما بيمار روانى‌اند. و دسته دوم: كسانى كه از تسلط بر روح انسان ديگر و آزار او لذت مى‌برند. اين كه «چت» براى جوان من و شما بازى باقى بماند و تنها بخشى از زندگى‌اش‏ را تشكيل بدهد و يا تبديل به تمامى دنياى او شود، بستگى تام به برخورد آگاهانه ما دارد. واقعيت اين است كه «چت»، به ويژه «چت نوشتارى» وسيله خوبى براى فائق آمدن بر ممنوعيت‌ها و برخوردارى از آزادى كلام براى شركت كنندگان از ايران و راهى براى سرگرمى و در آمدن از انزوا براى ايرانيان مقيم خارج كشور از قطب شمال گرفته تا صحراست. و طبعا هر جا كه عده‌اى انسان جمع مى‌شوند، امكان خوبى هم جهت معامله هاى گوناگون براى سوداگران جان و مال آدمى به دست مى‌آيد.
چاره چيست؟
چاره به نظر من سالم نمودن محيط «چت» از طريق حضور آگاهانه و فرهنگى در آن است. البته بى آن كه به ريتم جذاب «چت» دستى برده شود و تبديل به كلاس‏ درس‏ گردد، كه در نتيجه همه از آن گريزان شوند! بى شك نمى‌توان اسباب بازى مورد علاقه طفلى را بدون وارد آوردن آسيب روانى به او، از او گرفت و به گوشه‌اى پرت كرد، اما مى‌توان و بايد توجه او را محترمانه و با محبت به بازى‌هاى ديگر جلب نمود. عين همين كار را بايد با مشكل غرق شدن جوانان در «چت» بكنيم. دنبال هم صحبت‌اند؟ به حرف‌هايشان گوش‏ فرا دهيم. نياز جنسى دارند؟ آزادى لازم را به آنان بدهيم تا به طور طبيعى و انسانى به نيازشان پاسخ گويند. و طمعه آدم‌هاى بى وجدان و بعضا بيمار نگردند.
«چت» و چت بازى در عين داشتن نكات منفى نسبت به اشكال ديگر الينه شدن و از خود بيگانه شدن انسان عصر سرمايه دارى كنونى _ نظير قمار، اعتياد، جنايت، پدوفيلسمم، الكليسم، ديدن فيلم‌هاى ترسناك براى از خود بيكانگى كامل در ترس‏، و يا پرونو براى از خود بيگانگى كامل در سكس‏ و ساير اشكال نياز بيمار گونه يا طبيعى انسان زخم خورده براى كشيدن بار اين زندگى نابرابر _ اين مزيت را دارد كه اصولا در ايجاد ارتباط با انسان‌هاى ديگر و گپ و گفتگو با آنان معنى پيدا مى‌كند.
و طبعا رابطه انسانى هرچند هم با درد و تب هم راه باشد، از فراموش‏ شدگى و تنهائى بهتر است. مساله اين نيست كه انسان تنها و دردمند، امكان حضور در اجتماعات را دارد و يا ندارد؟ مساله به سادگى بعضا اين است كه از اين طريق، و به راحتى و بدون صرف انرژى ويژه، مى‌توان در اجتماعى وسيع از انسان‌ها شركت نمود. و طبعا اين جا هم مساله _ درست عين ساير پديده هاى اجتماعى _ بر سر اين است كه از منظر انسان و نيازهايش‏ به پديده مى‌نگريم يا «قدرت خريد و فروش»؟ در يك كلام، مساله هر چند از يك بعد فرهنگى طرح مى‌شود، اما اساسا اقتصادى و طبقاتى است. چرا كه اگر مى‌شد به راحتى و بى دغدغه سفر نمود، وسيله‌اى براى اياب و ذهاب داشت، از پس‏ مخارج و هزينه هاى ورزشى و تفريحى بر آمد و از اين امكانات به طور روتين استفاده نمود، در اجتماعات پر خرج تر اما حضورى به ديدن انسان‌ها رفت، و… شايد ديگر به خودى خود «چت» براى بسيارى از علاقمندان و در بعد اكستريم آن براى مبتلايانش‏ اهميت تعيين كننده كنونى را نمى‌داشت. اما اين‌ها، به «پول» نياز دارد و اتفاقا اكثريت شركت كنندگان در «چت» همين يكى را ندارند يا كم دارند! روان شناسی چت و کاربران چت روم هادوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۷ – ۱۴:۰۲
فضای مجازی چت روم های اینترنتی به وسیله ای برای پر کردن اوقات فراغت جوانان مبدل شده که مرزهای تازه ای در شکل گیری ارزشها و هویت یابی جوانان پیش روی آنان قرار داده است.
بررسی های محققان علوم و ارتباطات اجتماعی نشان می دهد که کارکرد غالب چت برای کاربران ایرانی جنبه فراغتی و سرگرم کننده داشته که در اشکال مثبت و منفی تسهیل کننده و جبران کننده نیازهای ارتباطی آنها در دنیای واقعی است.
گرچه در فضای چت، مرزبندی های جنسیتی روز به روز ضعیف تر می شود اما با این حال در بیشتر موارد جذابیت های جنیسیتی در روابط دنیای مجازی بیش از پیش حایز اهمیت است.کارشناسان معتقدند که مجاورت طولانی با فضای مجازی می تواند به فرهنگ پذیری یکطرفه و تاثیر پذیری افراطی از هنجارها و ارزشها انجامیده و با تقویت پدیده جهانی شدن تعلقات ملی و سنتی کابران را تحت تاثیر قرار دهد.
“کامران سروش صحت” کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی “چت روم ها” را میدان های چند کاربردی و از پرطرفدارترین عرصه های مراوده در فضای مجازی دانسته و معتقد است که چت، مرزهای تازه ای در شکل گیری خرده فرهنگها ،ارزشها و هویت جوانان پدید آورده است.
وی با اشاره به عوامل تسهل کننده ارتباط در فضای مجازی چت می گوید: گمنامی، سرعت ارتباط و سیال بودن از جمله علل گرایش به چت است که در روابط جنیسیتی و دوست یابی جوانان پیامدهایی به دنبال دارد که محملی برای جستجو و ارضای کنجکاوی های آنان فراهم می آورد.
این کارشناس با تاکید بر اهمیت فضای چت روم ها در پر کردن اوقات فراغت اظهار می دارد: چت کردن در فضای مجازی، مشارکت عاطفی را جایگزین مشارکت سیاسی و معاشرت رو در روی اجتماعی کرده و نوعی رابطه غیر حقیقی را بر فضای مناسبات میان افراد حاکم کرده است که این امر پیامدهایی چون کاهش سرمایه های اجتماعی ،انزوا و بریدگی از مشارکت های محسوس و عینی را در بر داشته است.
وی در توصیف چگونگی جایگزینی روابط عاطفی با روابط سیاسی و علمی درفضای چت تشریح می کند: چت کننده ها از برقراری چند ارتباط همزمان با دیگران به شدت لذت می برند، این افراد درگرفتن اطلاعات خاص از مخاطب خود پیشدستی کرده و از این طریق به یک شناسایی اولیه از مخاطب دست می یابند و امکان می یابند که از این طریق توصیف های مبالغه آمیز درباره خود بکار برده و با ابزار همدردی و همسویی با مخاطب، توجه او را به خود جلب کنند. این کارشناس معتقد است که ماهیت غیر رو در روی ارتباطات الکترونیکی اینترنتی، انگیزه بیشتری را در کاربران به ایجاد یک رابطه پشت صحنه ای که ریسک شرمندگی در آن کمتر است، ایجاد می کند.
دکتر”محمد ابراهیم برزگر” استاد روان شناس اجتماعی دانشگاه علامه طباطباطی با اشاه به دو فاکتور مورد علاقه در جوانان برای برقراری ارتباط با دیگران می گوید: “ناشناس ماندن” و “تنوع گرایی” شوق گرایش به ارتباط با چندنفر را بوجود آورده است.
وی می افزاید: در نمونه های تحقیقی بدست آمده از چند کافی نت مشخص شد که ۷۱ درصد از جوانان ۱۵ تا ۳۰ سال یک بار چت کردن را امتحان کرده اند.
وی در خصوص نتایج بدست آمده از گرایش سنجی جوانان در هفت موضوع مرتبط با چت کردن ، اعلام می کند:نگاه به چت به عنوان بازی سرگرم کننده ۲۴ درصد، چت به عنوان تدوام زندگی واقعی ۱۷ ردصد ، چت به عنوان وسیله ای برای ارتباط دوستانه ۱۸ درصد ، چت به عنوان امکانی برای جستجو گری ۹ در صد ، چت به عنوان ارتباطی نامطمئن و ناکارآمد ۲۰ درصد و چت به عنوان ابزاری برای سوء استفاده ۱۲ درصد بوده است. این استاد دانشگاه می افزاید: ۷۵ درصد چت کنندگان گفته اند که در چت کردن نقش های متقاوتی را بازی می کنند که سهم پسران در ارایه نقش غیرواقعی و تصویری نادرست از خود ۸۹ درصد و سهم دختران ۱۱درصد بوده است. برزگر بدبینانه ترین نظرات در گرایش چت گنندگان را مربوط به انتخاب همسر دانست و خاطر نشان می کند: به خاطر گسترده بودن فضا و امکان نقش بازی کردن و ارایه رفتارهای دوگانه بیشتر چت کنندگان معتقدند که محیط چت فضای مناسبی برای انتخاب همسر به شمار نمی آید که در این خصوص آقایان بیشترین بی اعتمادی به چت به عنوان ابزار انتخاب همسر دارند.
وی با اشاره به تمایل پسران به برقراری ارتباط دوستانه همزمان با چند فرد غیر همجنس تصریح می کند: بیشتر پسرها با آگاهی از وابستگی عاطفی در دختران تلاش می کنند که ارتباط خود با آنها را تا مرز آنچه حقیقتا به دنبال آن هستند، تعقیب کنند.این در حالی است که دخترها اغلب با وسواس و دقت بیشتری دوستی و رابطه پا برجا با یک فرد غیر همجنس را مدنظر دارند. برزگر می افزاید: تحقیقات جامع نشان داده که نگاه دختران به چت بیشتر جنبه تفنن و بازی دارد با این حال نکته ای که در وهله نخست در تضاد با این جهت گیری قرار دارد تعهد بیشتر به استفاده صادقانه از فضای مجازی و محافظه کاری و احتیاط بیشتر دختران در برقراری ارتباط آنلاین است. “مریم رضا زاده” و” آرزو صالحی ” از محققان علوم اجتماعی در تحقیق مشترکی که در خصوص گرایش جوانان به چت های اینترنتی انجام دادند ،نتایجی را که در ذیل آمده ارایه دادند: ۸۸ درصد به چت به مثابه یک بازی نگاه می کنند، ۵۳ درصد معتقدند که چت کردن فرقی با زندگی واقعی ندارد، ۴۶ درصد معتقدند که کسانی که با آنها چت می کنند خصوصیاتی مشابه با آنها دارند، ۴۰ درصد گفته اند که شخصیت شان درچت با شخصیت واقعی شان متفاوت است، ۷۶ درصد از چت کردن احساس آرامش می کنند، ۸۳ درصد شناخت شخصیت دیگران را در چت غیرممکن می دانند، ۴۴ درصد فهمیدن احساسات و نظرات واقعی افراد در چت را غیرممکن می دانند، ۷۶ درصد در چت به مخاطب خود اعتماد ندارند، ۷۳ درصد امکان انتخاب همسر از طریق چت را مناسب نمی دانند و ۴۳ درصد معتقد به وجود دردسر در دوست یابی های اینترنتی هستند. تحقیقات این دو محقق از زاویه ایی دیگر همچنین نشان می دهد که دختران درچت کردن بیشتر مایل به شیطنت و سر کار گذاشتن هستند در همین راستا پسران در چت کردن تلاش بیشتری می کنند که اعتماد دختران را بر ای تداوم رابطه جلب کنند.
“محمد سعید ذکایی” عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بیان انگیزه اصلی از چت کردن می گوید: توجه بیشتر چت کننده ها به مسایل فراغتی و سرگرم کننده چت روم ها بوده است و انگیزه های بعدی به ترتیب شامل پیدا کردن دوست، تازگی محیط چت و مهیج بودن آن ، تفاوت شخصیت در صحنه چت نسبت به زندگی حقیقی و شیطنت و ماجراجویی عنوان شده است. این کارشناس می افزاید: در پاسخ به این سوال که با چه افرادی تمایل به چت کردن دارید، بیش از ۵۰ درصد پاسخ دهندگان گفته اند که بیشتر دوست دارند با افراد متنوع و ناشناس چت کنند و کمتر از یک سوم تمایل خود را به افراد آشنا بیان داشته اند .همچنین ۹/۹۸ درصد پاسخ دهندگان تمایل به چت کردن با افراد غیرهمجنس داشته اند و بدین ترتیب می توان گفت که فضای غالب در محیط چت روم ها گفتگوهای دوستانه جوانان غیر همجنس است که با نیت ارضای کنجکاوی، آشنایی، سرگرمی و شیطنت و ماجراجویی است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص مضمون گفتگوهای چت کننده ها اعلام می کند:بر اساس تحقیقات انجام شده، بیش از ۴۰ درصد چت کننده ها به دنبال مباحث غیرجدی و پیش پا افتاده و ۲۷ درصد به گفتگوهایی برای صمیمیت و نزدیکی بیشتر و کمتر از ۲۰ درصد موضوعاتی چون موسیقی فیلم و هنر را مد نظر داشته اند. ذکایی، درباره الگوهای قابل توجه در روابط میان چت کننده ها می گوید: بیشتر جوانان کم سن و سال تر به خصوص پسرهای جوان در گفتگوهای اینترنتی مایل به صمیمیت و نزدیکی بیشتر با دوستان غیر همجنس خود هستند.
همچنین پسران بیش از دختران مایل به گپ همزمان با بیش از دو یا چند فرد غیرهمجنس بوده و تبحر و مهارت پسران درچت کردن بیش از دختران است. همچنین پسرها ترس و نگرانی کمتری از کنترل ها و شناسایی های غیرمحسوس در خلال چت کردن داشته اند.
وی اولویت سایت های مورد مراجعه پاسخگویان برای چت کردن را به ترتیب ۸۵ درصد یاهو، ۷% درصد سایت های فارسی زباناینترنت و عشق
امروزه کم کم استفاده از اینترنت در سرزمین ما در حال تبدیل شدن به یک امر عادی است و کمتر ایرانی تحصیلکرده ایست که یکبار از این وسیله ارتباطی بینظیر استفاده نکرده باشد( مگر کسانی که سنشان کمی بالاست که اینها کلاْ با کامپیوتر مشکل دارند چه رسد به اینترنت)
اینترنت یک دنیای مجازی و گسترده ایست به وسعت بی نهایت که آدمهای آن را همین آدمهای دنیای واقعی تشکیل می دهند. اما من نمی خواهم در اینجا به معرفی اینترنت بپردازم بلکه می خواهم فقط درباره یک قسمت بسیار کوچکی از اینترنت یعنی چت یا همان گفتگوی اینترنتی بنویسم.
چت کردن یک کار بسیار پرطرفدار برای کاربران اینترنت می باشد. به ویژه برای جوانان میهن ما که افزون بر اینکه امکانات چندانی برای تفریح کردن ندارند از امکانات ارتباطی نیز- بر خلاف جوانان کشورهای اروپایی- همچون باشگاه ها یا کلوپهای جوانان نیز بی بهره اند و به ویژه اینکه در دنیای مجازی اینترنت بی هراس از بگیر و ببندهای موسوم در میهنمان با هر کس که دلشان بخواهد به ویژه با جنس مخالف خود به گفتگو بنشینند. همیشه می توان عده زیادی را در اتاقهای گفتگو یا آنگونه که مصطلح است چت روم یافت که برای دوست یابی یا وقت گذرانی یا یک گفتگوی جدی در مباحث مختلف و …. مشغولند و به قول خودشان میچتند.
در واقع میتوان گفت که چت یک سلاح دو لبه است. هم می توان از آن برای فریب دادن و اغفال دیگران سوء استفاده نمود و هم اینکه با آشنایی با انسانهای هم فکر و همسان بهره ای از آن برد. البته دوستیهای چتی گاه در همان حد مجازی و نه بیشتر باقی می مانند و گاه ( به ویژه در میان غیر همجنسان) به فضای بیرون از اینترنت کشیده شده و گاه به دوستیهایی عمیق و حتی عشق هایی عمیق تر و جاودانه می انجامد.
پرسش اینجاست که آیا دوستیهایی این چنینی، به صرف اینکه آشنایی از راه اینترنت بوده است یک دوستی نامناسب است یا خیر؟
نخست باید گفت که چت همچون دیگر وسیله های ارتباطی فقط یک وسیله ارتباطی است و نه بیشتر. اما مزایا و معایبی هم دارد که به جای خود گفتنیست.
شاید از بزرگترین مزایای آن این باشد که یک دختر و پسر در آشنایی خویش با یکدیگر به ظواهر توجه نمیکنند(منظور ظاهر فیزیکی البته در صورتی که پای وب کم و یا عکس در میان نباشد). یعنی در اینجا نقش جنسیت به کمترین حد ممکن می رسد و دو نفر بیشتر به خاطر علایق فکری و روحی یکدیگر است که به یکدیگر نزدیک می شوند. اما در اینجاست که عیب چت آشکار می شود. یعنی اینکه یکی از دوطرف یا هر دو چهره ای کاملاً ساختگی از خود نشان دهند و یک مشت دروغ را به طرف مقابل تحویل دهند که البته در چت به ویژه چتهای ایرانی کار عجیبی نیست( البته متاسفانه) که خود البته بازتابی از جامعه ماست که بر پایه دروغ و دروغگویی بنا شده است. اما هنگامی که دو نفر پس از چندی احساس کردند که به ارتباط بیشتر و نزدیکتری نیاز دارند دراینجاست که این ارتباط به فضای خارج از اینترنت کشیده میشود و از این جا به بعد است که شرایط این ارتباط چون دیگر ارتباطات متداول در جامعه ما میشود و از آن شرایط خاص فضای مجازی خارج میشود. البته پیش از اینکه ارتباط به یک ارتباط عادی تبدیل شود معمولاً یک دوره بسیار مهم و حیاتی را پشت سر میگذارد و آن هم دیدار دو نفر از نزدیک است. این لحظه بسیار مهمی است. چرا که در صورتی که چهره دو طرف برای یکدیگر قابل پسند نباشد آن ارتباط بلافاصله از هم میباشد و یا بسیار کم رنگ میشود. اما در صورتی که طرفین پسند یکدیگر واقع شوند از اینجاست که ارتباط روند عادی خود را طی کرده و به دوستی ( با بلند و کوتاه مدت و خوش فرجام و بدفرجامش در اینجا کاری نیست)و یا حتی عشق و ازدواج می انجامد.
پس صرف اینکه این ارتباط از طریق اینترنت آغاز گشته استمتضمن هیچ گونه نکته منفی نیست به شرط اینکه طرفین کاملاً با هم صادق باشند. هر چند که برای جا افتادن این مسئله در جامعه ما به کمی زمان نیاز داریم. به ویژه در جامعه ای که به ارتباط دختر و پسر از هر نوعش که باشد به دیده منفی مینگرد و در حالی که نسل گذشته ما به این مسئله به عنوان یک خط قرمز مینگرد نسل جوان ما هم بدون توجه به نسل گذشته خود به ارتباط زیرزمینی و روزمینی خود ادامه میدهند که البته در صورتی که یکی از طرفین مسئولیت پذیر نبوده و یا صداقت لازم را نداشته باشد میتواند به سواستفاده های آنچنانی که در جامعه خود شاهد بسیاری از آنها هستیم بیانجامد.
پرسش اینجاست که به راستی چرا نسل گذشته ما نمیخواهد ضمن پذیرش واقعیتها خود را با دوران نوین تاریخ زندگی بشر وفق دهد؟ چرا عده ای بیهوده تلاش دارند تا عقربه های زمان را ثابت نگهدارند و عصر الکترونیک را با دوران احمد شاه قاجار یکی بپندارند؟
چرا عده ای نمی خواهند بپذیرند که اخلاقیات و اصول دینی در همه زمانها یکسان است ولی شرایط رسیدن به آنها تفاوت دارد. چرا عده ای گمان میکنند که دوستی هر دختر و پسر همیشه یک عمل خلاف اخلاق است؟ امام علی می فرمایند: فرزند زمان خویشتن باشید.
اما گویی این جمله برای بسیاری ناآشناست و عده ای بر این گمانند که منظور امام علی این است که از اسب و درشکه و فایتون عهد قجرو یا پیکان کارلوکس ۱۳۵۰ پیاده شویم و سوار پراید شویم؟
ارامنه ایران رسمی نیکو دارند و بر خلاف پدر و مادران مسلمان که کارشان بگیر و ببند است در هنگامی که جوانانشان به دوستی و آشنایی با جنس مخالف مبادرت می ورزند نه تنها مانع نمیشوند بلکه تلاش دارند با شناسایی طرف مقابل فرزندشان به او در مورد فرد مورد نظر راهنماییهای لازم را کرده و دورادور مراقب فرزندشان باشند. از همین روست که بیشتر دوستیهای جوانان ارمنی به ازدواجهایی خوش فرجام می انجامد و البته ارامنه ایران بعد از ذرتشتیها کمترین میزان طلاق و جدایی را در میان خویش دارند. البته چنین رفتار درست و حساب شده ای در میان ذرتشتیان نیز رواج دارد.
شما اکنون مقایسه کنید این رفتار ارامنه و ذرتشتیان را با مسلمانان ایرانی و روحیات تخریب شده و … جوانان بینوای مسلمان زاده……
به یاد سخنی از مهندس مهدی بازرگان افتادم که میگفت:
اروپاییها و مسیحیان بیشتر از ما به اسلام عمل میکنند!!؟ مثل بدهی دات کام و روزی دات نت و ۵/۶ درصد msn دانست. وابستگي جوانان به کامپيوتر و اينترنت چقدر جدي است. «اعتياد» بودن ميان برزخ
چشمت را که باز کني به دامش افتاده اي يعني معتاد شده اي و اعتيادش به اين راحتي ها درمان نمي شود ، نه قرصي ساخته اند که بتواند دردش را درمان کند و نه اصلاً مي شود پيش پزشکي کسي رفت و از او نسخه اي براي ترک گرفت. معتادش که بشوي شده اي و ديگر کاري نمي شود کرد ، به همين آساني دست از سرت برنمي دارد ، ساعت ها و ساعتها به پايش مي نشيني و ساعتها و ساعتها وسوسه ات مي کند که از کنارش بلند نشوي ……………….
وابستگي جوانان به کامپيوتر و اينترنت چقدر جدي است.
«اعتياد» بودن ميان برزخ
چشمت را که باز کني به دامش افتاده اي يعني معتاد شده اي و اعتيادش به اين راحتي ها درمان نمي شود ، نه قرصي ساخته اند که بتواند دردش را درمان کند و نه اصلاً مي شود پيش پزشکي کسي رفت و از او نسخه اي براي ترک گرفت.

معتادش که بشوي شده اي و ديگر کاري نمي شود کرد ، به همين آساني دست از سرت برنمي دارد ، ساعت ها و ساعتها به پايش مي نشيني و ساعتها و ساعتها وسوسه ات مي کند که از کنارش بلند نشوي حتي اگر کار مهمي داشته باشي يا مهماني چيزي دعوت شده باشي.

خيلي ها گرفتارش شده اند ، پير و جوان نمي شناسد اين يکي زياد دور و برش بپلکي طوري وابسته اش مي شوي که گاهي حتي غذايت را کنارش مي خوري ، تا جا نماني اصلاً همه چيزت مي شود و بعد تو مي ماني کپي دنيايي که برايت مي سازد و اسمش را مي گذارند دنياي مجازي.

درست حدس زديد اين بار حرف از اکستازي و شيشه و کراک و اين جور چيزها نيست ، صحبت از رايانه است و اينترنت و صفر و يک هايي که همه چيز را ازت مي گيرند تا لذت زندگي در دنياي سايبر را به تو ببخشند.
آدم ها و اعتيادها
هيچ کس نمي داند اولين کسي که روي کره خاکي به چيزي اعتياد پيدا کرد کي بود و مبتلا به چي شد اما حالا همه مي دانند که براي معتاد شدن انسان آنقدر چيزهاي متفاوت و متنوعي خلق شده که مواد مخدر تنها يکي از آنهاست.
گاهي اصلاً آدم نمي فهمد از کي معتاد شده و از کي افتاده به دام يکي از اين وسايل که هر روز به تعدادشان افزوده مي شود ، اما حالا همه فهميده اند که خيلي چيزها هستند که اعتياد مي آورند.

از ماشين و ماشين بازي گرفته تا سيستم هاي صوتي ، موبايل ، پلي استيشن و از همه مهمتر کامپيوتر و اينترنت و بازي هاي کامپيوتري.
هر چيزي يه حدي داره گلم
اصلاً قرار نبود وقتي که کامپيوتر خلق مي شود يا اينترنت به دنيا مي آيد يک نفر هم پيدا بشود بنشيند و فکر کند تا قرصي بسازد که اگر روزي و روزگاري کسي به کامپيوتر يا اينترنت معتاد شد آن را بالا بيندازد و بعد از چند روز يادش برود که مثلاً ۱۲ ساعت از وقتش را مي گذارد پاي اينترنت يا کامپيوتر و با اين کارش حسابي کفر همه را در آورد.
از پدر و مادر گرفته تا سر و همسر همه از دست وسيله هايي که به نوعي بچه ها يا همسرانشان را مال خودشان کرده اند ناراحتند. ناراحت که چه عرض کنم شکار شکارند و مدام لعنت مي فرستند بر جد و آباد کسي که اين وسيله ها را ساخته تا جوان مثل گل شان را وابسته کند به يک مونيتور و يک موس و يک کيبورد با چند تا کليد. البته کسي در اين بين پيدا نمي شود که از تکنولوژي بدش بيايد يا منکر مفيد بودن کامپيوتر و دنياي سايبر باشد اما کمتر کسي هم هست که وقتي پاي اعتياد بچه يا همسرش به اين اختراع خفن وسط کشيده مي شود نگويد «بابا جان هرچيزي يه حدي داره».

اشک ها و لبخندها
«درسته هرچيزي يه حدي داره اما نشستن پاي اين کامپيوتر بهتره يا ول شدن تو کوچه و خيابان»
اين هم البته يکي از مثال هاست ، مثالي که احمد مي زند تا نشان بدهد وابسته شدن به کامپيوتر و اينترنت از وابسته شدن به خيلي چيزهاي ديگر بهتر است.
وقتي احمد دوباره برمي گردد سمت مونيتور تا به ادامه چتش برسد ، مي تواني نگاهي به دور و اطراف بيندازي و در نگاه اول متوجه ياهو مسنجر شوي که تمام مونيتورها را تصرف کرده است.

مکان البته يک جاي خيالي يا فرضي نيست. يکي از همين کافي نت هاي تهران است که دست بر قضا در خيابان وليعصر آن هم درست نزديک چهارراه وليعصر واقع شده است.
تا احمد چند تا آف بگذارد براي دوستان اينترنتي اش ، نگاه من هي مي رود و مي آيد و روي قيافه ها مکث مي کند. قيافه هايي که هر کدام خبر از اتفاقي مي دهد که دارد در همين لحظه روي صفحه روبرويي شان مي افتد.

قيافه هاي گرفته ، صورت هاي خندان ، لب هاي گاز گرفته و هزار و يک علامت ديگر همگي دست به دست هم مي دهند تا نگاه من هي بچرخد و بچرخد و بچرخد.
احمد که برمي گردد ، لبخند مي زند مي گويد اين جک را شنيدي …
پرسيدن ندارد همين حالا يکي از ده ها دوست اينترنتي اش برايش اين جک را فرستاده.
احمد عاشق چت است ، اصلاً اينترنت را براي چت دوست دارد و چت را براي سرگرمي.

چرايش را زياد نمي داند ، يعني خيلي که پا پي اش مي شوي ، سگرمه هايش توي هم مي رود و باز مثال مي زند.
خب خب هم که چاشني حرف هايش است. وبگردي اش خلاصه مي شود در آدرس هايي که دوستانش براي آف مي گذارند ، دانلود موسيقي را البته دوست دارد و مي گويد که يک گنجينه شاهکار دارد از بهترين موسيقي هايي که مي شود روي اينترنت پيدا کرد. از چيزي که متنفر است ، سرعت پايين است که البته به چت کردن هايش خللي نمي رساند ولي موقع دانلود کردن حسابي حالش را مي گيرد.
با آدم هاي دور و برش زياد کاري ندارد ، اين را فقط او نمي گويد تقريباً اکثر کساني که اينجا توي اين کافي نت – که در يکي از پاساژهاي چهارراه وليعصر قرار دارد – نشسته اند مي گويند.

شب تا صبح آنلاين
بهنام که به قول خودش سنش بدون حساب جمعه ها چيزي حول و حوش ۱۶ سال است ، دو سالي مي شود که به کامپيوتر علاقمند شده.
خودش مثل خيلي از همين بچه ها – تعدادشان ۱۰ نفر است – در خانه کامپيوتر دارد ، در خانه به اينترنت هم وصل مي شود ، اما براي اينکه زياد سرش غر نزنند که پول تلفن زياد شده از بس نشسته اي پشت کامپيوتر، خيلي وقت ها مي آيد کافي نت و چند ساعتي را در کافي نت حال مي کند.
چت يکي از دلمشغولي هاي هميشگي اوست اما در کنارش به سايت هاي خبري هم علاقه دارد. به خبرگزاري هاي خارجي و داخلي سر مي زند و بيشتر از همه چيز سراغ خبرهاي ورزش و سينمايي مي رود.

«يه عالمه عکس فوتباليست و هنرپيشه تا به حال جمع کردم.» پرسيدن ندارد چون دوست دارد اين کار را انجام مي دهد.
مي گويد روزي کمتر از ۳ يا ۴ ساعت نمي نشيند پاي کامپيوتر ، اين البته حداقل است چرا که حداکثرش گاه به ۱۰ ، ۹ ، ۸ و ۷ ساعت مي رسد.
بارها شده که از شب تا صبح پاي کامپيوتر بوده و با دوستانش گل گفته و گل شنيده.
او هم مثل احمد و ساير بچه هايي است که در اين جا نشسته اند پاي کامپيوتر. گاهي اوقات آنچنان در صفحه روبرو غرق مي شوند که نمي فهمند کي مي آيد و کي مي رود.
نمونه اش همين رضا است ، رضا ۱۴ سال دارد. عاشق وبگردي است و البته چت «خوبيش اينه که هي از اين سايت به او سايت مي ري ، از روي لينک ها ، اصلاً متوجه گذشت زمان نمي شي.
خرابکاري در دنياي مجازي
اگر فکر مي کنيد اين بار هم همه چيز در تهران خلاصه مي شود ، سخت در اشتباهيد ، تجربه چند سفر به من ثابت کرده که عاشقان کامپيوتر و اينترنت در همه جا هستند ، از شيراز و اصفهان گرفته تا تويسرکان و همدان و حتي بندر ترکمن که من پارسال يک کافي نت توي اين شهر کوچک پيدا کردم با دو کامپيوتر البته سرعت پايين اينترنت که اونجا هم عاشق هاي خودش رو داشت.

اما همه کساني که به کامپيوتر معتاد شده اند – خودشان مي گويند – عاشق اينترنت و چت نيستند. خيلي ها عاشق بازي هاي کامپيوتري اند و البته با همسن و سالها يا اعضاي خانواده هايشان کل کل هم دارند سر اين که کي از همه بيشتر مرحله رد مي کند و امتياز جمع مي کند. شرطي هم بازي مي کنند گاهي اوقات از فوتبال و انواع و اقسام ماشين سواري ها گرفته تا بازي هاي مافيايي و جنگي و …
اينها شايد وابستگي شان از نوع اول هم بيشتر باشد ، چرا که هيجان بازي بدجور اسيرشان مي کند.
خيلي هم نترسيد.
«خيلي از آدمها به برخي از کارها و انجام دادنشان عادت مي کنند و اين عادت کردن کم کم براي آنها وابستگي به همراه مي آورد و بعد بدون اين که بدانند به اين کار و انجام دادنش معتاد مي شوند.»

اين جملات را پروين محمّدي مي گويد که کارشناس ارشد روانشناسي است. او اعتياد به مواد مخدر را تنها يکي از انواع اعتيادها مي داند که البته از همه خطرناکتر است.
محمدي اما اعتياد به کامپيوتر را هم زيان آور مي داند و معتقد است : «اين زيان آور بودن در زمينه اعتياد به بازي هاي رايانه اي بيشتر است.
با اين حال او بر اين نکته هم تأکيد مي کند که «به هر حال جوانان دوست دارند انرژي شان را خالي کنند ، بايد يک جوري وقت هاي آزادشان را پر کنند و نمي شود خيلي هم آنها را سرزنش کرد ، اما بايد برايشان شرايطي را مهيا ساخت که وقت آزادشان را بين چند کار تقسيم کنند. جدا از درس خواندن بايد براي آنها شرايط تفريح ، ورزش و … را فراهم کرد تا خود به خود وابستگي شان به چيزهايي مثل کامپيوتر کمتر شود.

پروين محمدي خودش هم معمولاً روزانه به اينترنت سر مي زند. پست الکترونيکي اش را چک مي کند ، به سايت هايي که در زمينه رشته تحصيلي اش فعاليت مي کنند سرمي زند و مقاله هاي جديد را يا پرينت مي گيرد يا ذخيره مي کند تا در فرصت مناسب بخواند و گاهي هم به سايت هاي خبري سر مي زند.
او به طور متوسط چيزي در حدود روزي يک تا دو ساعت و بعضي وقت ها در هفته چيزي بين دو تا سه ساعت از وقتش را به اين کار اختصاص مي دهد.
محمدي معتقد است : گاهي اوقات همانطور که يک نفر به يک وسيله مثل کامپيوتر وابسته مي شود ، بعد از مدتي از آن دلزده مي شود يا سرگرمي جديدي را جايگزين آن مي کند.
او يکي از همسايه هايش را مثال مي زند که چند وقت پيش دختر ۱۵ ساله اش علاقه عجيبي به فتوشاپ پيدا کرده بود و چيزي حدود ۴ يا ۵ ماه مدام مي نشست پاي کامپيوتر و فقط در فتوشاپ روي عکس ها کار مي کرد و عکس ها را تغيير مي داد ، اين مسأله اگرچه باعث نگراني مادرش شده بود اما بعد از مدتي او خود به خود اين کار را کنار گذاشت و در عوض با راهنمايي هاي محمدي و مادرش در کلاسهاي نقاشي ثبت نام کرد.

ايمان هژير منفرد هم که روانکاو است ، مي گويد : «اعتياد اصولاً چيز خوبي نيست اما خود اعتيادها هم جنبه مثبت و منفي دارند. مثلاً اعتياد به مواد مخدر در هر شکلي مذموم است اما عادت کردن به دوچرخه سواري اصلاً چيز بدي نيست.

او حتي مي گويد عادت کردن به تماشاي فوتبال هم مي تواند به يک اعتياد تبديل شود مثل استفاده از کامپيوتر.
هژير منفرد هم بر اين عقيده است که بايد شرايط ايده آلي را براي لذت بردن جوانان از وقت هاي آزادشان فراهم کرد و فضايي را به وجود آورد که اگر قرار است آنها معتاد شوند مثلاً به ورزش صبحگاهي يا قدم زدن اعتياد پيدا کنند.

با همه اين حرف ها اما عاشقان کامپيوتر و اينترنت روز به روز دارند زيادتر مي شوند و اين از رشد تعداد کاربران طبق آمارهاي رسمي معلوم است.
چند سال پيش تعداد کاربران اينترنت در ايران از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز نمي کرد اما حالا رقم ميليوني شده است و اين خود نشان دهنده جذابيت هاي دنياي مجازي است. دنيايي که به موازات دنياي واقعي دارد قد مي کشد و رشد مي کند و البته علاقمندان و عاشقان خاص خودش را هم دارد.
يزدان حق شناس که دانشجو است و در يکي از کافي نت هاي ۴۵ متري گلشهر در کرج نشسته آنقدر که از سفر کردن در دنياي مجازي لذت مي برد از سفر کردن در دنياي واقعي خوشش نمي آيد.

او مي گويد که تا به حال خيلي از کشورها را با هزار توماني که بابت هزينه کافي نت مي پردازد گشته است ، اطلاعات مفيدي از کشورهاي آمريکاي لاتين که عاشق آنهاست دارد و مي تواند مشخصات کامل برخي از مناطق ديدني اين کشورها را به راحتي برايت ترسيم کند. او عاشق دنياي مجازي است اما زياده روي هم نمي کند. حرفش را باور کنيم يا نکنيم به هر حال اينترنت و کامپيوتر به يکي از ابزارهاي شکل دهنده دنياي ما تبديل شده است ، چه بخواهيم و چه نخواهيم. فقط بايد انگار مواظب باشيم همه دنياي ما را از ما نگيرد.
چت چیست ، اتاقهای چت کدام است

چت به معنای گفت‏ وگوهای عامیانه است. در محیط اینترنت نیز معنای این فناوری، گفت‏وگو در اتاق‏های خصوصی و یا عمومی است که بستگی به سطح برخورداری و استفاده از آن از طرف افراد دارد.

در این محیط انتظار گفت‏و گوی تخصصی بین افراد، نیست اما بسیاری از آنها هم کارشناسانه و در مباحث فرهنگی،سیاسی و … بوده و امکان بهره‏برداری تخصصی از آن وجود دارد البته سایتهایی هم هستند که به صورت انجمنهای مجازی ، دارای اتاقهای گفتگو هستند اما تفاوت این اتاقها با چت رومها این است که در اتاقهای چت ، فعل و انفعالات محو می گردد و بصورت آنلاین است ولی در انجمنهای گفتگو، سابقه گفتگوها برای مدت طولانی باقی می ماند و اصولا کاربرد هریک متفاوت است.
سابقه چت در ایران

در مورد تاریخچه چت مورد ندارم ذکر کنم اما سابقه و تاریخچه چت رومها به حضور شبکه برمی گردد، زمانی که کامپیوترهای مین فرم( کامپیوترها بزرگ و اولیه که تجهیزات مرکزی در ساختمانی نگهداری می شد و کاربران حرفه ای با مونیتور و کیبود در محل کارش با کامپیوتر مادر ارتباط برقرار می کردند) به منظور پاسخگویی به نیاز مشترکین و سازماندهی کاربران ، نیازمند ارتباط با کاربرانش داشت ، به نوعی چت شکل گرفت.

چت ها امروزی در ایران با شبکه های بی اس اس شکل گرفت ، شبکه بی اس اس ، شبکه ای بود که کاربران با شماره گیری به آن متصل می شدند و با نرم افزاری می توانستند باهم ارتباط متنی داشته باشند ، بی اس اس اکنون هم مورد استفاده برخی ارگانها است .

پس از آن سایتها معروف دنیا ، در دنیای اینترنت با ارایه سرویسهای جدید امکان برقراری متنی افراد را در شبکه مجازی فراهم آوردند، یاهو مسنجر، گوگل تاک ، آاو ال آنلاین از جمله نرم افزارهایی هستند که ارایه شده اند ، البته با گسترش فن آوری اطلاعات اکثر سایتها دارای اتاق گفتگو یا همان چت رومهای اختصاصی خود هستند!! در ایران هنوز چت روم اختصاصی معروف و بزرگ شکل نگرفته است

نظرسنجی ؛ به چه منظور از چت اینترنت استفاده می کنید:
مطابق نظرسنجي انجام شده طي يك دوره يك ماهه ،چت نزد كاربران اينترنت بيشتر جنبه سرگرمي و تفريح را داشته است.
به گزارش بخش نظرسنجي سايت http://www.IRITN.com ، در اين نظرسنجي مجموعا تعداد ۳هزار و ۱۱۸ نفر بازديد كننده شركت كرده بودند، كه ۹۴/۳۱ % از آنها براي تفريح و ۷۱/۲۲ % از آنها براي دوستيابي از چت استفاده مي كنند و تنها ۳۹/۲۱ % از كاربران براي تجارت و حل مشكلات خود از چت استفاده مي كنند.
در زير آمار نظر سنجي صورت گرفته در شبكه فن آوري اطلاعات ايران را مشاهده مي كنيد:
سوال: به چه منظور از اينترنت استفاده مي كنيد؟

تعداد آراء : ۳۱۱۸
پاسخ ها تعداد درصد
تجارت الكترونيك ۵۵/۱۰ درصد معادل ۳۲۹ نفر
حل مشكلات ۸۴/۱۰ درصد معادل ۳۳۸ نفر
ازدواج ۶۰/۱۲ درصد معادل ۳۹۳نفر
سرگرمي و تفريح ۹۴/۳۱ درصد معادل ۹۹۶نفر
دوستيابي ۷۱/۲۲ درصد معادل ۷۰۸
هيچكدام ۳۵/۱۱ درصد معادل ۳۵۶ نفر

بیش از دوسوم افراد برای دوستیابی، همسریابی و سرگرمی چت می کنند
با بررسي دقيق تر در اين نظرسنجي ديده مي شود كه اكثر كاربراني كه از چت استفاده مي كنند يعني حدود ۲۵/۶۷% (دوستيابي+سرگرمي+ازدواج) به چت به عنوان وسيله اي براي پر كردن ساعات تفريح و سرگرمي خود نگاه مي كنند و شايد براي اين گونه افراد ارتباط برقرار كردن از طريق اينترنت آسان تر است زيرا در هنگام چت مي توانند خود را به گونه اي متفاوت معرفي كنند و بدون وجود موانع ارتباطي با هم به بحث و گفتگو بپردازند و حال بايد ديد آيا اين گونه ارتباطات اينترنتي مي توانند منجر به افسردگي و بروز مشكلات ديگر در افراد شود؟ و آيا بهتر نيست به جاي صرف كردن ساعات بيهوده در اين راستا به حل مشكلات خود از طريق Chat بپردازند؟
تغییر کاربری چت در اينترنت با بلوغ فن آوری اطلاعات در کشور

به گزارش از ايرنا، يك روان‌شناس اجتماعي نتايج به دست آمده از اين نظرسنجي را متناسب با وضعيت واقعي جامعه كاربران اينترنتي در ايران دانست و گفت: دوستيابي و سرگرمي هر دو در يك رديف قرار مي‌گيرند.

” احسان كاظمي” با اشاره به اينكه اين آمار به مرور زمان تغيير خواهد كرد، افزود: با تغيير جوامع و جهاني‌شدن آنهافرهنگ استفاده ازاين فناوريها نيز متحول مي‌شود.
به گفته وي در سالهاي آينده با افزايش آگاهي مردم نسبت به امكانات شبكه اينترنت اهداف استفاده از چت از سرگرمي و دوستيابي بيشتر به سمت موضوعات كاربردي و سودآور مانند تجارت الكترونيك سوق خواهد يافت.

دوستیابی بیشتر خواسته جوانان با بالاترین درصد کاریری اینترنت
وي خاطرنشان كرد: جوانان ايراني كه بيشترين درصد كاربران اينترنتي در ايران را شامل مي‌شوند به دليل افزايش ارتباطات با جوامع و فرهنگهاي ديگر، به بلوغ و آگاهي بيشتر و بهتري در زمينه دوستيابي دست پيدا كرده‌اند.

کاربران غیرایرانی دوستابی را در سایتها دنبال می کنند
كاظمي درباره چگونگي استفاده كاربران اينترنتي در كشورهاي ديگر از چت گفت: بيشتر كاربران خارجي از سايتهايي كه به منظور دوستيابي تشكيل شده‌اند استفاده مي‌كنند.
وي ادامه داد: كاربران در اين سايتها عضو شده و خصوصيات خود و كساني كه قصد آشنايي با آنها رادارند را ثبت مي‌كنند و سايت مورد نظر درقبال دريافت پول افراد متناسب با ويژگيهاي مطرح شده را معرفي مي‌كند. وي تصريح كرد: كاربران‌ايراني بيشتر ترجيح مي‌دهند كه خود به جستجوي دوست در اينترنت بپردازند.
وي تاكيد كرد: ما نبايد از وجود چنين فناوريهايي گريزان باشيم و با آنهامقابله كنيم چراكه جوانان مابه تجربه لازم در اين زمينه دست يافته‌اند.
چت می‏تواند در قالب رسانه‏ای جدی مطرح شود

دکتر داود زارعیان، استاد ارتباطات در اینباره می‏گوید: چت، گفت‏وگویی متنی ( یا صوتی و تصویری ) است که می‏تواند در زمینه‏های مختلف باشد.
اصولا فلسفه ایجاد چت در ایران به گونه‏ای منفی برداشت شده است، چرا که اغلب گمان می‏کنند چت بیشتر گفت‏وگوهای دوستانه و سلام و احوال پرسی را تعقیب می‏کند.
وی معتقد است :اما به نظر من چت هم مانند سایر شیوه‏های ارتباطی، کارکردهای مختلفی دارد. وقتی وارد محیط‏های چت می‏شویم، اتاق‏های گفت‏وگویی در حوزه‏های مختلف است که می‏توان بحث‏های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و … را به صورت دوستانه و خودمانی در آنها انجام داد.
الزام در معرفی کاربریهای صحیح چت
این کارشناس علوم ارتباطات به راه‏حل‏هایی اشاره کرده و اظهار می‏دارد: رسانه‏هايی که درصد عمده نشر اطلاعات را برعهده دارند و عامل موثر در فرهنگسازی عمومی جامعه هستند باید چت و کاربردهای صحیح آن را به مردم معرفی کنند.
زارعیان ادامه می‏دهد: چت می‏تواند در قالب رسانه‏ای جدی مطرح شود به شرط آن که کارکرد آن جدی و شناخته شده باشد.وی معتقد است: چت مثل سایر ابزارهاست که می‏تواند دارای آثار مثبت یا منفی باشد.

نکته مهم آموزش فرهنگ کاربرد چت است
نکته مهم این است که فرهنگ آن باید ايجاد شود. ورود به هر عرصه ارتباطی در ایران طبق تجربه، ابتدا با جنبه سرگرمی همراه بوده، کما این که SMS نیز به همین صورت باب شده است و این مسئله اشکالی ندارد.
عده‏ای از چت برای آزادی فکری خود استفاده می‏کنند که در این میان خانواده‏ها باید جوانهایشان را از جنبه‏های منفی این رسانه مصون نگه دارند.
چت, جنبه های خوب و بد
دکتر حمید غیدی نیز در خصوص چت اظهار می‏دارد: چت حیاط خلوت روح و روان جوانان امروزی است که بخش عمده آن مخصوص ارتباط دوستانه است.
همچنین این فناوری به نوعی جای برخی رفتارهای ضداجتماعی را گرفته است به طوری که اغلب جوان‏ها بیشتر زمان خود را به آن صرف می‏کنند و از ناهنجاری‏های اجتماعی باز می‏مانند، که این نکته‏ای مثبت است.

چت مهارنشده و گسیختگی اجتماعی
غیدی معتقد است: چت تا زمانی که مهار شود مشکلی ایجاد نمی‏کند، اما وقتی به لایه‏های ضداخلاقی و ضد اجتماعی برود، از هم گسیختگی روابط خانوادگی را درپی خواهد داشت.
در این میان هرچه گسستگی روابط خانوادگی بیشتر باشد، این فناوری رواج بیشتری یافته و اوضاع روحی و روانی شخص را متراکم می‏کند و هرچه اعضای خانواده روابط گرمتری داشته باشند جایگاه چت کمرنگ‏تر می‏شود.

این استاد ارتباطات با اشاره به اينکه در کشور ما چت در مسیرهای اشتباه استفاده می شود تاکيدکرد:
باید با آموزش صحیح اقشار مختلف جامعه از کاربردهای مثبت چت، این فناوری را برای کارهای فراملی، علمی و نوآوری‏های ارزشمند، مورد استفاده قرار داد.
آموزش‏ چت را هم لحاظ کنیم <br /> دکتر سید الرضا نقیب السادات، استاد علوم ارتباطات نیز در خصوص این پدیده خاطر نشان می‏کند: امکانات مختلفی از اینترنت و شبکه قابل بهره‏برداری می‏شود.

در شبکه‏ها، در سطح کاربردهای شخصی، خدماتی قابل تعریف است، سایت‏های اطلاع رسانی، بهره برداری از موتورهای جست‏و جو از آن جمله بوده و امکانات در سطح فردی همچون امکان گفت‏وگو در باب مسائل شخصی افراد نیز به عنوان چت مطرح است.
چت , مفهوم و معنای درونی
چت به معنای گفت‏ وگوهای عامیانه است. در محیط اینترنت نیز معنای این فناوری، گفت‏وگو در اتاق‏های خصوصی و یا عمومی است که بستگی به سطح برخورداری و استفاده از آن از طرف افراد دارد.
در این محیط انتظار گفت‏و گوی تخصصی بین افراد، نیست اما بسیاری از آنها هم کارشناسانه و در مباحث فرهنگی،سیاسی و … بوده و امکان بهره‏برداری تخصصی از آن وجود دارد.
نقیب السادات می‏گوید: به علت این که در ایران بدون فراهم آوری زیرساخت‏های لازم وارد جامعه شده کاربردهای غیرمجاز، غیراخلاقی و غیر کارشناسی و نهایتا وقت گذاری‏های بیهوده چت بیشتر مطرح است.
وی در بیان راه‏حل‏هایی در این خصوص معتقد است: اگر در آموزش‏هایی که به کاربران می‏دهیم، چت را هم لحاظ کنیم تا به عنوان امری عجیب شناخته نشود، فرهنگ استفاده صحیح از آن فراگیر می‏شود.

با عنایت به این که آموزش ها در ۳ سطح در جامعه مطرح است.
می‏توانیم به صورت رسمی در آموزش رسمی و به شکل سرگرمی درآموزش علمی موازی در رسانه‏ها و توسط خانواده‏ها در مراکز عمومی مثل فرهنگسراها، جایگاهی برای آموزش کاربردهای صحیح استفاده از چت در نظر بگیریم.

چت برای نسل جوان جایگاه ناشناخته‏ای دارد
همچنین نرگس فولادلو، کارشناس روانشناسی و مشاوره امور خانواده نیز در اینباره اظهار می‏دارد: چت محیط گفت وگویی است که می‏توان استفاده‏های متفاوتی از آن کرد. افرادی که آگاهی و بینش لازم را از شبکه جهانی اینترنت و ابزار آن دارند می‏توانند برمعلومات خود بیافزایند و در مقابل کسانی که آگاهی کافی ندارند تنها وقتشان را با گفت وگوهای بیهوده هدر می‏دهند و بدون هیچ فایده‏ای از زندگی مفید دورمانده و از طرفی نیز به علت عدم شناخت کافی والدین در مورد این تکنولوژی نوین کاربردهای نادرست آن گریبان گیر جوانان می‏شود.
وی می‏گوید: در این مقطع نیازمند آن هستیم که از این امکانات به بهترین نحو استفاده کنیم باید فرهنگسازی کنیم، فرهنگ جامعه تحت تاثیر فناوری‏ها تغییر می‏کند و باید فرهنگ جدید و ساختار ارتباط تولید شده را شناخته و همراستا با آن گام برداریم.

این کارشناس می‏افزاید: در غیر این صورت به یکسری افراد بی‏هدف، عصبی و ناراضی تبدیل خواهیم شد.
فولادلو معتقد است: به نظر من چت در ایران برای نسل جوان جایگاه ناشناخته‏ای دارد بنابراین باید آموزش‏های لازم در ۳ سطح مربیان، والدین و جوانان در سیستم آموزشی لحاظ شود.
چت یک منبع تبادل اندیشه است و در کنار دیگر رسانه‏های الکترونیکی باید جایگاه مناسب خود را پیدا کند و کاربران هم به نحو احسن از آن بهره‏مند شوند.
برپایی کارگاه‏های گفت‏وگو در این زمینه در فرهنگسراها می‏تواند راهکاری مناسب برای معرفی جنبه‏های مثبت این فناوری باشد

خورده فرهنگها در جامعه با شبکه های اینترنتی
دكتر فرامرز قره باغي، جامعه شناس بر اين باور است شبكه هاي كامپيوتري خرده فرهنگ هاي جديدي را در ۱۰ سال اخير بين نوجوانان و جوانان پديد آورده است كه تأثيراتي شگرف در تعاملات و روابط اجتماعي برجاي گذاشته است.

وي مي گويد: ميدان هاي چند كاربردي يا چت روم ها و غيره، مرزهاي تازه اي را در شكل گيري خرده فرهنگ جوانان امروز پديد آورده است.
وی می گوید امروزه نمي توان از يك خرده فرهنگ خاص براي جوانان صحبت كرد بلكه بايد از خرده فرهنگ هاي نوجوانان و جوانان سخن به ميان آورد.
دكتر فرامرز قره باغي معتقد است آن دسته از جوانان كه با فضاي مجازي و ادبيات مجازي وبلا گ هاي اينترنتي و چت روم ها در ارتباط هستند با اصطلاحات و خرده فرهنگ آن نيز آشنايي دارند ولي برخي از نوجوانان و جواناني كه دسترسي به چنين امكاناتي ندارند، خرده فرهنگ خاص خود را دارا هستند.
یک ناهنجاری انکارناپذیر، چت خورده فرهنگها را با خود می آورد