چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از زون سنندج- سـیرجان محسـوب مـیشـود. فدر ایـن منطقـه سـنگهـای آذرین و دگرگونی مختلفی رخنمون دارند. سنگهای دگرگونی این منطقـه شـامل سـنگهـای دگرگـونی ناحیهای(اسلیت،فیلیت و فشیست) و سنگهای دگرگونی مجاورتی(شیسـتهـای لکـهدار و هـورنفلس) میباشند. مطالعات ژئوشیمیایی نشان میدهد که ترکیب سنگ رسوبیاولیه قبل از دگرگونی،گریوک و یا شیل بوده است. محـی تکتـونیکی تشـکیل رسـوباولیـه براسـاس نمودارهـای متمایزکننـده مـرتب بـا قوسهای آتشفشانی میباشد. سنگ منشأ متاپلیتهای آستانه براساس شیمی عناصـر غیرمتحـرک، سنگهای آذرین حدواس مانند آندزیت تا ریوداسیت تشخیص داده شده است.

کلید واژه ها:فآستانه، زون سنندج- سیرجان،هورنفلس، سنگ آذرین،قوس آتشفشانی. ف

مقدمه :

مجموعه دگرگونی آستانه در استان مرکـزی، در فاصـله ۴۰ کیلـومتری جنـوب غـرب شهرسـتان اراک و ۶ کیلومتری جنوب شازند بین طول های جغرافیایی ۱۶′ ْ۴۹ تا ه۲۲ ْ۴۹ شرقی و عرض های جغرافیایی ۴۶′ ْ۳۳ تا ه۵۳ ْ۳۳با وسعت تقریبی ۳۰ کیلومتر مربع واقع گردیده است(شکل.(۱ از نظـر زمـین شناسـی ایـن منطقه بخشی از زون سنندج – سـیرجان محسـوب مـیگـردد. مهمتـرین پدیـده زمـین شناسـی در ایـن منطقــــه نفــــوذ تــــوده گرانیتوئیــــدی بــــه ســــن ژوراســــیک میــــانی اســــت (احمــــدیخلجــــی،۱۳۸۵، ززقکفآلچسفظسفشسپثطصسه ) است که این توده از نوع گرانیـت هـای قـوس آتـش فشـانی(چ(۹۰ مـرتب بـا حاشیهی فعال قاره ای است (طهماسبی، .(۱۳۸۸ پیدایش این توده گرانیتوئیدی به موازات شیسـتوزیت غالب سنگ های دگرگونی ناحیه ای سبب رخداد دگرگونی مجاورتی شده است.

اولین مطالعات سیستماتیک و کامل در سال ۱۹۷۴ توس برتیه و همکاران، تحت عنوان چینه شناسـی، پترولوژی و تکتونیک چهارگوش خرم آباد انجام گرفته است که در آن درباره توده گرانیتی آسـتانه در محـل سرسختی(جنوب آستانه) نیز مطالعاتی صورت گرفته است. تا کنون مطالعات انجام گرفته بـرروی سـنگ های دگرگونی منطقه آستانه در حد زمین شناسی عمومی بـوده و هیچگونـه مطالعـات سیسـتماتیک و دقیقی برروی آنها انجام نگرفتـه اسـت. در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از دادههـای ژئوشـیمیایی سـنگ کـل متاپلیتها، منشأ اولیهی این سنگها قبل از دگرگونی و همچنین محی تکتـونیکی رسـوباولیـهی آنهـا مشخص میگردد.

شکل:۱نقش ساده شده زمین شناسی منطقه برگرفته از نقشه ۱/۱۰۰۰۰۰ شازند ف.(سهندی و همکاران، .(۱۳۸۵

بحث :

روش تحقیق:

پس از مطالعات صحرایی، از نمونههـای برداشـت شـده تعـداد ۲۱ مقطـع نـازک میکروسـکوپی بـهمنظـور مطالعــات پتروگرافــی تهیــه شــده اســت، از ایــن مقــاطع میکروســکوپی،به منظــور بررســی ویژگــی هــای ژئوشیمیایی تعداد ۸ نمونـه سـنگی از سـنگ هـای دگرگـونی ناحیـه ای و مجـاورتی کـه کمتـرین میـزان دگرســانی را داشــته انتخــاب گردیــده و بــه روش شهوبخم در آزمایشــگاه ؛لچل؛ کشــور کانــادا مــورد آنــالیز شیمیایی قرار گرفته اند و عناصر اصلی و کمیاب آن ها بدست آمده است.دراینجـا بـهطـورمختصـر انـواع سنگهای دگرگونی در منطقه را معرفی میکنیم، سپس ژئوشـیمی سـنگهـای دگرگـونی منطقـه کـه بحث اصلی این پژوهش میباشد مورد بررسی قرار میگیرد.