کارآموزی در شرکت بیمه

صفحه عنوان
فصل ۱:(معرفی شرکت بیمه سهامی ایران)
 تاریخچه بیمه ایران
 بيمه چيست ؟
 موضوع فعاليت

 نيروي انساني
 شبکه فروش
 سرمايه گذاري ها
 بر نامه ها و سیاست های کلی بيمه ايران
 سازمان و نیروی انسانی
فصل ۲ :
 بررسی انواع رشته های بیمه

ایران
فصل ۳ :
 شاخص های پیدا کردن نرخ بیمه شخص ثالث
فصل ۴:
 نتایج و پیشنهادات
ضمائم
 صنعت بیمه – لغات و اصطلاحات

معرفی شرکت بیمه ایران

تاریخچه بیمه ایران
پانزدهم آبان‌ماه تاريخي است بهيادماندني درصنعت بيمه کشور . در سال ۱۳۱۴ ، در چنين‌روزي ، شرکت سهامي بيمه ايرانبه عنوان نخستين شرکت بيمه ايراني ودولتي تأسيس شد و به عنوان بنيانگذار صنعتبيمه درکشور آغاز به کارکرد . آغاز فعاليت بيمه ايران (۱۴ آبان ۱۳۱۴) را به تعبيريمي توان ملي شدن صنعت بيمه تلقي کرد. بيمه ايران از آذرماه ۱۳۱۴ صدور بيمه نامه

دررشته‌هاي مختلف را آغاز نمودو ظرف يک سال درشهرهاي مشهد، شيراز‌، اصفهان ، همدان ،اهواز و بوشهرنمايندگي تأسيس کرد.همزمان تعدادي از دانشجويان رشته‌هاي اقتصادي وتجارت براي آموختن فنون بيمه به خارج از کشور اعزام شدند

شرکت بيمه ايرانموفق شد درهمان سال نخست فعاليتش ،۶۲% بازار بيمه کشورر

ادر اختياربگيردو سهم مؤسساتخارجي را از ۱۰۰% به ۳۸% کاهش دهد . بيمه ايران همچنين درصد واگذاري اتکائي را ازحدود ۹۰% به ۴۴% تقليل داد و با کاهش نرخ حق بيمه در برخي از رشته‌‌ها به حدود۵۰،‌ درگسترش وتوسعه بيمه نقش مؤثري را ايفاءکرد بطوريکه امروز نه تنها درسراسرکشور ، بلکه درکشورهاي اروپايي و آسيايي ، بويژه در خاورميانه نامي پرآوازه وآشناست .

بيمه چيست ؟
بيمه ، اشخاصي را كه متحمل لطمه ، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد كه پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران كنند. خسارت هايي كه به اين قبيل افراد پرداخت ميگردد از پول هايي تأمين مي شود كه براي خريد بيمه نامه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشاركت مي كنند. به بيان ديگر همه آن هايي كه خود را بيمه ميكنند با مشاركت در سرمايه اي كه متعلق به همه خريداران بيمه است ، در جبران خسارت و زيان هاي هريك از افراد بيمه شده ،شريك و سهيم مي شوند.

بيمه گران خطرهاي احتمالي را به خوبي مي شناسند و احتمال وقوع آن ها رامي دانند بنابر اين مي توانند ميزان حق بيمه اي را كه هر شخص بايد بپردازد به نحوي محاسبه كنند كه مبلغ جمع آوري شده براي جبران خسارت هايي كه پيش خواهد آمد، كافي باشد. بديهي است كه تنها تعدادي از آنان كه خود را بيمه كرده اندنياز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوري شده خواهند داشت .

بر اين اساس ، مقدار حق بيمه مربوط به هر نفر متقاضي بيمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه مي شود: نخست اين كه ، به طور كلي احتمال بروز خسارت در آينده چه قدر است و دوم ،آن كه احتمال وقوع حادثه براي بيمه گذار متقاضي بيمه بيشتريا كمتر از ميانگين احتمال خطر مزبور باشد

موضوع فعاليت

بيمه ايران در کليه رشته‌هايبيمه زندگي و غيرزندگي فعاليت مي‌کند و با عرضه بيمه‌هاي تجاري و خانواده شاملبيمه‌هاي اتومبيل‌،اشخاص (عمر – حادثه – درمان )،آتش‌سوزي ، باربري،مهندسي ومسئوليت بيش از ۵۰% سهم بيمه‌هاي بازرگاني کشور را دراختياردارد.دربخش حمايت‌هايملي نيز اکثريت پروژه هاي بزرگ ملي نظير نفت و گاز و پتروشيمي ، هواپيمايي ،سدسازي، نيروگاهها و صنايع تحت پوشش بيمه ايران است که در مواقع لزوم خطراتبيمه‌شده خود را نزد بازارهاي بين المللي بيمه اتکائي مي کند

بيمه ايران باتوجه به ظرفيت بالاي ريسک‌پذيري خود ، علاوه بر انجام بيمه هاي مستقيم ، نسبت بهپذيرش ريسک به صورت بيمه‌اتکايي قبولي از شرکت‌هاي بيمه داخلي و خارجي اقدام مي کند.

نيروي انساني
مجموع نيروهاي ماهر و متخصص بيمهايران بالغ بر ۲۰۳۵ نفر مي گردد . علاوه بر اين ، با توجه به گسترش بازار بيمه ،بيمه ايران در ۱۰ سال گذشته بخشي از نيروي انساني خود را از طريق شرکت تخصصي خدماتيکارگستران راهبر (امين س

ابق) تأمين کرده است.

شبکه فروش
بيمه ايران با دارا بودن بيش از ۲۰۰شعبه در سراسر کشور و ۱۲ شعبه و نمايندگي در خارج از مرزها و با بکارگيري بيش ازدفتر نمايندگي حقيقي و ۱۵۶ نماينده حقوقي تحت عنوان شرکت خدمات بيمه اي ،بزرگترين شبکه عرضه بيمه در کشور را در اختيار دارد.
سرمايه بيمه ايران
اگر چه در بدو تأسيس ، بيمه ايران با سرمايه‌اي معادل ۲۰ ميليون ريال آغاز بهکار کرد ، اما با افزايش سرمايه اش در مراحل مختلف فعاليت ، هم‌اکنون دارايسرمايه‌اي بالغ بر۲ هزار ميليارد ريال است که تمامي آن متعلق به دولت جمهوري اسلاميايران است .در حال حاضر، بيمه ايران با گسترش روزافزون فعاليت سرمايه‌گذاريخوددرچارچوب مقررات در بيش از ۱۱۵ شرکت

ساليان اخير خود را به عنوان يکي از ۱۰ شرکتبرتر معرفي کند .

سرمايه گذاري ها
ذخايرفني‌و سرمايه واندوخته‌هاي شرکت بر اساس آئين‌نامه سرمايه‌گذاري ها ، مصوب شورايعالي بيمه درزمينه‌هاي مختلف از جمله سپرده‌هاي بانکي ، اوراق مشارکت ، سهام ومستندات سرمايه‌گذاري مي شود .
هتل عباسي اصفهان و شرکت بيمه ايران انگلستان از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي بيمه ايران است.

هتل ( مهمانسراي ) عباسي
اين مجموعه ارزشمند که ازويژگي هاي يک هتل مدرن و يک موزه با آثار هنري و تاريخي و از شهرت جهاني برخورداراست ،‌در سال ۱۳۳۷ در اصفهان در محل يکي از زيباترين کاروانسراهاي دوره صفوي احداثشده که تماما” متعلق به بيمه ايران است .

بر نامه ها و سیاست های کلی بيمه ايران
چشم انداز:
برترين و حرفه اي ترين عرضه كنندةبيمه هاي بازرگاني در كشور
مأموريت
بهبود مستمر ظرفيت و توانحرفه اي براي پاسخ گويي مؤثر به نيازهاي بيمه اي جامعه و مشتريان از طريق ايجادمشاركتي پايا با كاركنان، نمايندگان، كارگزاران و بيمه گران اتكايي و همچنين تعاملسازنده با نقش آفرينان صنعت بيمه

ارزشها
تعهد، صداقت، توكل، سخت كوشي و پاي بندي به اصولاخلاقي
رعايت حقوق و شئون مشتريان، كاركنان و سهامدارانشركت
نظم و دقت توأم با تعقل و تدبر در امور
نوآوري،پويايي و بهبود مستمر فرآيندها و خدمات

پاي بندي به قوانين و مقررات واخلاق حرفه اي

هدف
ايجاد تأمين و اطمينان مورد نيازجامعه از طريق انجام و تعميم انواع بيمه هاي بازرگاني
ارتقاء جايگاه وتلاش براي حفظ سهم بازار
بهينه سازي پرتفوي
كاهش منطقي هزينهها و بهبود نسبت هاي مالي و كاهش ضريب خسارتسياست ها و خط مشي ها
حفظ مشتريان بزرگ ازطريق ارائه مطلوب و مناسب خدمات بيمه اي

عرضه آموزش هاي مديريت ريسك بهمشتريان بزرگ
توسعه كيفي شبكه فروش و تقويت نظارت بر نمايندگي ها
طراحي و اجراي دوره هاي آموزش براي شبكة فروش
گسترش اطلاع رساني خدماتبيمه اي به عموم مردم
تدوين الگوي مدون ارزيابي و انتخاب ريسك و آموزش آنبه كليه كارشناسان صدور و پرداخت خسارت
استانداردسازي خدمات بيمه اي
متنوع سازي محصولات بيمه اي و معرفي انواع پوشش هاي بيمه اي جديد بهمشتريان
به كارگيري كارآمد ذخائر و اندوخته هاي شركت در فعاليت سرمايهگذاري
اصلاح تشكيلات شركت متناسب با ساختار يك بنگاه انتفاعي در جهت
تقويتبرنامه ريزي، هماهنگي و نظارت مؤثر و كارآمد و پرهيز از موازي كاري ها
تفويض اختيارات بيشتر به استان ها و مجتمع ها و شعب تهران براي اجراي اصل تمركززدايي
مكانيزاسيون كامل مراحل انجام كار در شركت به صورتي كه نظام اطلاعاتمديريت، نظارت و كنترل دروني استقرار يابد
تلاش براي آزادسازي منطقي بازاربيمه و كاهش كنترل هاي تعرفه اي و ميل به سمت كنترل هاي مالي
ايجاد ارتباطمستقيم با بيمه گران معتبر بين المللي با هدف كسب پوشش هاي معتبر ريسك
گرفتن پوشش هاي بيمه اتكائي مناسب براي خطرات بيمه شده

تلاش جهت افزايشبيمه هاي اتكائي قبولي
افزايش فعاليت براي جذب مشتريان جديد و اعمال تشويقهاي لازم در زمينه رشته هاي بيمه عمر، حوادث، سرنشين، آتش سوزي، باربري، مهندسي،درمان، بدنه، نقليه هوائي و مسئوليت
اعمال تمهيدات مقتضي براي كاهش ضريبخسارت در رشته هاي بيمه شخص ثالث، پول و درمان
حضور گسترده تر در استان هايبا ظرفيت جديد بيمه اي به منظور افزايش ضريب نفوذ بيمه در آنها
اتخاذتمهيدات لازم براي تبديل كليه استان ها به مراكز مستقل عملياتي با رويكرد

سودآوريمناسب
شناسايي مستمر بازارهاي بالقوه مستعد و اولويت بندي بازارهاي هدف درداخل كشور

گواهينامه ها و ايزوهاي بيمه ايران

سازمان و نیروی انسانی
تعداد کارکنان رسمي شرکت بيمه ايران ۲۲۲۰ نفر است که شامل ۱۹۴۳ نفر (۵/۸۷ درصد) مردو ۲۷۷ نفر (۵/۱۲ درصد) زن ميباشد. از کل نيروي انساني شرکت تعداد ۳۷۹نفر (۱/۱۷درصد) در واحد هاي ستادي و ۱۸۴۱ نفر (۹/۸۲ درصد) در واحد هاي اجرايي به انجام وظيفهاشتغال دارند. ترکيب نيروي انساني شرکت به تفکيک ميزان تحصيلات به شرح زيراست:
مدرک تحصيلي تعداد نفرات درصد
دکترا نفر درصد
کارشناسي ارشد نفر درصد
کارشناسي نفر درصد
کارداني نفر درصد
ديپلم نفر درصد
زير ديپلم نفر درصد
توزيع کارکنان از لحاظسابقه خدمت به قرار زير است
سابقه خدمت تعداد نفرات درصد
کمتر از ۵ سال نفر درصد
سال نفر درصد
سال نفر درصد
سال نفر درصد
سال نفر درصد

سال و بيشتر نفر درصد

فصل دوم
بررسی انواع شاخه های بیمه ای در بیمه ایران

بررسی انواع رشته های بیمه ایران
 بیمه های عمر
 بیمه های اتومبیل
 بیمه های مهندسی
 بیمه های آتش سوزی ، سیل و زلزله
 بیمه های باربری
 بیمه های مسئولیت
۱) بیمه های عمر با پوشش صرفاً خطرفوت :
دراین گونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت شخص بیمه شده می باشد .
۲) بیمه های عمر و پس انداز :
دراینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعدازفوت وتامین پس اندازآینده شخص بیمه شده می باشد که علاوه برتامین خطرفوت جنبه پس انداز نیز دارد. درکلیه این بیمه نامه ها،بیمه گذارباید ابتدا مبلغ سرمایه ای که می خواهد درقبال آن بیمه شود وهمچنین استفاده کنندگان ازسرمایه بیمه در صورت فوت یا حیات بیمه شده رامشخص نماید .
بیمه تمام عمر
بیمه عمر و پس انداز
بیمه عمر زمانی
بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه
بیمه عمر تامین آتیه فرزندان
بیمه عمر مانده بدهکار

بیمه حوادث انفرادی
بیمه حوادث گروهی
بیمه درمان گروهی
بیمه حوادث خانواده
بیمه حوادث خارج ازکشور
بیمه تامین هزینه جهیزیه
بیمه مهری

 بیمه تمام عمر :
مدت این بیمه نامحدود می باشد . بیمه گردرازای دریافت حق بیمه بطورمادام العمر متعهد می شود که هرزمان وبه هر علت بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج دربیمه نامه رابه اضافه سرمایه ای که ازمحل مشارکت درمنافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد .

 بیمه عمر و پس انداز :
دراین بیمه چنانچه بیمه شده درخلال مدت بیمه فوت نماید درصورتی که حق بیمه ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد،سرمایه مندرج دربیمه نامه به اضافه سرمایه ای که تا تاریخ فوت ازمحل مشارکت درمنافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد وچنانچه این بیمه نامه تا پایان مدت ادامه یابد سرمایه مندرج دربیمه نامه به اضافه سرمایه اضافی که ازمحل مشارکت درمنافع تامین شده است به ذینفع پرداخت خواهد شد .

 بیمه عمر زمانی :
دراین نوع بیمه چنانچه بیمه شده درخلال مدت بیمه فوت کند وحق بیمه ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج دربیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگربیمه شده درپایان مدت درقید حیات باشد بیمه گرتعهدی نخواهد داشت وحق بیمه ها قابل برگشت نیست . امتیاز این بیمه ناچیزبودن حق بیمه آن می باشد .

توجه : دربیمه های عمرزمانی انفرادی سن شخص بیمه شده به اضافه مدت بیمه نباید از۷۰ سال تجاوز نماید
 بیمه تمام عمربا محدودیت پرداخت حق بیمه
دراین نوع بیمه ، بیمه گذاربرای مدت معین ۱۵ تا ۲۰ سال حق بیمه می پردازد وپس ازپایان آن مدت ، پرداخت حق بیمه قطع می شود ولی بیمه شده مادام العمربیمه بوده و درهرزمان که فوت نماید سرمایه بیمه عمربه استفاده کننده پرداخت خواهد شد .امتیاز این نوع بیمه این است که بیمه گذار، حق بیمه های مربوطه رادرهرزمان اشتغال به کارکه درآمد بیشتری دارد پرداخته وهنگام بازنشستگی یاعدم توانایی کارکردن وکم شدن درآمد پرداخت حق بیمه قطع می شود ، اما پوشش بیمه ای مادام العمر وجود دارد .

 بیمه عمرتامین آتیه فرزندان
دراین نوع بیمه سرپرست خانواده خود را به نفع فرزندان زیر ۱۸ سال بیمه می کند . چنانچه بیمه شده درطی مدت بیمه فوت کند بیمه گرمتعهد است که تا سن ۱۸ سالگی کوچکترین فرزند بیمه شده ، مستمری مربوطه را پرداخت نماید .
امتیاز این بیمه این است که مدت پرداخت حق بیمه (مدت بیمه نامه) ومبلغ حق بیمه ناچیز می باشد .

 بیمه عمر مانده بدهکار
افرادی که ازمراکزمختلف مانند بانکها وام دریافت می کنند چنانچه درطول مدت وام فوت نمایند، بیمه گر بقیه اقساط وام را ازتاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا دروجه مؤسسه وام دهنده ویا استفاده کننده ای که دربیمه نامه قیدشده باشد پرداخت می نماید .امتیازاین بیمه نامه این است که حق بیمه این نوع بیمه بسیارنازل بوده درصورتیکه پرداخت حق بیمه سالانه باشد مدت پرداخت حق بیمه، دو سوم مدت وام است .

دربیمه عمرمانده بدهکار سن شخص بیمه شده به اضافه مدت بیمه نباید از۷۰ سال تجاوز نماید . بیمه های عمرزمانی وعمرمانده بدهکاررا می توان درقالب قراردادهای گروهی نیزمنعقد نمود که دراین صورت نرخ قرارداد مزبور براساس میانگین سنی افراد تحت پوشش بیمه محاسبه و تعیین خواهد گردید
. قابل توجه است که درنظرگرفتن میانگین سنی دریک قرارداد جمعی موجب تخفیف درنرخ حق بیمه ودرنتیجه کاهش مبلغ حق بیمه خواهد شد .

 بیمه حوادث انفرادی :
دراین نوع بیمه شخص می تواند خودرادرقبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی وغیرشغلی ویا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه نماید . حق بیمه در این بیمه نامه براساس

شغل افراد تعیین می گردد وجهت تامین این منظور پنج گروه شغلی از کم خطرتر تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد .
 طبقه یک :این طبقه شامل اشخاصی که دارای کاراداری ودفتری وهمچنین افرادی که دردفترکار خود به عرضه خدمات می پردازند ، می گردد .
 طبقه دوم : افرادی که علاوه براستفاده ازنیروی فکری با دستشان نیزکارمی کنند لیکن کارآنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود ازقبیل پزشکان ، عکاسان و انبارداران .
 طبقه سوم : افرادی متخصص ویا نیمه متخصص که معمولاً با ماشین آلات و ادوات صنعتی کار می کند مانند : کشاورزان ، رانندگان وسائط نقلیه سبک ، کارگران ساختمانی .
 طبقه چهارم : افرادی که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می کنند ویا نوع کارآنها پرخطرمی باشد ازقبیل کارگران غیرماهرصنعتی ، پرس کارفلز، دکل بند،ماموران آتش نشانی .
 طبقه پنجم : افرادی که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند از قبیل خلبانان ، کارگران معادن زیرزمینی .

 بیمه حوادث گروهی
بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش ازده نفر صادرشده وشرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می گردد که مهمترین موارد آن عبارتند از :
بیمه حوادث ۲۴ ساعته
بیمه حوادث ناشی ازکاروحرفه
بیمه حوادث ایام ماموریت
بیمه حوادث ورزشی
بیمه حوادث توریستی ومسافرتی
بیمه حوادث تحصیلی
 بیمه درمان گروهی
کلیه کارکنان و اعضای خانواده تحت تکلف کارکنان سازمان ها ، مؤسسات و واحدهای صنعتی به موجب آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه های مازاد درمانی قرارگرفته ومیتوانند ازمزایای این گونه بیمه نامه ها دربخش جبران هزینه های بستری وجراحیدر بیمارستان ومراکزجراحی محدود وپاراکلینیکی ها استفاده نمایند .

تعهدات این نوع بیمه ازطریق توافق سازمان بیمه گذار و شرکت بیمه معین می شوند وبراساس قرارداد فی مابین کارکنان بیمه گذاروخانواده آنها می توانند ازخدمات پزشکی سرپائی (ویزیت) ، اعمال جراحی وآزمایشگاهی وسایر موارد بهره مند شوند .
بیمه ایران طی قراردادهای متعددی با تعداد کثیری ازبیمارستانها- درمانگاهها- را

سطح کشور امکان خدمات درمانی مناسبی را برای بیمه شدگان خود ایجاد نموده است که بیمه شدگان میتوانند با مراجعه به شعب بیمه ایران در سراسر کشور ضمن کسب اطلاعات لازم از شرایط قرارداد گروهی آگاه وازخدمات مطلوب بیمه های درمان بیمه ایران بهره مند شوند .

 بیمه حوادث خانواده
این بیمه نامه که طرحی جدید درراستای ارائه خدمات بهینه به هموطنان گرامی میباشد کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز داخل وخارج ازکشوربا حق بیمه بسیار ناچیزبیمه می نماید .
 بیمه حوادث خارج از کشور :
این بیمه نامه که برای اولین باردرایران توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه میگردد اشخاصی که قصد مسافرت به خارج ازکشوررادارند تحت پوشش بیمه قرارمی دهد واعتبارآن درخارج از کشوربوده و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی شرکت کمک رسانی آکسا تضمین و ارائه می گردد . همچنین خسارتهای وارده درمحل و به ارز قابل پرداخت می باشد .
مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج ازکشوربا احتساب موارد استثنائات وشرایط مندرج دربیمه نامه عبارتند از :
پرداخت هزینه های درمانی ، جراحی ، داروخانه وبیمارستان جهت حوادث و بیماری هایی که در طول مسافرت بروز نماید تا مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو .

پرداخت هزینه های فوریتهای دندانپزشکی تا مبلغ ۱۵۰ یورو .
پذیرش وانتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان ویا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی .
پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی تا ۱۰۰۰ یورو و طبق شرایط بیمه نامه .
راهنمایی و کمک رسانی در سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی .
بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده .
بازگرداندن جسد به ایران د ر صورت فوت بیمه شده درطول مسافرت .
پرداخت هزینه های عزیمت همراه ، به بالین بیمه شده ، بستری دربیمارستان .
انتقال پیام های فوری و اضطراری بیمه شده .
بازگشت پیش بینی نشده به دلیل مسائل پزشکی یا بیماری بستگان بیمه شده در صورتی که نتواند ازبلیط اولیه جهت بازگشت استفاده نماید .
ارسال دارو ازکشور مبدا به کشوری که بیمه شده درآن بستری است .
استرداد بار مسافر درصورت فقدان یا اشتباه مسیر بار .
چنانچه بار کنترل شده مسافر تا ۱۲ ساعت به بیمه شده تحویل نگردد ، هزینه خری

دهای اضطراری تا مبلغ ۲۰۰ یورو و در صورتی که این تاخیر به بیش از ۴۸ ساعت منجر شود حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ یورو .
درصورت مفقود شدن یا به سرقت رفقن مدارک مهم مسافرتی از قبیل گذرنامه ، ویزا و … ارائه اطلاعات لازم درمورد چگونگی اقدام های قانونی برای جایگزینی آنها .
پرداخت هزینه های دیدار اضطراری هر فرد به درخواست بیمه گذار ازمبدا ایران شامل یک فقره بلیط درطرفه و مخارج اقامت تا سقف روزانه ۶۰ یورو برای حداکثر ۱۵ روز متوالی ( مشروط بر آن که بیمه گذار بیش از۱۰ روز متوالی در بیمارستان بستری شود . )

 بیمه تامین هزینه جهیزیه
دراین نوع بیمه نامه ، بیمه گذار و بیمه شده پدر یا مادردختر و یا درصورت عدم وجود آنان هر شخص دیگری است که علاقمند به تامین آینده دختر بوده واستفاده کننده درصورت فوت و یا حیات بیمه شده دختری است که بیمه نامه به نفع او صادر شده است .
بیمه نامه با هدف تامین سرمایه جهت تهیه جهیزیه فرزندان اثاث خانواده می باشد . هرگاه بیمه شده درطول مدت بیمه نامه ، فوت یا دچاراز کار افتادگی دائم وکامل گردد( پوشش های تکمیلی) از آن تاریخ تا پایان مدت بیمه نامه حق بیمه ای دریافت نشده ، لیکن کماکان سرمایه بیمه نامه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت میشود و چنانچه فوت بیمه شده ناشی ازحادثه باشد دو برابر سرمایه درپایان مدت پرداخت خواهد شد .

درصورتی که استفاده کننده بیمه نامه (دختر) درفاصله فوت بیمه شده تا پایان مدت بیمه ازدواج نماید سرمایه بیمه نامه درزمان ازدواج به وی پرداخت خواهد شد .
بیمه گذارمیتواند درطول مدت قرارداد دختردیگرخودرابه جای استفاده کننده قبلی جایگزین نماید .
چنانچه استفاده کننده درطول مدت بیمه فوت نماید با نظربیمه گذار یکی از دو روش زیر عمل می گردد :
۱) بیمه نامه فسخ شده وذخیره پس اندازی بیمه نامه حداقل به میزان حق بیمه های دریافتی مسترد می گردد
۲) با جایگزین شدن استفاده کننده دیگری به انتخاب بیمه گذار ، بیمه نامه ادامه می یابد .
سرمایه مندرج دربیمه نامه درپایان مدت فقط به شخص استفاده کننده پرداخت خواهد شد .
چنانچه بیمه شده درقید حیات باشد واستفاده کننده قبل از پایان مدت بیمه ازدواج نماید درصورت درخواست مبلغ ذخیره پس اندازی بیمه نامه به وی پرداخت می شود و درغیراین صورت به شرط ادامه پرداخت اقساط سرمایه مورد بیمه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت خواهد شد .

درصورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه ، بیمه نامه دارای ارزش بازخریدی نبوده وبه یکی از دو روش زیر عمل می گردد :
 چنانچه حق بیمه حداقل شش ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه با سرمایه مخفف (معادل ذخیره پس اندازی ) تا پایان مدت ادامه می یابد .
 اگر حق بیمه کمتر از شش ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه بدون هیچگونه تشریفاتی باطل است وحق بیمه های دریافتی از بیمه گذار قابل استرداد نخواهد بود .

 بیمه مهریه
بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی ازمهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که زوجه می تواند ازمزایای آن به شرح زیر بهره مند شود .
در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه ، سرمایه اصلی بیمه نامه به صورت یکجا و یا مستمری به زوجه پرداخت می گردد .
درصورت ازکارافتادگی دائم وکامل زوج در طول مدت بیمه ، بیمه گذار از پرداخت اقساط بعدی حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه گرکماکان درموعد مقررانجام خواهد گرفت

.
درصورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد شد .
درصورت فوت بیمه شده براثرحادثه ، دوبرابر سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گردید .
چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه توسط بیمه گذار وقبل از پایان مدت بیمه مطلقه گردد ذخیره پس اندازی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به وی پرداخت خواهد شد .
زوجه به میزان ۸۵% در منافع حاصل از عملیات بیمه گری

در این بخش سهیم بوده ودرصورت تشکیل منافع مزبور ، سرمایه اصلی بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده است به وی پرداخت خواهد شد .
زوجه می تواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه و پرداخت مستمر حق بیمه مربوط و با موافقت بیمه گذار از محل ذخیره پس اندازی بیمه نامه تقاضای وام نماید .

درصورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه ( پس ازگذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه ) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد شد .
 انواع بیمه اتومبیل
به طور کلی بیمه اتومبیل جبران کننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی وارد به اتومبیل ونیز سرنشینان آن واشخاص ثا لث می باشد .
• بیمه نامه بدنه اتومبیل
• تعهدات سرنشین
• بیمه نامه شخص ثالث
بیمه بدنه اتومبیل
بیمه بدنه اتومبیل جبران کننده خسارات ناشی ازحوادثی است که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می افتد وبطور معمول ودربیمه نامه های عادی شامل سه خطر : حادثه ، آتش سوزی ودزدی کلی می باشد .
دزدی کلی یعنی : سرقت اتومبیل ویا اگر وسائل اضافی آن کلاً سرقت شود ودیگرکشف نگردد ویا آنکه اتومبیل به سرقت رفته کشف گردیده وپس از کشف مشخص شود لوازمی ازآن به سرقت رفته باشد ویا درحین سرقت خساراتی به اتومبیل مورد بیمه وارد آید .

انواع پوششهای تکمیلی :
 سرقت درجای قطعات ولوازم وسیله نقلیه
 شکست شیشه به تنهایی
 غرامت ایام تعمیرات
 نوسانات قیمت

 بلایای طبیعی
 خطرات ناشی از مواد شیمیایی