مقدمه
کار پروژه کار ورزي شامل يک پلان ويلايي به مساحت کل ۴۵۰×۵۰۰ متري مي باشد که اين مساحت مقدار و يا راه رسيد آن است بناي مفيد اين ساختمان ۳۸۵ متر مي باشسد که در وسط محوطه قرار گرفته است و شامل يک طبقه مي باشد که داراي ۱۴ اتاق خواب که يک اتاق خواب آن اختصاص به اتاق خواب مهمان بوده و يک قسمت ديگر ساختمان ، قسمت پذيرايي ، آشپزخانه و ناهار خوري مي باشد و داراي در ورودي در ادل براي ورودي ماشين و در ورود دوم براي ورودي افراد مي باشد .

تاريخ ۱۲/۷/۸۴ ۱۹/۷/۸۴ طراحي زمين هاي محدود
در جلسه دوم کارورزي معلم شروع به دادن زمين هاي آزاد و محدودي کرد که اين زمين ها داراي ابعاد خاصي است و شرايط خاصي بودند يکي از اين زمين که داراي بناي مفيد ۱۵۰ متر بوده که براي ترسيم ما از دو طرف شمال و غرب داراي محدوديت بوديم در اين زمين بايد يک واحد که داراي سه خواب بوده و سرويس بهداشتي و آشپزخانه پذيرايي بود را طراحي مي کرديم . براي طراحي بايد تمام ميزها را در طراحي در نظر مي گرفتيم در اتاق خواب اول يک سرويس قرار دهيم براي طراحي آشپزخانه بايد در نظر داشته باشيم که اين جزء از خانه بايد

نزديک به فضاي ناهار خوري و ورودي اتاق خواب باشد و سرويس بهداشتي بايد به گونه اي باشد که به ورودي نزديک و ديد در فضاي پذيرايي و نشيمن نباشد بعد از در نظر گرفتن اين کار بايد در نظر داشته باشيم براي بخش هايي که از ورودي کافي برخردار نيستند از نور گير استفاده کنيم .

تاريخ ۵/۷/۸۴ کشيدن با دست آزادي
در اين سه شنبه شروع به کشيدن خطهاي عمودي ، افقي ، مورب ، دايره و اشکال هندسي مختلف بدون تحاو گونيا ترسيم کنيم و بعد از آن با ترکيب اشکال هندسي از آن يک طرح در مي آورديم در مرحله اول شروع به کشيدن خطهاي افقي کرديم در اول کار بدليل نکشيدن با دست و دور بودن از کار کردن خطوط به صورت ساف و يکدست رسم نمي شود پس از ترسيم چند خط به موازات هم خطوط ساف و تقريباً با فاصله معين ترسيم مي شد پس از ترسيم خط افقط نوبت ترسيم خطوط عمودي بود که مشکل تر از خطوط افقي بود ولي پس از

گذشت اندک زمان ، خط هاي ساف و با فاصله هاي معين رسم مي شود و پس از آن شروع به کشيدن خطوط مورب کرديم تا تقريباً بتوانيم زاويه ها رو تنفين داده و با دست ترسيم کنيم پس از کشيدن اين خطوط شروع به کشيدن و ترکيب کردن اشکال هندسي مختلف با دست کرديم با ترسيم شکل هاي دايره شکستند . مثلث و ترکيب آن از داخل آن شکل هاي چند ضلعي شکسته اي را در مي آورديم براي طراحي ساختمان هاي ويلايي که داراي محدوديت نبوده و بهترين اين اشکال را به عنوان طرح ويلايي خود براي کار آخر مناسب کرديم .

۱۷/۸/۸۴ پلان مبلمان و اندازه گذاري
پس از اين نوبت ترسيم پلان مبلهان بايد از داخل آن اشکال مخلوط هندسي يک شکل شکست دار را انتخاب مي کرديم اين پلان که در مساحت ۴۵۰×۵۰۰ متري مي باشد که اين مساحت با آن مي باشد که اين مبادا داراي دو ،در ، ورودي ساختمان ، پلان داراي مساحت و بناي مفيد ۲۸۵ متر مي باشد که در قسمت ورودي آن در اول قرار دارد که در داخل ساختمان رو به رو در ورودي آشپزخانه قرار دارد که به ابعاد ۴×۶ مي باشد که يک پنجره ۲ متري آن را تامين مي کند و در کنار آشپزخانه سمت راست که وارد يک راه رو مي شويم و بعد رو به رو سرويس و حمام قرار دارد و در سمت راست و چپ آن ۴ اتاق قرار دارد که براي هر اتاق خواب يک پنجره به ابعاد ۴×۵ بوده و داراي يک کمر است و در کنار در ورودي يک

سرويس بهداشتي قرار دارد که در پله يک ما رو به طرف پذيرايي و نهار خوري مي برد که براي تامين پذيرايي و نهار خوري از نور مناسب قرار داشته باشد از ۳ پنجره استفاده شده است که در پلان مبلمان آن رو چيده و فضاي مختلف رو به وسيله مبلمان نشان داده و در پلان مبلمان اين پلان داراي خط اندازه گذاري خارجي در ۳ خط مي باشد که خط اول شامل مساحت ديوارها – خط دوم براي اندازه گذاري در و پنجره خط سوم براي اندازه گذاري کل بوده است در پلان اندازه گذاري به غير از اندازه گذاري خارجي داراي دو خط اندازه گذاري داخل مي باشد و تيب بندي در و پنجره و آبرو در اين پلان مشخص شده است اين پلان داراي زير نويس و اندازه گذاري مي باشد اتاق خواب ارتفاع کل آن ۵ متري مي باشد و ارتفاع ديگر قسمت هاي ساختمان ۴ متري باشد .

۱/۹/۸۴ کشيدن نقشه هاي سازه و معماري
پس از طراحي ساختمان ويلايي و کشيدن پلان مبلمان و اندازه گذاري مزيت کشيدن نقشه هاي سازه و معماري بود در اين با ما در باره پلان اشاره کرديم و شروع به ترسيم نماهاي : شمالي – جنوبي – شرقي – غربي و در برش از آن که يک برش در طول که برش A.A بوده و برش B.B که از عرض ساختمان مي گذرد که براي هر کدام از آن که داراي ارتفاعي بوده و در برش ها از اندازه گذاري خطي و داخل استفاده کرديم بعد از آن پلان شيب بندي که با مقياس ۱/۱۰۰ است ترسيم کرديم که در هر ۱۰۰ متر يک آبرو قرار داديم براي قرار دادن آبروها

بايد در نظر داشته باشيم که اين آبرو از داکت و کمر ديواري و سرويس مي گذرد و پس از آن نوبت ترسيم مساحت پلان بوده که در مقياس ۱۵۰۰ ترسيم کرديم و بعد از آن پلان محوطه سازي را که در آن تنفين کرديم که در کدام قسمت در پارکينگ در کجا قرار گيرد . تدام در قسمت آلاچيق و کدام قسمت بازي مي باشد رو با مقياس ۲۵: ۱ ترسيم کرديم پس از تمام شدن نقشه معماري نوبت کشيدن نقشه هاي سازه بوده که براي ترسيم خونداسيون نام فونداسيون مياني بوده به دليل محدود نبودن زمين آن شبي بندي کرده و خط اندازه قرار داده و جدول آن رو ترسيم کرديم و از يک فونداسيون جزئيات آن رو ترسيم کردم بعد از فوئداسيون نوبت به کشيدن تير اندازي که با مقياس ۱۰۰: ۱ بود ترسيم کرديم در اتي پلان تير آهن اصل از

۲IPE=18 و تيرهاي فرعي از IRE14 استفاده شده است که اين پلان را پوزيسيون بندي کردم و جدول تير آهن رو معرفي و ترسيم کردم و بعد از آن پلان ستون گذاري که با مقياس ۱:۱۰۰ است ترسيم کردم با تيب بندي و اندازه گذاري و پس از شروع به ترسيم جزئيات دستشويي ، زير دوشي همکف ، سرويس بهداشتي و دتايل اتاق به ستون ترسيم کرديم و با نوشتن تمام معرفي و زير نويس تمام شد .

۱۵/۹/۸۴ ۲۳/۹/۸۴ تدوين پرسپکتيويک نقطه و دو نقطه ترسيم داخل ساختمان
براي ترسيم پر سپکتيو يک نقطه و پس از توضيحات معلم شروع به ترسيم يک مربع که شکل ساده اي بود پرداختيم پس از ترسيم آن و به مرحله شکل ها رو با شکست هاي مختلف ترسيم مي کرديم پس از تمرين چند باره نوبت به کشيدن بخشي از ساختمان بود که هر يک از آن بايد قسمتي از داخل آن رو ترسيم مي کرديم پس از ترسيم و بدست آوردن شکل کل آن نوبت به مساحت دادن ديوار با کف آن را نوبت ترسيم پنجره در ، ديوار آن بود و قرار دادن مبلمان داخل آن تخت ، کمد ، ميز و آينه بوده است که آن رو با اندازه ، دقيق در پرستپدتيو ترسيم کرديم .

۲۱/۹/۸۴ تکميل نقشه هاي مدادي
براي تکميل کردن پرسپکتيو يک نقطه اي داخلي بايد از نقشه هاي مدادي قرار داده و با داشتن زير نويس علامت شمال – خط اندازه و معرفي کردن آن و داشتن نام و نام خانوادگي و معرفي کامل را در اين تاريخ تحويل داديم .

۶/۱۰/۸۴ تخته شاستي
پس از ترسيم و تکميل کردن نقشه هاي مدادي يک سري کپي بر روي کاغذ پوستي از روي آن بر مي داريم و بعد ابعاد تخته شاستي ۱۰۰×۷۰ است که آنها را مي آييم بر روي تخته شاستي چيدمان مي کنيم و بعد از قرار گرفتن چيدمان آن مي آييم جاهاي خيابان ها راه قدار مي دهيم و بعد به وسيله کاربن که زير شکل قرار مي گيرد و به وسيله مداد مي آييم شکلمان را بر روي تخته شاستي قرار مي دهيم .

۱۳/۱۰/۸۴ راپيدي کردن تخته شاستي
پس از ترسيم کردن شکلها به وسيله کاربن بر روي تخته شاستي آمديم روي شکلمان را راپيدي کرديم و براي راپيدي کردن شکلها از راپيدهاي مختلف استفاده کرديم ديوارهاي برش خورده ۶% – ديوارهاي داخلي با قلم ۴% – پنجره و پله را با قلم ۲% استفاده کرديم و براي اندازه گذاري و کد ارتفاعي با قلم ۴% استفاده کرديم .

۲۰/۱۰/۸۴ راند و کردن تخته شاستي
بعد از مراحل مدادي و راپيدي کردن آن با انواع قلمها به رنگ کردن آن ها مي رويم هر پلان بايد فضاي آشپزخانه – سرويس آن رو به صورت سايه روشن رنگ زد و از زنگهاي خورده ديده شود و براي سايه انداختن شسکل ها به صورت ۴۵ درجه سايه مي زنيم بايد طوري سايه بزنيم که نور طروي بتابد که سايه روشن شود و به وسيله مداد پاستل کمکي سايه اندازيم با ارتفاع هاي مختلف در پلان محوطه از رنگ هاي مختلف استفاده کرديم تا پلان محوطه بيشتر نشان داده شود همين طور طبيعي تر مي شود .

۲۷/۱۰/۸۴ تحويل راندو
پس از راند و کردن شاستي و نوشتن تمام اندازه و زير نويس قرار دادن ملامت شمال و آرام مخصوص و چسباندن خيابانها که از قبل جاي آنها را مشخص شده بود آن را مي چسبانيم و بعد از مشخصات خود و کارمان رو در گوشه اي از کار توضيح داديم آن را تحويل داديم .