چکیده

جمع سپاری اجازه می دهد تا در مقیاس بزرگ از ورودی انسان برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کنـیم کـه یک الگو جدید از فرآیند داده کاوی است. روش داده کاوی سنتی معمولا نیاز به هزینه و زمـان بیشـتری دارد. جمـعسـپاری عمل انتخاب فعالیتی که قبلاً توسط یک کارمند انجام میشدهاست و ارجاع آن به یک گروه بزرگ و تعریـف نشـده از افـراد خارج سازمان در طی یک فراخوان عمومی است.

این مقاله وضعیت جمع سپاری برای داده کاوی در سال های اخیر را بررسی میکند وبه بیان چارچوب جمع سـپاری، از جملـه طراحی سوال، داده کاوی و کنترل کیفیت می پردازد و در نهایت محدودیت جمع سپاری برای داده کاوی را بیان میکنیم.
×
کلمات کلیدی:جمع سپاری، داده کاوی، طراحی سوال، کنترل کیفیت

.۱ مقدمه
واژه جمعسپاری ترکیبی از دو کلمه جمعیت و برونسپاری میباشد. بنابراین جمعسپاری به معنای برونسپاری به انبوه مردم میباشد. جمعسپاری نوعی برونسپاری است ولی نه به شرکتها یا سازمانهای خاص بلکه به افرادی وسیع از طریق فراخوان عمومی که اغلب اینترنت میباشد[۱ ] بر طبق جمعیت را میتوان با گروه فراوانی از افراد ناشناخته تبیین نمود. ناشناختگی این مفهوم را در بردارد که یک شرکت نمیتواند جمعیت خویش را بسازد. همچنین افراد از جمعیتی با پسزمینههای گوناگون تشکیل میگردد که شامل افراد کارآمد و بی تجربه میباشد. جمعسپاری نه محدود به حل مسالهاست و نه تولید محتواست ] [۲جمعسپاری به عنوان مدل کسب وکار در حال ظهور می باشدکه تمرکز آن بر مشارکت دادن جمعیت در فعالیتهایی چون حل مساله، تولید و توسعه مفاهیمی چون مشارکت در ایده سازی، نوآوری، تولید و فرایندهای ارئه خدمات میباشد که بر کیفیت محصول، وفاداری و خشنودی مشتری اثری مستقیم دارد. [۳]

دانشمندان زیادی به تعریف و تبیین جمع سپاری پرداختهاند که به تعریف برخی از آنها می پردازیم:

آلونسو و لیز: جمع سپاری دادن وظایف به یک گروه از مردم به جای موظف کردن یک کارمند یا پیمانکار به انجام آن وظایف معرفی کرده اند.[۴ ]

نیز بیان می کند :مردمی که در ازای انجام وظایف مبتنی بر وب از سوی در خواست کنندگان انجام وظیفه پول دریافت میکنند. در کار دیگر نیز برابهام: جمع سپاری را یک مدل آنلاین و توزیع شده حل مسالهو تولید که قبلاً از سوی شرکتهای انتفاعیی چون Threadles و iStock بکار گرفته شده است یا یک مدل استراتژیک برای جذب جمعیت علاقهمند و

۱

برانگیخته شده از افراد توانمند برای ارایه راه حلهای برتر کیفی و کمی در مقایسه با آنچه کسب وکار بصورت مرسوم میتواند انجام دهد معرفی می کند. [۵]

گشایش فرایند نوآوری یک بنگاه برای یکپارچه سازی و انتشار شایستگیهای بیشمار از طریق امکانات وب. [۶] این شایستگیها میتواند شایستگیهای افراد (مثلاً مردم، دانشمندان و مهندسین خلاق) یا جوامع سازمان یافته موجود (جوامع (OSS باشد

در حال حاضر تعداد زیادی از کاربردهای جمع سپاری در مقوله های کسب وکار و اجتماعی بکار گرفته شده است و به ما امکان میدهد تا به تقویت خلاقیت و تعاملات اجتماعی پرداخته[۷] مشکلات بالقوه و مقوله را حل نماییم. جمع سپاری دارای قدرت تغییر قابل ملاحظهای در قلمروهای فعالیت اجتماعی و ایجاد محتوا میباشد. در بستر کسب وکار کاربردهای آن دارای برد وسیعی از راه حلهای شناخت، همکاری و هماهنگی برای حل مشکلات تا توزیع محتوا و تبلیغات میباشد جمع سپاری نشان داده است که ابزاری بالقوه برای حل مساله برای دولت و بخشهای غیر انتفاعی است.[۸]