کارخانه پوشاک
مقدمه :
طرح حاضر مربوط به كارگاه توليد پوشاك است كه در حال حاضر در زمينه توليد لباس و پوشاك در شهرستان گچساران و در كارگاهي به مساحت تقريبي ۱۲۰ متر مربع با امكانات اوليه كارگاهي مشغول فعاليت مي باشد به منظور استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره ۳ بند ح طرح ضربتي اشتغال براي توسعه كارگاه و اشتغال تعدادي افراد بيكار احتياج به اين طرح توجيهي مي باشد.

تضمين تسهيلات :
اعتبار و تسهيلات پيشنهادي از حمل بنده ح تبصره ۳ بودجه كل كشور در سال ۱۳۸۲ و در ازاء تضمين هاي مورد قبول و قانوني بانكهاي عامل قابل پرداخت است .
بررسي و پيشنهاد نهايي:
طرح و بررسي هاي انجام شده بر اساس جداول و تهيه شده داراي سودآوري مناسبي است به نحويكه در تمام سالهاي فعاليت سودآور بوده و مازاد نقدي انباشته آن هزينه استهلاك و جايگزين احتمالي آن بر مبناي حداقل ۲/۶% درآمد سالانه مي باشد.

نسبت اعتبارات پيشنهادي از محل تبصره ۳ سال ۱۳۸۳ به كل سرمايه گذاري حدوداً ۴۳% سهم مجري طرح ۵۷% از كل گذاري است .

جدول ماشين آلات و تجهيزات موجود ارقام هزار ريال
رديف شرح تعداد ارزش كل مشخصات توضيحات
۱ چرخ خياطي كارگاهي راسته دوز ۲دستگاه ۱۴۰۰۰ ژاپني
۲ چرخ خياطي سردوز ۲دستگاه ۱۴۰۰۰ ژاپني
۳ پرس يقه ۱دستگاه ۶۰۰۰ ژاپني

۴ قيچي برقي عمود بر ۱دستگاه ۶۰۰۰ ژاپني
۵ وسايل و ابزار آلات خياطي ۱سري ۴۹۰۰ ايراني
جمع كل ۴۴۹۰۰ هزار ريال

 

جدول ماشين آلات وتجهيزات مورد نياز كارگاهي ارقام هزار ريال
رديف شرح تعداد مشخصات فني مدل عمر مفيد ارزش واحد ارزش كل استهلاك
۱ چرخ خياطي كارگاهي –دكمه ۳ ژاپني ۸۳ ۱۰سال ۱۳۰۰۰ ۳۹۰۰۰
۲ چرخ خياطي كارگاهي راسته ۴ ژاپني ۸۳ ۱۰سال ۷۰۰۰ ۲۸۰۰۰
۳ چرخ خياطي كارگاهي سردوز ۳ ژاپني ۸۳ ۱۰سال ۷۰۰۰ ۲۱۰۰۰
۴ پرس يقه ۲ ژاپني ۸۳ ۱۰سال ۳۰۰۰ ۶۰۰۰

۵ قيچي عمود بر ۳ ژاپني ۸۳ ۱۰سال ۶۰۰۰ ۱۸۰۰۰
۶ كولرگازي ۲ ژاپني ۸۳ ۱۰سال ۳۵۰۰ ۷۰۰۰
۷ ميز قفسه بندي ۱ ايراني ۸۳ ۱۰سال ۱۴۰۰۰ ۱۴۰۰۰
۸ وسايل و ابزار آلات خياطي ۱ ايراني ۸۳ ۱۰سال ۱۴۰۰۰ ۱۴۰۰۰
جمع كل ۱۴۷۰۰۰۰ ۱۴۷۰۰ هزار ريال

جدول هزينه هاي حقوق و مزاياي پرسنلي طرح ارقام هزار ريال
شرح هزينه ها تعداد نفر حقوق ماهانه حقوق سالانه توضيحات
۱-مدير كارگاه ۱ ۱۵۰۰ ۱۸۰۰۰
۲-كارگر ماهر ۳نفر ۱۶۵۰ ۳۹۶۰۰

۳-حسابدار ۱نفر ۱۲۰۰ ۱۴۴۰۰
جمع ۵نفر ۷۲۰۰۰ هزار ريال
اضافه مي شود دو ماه حقوق و مزاياي سالانه ۱۲۰۰۰ هزار ريال
جمع كل حقوق و مزاياي سالانه ۸۴۰۰۰ هزار ريال

هزينه جاري ومواد اوليه سالانه طرح ارقام هزار ريال
رديف شرح هزينه ها هزينه سالانه توضيحات
۱ كاركنان دائمي كارگاه ۸۴۰۰۰ ۱-ارقام متعلق به سال ۸۳ به بعداست .
۲-بيمه با توجه به بخشندگي سهم كارفرما محاسبه شده است.
۲ ۳% بيمه سهم كارفرما ۲۵۲۰

۳ مواد اوليه مصرفي ۱۵۸۰۰۰
۴ تعميرات كارگاه (۵/۲% ارزش ساختمان) ۱۷۵۰
۵ تعميرات ماشين آلات و تجهيزات ۴۴۱۰
۶ سوخت و نگهداري ۲۴۰۰
۷ هزينه انرژي ۴۲۰۰
جمع كل ۲۵۷۲۸۰ هزار ريال

جدول هزينه هاي سرمايه اي و منابع تامين آنها ارقام هزار ريال

شرح هزينه ها سرمايه گذاريها
هزينه هاي قبل هزينه جديد جمع كل سرمايه گذاري
مصارف
۱-زمين و ساختمان ۷۰۰۰۰ – ۷۰۰۰۰
جهيزات كارگاهي وماشين آلات ۴۴۹۰۰ ۱۴۷۰۰۰ ۱۹۱۹۰۰
۳-سرمايه در گردش ۸۰۰۰۰ – ۸۰۰۰۰
هزينه راه اندازي ۱۵۰۰۰ – ۱۵۰۰۰
جمع كل ۲۰۹۹۰۰ ۱۴۷۰۰۰ ۳۵۶۹۰۰
منابع :
۱-تسهيلات تبصره اي
۲-سرمايه گذاري در گردش

۲۰۹۹۰۰
۹۵۰۰۰
۵۲۰۰۰
۹۵۰۰۰
۲۶۱۹۰۰۰
جمع كل ۲۰۹۹۰۰ ۱۴۷۰۰۰ ۳۵۶۹۰۰

قيمت ساختمان و كارگاه به قيمت تمام شده سال ۱۳۷۰ در نظر گرفته شده است .

تراز نامه كارگاه در پايان سالهاي مختلف ارقام هزار ريال
شرح ترازنامه سال قبل سال ۸۳ سال ۸۴ سال ۸۵ سال ۸۶ سال ۸۷ سال ۸۸
دارائــــــــيـــــــــــــــها
زمين وساختمان كارگاه ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
تجهيزات و ماشين آلات ۴۴۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰ ۱۹۱۹۰۰
سرمايه در گردش ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
هزينه هاي مقدماتي ۱۵۰۰۰ – – – – – –

مازاد نقدي انباشته – ۴۳۶۸۱ ۷۹۵۶۳ ۴۵۱۵۴۶ ۴۷۶۸۳۰ ۴۹۴۳۱۵ ۴۹۸۹۸۷
جمع دارائيها ۲۰۹۹۰۰ ۳۸۵۵۸۱ ۴۲۱۴۶۳ ۴۵۱۵۴۶ ۴۷۶۸۳۰ ۴۹۴۳۱۵ ۴۹۸۹۸۷
بدهيها
ارزش ويژه
مانده تسهيلات
۲۰۹۹۰۰

۳۰۶۴۱۴
۷۹۱۶۷
۳۵۸۱۲۹
۶۳۳۳۳۴
۴۰۴۰۴۵
۴۷۵۰۱
۴۴۵۱۶۲
۳۱۶۶۸
۴۷۸۴۸۰
۱۵۸۳۵
۴۹۸۹۸۷

جمع بدهيها ۲۰۹۹۰۰ ۳۸۵۵۸۱ ۴۲۱۴۶۳ ۴۵۱۵۴۶ ۴۷۶۸۳۰ ۴۹۴۳۱۵ ۴۹۸۹۸۷

تذكر: به علت گذشت عمر مفيد دستگاههاي موجود در كارگاه از محاسبه استهلاك اين دستگاهها خودداري مي شود و فقط نسبت به اعلام موجودي اقلام ماشين آلات و تجهيزات اقدام شده است .

هزينه هاي استهلاك و دارائيها ارقام هزار ريال
شرح حساب استهلاك سال ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ توضيحات
ساختمان و كارگاه ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰
ماشين آلات و تجهيزات كارگاهي ۱۴۷۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۴۷۰۰ ۱۴۷۰۰
جمع كل ۲۱۷۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۱۷۰۰ ۲۱۷۰۰
توضيح : چنانچه با توجه به سرمايه گذاري انجام شده متوسط درآمد سالانه طرح را با لحاظ نمودن تورم و سرمايه هزينه هاي موجود ۳۵۰۰۰۰ هزار ريال برآورد نمائيم خواهيم داشت .