چکیده:

کارمند یابی یک فعالیت عمده دربرنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی هر سازمان به شمار می رود و دربرگیرنده فعالیتهای قانونی است که برای یافتن شمار بسنده ای از افراد شایسته به کار گرفته می شود تا این که افراد و سازمان در قالب سودهای کوتاه و بلند مدت خود بتوانند یکدیگر را بر گزیننددر این مقاله پس از تعریف و آشنایی با مفهوم کارمند یابی به بررسی تاریخچه و میزان کارمندیابی پرداخته ودر ادامه عوامل موثر بر کارمند یابی در سازمان ذکر شده همچنین از دیگر مسائل مطرح شده در این مقاله مراحل کارمند یابی ،اثر بخشی کارمند یابی ،منابع تامین کارمند ،ارزیابی فعالیت کارمند یابی و تفاوت منابع کارمندیابی می باشد.

واژگان کلیدی: سازمان ،کارمند ،کارمندیابی

مقدمه:
در واقع کارکنان اصلی ترین عنصر هر سازمان اند . و سازمانی که کارکنان توانمندتروبهره ورتری دارد،موفق تر است بهره وری کارکنان زمانی افزایش می یابد که سازمان افراد شایسته ای رااستخدام وآنهارابطور موثری برانگیزند ،علاوه براین فعالیت های منابع انسانی منجر به رضایت شغلی کارکنان می گرددوکارکنان راضی نیزباتلاش بیشترخوشنودی مشتریان راباعث می شوند(استوارت وبراون،ترجمه اعرابی وفیاضی،.(۴:۱۳۸۸اگربه کارگماری افراددرسازمان،ناکار آمد باشد،کارایی برنامه ها وسیاست های منابع انسانی آن سازمان لطمه خواهد دید. همان گونه که یکی از متخصصان منابع انسانی اظهار داشته است (( آموزش خوب ،گزینش بد را جبران نخواهد کرد))فرایند بکارگماری متشکل از یافتن،ارزیابی و تعیین وظایف افراد است تحقیقات نشان می دهد که اجرای یک فرایند بکارگماری اثر بخش،ارتباط مستقیمی باعملکرد سازمان دارد ،دایروهولدر به کارگماری افرادرا مجموعه ای از اعمال توصیف کرده است که برای شکل دادن به ویژگی های نیروی کاری زمانی طراحی شده است ،یعنی فرایند تطبیق افراد با مشاغل ،از این لحاظ فرایند بکارگماری اعمال و فرایند هایی رادر بر گیرد که تاثیر مستقیمی بر توانایی سازمان برای مطابقت ترکیب آن،شایستگی نیروی انسانی واهداف مربوط به هزینه دارد (عباس پور،. (۱۰۰:۱۳۸۲

تعریف کارمند یابی:

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
۲۷۴

کارمند یابی مرحله مقدماتی استخدام است که به معنی تعیین منابع انسانی وجذب افرادبه سازمان برای استخدام است میزان دشواری این مرحله به کمیت وکفیت نیروی کارموردنیازو مساعد ونامساعدبودن کاربستگی داردازکارمندیابی تعاریف متعدد شده که ازجمله آن هاچهارتعریف زیرمطرح شده است :
-۱کارمندیابی راعملیات کاوش درمنابع انسانی وکشف افراد شایسته وترغیب آنان به قبول مسئولیت درزمان تعریف کرده اند( میر سپاسی ،.(۱۷۸:۱۳۷۸
-۲ کارمندیابی:فرایندی که به وسیله آن کسانی که به نظر می رسد توانایی های بلقوه ای برای عضویت در سازمان دارند شناسایی می گردندوموجبات جذب آن ها توسط سازمان فراهم می شوددراین فراینددوشرط باید اجراءشود جذب افراد واجدشرایط واز دور خارج کردن افراد فاقد شرایط(حسین پور ،.(۱۹۵:۱۳۸۷

-۳کارمندیابی:یعنی دراجرای برنامه تامین نیروی انسانی و جذب داوطلبان سازمان یاشرکتی که درصدداستخدام افرادجدید است ،درروزنامه هاومجله های تخصصی اعلان نیاز می کندیابامراجعه به سازمان های کارمندیابی وسرزدن به دانشکدههاودانشگاه هامی کوشدافرادداوطلب راجذب نماید (استونرودیگران ،ترجمه پارسائیان واعرابی،.(۶۴۳:۱۳۸۲
-۴ کارمندیابی: منظور از کار مند یابی جذب و گزینش شایسته ترین افرادی است که بتواند وظایف ومسئولیت هایی که به آن هامحول می شودرابه طورمطلوب انجام دهند (شیرانی ،.(۱۷۵:۱۳۶۸
تبیین مفهوم کارمند یابی:

کارمند یابی بر گردان واژه Employee recruitingدر زبان انگلیسی است که فرایند شناسایی و جذب افراد برای کار درسازمان است هدف اصلی کارمند یابی ،انتقال تصویر مثبت سازمان برای شناسایی و بهره وری از مزایا وتعهدات افرادی است که در آینده کارمندان خوبی خواهند شد .بنابر این کارمند یابی موثر،مستلزم دعوت از متقاضیان برای دادن درخواست کار ایجاد علاقه و تمایل در جویندگان کاربرای پیوستن به سازمان و ترغیب بهترین متقاضیان برای پذیرش موقعیت شغلی است سازمان هایی که کارمندیابی را به بهترین صورت ممکن انجام می دهند ،در هنگام جذب کارکنان جدید، انتخاب ها واختیارات بیشتری دارند ،درچنین شرایطی ،آنها می توانند بهترین افراد را جذب کنند( گرگ آل و بروان،ترجمه اعرابی وفیاضی ،.(۱۸۸:۱۳۸۹

تعریف سازمان :سازمان عبارت است از گروهی متشکل ازدویا چند تن که درمحیطی باساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به اهداف گروهی با یکدیگرهمکاری می کنند(فیضی ،.(۳:۱۳۷۴
از ۴ دیدگاه می توان سازمان را تعریف کرد:
-۱سازمان پدیده ای اجتماعی است که بطور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدودوثغورنسبتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یااهدافی،براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند (رابینز،ترجمه الوانی و دانایی فرد،.(۲۱:۱۳۷۹

-۲کلمه سازمان دارای معانی متعدد است مثلا اغلب دیده می شود که آن را مترادف با کلمه چون ساخت دار یا هدایت شده می آورند دراین ،مفهوم ضمنی نیز وجود دارد که واژه سازمان متضاد واژه آشفتگی است (میچل،ترجمه نظری نژاد،.(۳۲:۱۳۷۶

-۳ واژه سازمان به الگوی پیچیده ای ازارتباط وپیوندهای میان گروهی ازانسانهااشاره دارداین الگوبیشتراطلاعات و بسیاری ازمفروضیات،هدفها و نگرش ها را که در تصمیم گیری هرعضوسازمان اثرداردفراهم می آورد(سایمون،ترجمه طوسی ، . (۲۱ : ۱۳۷۱