کارهای انجام داده و یاد گرفته شده در محیط کارآموزی
 آشنایی با چگونگی برنده شدن پيمانكار در مناقصه .
 انتقال هزينه شركت در مناقصه به حساب پيمان در جريان ساخت .
 انتقال هزينه مطالعاتي طرح به حساب دارايي در جريان تكميل .
 ثبت ضمانت انجام تعهدات شركت .
 ارزيابي پيشنهادهاي رسيده از بين پيشنهاد

هايي كه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قيمت خارج از اعتدال نباشد .
 بررسی سپرده و ضمانتنامه .
 مرتب کردن جدول مقايسه پيشنهادها .اقصه از طرف بانكها موكول به دريافت وثيقه از طرف پيمانكار .
 بررسی اسناد تفصيلي و اسناد و مشخصات اجرايي طرح براي گزينه انتخابي .
 بررسي گزينه هاي مختلف براي اجراي طرح و تعيين نكات مثبت و منفي هر گزينه
 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از بكارگيري هر گزينه .
 مقايسه گزينه ها و انتخاب مناسبترين گزينه .
 توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گزينه انتخابي .
 آشنایی با چگونگی تنظيم و پرداخت صورت وضعيتها .
 ارزيابي قيمت پيشنهادي پيمانكار براي اجراي طرح، همراه با ساير اسناد ذكر شده در آگهي مناقصه، در دو پاكت جداگانه .
 برآورد مغایرت بیمه های پیمانکاری .
 بایگانی پاكتهاي مرتب شده و در جدول مقايسه پيشنهادها كميسيون مناقصه با رعايت مفاد آيين نامه تعيين برنده مناقصه و ساير مقررات و دستور عمل ها، پس از ارزيابي پيشنهادهاي رسيده از بين پيشنهادهايي كه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قيمت خارج از اعتدال نباشد، مناسبترين پيشنهاد را از نظر مالي و ساير شرايط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفي مي كند. پس از اعلام نتيجه چنانچه برنده مناقصه حاضر به بستن قرارداد نشود سپرده يا ضمانتنامه وي به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و از شخصي كه پيشنهادش در مرتبه دوم است براي بستن قرارداد دعوت مي شود .
 تطبیق دادن ميزان دستمزد و هزينه حمل و نقل را تا پاي كار در محاسبه خود منظور كرده است .
 مرتب کردن فرمهایی که نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانمار طبق مفاد پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن مي پذيرد .
 ثبت وجوه دريافتي از كارگاه بابت تصفيه تنخواه گردان .

 گزارش خسارت با جريمه هاي پرداختي از طرف پيمانكار، كه ناشي از تأخير در تكميل كارها يا علتهاي ديگر باشد معمولاً در مواد جداگانه اي در قراردادهاي پيمانكاري پيش بيني مي شود .
 ایجاد کردن بخشي از مخارج اجراي طرح از محل تنخواه گرداني كه پيمانكار به هر كارگاه تخصيص مي دهد پرداخت مي شود .
 مخارج قبل از انعقاد قرارداد در صورتي كه قابل تشخيص و شناسايي باشد به حساب پيمان انتقال مي يابد؛ در غير اينصورت جزو هزينه‌هاي دوره وقوع

محسوب خواهد شد .
 دستگاه نظارت معمولاً در فواصل معيني با كمك نماينده پيمانكار بر مبناي پيشرفت واقعي كارها، صورت وضعيت تمام كارهايي را كه پيمانكار از شروع كار تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت انجام داده است و همچنين وضعيت مصالح پاي كار را تعيين و پس از تأييد بر اساس نرخهاي پيمان تقويم و تسليم كارفرما مي كند .
 ثبت پيش پرداخت پيمان .
 هزينه هاي مربوط به برچيدن كارگاه كلاً به عهده پيمانكار است و مصالح حاصل از تخريب نيز به وي تعلق دارد .
 تهیه صورت حسابی که به محض آنكه تحويل موقت كارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همكاري پيمانكار به اندازه گيري و تهيه صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده خواهد پرداخت .
 ثبت تجديد تنخواه گردان .
 هرگاه بر اساس صورتحساب قطعي، پيمانكار بستانكار يا بدهكار باشد در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورتحساب قطعي اين بدهي يا طلب بايد تصفيه شود .
 چگونگی پرداخت بابت ثبت قرارداددر دفتر اسناد رسمي .
 ثبت ابطال ضمانتنامه شركت در مناقصه .
 ثبت پيش دريافت پيمان .
 ثبت هزينه هاي تأسيس كارگاه .
 ثبت تنخواه گردان ارسالي به كارگاه .