دانشگاه آزاد اسلامي
دفتر باشگاه پژوهشگران جوان
حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ابهر
مقدمه
هدف كلي از انتشار اين نشريه به معرفي باشگاه پژوهشگران جوان ، اهداف و شرايط عضويت در اين باشگاه ، تسهيلات و امتيازات اعضاء باشگاه و فعاليتها و خدمات دفتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر در جهت اجراي آئين نامه ها و رهنمودهاي باشگاه پژوهشگران جوان مي باشد .

باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي اميدوار است با عضويت جوانان شايسته و پر استعداد و تربيت و پرورش شايستگي ها ، توانايی ها و بلوغ آنان بتواند دشواريهاي خاص پژوهش ها و كند وكاو هاي علمي را تا حد امكان از پيش پاي نخبگان جوان و پژوهشگران شايسته بردارد .
باشگاه پژوهشگران جوان نوآفريني هاي پژوهشگران جوان را ارج مي نهد و با شتاب بخشيدن به پژوهش هاي موفق علمي ، حركت به سوي پيشرفت و توسعه را تقويت نموده و جايگاه علمي ايران اسلامي را در ميان ديگر كشورهاي جهان ارتقاء مي دهد . زيرا بر اين باور است « جز با پويايي هرچه بيشتر علمي و پژوهشي نمي تواند آرزوي داشتن ايراني سرافراز و آباد را جامه عمل پوشانيد . »

اهداف و وظايف باشگاه پژوهشگران جوان

طبق اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان ، اهداف و وظايف باشگاه پژوهشگران جوان كشور را مي توان به شرح زير خلاصه نمود : (۱)
۱- شناسايي و جذب دانش آموزان ، دانشجويان و بطور كلي جواناني كه داراي استعداد و توانايي سرشار در رشته هاي مختلف علمي باشند .
۲- برگزاري المپياد در رشته هاي مختلف علمي ، ادبي ، فرهنگي و ورزشي بين اعضاء باشگاه در كشور
۳- برگزاري مسابقات علمي براي شناسايي و تشويق دانش آموزان ، دانشجويان و ساير جوانان مستعد

۴- تدوين و انتشار جزوات ، كتب و نشريات علمي و آموزشي لازم
۵- تشكيل جلسات سخنراني و بحث و نقد علمي از طريق دعوت از استادان و صاحبنظران
۶- ايجاد شرايط و تسهيلات مناسب براي مطالعات و تحقيقات علمي
۷- برقراري تماس با دانشگاهها و مراكز و آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور
۸- اعطاي جوايز و كمك هزينه تحصيلي و يا بورس تحصيلي به اعضاي واجد شرايط

۹- عرضه خدمات جنبي فرهنگي ، ورزشي و رفاهي به اعضاي باشگاه
۱۰- برگزاري اردوها و تشكيل كلاسهاي لازم بمنظور ايجاد آمادگي در اعضاء گروهها
۱۱- برگزاري كارگاههاي آموزشي پژوهشي و همايش هاي علمي در سطح ملي و بين المللي
۱۲- برگزاري مسابقات المپياد علمي در سطح باشگاه ، ملي و بين المللي

 

۱۳- شناسايي و انتخاب استعدادهاي بسيار درخشان از ميان اعضاء باشگاه و پيگيري امور آنان ، تهيه و تأمين مواد يا ابزار موردنياز آنها و دستگاهها و وسايل پژوهشي و فراهم آوردن و برخوردار نمودن آنان از كارگاهها ، آزمايشگاهها و ساير امكانات پژوهشي در داخل و خارج كشور و اعزام اينگونه افراد به همايش هاي ملي و بين المللي و همچنين چاپ و انتشار آثار پژوهشي آنان ، اعطاي جوايز و كمك هاي مالي به افراد مزبور

آيين نامه عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان
ماده : داوطلبان عضويت ، لازم است داراي شرايط عمومي زير باشند :

۱-۱ : اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور
۲-۱ : اعتقاد به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه
۳-۱ : عدم اشتهار به فساد اخلاقي
۴-۱ : عدم سابقه عضويت در مجامع ، احزاب و گروه هايي كه با نظام جمهوري اسلامي در ضديت باشند .
۵-۱ : داشتن سن ۱۵ تا ۳۰ سال
تبصره ۱ ماده ۱ : جوانان زير ۱۵ سال كه به تشخيص شوراي باشگاه ، داراي استعداد درخشان ( ويژگي برجسته ) باشند .
ماده ۲ : دارندگان شرايط ماده ۱ و حداقل يكي از بندهاي زير ، مي توانند به مدت ۲ سال به عضويت باشگاه درآيند . تجديد عضويت در صورت احراز شرايط لازم ، بلامانع است .
۲-۱ : سالانه حدود ۱۰۰۰ نفر دانش آموز كه مصداق يكي از بندهاي زير باشند .
۱-۱-۲ : دانش آموزاني كه ميانگين معدل دو سال متوالي آنان ۵/۱۹ و بالاتر در مقطع راهنمايي ، ۱۹ و بالاتر در مقطع دبيرستان باشند .
۲-۱-۲ : در يك پايه تحصيلي در دبيرستان ها و مراكز پيش دانشگاهي سما ، رتبه اول را احراز نمايند . ( براساس آيين نامه مربوط ) .
۳-۱-۲ : نفرات اول تا سوم مسابقات علمي كشوري در رشته هاي مختلف ( دانش آموزي و دانشجويي ) .
۴-۱-۲ : برگزيدگان المپيادها در هر رشته

۲-۳-۲ : برندگان جايزه در جشنواره هاي خوارزمي .
۳-۳-۲ :داراي اختراع يا كشف مورد تأييد مراجع صالح مورد قبول باشگاه .
ماده ۳ : دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي و دانش آموزان مدارس سما وابسته به اين دانشگاه ، براي عضويت از اولويت برخوردارند .
ماده ۴ : جوانان غيرايراني واجد شرايط ، به تشخيص شوراي باشگاه ، مي توانند به مدت ۲ سال عضو وابسته باشگاه باشند و تمديد عضويت به تشخيص شوراي باشگاه ، بلامانع است .
ماده ۵ : دانشمندان و پژوهشگران ايراني و غيرايراني ، كه در چهارچوب اهداف باشگاه خدمات ارزنده يا آثار برجسته اي داشته باشند ، با پيشنهاد شوراي باشگاه و تأييد هيأت امناء بدون رعايت شرط سني .

ماده ۶ : تقاضاي كتبي عضويت پس از وصول و طي مراحل لازم ، در شوراي باشگاه مطرح ، و در صورت تصويب شورا و تأييد رئيس باشگاه ، مورد پذيرش قرار گرفته ، براي متقاضي كارت عضويت به مدت ۲ سال صادر خواهد شد .
ماده ۷ : بروز هريك از موارد زير منجر به لغو عضويت خواهد شد :
۱-۷ : از دست دادن يكي از شرايط ماده ۱ يا سپري شدن مدت عضويت
۲-۷ : وقفه تحصيلي غيرموجه ، يكسال تحصيلي و بيشتر ، در مقطع دبيرستان يا دانشگاه .
۳-۷ : ارتكاب هر عملي كه موجب تعليق يا اخراج از دانشگاه و يا مدرسه ، براساس آيين نامه هاي انضباطي يا محكوميت در مراجع ذيصلاح قضايي ، گردد .

۴-۷ : عدم تبعيت از مقرارت باشگاه .
تبصره : شوراي باشگاه ، مرجع صالح براي تشخيص بندهاي چهارگانه فوق مي باشد .
۵-۷ : دستور كتبي رييس دانشگاه آزاد اسلامي مبني بر لغو عضويت .
اين آيين نامه در ۷ ماده . ۲۹ بند و ۵ تبصره ، در جلسات مورخ ۱۵/۴/۷۸ و ۱۹/۵/۷۸ هيأت امناء باشگاه پژوهشگران جوان تصويب ۷ و جايگزين آيين نامه قبلي مصوب جلسه ۳/۷/۷۷ گرديده است .

دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد ابهر
عملكرد دفتر باشگاه بشرح زير خلاصه ذكر مي شود :
۱). ارسال اطلاعيه و فرمهاي عضويت به كليه مدارس منطقه و آموزش و پرورش شهرستانهاي ابهر ، خرمدره ، سلطانيه جهت آشنايي هر چه سريعتر با باشگاه پژوهشگران جوان و درخواست ليست اسامي دانش آموزان ممتاز و واجد شرايط جهت عضويت . نصب اطلاعيه هاي باشگاه در تابلو اعلانات دانشگاه جهت اطلاع دانشجويان علاقمند .
۲). تشكيل چند جلسه توجيهي براي دانش آموزان ممتاز و دانش آموزان مدارس سماء .
۳). جمع آوري و تكميل و تنظيم مدارك دريافتي از درخواست كنندگان واجد شرايط عضويت .
۴). ارسال مدارك تنظيم شده به تهران جهت بررسي و انجام ساير اقدامات لازم .
۵). رفع نواقص از پرونده هايي كه از باشگاه در تهران عودت داده مي شود و ارسال مجدد اينگونه پرونده ها به باشگاه پژوهشگران پس از اصلاح و تكميل آنها و انجام مكاتبات و تماس تلفني با باشگاه پژوهشگران در تهران .
۶). تحويل كارت عضويت اعضاء پذيرفته شده و تكميل فرمهاي مربوطه و ارسال انها به باشگاه پژوهشگران در تهران .

۷). تماس مكرر با كليه اعضاء دانش اموز باشگاه پژوهشگران جوان و مطلع ساختن آنان از اردوهاي دانش آموزي جوانه هاي ايمان نوشهر و گلواژه هاي پژوهش ۸۰ و همايشهاي امام علي (ع) و امام مهدي (عج) و توزيع برگه هاي فراخوان و ثبت نام و رهنمودهاي مربوط به شركت در اين اردوها همايش ها با توجه به هماهنگيهاي لازم با باشگاه پژوهشگران در تهران و دبيرخانه منطقه ۲ .
۸). اعزام ۱۰ تن از دانش آموزان عضو باشگاه به اردوي جوانه هاي ايمان نوشهر و اعزام ۹ تن از

دانش آموزان عضو باشگاه به اردوي گلواژه هاي پژوهش ۸۰ رامسر به سرپرستي دو نفر همراه با يك ميني بوس از طرف دانشگاه اعزام ۵ نفر از دانش آموزان به همايش امام علي (ع) به

سرپرستي يك نفر و اعزام ۶ نفر از اعضاء به همايش امام مهدي (عج) به تبريز به سرپرستي يك نفر از طرف دانشگاه كه شايان ذكر است كه در اين همايش ۴ نفر از اعضاء باشگاه واحد ابهر مقاله ارائه داده بودند و مقام اول و سوم را نيز اعضاء باشگاه واحد ابهر كسب كردند .
۹). برگزاري همايش دانش آموزي شيمي با شركت ۱۸ عضو باشگاه و ارائه ۱۲ مقاله در تاريخ ۲ آذر ماه ۱۳۷۸ .
۱۰). تشكيل جلسات روش تحقيق براي اعضاء باشگاه در دانشگاه و اهداء كتاب به اعضاء در مناسبتهاي مختلف از طرف رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر و معاونت محترم پژوهش دانشگاه واحد ابهر .
۱۱). برگزاري شب شعر توسط اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجويان اهل ادب در

موضوعات مختلف تحت عنوان امام علي (ع) و فلسطين .
۱۲). برگزاري سخنرانيها و ميزگردهايي تحت عنوان زيست شناسي ، نجوم شناسي توسط اعضاء باشگاه و اهداء جوايز به سخنرانان از طرف رياست محترم واحد و معاونت محترم پژوهش .
ـ شايان ذكر است كه اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان با ارائه كارت عضويت خود مي توانند همانند دانشجويان واحد دانشگاهي از امكانات موجود در دانشگاه از جمله امكانات كامپيوتري ، كتابخانه ، لابراتور زبان ( كتابهاي آموزش زبان ) و مراجعه به دفتر مشاوره و اساتيد واح

د دانشگاهي استفاده نمايند .
بخش اول
آئين نامه اجراي طرح هاي پژوهشي اعضاء
« باشگاه پژوهشگران جوان »

مقدمه : براساس بند دو از ماده دوم اساسنامه باشگاه و با توجه به شرح وظايف مدير امورعلمي ـ پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان ، براي توسعه تحقيقات و حمايت از محققين اين باشگاه طبق ضوابط و مقررات زير از طرح هاي پژوهشي اعضاء باشگاه با هماهنگي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي حمايت و پشتيباني مي شود .

ماده ۱ : ارائه دهنده طرح تحقيقاتي خود را به صورت مكتوب در فرم هاي تعيين شده باشگاه كه هماهنگ با فرمهاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي است ، تنظيم و جهت بررسي به دفتر باشگاه واحد دانشگاهي مربوط ارائه تا توسط اين دفتر به شوراي پژوهشي واحد جهت ارزيابي و داوري ارسال گردد .
ماده ۲ : اعضاء دانشجو در مقطع كارشناسي و همچنين اعضاء غيردانشجو بايد يك نفر عضو هيئت علمي را به عنوان مجري طرح انتخاب نمايند .
تبصره ۱ : مجري طرح به پيشنهاد عضو ، بايست از واحد دانشگاه ازاد اسلامي خود عضو انتخاب شود.
تبصره ۲ : مجري طرح لازم است موافقت خود را جهت قبول مسئوليت بعنوان مجري طرح ، كتباً اعلام نمايد .
تبصره ۳ : اعضاء دانشجو در مقطع تحصيلي بالاتر از كارشناسي مي توانند بعنوان مجري طرح باشند و مي بايست يكي از اعضاء هيئت علمي نيز بعنوان استاد مشاور طرح با رضايت كتبي ايشان معرفي شود.
ماده ۳ : دفاتر باشگاه موظف هستند نتيجه بررسي ( تأئيد يا رد ) شوراي پژوهشي واحد را به همراه طرح پژوهشي عضو و فرمهاي ارزيابي طرح به معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه در تهران ارسال نمايند .

تبصره ۴ : براي طرحهاي زير پنج ميليون ريال حداقل نظر يك داور و براي طرحهاي بالاي پنج ميليون ريال حداقل نظر دو داور نياز است .
ماده ۴ : معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه پس از بررسي و تأئيد طرح هاي رسيده از دفاتر و نيز پس از اخذ مجوز لازم از شوراي باشگاه و تعيين نحوه تأمين اعتبار آن ، درخصوص اجراي طرح هاي اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ماده ۵ : اتخاذ تصميم نهايي در مورد محل و نحوه انجام طرح هاي مشترك تأئيد شده شوراي باشگاه به عهده معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه مي باشد كه با همكاري معاونت پژوهشي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و رؤساي دفاتر باشگاه صورت مي گيرد .
ماده ۶ : طرح تأئيد شده باشگاه ، پس از تعيين كليه موارد مربوطه ، از طرف رياست باشگاه به دفاتر مربوطه جهت اجرا ابلاغ مي شود .
ماده ۷ : واحدهاي دانشگاه ازاد اسلامي ، موظف به عقد قرارداد و همكاري با مجريان طرح ها

ي تصويب شده باشگاه مي باشند و بودجه طرح مصوب مانند ساير طرحهاي پژوهشي طبق آئين نامه طرح هاي پژوهشي دانشگاه از محل بودجه پژوهشي واحد يا از محل اعتبارات ويژه استعدادهاي درخشان كه بنابر دستور رياست دانشگاه در اختيار باشگاه گذاشته مي شود ، تأمين مي گردد .
ماده ۸ : اعتبارات مصوب ، با توجه به برنامه زمانبندي طرح و به نسبت پيشرفت كار ، پس تأئيد مدارك لازم توسط دفاتر باشگاه از طرف واحد دانشگاهي ( معاونت پژوهشي ) در اختيار مجري طر

ح قرار مي گيرد .
ماده ۹ : مجري طرح پس از دريافت ابلاغ تصويب نهايي از دفتر باشگاه در واحد دانشگاهي . موظف به اجراي طرح براساس تقويم زماني مي باشد . در هر مرحله گزارش پيشرفت كار و در خاتمه كار تحقيقاتي ، گزارش نهايي از كل طرح را به صورت مكتوب جهت بررسي ، تذئيد و اقدام لازم به دفتر باشگاه واقع در واحد دانشگاهي مربوط تحويل مي نمايد .

ماده ۱۰ : چنانچه مجري طرح ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ ابلاغ تصويب بدون عذرموجهي نسبت به شروع طرح پژوهشي اقدام نكند ، يا پيشرفت كار با تشخيص دفتر باشگاه براساس برنامه زمانبندي نباشد ، براساس بررسي و اعلام نظر دفاتر باشگاه در واحدهاي دانشگاهي مي باشند و ارزيابي گزارشهاي مرحله اي طرح در شوراي پژوهشي واحد انجام و نتيجه در هر مرحله به باشگاه در تهران ارسال مي شود .
ماده ۱۲ : شوراي پژوهشي واحد گزارش نهايي طرح را پس از بررسي اوليه جهت تأييد به معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه ارسال مي نمايد . پيگيري اين امر بعهده دفتر باشگاه در آن واحد مي باشد .
ماده ۱۳ : گزارش عملكرد ساليانه واحدهاي دانشگاهي درخصوص اجراي اين آئين نامه در شوراي معاونين پژوهشي كل واحدها و نيز اجلاس سراسري رؤسا واحدها ( شوراي مركزي ) مطرح و واحدهاي برتر از امتيازات ويژه پژوهشي برخوردار مي شوند .
اين آئين نامه در ۱۳ ماده و ۴ تبصره در بيست و ششمين جلسه هيات امناء باشگاه پژوهشگران جوان در تاريخ ۲۱/۸/۸۱ به تصويب رسيده است و قابل اجرا مي باشد .

دكتر عبدا… جاسبي
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

نحوه برگزاري كارگاه هاي روش تحقيق
پژوهشهاي كلاستيك و سيستماتيك در جهان امروز از قويترين ابزار ايجاد تكنولوژي برتر و پيشرفته مي باشد . تكنولوژي محصول پژوهش كلاسيك و سيستماتيك است و اهميت پژوهش بسيار واضح است . پژوهش مي تواند به عنوان ركن جدائي ناپذير نظام آموزشي مورد توجه قرار گيرد و با اتخاذ روشهاي مؤثر مي توان ترتيبي اتخاذ نمود كه نوآموزان را از بدو ورود به نظام آموزشي به پژوهش و

پژوهشگري آشنا ساخت و آنها را با روحيه كنجكاوي ، پژوهشگري ، خلاقيت ، جسارت و سماجت علمي تربيت نمود . در امر پژوهش نبايد انتظار داشت كه در كوتاهترين زمان ممكن نتايج سريع حاصل گردد و به مرحله اجرا گذاشته شود . برگزاري كارگاههاي روش تحقيق به منظور آشنائي نوآموزان با امر پژوهش و روش هاي تهيه طرحهاي تحقيقاتي مي باشد كه لازم است اعضاء باشگاه در دوره عضويت خود حداقل در يكي از اين كارگاهها شركت نمايند . بدين منظور اميد است شعب و دفاتر نسبت به برگزاري كارگاهها روش تحقيق با توجه به موارد ذيل اقدام نمايند .

۱ـ فرم فراخوان و ثبت نام :

۲- تعيين گروه مدرسين و برنامه كارگاه :
دو برنامه پيشنهادي ارائه شده مي توانند بعنوان نمونه براي ارائه موضوعات كارگاه روش تحقيق در نظر گرفته شود . اين برنامه ها مي توانند با توجه به نظر مدرسين قابل تغيير باشند . بهتر است براساس انواع گروههاي آموزشي كارگاههاي روش تحقيق تشكيل گردد . در اين خصوص بهتر است از اعضاي هيئت علمي واحدهاي دانشگاه ازاد جهت تدريس براساس توانائي و علاقه آنها دعوت به همكاري شود .
الف ـ برنامه اول ( براساس سه روز كامل )
روز اول مدت زمان
۱ـ كليات روش تحقيق ۴۵ دقيقه
۲ـ انتخاب موضوع ۴۵ دقيقه
۳ـ عنوان ۳۰ دقيقه
۴ـ بيان مسئله ۳۰ دقيقه
ـ كار گروهي ۹۰ دقيقه
ـ گزارش كار گروهي ۳۰ دقيقه
۵ـ بررسي فنون و اطلاعات موجود ۶۰ دقيقه
۶ـ اهداف و فرضيات ۶۰ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده .
روز دوم مدت زمان
ـ كار گروهي ۶۰ دقيقه
ـ گزارش كار گروهي ۳۰ دقيقه

۷ـ آزمون زمينه و حجم نمونه ۴۵ دقيقه
۸ـ خطاهاي اندازه گيري ۴۵ دقيقه
۹ـ آمار توصيفي و احتمالات ۶۰ دقيقه
ـ كارگروهي ۹۰ دقيقه
ـ گزارش كارگروهي ۶۰ دقيقه
۱۰ـ حل تمرين و متدولوژي ۶۰ دقيقه

۱۱ـ مفهوم توزيع و برآورد ۶۰ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده .
روز سوم مدت زمان
۱۲ـ اخلاق در پژوهش ۴۵ دقيقه
۱۳ـ مطالعه موردي ۴۵ دقيقه

ـ كار گروهي ۶۰ دقيقه
ـ گزارش كار گروهي ۳۰ دقيقه
۱۴ـ روش كار ، برنامه زمانبندي ، بودجه بندي و جدول كانت ۶۰ دقيقه
۱۵ـ مديريت ۴۵ دقيقه
۱۶ـ گزارش نويسي و انتشار نتايج ۶۰ دقيقه
ـ كار گروهي ۶۰ دقيقه
ـ گزارش كار گروهي ۶۰ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده .
اين برنامه كارگاه براساس سه روز كامل ( به طور مثال روزهاي چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه ) مي باشد كه در كنار برنامه ارائه شده نياز

به برگزاري كلاس آشنائي با نحوه استفاده از اينترنت براي فعاليتهاي پژوهشي مي باشد .
ب ـ برنامه دوم ( براساس ۴ نصفه روز در بعداز ظهرها )
روز اول مدت زمان
۱ـ اهداف و كليات محتواي دوره ۳۰ دقيقه
۲ـ ضوابط انتخاب موضوع ۳۰ دقيقه

۳ـ عنوان مورد تحقيق ۳۰ دقيقه
۴ـ بيان مسئله ۳۰ دقيقه
۵ـ بازنگري منابع و اطلاعات موجود ۶۰ دقيقه
ـ كار گروهي و اعلام گزارش مربوطه ۶۰ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده
روز دوم مدت زمان
۶ـ اهداف كلي و اختصاصي و فرضيات ۳۰ دقيقه
ـ كار گروهي ۴۵ دقيقه
۷ـ متغيرهاي تحقيق ۳۰ دقيقه
۸ـ وضعيت متغيرهاي مقياس سنجش ۳۰ دقيقه
۹ـ روش هاي پژوهش ۳۰ دقيقه
ـ كار گروهي ۷۵ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده
روز سوم مدت زمان
۱۰ـ نمونه گيري و روشهاي انجام آن ۳۰ دقيقه
۱۱ـ آمار طبقه بندي اطلاعات و نمايش داده ها ۳۰ دقيقه

۱۲ـ شاخصهاي پراكندگي ۳۰ دقيقه
ـ كار گروهي و اعلام گزارش مربوطه ۹۰ دقيقه
۱۳ـ جمع آوري داده ها و اطلاعات مورد نياز ۳۰ دقيقه
۱۴ـ قضاوتهاي آماري آزمون فرضيه ۳۰ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و …………………

……. به اوقات ذكر شده
روز چهارم مدت زمان
۱۵ـ ارزيابي و اعتبارسنجي ۴۵ دقيقه
ـ كار گروهي ۴۵ دقيقه
۱۶ـ بكارگيري و انتشار نتايج بودجه و مديريت ۳۰ دقيقه
۱۷ـ گزارش نويسي ۳۰ دقيقه
ـ كار گروهي و گزارش نهائي ۶۰ دقيقه
اضافه مي شود ساعات پذيرش ، پذيرائي ، نهار ، نماز و ………………………. به اوقات ذكر شده

۳ـ ارائه گواهينامه شركت در كارگاه :
حضور فعال شركت كنندگان در كارگاه روش تحقيق و ارائه پروپزال درخصوص يك موضوع تحقيقاتي براساس دستاوردهاي كارگاه پس از مدت تعيين شده توسط مدرسين برگزاري كارگاه ( حدود يك الي دو ماه ) و ارائه آن به شعبه يا دفتر باشگاه مربوطه و بررسي آن توسط مدرسين مذكور ، مي تواند صدور گواهينامه شركت در كارگاه را از طرف رئيس شعبه يا دفتر بلامانع سازد .

۴ـ تعداد شركت كنندگان در كارگاه :
براساس ظرفيت محل تشكيل كارگاه و تعداد مدرسين و نظر آنها تعداد شركت كنندگان قابل تغيير بين ۲۰ تا ۶۰ نفر مي باشد كه پيشنهاد مي شود با توجه به اهميت موضوع كارگاه بصورت مشاركت بين شعب يا دفاتر باشگاه كه از نظر جغرافيائي محل آنها به يكديگر نزديك مي باشد ، تشكيل گردد . جلسات عمومي مي تواند به كليه شركت كنندگان اختصاص داشته باشد و براي جلسات كار گروهي حداكثر ظرفيت پيشنهادي ۲۰ نفر است .

 

۵ـ همكاري اعضاء باشگاه در جهت برگزاري كارگاه :
براي جذب همكاري و بكارگيري اعضاء در برگزاري كارگاه روش تحقيق مي توان در قسمتهاي مختلف نظير تشكيل جلسات عمومي ، تشكيل جلسات خصوصي ، فيلم برداري ، استفاده از وسايل كمك آموزشي و … از آنها به روش هاي مناسب استفاده نمود تا اعضاء نيز در برگزاري كارگاه نقش خود را ايفا نمايند و توانائيهاي آنها مورد استفاده قرار گيرد .

۶ـ جزوات كارگاه روش تحقيق :
گروه مدرسين موظف هستند كه جزوات مناسب را براي كارگاه تهيه و حداقل ۱۵ روز قبل از شروع كارگاه در اختيار مسئولين برگزاري كارگاه قرار دهند تا فرصت كافي براي تكثير در اختيار آنها باشد . در زمان پذيرش ( در روز اول ) مي بايست جزوات به همراه برنامه كارگاه در اختيار شركت كنندگان قرار گيرد .

۷ـ نتايج كارگاه :
همانطور كه اشاره شد در پايان كارگاه مهلتي ( حداقل يك ماه و حداكثر دو ماه ) در اختيار شركت كنندگان براي ارائه يك پروپزال مناسب درخصوص يك موضوع تحقيقاتي پيشنهادي داده مي شود تا نتيجه كار به صورت يك كار عملي ارائه شود . لازم است پس از ارائه پروپزال و تصويب آن توسط گروه مدرسين گواهينامه شركت در كارگاه روش تحقيق به شركت كنندگان ارائه شود .

۸ـ هزينه ها :
لازم است برآورد نسبت به هزينه هاي برگزاري كارگاه روش تحقيق شامل حق الزحمه مدرسين ، پذيرائي ، تبليغات و … انجام شود . سپس بصورت تنخواه مبلغ دريافتي هزينه و بعد براساس ضوابط امور مالي از محل اعتبارات مربوطه تسويه حساب گردد .

« آئين نامه تشكيل گروه هاي پژوهش »
باشگاه پژوهشگران جوان
فصل اول : اهداف
با توجه به تنوع رشته هاي علمي ، گروههاي علمي جهت

ايجاد زمينه مساعد براي اعضاي فعال ، مبتكر و پژوهشگر باشگاه براي انجام فعاليتهاي پژوهشي زير نظر مستقيم رؤساي دفاتر و شعب باشگاه تشكيل مي شوند .

فصل دوم : سازمان و تشكيلات
ماده ۱ : مسئوليت برنامه ريزي و سياستگزاري علمي و نيز ايجاد خط مشي پژوهشي و تحقيقاتي گروههاي علمي به عهده رؤساي دفاتر و شعب و معاونت

پژوهشي و فن آوري باشگاه مي باشد .
ماده ۲ : مسئوليت برگزاري جلسات گروههاي علمي و اجراي خط مشي هاي تعيين شده باشگاه به عهده رؤساي دفاتر و شعب مي باشد .
ماده ۳ : گروههاي علمي زير نظر دفاتر و شعب ( واحدهاي دانشگاه آزاد ) براساس آئين نامه مصوب شوراي باشگاه با توجه به توانائي امكانات و تسهيلات آنها تشكيل مي شود .
ماده ۴ : دفاتر و شعب موظف مي باشند گزارشات مستمر ماهانه تهيه و در پايان هر سال گزارشي از فعاليتهاي گروههاي علمي را به معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه ارسال نمايند .
ماده ۵ : با توجه به تنوع گرايش و رشته هاي مختلف در زمينه هاي ذيل گروههاي علمي مجاز ميباشد كه تشكيل شوند .
تبصره : در ساير موارد ، دفاتر و شعب موظف به كسب مجوز لازم از معاونت پژوهشي و فن آوري باشگاه مي باشند .
۱ـ گروههاي علمي در رشته هاي فني و مهندسي عبارتند از :
مكانيك ، عمران ، برق ، مواد ، شيمي ، كامپيوتر ، صنايع ، معماري و معدن
۲ـ گروههاي علمي در رشته هاي علوم پزشكي عبارتند از :
پيراپزشكي ، دندانپزشكي ، دامپزشكي ، داروسازي ، پزشكي ، علوم تغذيه ، مهندسي پزشكي ، پرستاري و مامائي
۳ـ گروههاي علمي در رشته هاي علوم انساني و هنر عبارتند از :
زبان انگليسي ، ادبيات فارسي ، علوم تربيتي و روانشناسي ، علوم اجتماعي و جامعه شناسي ، فلسفه و الهيات و معارف ، مديريت و هنر ، حسابداري ، حقوق
۴ـ گروههاي علمي در رشته هاي علوم پايه عبارتند از :
رياضي ، شيمي ، فيزيك ، زيست شناسي و زمين شناسي
۵ـ گروههاي علمي در رشته هاي منابع طبيعي و كشاورزي عبارتند از :
خاك شناسي و ترويج و آموزش كشاورزي ، زراعت كشاورزي و باغباني ، شيلات و محيط زيست، مرتع و آبخيزداري و آبياري ، صنايع غذائي و علوم دامي ، ماشين آلات كشاورزي و اقتصاد ، صنايع چوب و كاغذ و جنگلداري ، بيماري هاي گياهي و حشره شناسي ، زراعت كشاورزي و باغباني
ماده ۶ : پس از تأئيد درخواست تشكيل گروههاي علمي توسط معاونت پژوهشي و فن آوري ، دفاتر و شعب موظف هستند نسبت به تشكيل و برگزاري جلسات گروههاي علمي اقدام نمايند .

اين آئين نامه در ۸ ماده و ۱ تبصره در شوراي باشگاه پژوهشگران

جوان در تاريخ ۱۷/۱۲/۸۰ به تصويب رسيده است و قابل اجرا مي باشد .

« نحوه برگزاري سخنراني هاي علمي »

برگزاري سخنراني هاي علمي يكي از طرق مهم براي آشنائي هر چه بيشتر پژوهشگران يا تازه هاي علمي مي باشد . براي برگزاري سخنرانيها ، نياز به تهيه برنامه هاي مدون و دوره اي در سطح شعب و دفاتر باشگاه است . جهت هر چه بهتر برگزار شدن جلسات سخنراني لازم است به موارد ذيل توجه شود .

۱ـ تعيين رشته آموزشي موضوع سخنراني : با توجه به گروههاي آموزشي واحد دانشگاهي محل برگزاري سخنراني مي توان در يكي از رشته هاي تحصيلي گروههاي آموزشي فني و مهندسي ، علوم پايه ، كشاورزي و منابع طبيعي ، علوم انساني و هنر و نيز علوم پزشكي ، رشته مربوط به موضوع سخنراني را انتخاب نمود .

براي ايجاد جذابيت و تنوع بهتر است برنامه ريزي سخنراني ها به صورت ساليانه يا ترمهاي تحصيلي در رشته هاي مختلف گروه آموزشي تنظيم گردد .

۲ـ تعيين سخنران و موضوع سخنراني : پس از تعيين رشته موردنظر براي سخنراني ، مي توان از مديران گروههاي آموزشي واحد دانشگاهي مربوطه ، جهت تعيين سخنرانان كمك گرفت . بهتر است به صورت پيشنهادي ليست تعدادي سخنران و موضوعات سخنراني آنها از طرف مديران گروههاي آموزشي دريافت شود . سپس با توجه به وضعيت واحد دانشگاهي و نيز وضعيت علمي و پژوهشي سخنرانان نظير ارائه مقالات علمي توسط آنها در مجلات علمي معتبر و نيز كنفرانسها و همچنين تأليف و ترجمه كتب علمي و با عنايت به جديد بودن موضوعات سخنراني آنها ، اين انتخاب صورت گيرد . براي جذابيت هر چه بيشتر سخنراني ، بهتر است سخنرانان از وسايل كمك آموزشي نظير دستگاههاي ويدئو پروژكتور ، اورهد ، اسلايد و … استفاده نمايند .

 

۳ـ برنامه سخنراني :
برنامه پيشنهادي براي سخنراني بشرح زير مي باشد .
تلاوت آياتي از قرآن كريم ۵ دقيقه
معرفي باشگاه و فعاليت آن توسط مسئول شعبه يا دفتر باشگاه ۸ دقيقه
معرفي سخنران و نيز ارائه بيوگرافي فعاليتهاي علمي و پژوهشي سخنران ۲ دقيقه
سخنراني و پاسخ سؤالات توسط سخنران ۷۰ دقيقه
جمع بندي و قدرداني از همكاراني كه در برگزاري سخنراني ياري نمودند ۵ دقيقه
۹۰ دقيقه
ساعات برگزاري جلسات سخنراني با توجه به ساعات كلاسها تنظيم مي گردد . پيشنهاد مي شود در صورت امكان ساعت ۱۰ صبح براي شروع سخنراني انتخاب شود .

۴ـ شركت كنندگان در مراسم سخنراني : از اعضاء باشگاه و همچنين ساير دانشجويان مي توان براي شركت در مراسم سخنراني دعوت به عمل آيد . تجربه نشان داده است كه ثبت نام اوليه براي حضور در مراسم سخنراني مي تواند جذابيت بيشتري را ايجاد نمايد .
۵ـ تبليغات : تبليغات يكي امور مهم براي ايجاد جذابيت بيشتر براي شركت كنندگان در مراسم سخنراني مي باشد . بهتر است بوسيله تهيه و نصب تراك ، پوستر و پلاكارد از شركت كنندگان در مراسم سخنراني دعوت بعمل آيد . در اين خصوص مي توان از اعضاء باشگاه ، اساتيد و ساير شخصيت ها با توجه به موضوع سخنراني دعوت كتبي بعمل آيد .

۶ـ بكارگيري اعضاء باشگاه يا انجمن هاي علمي : براي ايجاد روحيه همكاري و همچنين بكارگيري نيروهاي جوان و فعال در برگزاري مراسم سخنراني ، تبليغات و … بهتر است اعضاء باشگاه يا انجمن هاي علمي واحد دانشگاهي استفاده نمود . در اين خصوص مي توان از روش امتيازدهي براي اعضاي باشگاه كه در مراسم برگزاري سخنراني همكاري يا شركت مي كنند ، براي ايجاد روحيه علاقه مندي آنها استفاده نمود و براي انجمن هاي علمي نيز با مطرح كردن نام آنها در برگزاري سخنراني و ساير قسمت ها ايجاد انگيزه نمود .

 

۷ـ ثبت مراسم سخنراني : توصيه مي شود از مراسم سخنراني عكس ، فيلم و گزارش تهيه شود . در گزارش مي بايست به وضعيت كيفي و كمي سخنراني ، تعداد شركت كنندگان ، فعاليتهاي انجام شده براي برگزاري سخنراني و … اشاره شود .

۸ـ هزينه ها : لازم است برآورد نسبت به هزينه هاي مراسم سخنراني شامل تبليغات ، حق الزحمه سخنران ، پذيرائي و … انجام شود . سپس به صورت تنخواه مبلغ دريافتي ، هزينه و بعد براساس ضوابط امور مالي از محل اعتبارات مربوطه تسويه حساب گردد .

« فرم نظرسنجي سخنراني علمي »
باشگاه پژوهشگران جوان

مقطع تحصيلي : رشته تحصيلي :
۱ـ نظرتان درباره محتوي مطالب ارائه شده در سخنراني چيست ؟
عالي خوب متوسط ضعيف
۲ـ نظرتان درباره مدت سخنراني چيست ؟
عالي خوب متوسط ضعيف

۳ـ نظر شما درخصوص نحوه سخنراني چيست ؟
عالي خوب متوسط ضعيف
۴ـ اين سخنراني تا چه حدي در افزايش دانش شما مؤثر مي باشد ؟
عالي خوب متوسط ضعيف
۵ـ نحوه برخورد و همكاري مسئولان اجرايي را چگونه ارزيابي مي كنيد !
عالي خوب متوسط ضعيف
۶ـ امكانات محل سخنراني از نظر تجهيزات كمك آموزشي را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد ؟
عالي خوب متوسط ضعيف

۷ـ نظر خود را نسبت به ارائه چنين سخنراني هايي بنويسيد .
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

بازديد از مراكز تحقيقاتي

بازديد اعضاء از مراكز تحقيقاتي مي تواند آنها را با امكانات و تسهيلات تحقيقاتي آشنا سازد و زمينه مناسبي جهت تشويق آنها براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي باشد . در اين خصوص انجام مراحل ذيل توصيه مي شود :

۱ـ شناخت مراكز تحقيقاتي در حوزه واحد دانشگاهي
۲ـ ارتباط با مسئولين مراكز و معرفي فعاليتهاي باشگاه
۳ـ بررسي و شناخت امكانات و تسهيلات مراكز
۴ـ هماهنگي جهت بازديد اعضاء از مراكز
۵ـ آشنائي اعضاء با زمينه هاي طرح هاي تحقيقاتي
۶ـ آشنائي اعضاء با امكانات و تسهيلات مراكز تحقيقاتي
۷ـ آشنائي اعضاء با اولويت هاي طرحهاي تحقيقاتي
۸ـ آشنائي اعضاء با محققين و تبادل نظر با آنها
۹ـ جمع آوري ارائه نظرات اعضاء درخصوص بازديد و نتايج آن
۱۰ـ ارائه جمع بندي گزارش مسئول بازديد و اعلام نظرات درخصوص بازديدهاي آينده

پرسشنامه مشخصات ارائه دهندگان مقاله در همايش هاي باشگاه
( مخصوص اعضاء )

نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان مقاله :
شماره عضويت : مقطع تحصيلي : رشته تحصيلي :
دانشگاه محل تحصيل ( واحد دانشگاهي ) :
نام همايش :

محل همايش :
تاريخ همايش :

چكيده مقاله :

پرسشنامه مشخصات مقاله دهندگان در
مجلات علمي معتبر
( مخصوص اعضاء باشگاه )
نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان مقاله :

شماره عضويت : مقطع تحصيلي : رشته تحصيلي :
دانشگاه محل تحصيل ( واحد دانشگاهي ) :
نام مجله : داخلي خارجي
تاريخ چاپ مقاله :
شماره مجله : محل انتشار مجله : نام كشور :

چكيده مقاله :

پرسشنامه مشخصات مربوط به ارائه مقالات در
كنفرانسهاي علمي
( مخصوص اعضاء باشگاه )
نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان مقاله :
مقطع تحصيلي : رشته تحصيلي :
شماره عضويت : دانشگاه محل تحصيل ( واحد دانشگاهي ) :
نام كنفرانس :
نام برگزاركننده كنفرانس : نام كشور :
نوع ارائه : شفاهي پوستر

 

چكيده مقاله ( به انگليسي يا فارسي ) :

« فرم ارزشيابي مقالات »
باشگاه پژوهشگران جوان
خانم / آقاي
با سلام و تشكر از همكاري شما ، خواهشمند است مقاله پيوست را ارزيابي نموده و حداكثر تا تاريخ …………………. عودت فرمائيد .

الف )لطفاً نمره مناسب را انتخاب كرده يا حداقل علامت ب

زنيد .

رديف
محورهاي ارزشيابي خيلي خوب خوب متوسط ضعيف غيرقابل قبول
۲۰ـ۱۷ ۱۶ـ۱۵ ۱۴ـ۱۳ ۱۲ـ۱۰ كمتر از ۱۰
۱ دارا بودن چكيده ، فهرست ، مقدمه ، آدرس منابع
۲ نظم در نگارش و رعايت ترتيب منطقي مباحث (ساختار مقاله )
۳ اصالت مقاله
۴ برخورداري از تازه هاي علمي
۵ استفاده از منابع و مراجع در متن
۶ ويرايش و نگارش مقاله
۷ كيفيت جداول و اشكال
۸ كافي و مناسب بودن نتايج تحقيق
۹ مفيد بودن براي جامعه علمي و صنعتي كشور
۱۰ رتبه كل مقاله

ب ـ لطفاً علامت بزنيد .

با تشكر از همكاري شما جهت برگزاري همايش سراسري علمي ـ پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان اميد است درآينده بتوان هر چه بيشتر از مساعدت جنابعالي بهره برد .
با احترام ـ دبير همايش
« فرم ارزيابي كتاب »
مخصوص اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان
استاد محترم
لطفاً پس لز بررسي كتاب پيوست به سؤالات عنوان شده پاسخ دهيد .

نام كتاب :
۱ـ ارزش علمي كتاب به نظر شما چگونه است ؟ خوب متوسط كم
۲ـ به نظر شما ارزش و كيفيت كتاب از چه نوع مي باشد ؟
پژوهش بنيادي پژوهش كاربردي گردآوري ( تحقيق كتابخانه اي ـ مروري )
گزارش ترجمه ساير موارد ( توضيح دهيد )
۳ـ آيا اين كتاب ، كتاب درسي ست ؟ بلي خير

۴ـ در صورت پاسخ مثبت به سؤال ۱ :
الف ـ كتاب فوق در مورد استفاده دانشجويان چه دوره اي قرار مي گيرد ؟
كارداني كارشناسي ( دوره پايه و اصلي ) كارشناسي ( دروس تخصصي )
كارشناسي ارشد دكتري
ب ـ اين كتاب براي چه مجموعه هايي مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
ج ـ تعداد تقريبي دانشجوياني كه در زمينه علمي و در اين سطح درس مي گيرند ، چقدر است ؟
د ـ تعداد تقريبي دانشجوياني كه در سال از اين كتاب به عنوان يك كتاب درسي استفاده خواهند كرد ، چقدر است ؟
۵ـ در صورتي كه كتاب درسي نيست ، كداميك از مطالب زير در مورد آن صادق است :
كتاب جنبي يا مرجع و مفيد كتاب عمومي و مفيد در سطح جامعه
ساير موارد ( توضيح دهيد ) :
۶ـ سيستم آحاد به كار گرفته شده در كتاب چيست ؟
متريك غيرمتريك
۷ـ طرح كلي و محتواي كتاب با توجه به هدف نگارش از آن چگونه است ؟
خوب متوسط نارسا
درصورت پاسخ متوسط و يا نارسا ، لطفاً مختصراً توضيح دهيد كه اشكال در چيست ؟

۸ـ انسجام و نظم علمي و منطقي و پروراندن مطالب كتاب چگونه است ؟
خوب متوسط كم
۹ـ ميزان ابتكار ، پژوهش و عدم اقتباس از كتب و مراجع ديگر :
خوب متوسط كم
در صورتيكه به نظر شما اين تأليف از كتب و مراجع ديگر اقتباس شده است ، لطفاً آن كتاب و منابع را در زير معرفي فرمائيد .

۱۰ـ ميزان روشن بودن لامات و قراردادها چگونه است ؟

مناسب متوسط كم
۱۱ـ يكنواختي و درستي واژه هاي به كار برده شده در چه حد است ؟
مناسب متوسط كم
۱۲ـ كتاب به لحاظ شيوايي نثر فارسي و سهولت درك مطالب چگونه است ؟
خوب متوسط كم
۱۳ـ كتاب تا چه اندازه به ويرايش نياز دارد ؟
زياد نسبتاً كم كم نياز ندارد
۱۴ـ قبل از بررسي كامل و ويرايش ، چه پيشنهاد عمده اي به مؤلف مي كنيد .

۱۵ـ آيا مشابه اين كتاب به زبان فارسي موجود است ؟
آري خير نمي دانم
اگر پاسخ به اين سؤال مثبت است ، لطفاً نمونه هايي از كتب موجود را نام ببريد . مؤلف يا مترجم ناشر
۱ـ
۲ـ
۳ـ
۱۶ـ در صورتيكه پاسخ به سؤال فوق مثبت است ، آيا باز هم نيازي به نشر اين كتاب مي باشد ؟
بلي خير
در صورت پاسخ مثبت پاره اي از مزاياي اين تأليف را نسبت به كتب

مشابه فارسي بيان فرماييد .

۱۷ـ اگر به يك كتاب ايده آل و كمال مطلوب فرضي ، نمره ۲۰ بدهيم براي كتاب پيوست تقريباً چه نمره ي تعيين خواهيد كرد ؟
۱۸ـ اگر كتاب در مجموع مورد قبول نيست علل آن را ذكر فرمائيد ( مثال : عدم اولويت ، پايين بودن كيفيت تأليف پژوهش ، وجود كتاب مشابه و … )

 

• پژوهش بنيادي : به آن دسته از پژوهشهايي گفته مي شود كه انجام آن شروع تحقيقات ديگري را تسهيل نموده و به پرورش و توان علمي و يا به بالا بردن سطح دانش اجتماع كمك كند .
• پژوهش كاربردي : به آن دسته از پژوهش هايي گفته مي شود كه تحقيقات را در جهت تكنولوژي پيشرفته به منظور حل مسائل موجود و نيازهاي صنعتي كشور رهبري كند .

از ابتداي سال ۸۳ تاكنون ۴۲۸۵ پرونده جهت عضويت مورد رسيدگي قرار گرفته است و از اين تعداد پس از كارشناسي پرونده ها در حوزه پذيرش باشگاه و طي ۱۱ جلسه كميته تعيين اولويت تعيين اولويت عضويت ، عضويت ۲۹۲۳ نفر به تصويب رسيده است ، يكي از پارامترهاي مهم در تعيين اولويت هرم عضويت مي باشد . همانگونه كه در اولين نشست سراسري رؤساي دفاتر در تهران هرم عضويت باشگاه مورد بررسي قرار گرفت و همچنانچه كه در آن نشست به اطلاع رسيد تصحيح هرم باشگاه توسط هيأت امنا باشگاه تصريح گرديده بود .
خوشبختانه با اتخاذ سياست هاي مناسب اين هرم عضويت هم اكنون تا حدودي تصحيح گرديده است و مديريت پذيرش و تسهيلات مصمم است تا به اهداف پيش بيني شده هرم عضويت در سال ۱۳۸۴ دست يابد .
در سال ۸۴ كه تأسيس باشگاه پژوهشگران جوان وارد هشتمين سال خود مي شود حوزه پذيرش و تسهيلات نيز روز به روز بر دامنه فعاليتهاي خود افزوده به طوري كه از ابتداي تأسيس تاكنون به صورت مقايسه با كل اعضاء در سال ۸۳ در سالهاي مختلف به شرح زير عضو پذيرفته است :

در حال حاضر باشگاه عضويت ۱۰۸۱۶ نفر را به تصويب رسانده است توزيع آم

اري اعضاء باشگاه از ابتدا تاكنون به تفكيك هر دفتر در واحدهاي دانشگاهي پس از مقدمه ارائه مي گردد .
كل پرونده هاي رسيده به دفتر باشگاه در سال ۸۳ تا دي ماه ۴۲۸۵ فقره مي باشد كه در حال حاضر ماهانه حدود ۴۵۰ فقره با اتكال به خداوند متعال و با همكاري همه جانبه كليه دفاتر باشگاه در سراسر كشور سال ۸۴ را مي توان نقطه عطفي از ابتدا تأسيس باشگاه تاكنون دانست و شاهد توسعه و ترقي شگرفي در اين حوزه باشيم .