چکیده
بهره برداری از جلبک های جنس Gracilaria برای استخراج آگار بطور قابل توجهی در دهه های اخیر افزایش یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی شرایط مناسب پرورش جلبک Gracilariopsis persica به روش کشت مونولاین و دستیابی به تراکم ذخیره سازی اولیه برای استقرار تال ها در عمق مناسب جهت افزایش زیست توده تولیدی در استخر بتونی جزیره قشم بود. نشاء ها بر روی رشته طناب های پلی اتیلین با وزن ذخیره اولیه ۱۰۰ گرم و ۲۰۰ گرم بر متردر دو عمق یک متر و دو متر که برای هر تیمار ۳ تکرار در نظر گرفته، به مدت ۴۵ روز پرورش داده شد. فاکتورهای محیطی از نظر دما، شوری، PH، نور و مواد مغذی برای تیمارهای مختلف پرورش یکسان بود . ضریب Pearson و آزمون ناپارامتری Speaman نشان داد که بین مواد مغذی NO-2)،NO-3،PO3-4 و(NH¯۴ با میزان رشد جلبک در طول دوره پرورش ارتباط معنی دار وجود دارد .(P<0.05) نرخ رشد نسبی (RGR) بر اساس تنوع در وزن تر به صورت هفتگی اندازه گیری شد که بیشترین بهره وری را در عمق یک متر با تراکم ۱۰۰ گرم نشان داد .(۱۵٫۴۷% d-1)